rzeszowska agencja rozwoju regionalnego s

advertisement
Załącznik
do Uchwały nr LVI/824/13
Rady Miejskiej w Stalowej Woli,
z dnia 27 grudnia 2013 r.,
w sprawie uchwalenia
Zaktualizowanej Strategii
Rozwoju Miasta Stalowa Wola
na lata 2007-2015
ZAKTUALIZOWANA
STRATEGIA ROZWOJU
MIASTA STALOWA WOLA
NA LATA 2007-2015
Stalowa Wola
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
SPIS TREŚCI
Wstęp .................................................................................................................................... 5
RAPORT DIAGNOSTYCZNY MIASTA STALOWA WOLA .................................................... 7
1. Ogólna charakterystyka ..................................................................................................... 7
1.1 Rys historyczny ................................................................................................................ 7
1.2 Uwarunkowania geopolityczne ......................................................................................... 8
1.3 Uwarunkowania geograficzno – przyrodnicze ................................................................ 13
1.3.1. Położenie ................................................................................................................... 13
1.3.2. Użytki rolne i leśne ..................................................................................................... 13
1.3.3. Cieki wodne ............................................................................................................... 14
1.3.4. Klimat......................................................................................................................... 14
2. Zagospodarowanie przestrzenne ..................................................................................... 15
2.1 Infrastruktura komunikacyjna ........................................................................................ 15
2.1.1 Układ drogowy ............................................................................................................ 15
2.1.2 Komunikacja autobusowa ........................................................................................... 16
2.1.3 Układ kolejowy ............................................................................................................ 16
2.1.4 Lotniska ...................................................................................................................... 17
2.2 Infrastruktura teleinformatyczna ..................................................................................... 18
2.3 Gospodarka komunalna ................................................................................................. 18
2.4 Elektroenergetyka .......................................................................................................... 20
2.5 Ciepłownictwo ................................................................................................................ 20
3. Środowisko naturalne ...................................................................................................... 21
3.1 Otoczenie przyrodnicze.................................................................................................. 21
3.2 Stan środowiska naturalnego ......................................................................................... 23
3.2.1 Zanieczyszczenie powietrza........................................................................................ 23
3.2.2 Pobór wody ................................................................................................................. 27
3.2.3 Emisja ścieków komunalnych i przemysłowych ........................................................... 27
3.2.4 Jakość wód powierzchniowych płynących i podziemnych ........................................... 28
3.2.5 Odpady przemysłowe i komunalne.............................................................................. 28
3.3 Działania proekologiczne ............................................................................................... 28
4. Sytuacja społeczna .......................................................................................................... 30
4.1. Dane demograficzne ..................................................................................................... 30
4.2. Zasoby mieszkaniowe ................................................................................................... 36
4.3. Pomoc społeczna.......................................................................................................... 38
4.3.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ......................................................................... 38
4.3.2. Pozostałe instytucje pomocy społecznej .................................................................... 40
4.4. Organizacje pozarządowe ............................................................................................. 43
4.5. Bezpieczeństwo ............................................................................................................ 45
2
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
4.6 Ochrona zdrowia ............................................................................................................ 47
4.7 Kultura i sport................................................................................................................. 51
4.7.1 Kultura ........................................................................................................................ 51
4.7.2 Sport ........................................................................................................................... 57
4.8 Edukacja ........................................................................................................................ 61
4.8.1. Szkolnictwo przedszkolne .......................................................................................... 61
4.8.2. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne ...................................................................... 62
4.8.3. Szkolnictwo ponadgimnazjalne .................................................................................. 65
4.8.4. Pozostałe placówki oświatowe ................................................................................... 72
4.8.5. Szkolnictwo wyższe ................................................................................................... 73
4.9 Rynek pracy ................................................................................................................... 76
4.9.1. Poziom i struktura zatrudnienia .................................................................................. 76
4.9.2. Bezrobocie ................................................................................................................. 78
5. Sytuacja gospodarcza ...................................................................................................... 82
6. Turystyka ......................................................................................................................... 92
7. Inwestycje ........................................................................................................................ 95
ANALIZA SWOT .................................................................................................................. 99
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI ....................................................... 104
1. Ogólne założenia ........................................................................................................... 104
2. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju........................................................ 105
3. Analiza potrzeb rozwojowych miasta ............................................................................. 108
4. Misja Miasta Stalowa Wola ............................................................................................ 111
5. Wizja Miasta Stalowa Wola ............................................................................................ 112
6. Obszary strategiczne ..................................................................................................... 113
7. Aktualizacja zapisów strategii dokonana w 2013 r.......................................................... 115
7.1 Narzędzia badawcze i wyniki badań przeprowadzonych w 2013 r. .............................. 115
7.2. Wyniki analizy danych zastanych do 2012 r. ............................................................... 115
7.3. Wyniki analizy wywiadu kwestionariuszowego wśród mieszkańców i zogniskowanego
wywiadu grupowego przeprowadzonych w 2013 r. ............................................................ 116
8. Cele i zadania strategiczne oraz wskaźniki ich pomiaru ................................................. 121
9. Haromonogram realizacji strategii .................................................................................. 136
10. Źródła finansowania strategii ....................................................................................... 137
10.1 Analiza budżetu ......................................................................................................... 137
10.2 Programy pomocowe Unii Europejskiej ...................................................................... 140
11. Związki z innymi strategiami ........................................................................................ 142
12. Zarządzanie i monitoring .............................................................................................. 151
13. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletnia Prognoza Finansowa .................................. 153
TABELE ............................................................................................................................. 159
3
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
WYKRESY......................................................................................................................... 161
MAPY ................................................................................................................................ 162
OBRAZY ............................................................................................................................ 162
RYSUNKI........................................................................................................................... 163
4
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wstęp
Strategia rozwoju jest to dokument planistyczny, wprowadzający mechanizmy
długookresowego planowania inwestycji. Ponadto zapewnia racjonalne wykorzystanie
dostępnych zasobów, a także równoważy rozwój społeczno - gospodarczy z ochroną
środowiska kulturowego i naturalnego. Strategia rozwoju tworzy warunki dla funkcjonowania
podmiotów gospodarczych oraz ogranicza konflikty w przestrzeni. Jest to sposób, w jaki
miasto zamierza realizować swoją misję i cele, wskazuje kierunek rozwoju. Wymaga
spojrzenia perspektywicznego i kompleksowego. Jest zarówno narzędziem analitycznym jak
i roboczym. Odpowiada na pytanie, co miasto musi zrobić, aby się rozwijać, stwarza ramy
bardziej
szczegółowego
na najważniejsze
planowania
działania.
oraz
Sformułowanie
ułatwia
planu
koncentrację
energii
i zasobów
strategicznego
stanowi
podstawę
do opracowywania planów bardziej specjalistycznych, np. finansowych.
Strategia odpowiada na pytania:

Co trzeba zrobić?

Kiedy należy to zrobić?

W jaki sposób?

Kto ma realizować wyznaczone cele i zadania?
Punktem wyjściowym formułowania strategii była analiza własnych zasobów
i możliwości oraz szans i zagrożeń – raport diagnostyczny miasta. Diagnoza sytuacji
społeczno – gospodarczej miasta dokonana została pierwotnie w 2007r.
Druga część strategii ma charakter programujący, a podstawą do jej opracowania
były wyniki debaty nad kierunkami rozwoju Miasta Stalowej Woli, zorganizowanej w Urzędzie
Miasta 15 listopada 2007r., w której uczestniczyli mieszkańcy oraz władze miasta. Spotkanie
dotyczyło kwestii związanych z:
1) Infrastrukturą techniczną.
2) Stanem środowiska naturalnego.
3) Sytuacją społeczną.
4) Sytuacją gospodarczą.
Celem spotkania było określenie priorytetowych kierunków rozwoju w tych właśnie
dziedzinach. Oprócz dyskusji na wyżej wymienione tematy uczestnicy spotkania wypełnili
2 ankiety: dotyczące potrzeb rozwojowych miasta oraz oceny uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych oddziałujących na funkcjonowanie Stalowej Woli.
Zapisy strategii zostały uaktualnione w 2013 r. na podstawie ustaleń dokonanych w
trakcie procesu ewaluacji strategii w oparciu o:
1) Analizę danych zastanych w zakresie sytuacji społeczno – gospodarczej miasta –
Desk Research.
5
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
2) Wyniki kwestionariuszowego wywiadu – CATI na grupie 100 losowo wybranych
mieszkańców miasta.
3) Uzgodnienia
w
czasie
zogniskowanych
wywiadów
grupowych
–
FGI
zorganizowanych w dniach 10-11 października 2013r. i przeprowadzonych w 5
obszarach problemowych strategii (obszar infrastruktura techniczna, obszar
środowisko naturalne, obszar sfera społeczna, obszar gospodarka, obszar
współpraca wewnętrzna i zewnętrzna) z udziałem zaproszonych interesariuszy
strategii (przedstawiciele Urzędu Miasta Stalowa Wola, Rady Miejskiej w Stalowej
Woli,
Rady
Województwa
Podkarpackiego,
przedsiębiorców,
instytucji
publicznych, społecznych, kulturalnych i sportowych, a także organizacji
pozarządowych związanych z danymi obszarami strategicznymi).
6
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
RAPORT DIAGNOSTYCZNY MIASTA STALOWA WOLA
1. Ogólna charakterystyka
1.1 Rys historyczny
Stalowa Wola jest jednym z najmłodszych miast w Polsce. Wybudowana nad Sanem,
na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej, obejmuje swoim obszarem jej pozostałości.
Tereny zielone otaczające miasto są doskonałym czynnikiem eliminującym w znacznym
stopniu ujemny wpływ przemysłu i zanieczyszczeń miejskich.
Stalowa Wola powstała na terenie wsi Pławo, odnośnie której pierwsze wzmianki
sięgają I połowy XV w. Ludność zamieszkująca tamtejsze tereny zajmowała się głównie
łowiectwem, uprawą roli, wyrębem drzew oraz bartnictwem.
W okresie I-go rozbioru Polski, Pławo wchodziło w skład kameralnego dominum
Nisko. Następnie znajdowało się w posiadaniu baronów Richenbachów (1837 - 1867r),
by później stanowić własność magnatów - rodziny Resinger. W trakcie I wojny światowej,
wieś stała się własnością Maksymiliana Francke.
Przełomowym momentem dla rozwoju miasta był 1937r., kiedy Eugeniusz
Kwiatkowski zatwierdził plan Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz budowę Zakładów
Południowych – nowoczesnej huty i zakładu wytwarzającego sprzęt dla wojska.
Aby zapewnić odpowiednie warunki socjalne pracownikom Zakładów, równolegle rozpoczęła
się budowa osiedla mieszkaniowego. W ciągu 2 lat wybudowano domy, w których
znajdowało się blisko 1000 mieszkań. W tym czasie gen. Tadeusz Kasprzycki zaproponował
nazwę Stalowa Wola, która oficjalnie zaczęła funkcjonować od stycznia 1938r.
W 1939r.
prezydent
Ignacy
Mościcki
dokonał
uroczystego
otwarcia
nowo
wzniesionych Zakładów Południowych. W czasie wojny Zakłady Południowe zajęte zostały
przez Niemców, którzy zatrudniali znacznie więcej ludzi niż przed wojną Polacy.
W Stalowej Woli rozwinął się ruch oporu. Najsilniejszą organizacją antyhitlerowską
był Związek Walki Zbrojnej, później przekształcony w Armię Krajową. Znajdowała się tu
komenda obwodu AK, którą dowodził Kazimierz Pilat. Aresztowany w marcu 1944 roku,
został zamordowany przez gestapo.
W 1946r. Stalowa Wola otrzymała prawa miejskie. Rozpoczął się wówczas
dynamiczny rozwój miasta. Powstawały nowe budynki, osiedla, zakłady przemysłowe,
szkoły, baza kulturalna i sportowa. W 1937r. do rozwijającego się miasta Stalowa Wola
przyłączono stanowiącą wcześniej samodzielne miasteczko o ponad 250 letniej historii
dzielnicę Rozwadów. Miasto pierwotnie należało do Gabriela Rozwadowskiego, stąd nazwa
Rozwadów.
W
połowie
XVIII
przybyli
Lubomirscy,
którzy
wieloma
inwestycjami
7
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
gospodarczymi przyczynili się do jego rozwoju. Dzięki Lubomirskim został wybudowany
m.in. Klasztor OO. Kapucynów.1
Rozwój Stalowej Woli był nierozerwalnie związany z Zakładami Południowymi, które
w 1948r. otrzymały nazwę Huta Stalowa Wola (HSW). W latach 60 i 70, dzięki współpracy
kooperacyjnej z firmami państw zachodnich, HSW pozyskała najnowsze technologie,
a w latach 80 stała się znaczącym producentem sprzętu wojskowego oraz stali
jakościowych. Lata 90 to okres restrukturyzacji, reorganizacji oraz umacniania się profilu
produkcji
i poszukiwania
dróg
wiodących
do
lepszej
jakości,
a
także
poprawy
konkurencyjności i obniżenia kosztów wytwarzania. W 1991 roku nastąpiło przekształcenie
HSW Kombinatu Przemysłowego w HSW Spółkę Akcyjną.
Elektrownia Stalowa Wola była drugim co do wielkości zakładem powstałym
w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego w 1939r. Z upływem czasu przekształciła
się z elektrowni funkcjonującej jedynie na potrzeby Huty w głównego dostawcę energii
cieplnej i elektrycznej dla przemysłu oraz okolicznych miast. W latach 70 i 80 Elektrownia
została przebudowana na potrzeby ciepłownictwa, głównie w celu bezzwrotnego przepływu
wody do podziemnego wytopu siarki w kopalni w Jeziórku. W 1989r. stała się samodzielnym
Przedsiębiorstwem Państwowym, a od 1996r. zaczęła funkcjonować jako Spółka Akcyjna. W
2006 r. w ramach rządowego „Programu dla elektroenergetyki” Elektrownia Stalowa Wola
stała się jedną z firm założycielskich Energetyki Południe, która w 2007 r. zmieniła nazwę na
TAURON Polska Energia. W roku 2011 – w ramach dalszej realizacji polityki konsolidacyjnej
Grupy TAURON, Elektrownia Stalowa Wola utraciła osobowość prawną, stając się
oddziałem spółki TAURON Wytwarzanie S.A.
Lata 60 to okres, kiedy Stalowa Wola przekształciła się z małego przyfabrycznego
osiedla do rozmiarów dużego miasta.
1.2 Uwarunkowania geopolityczne
Stalowa Wola to miasto położone w południowo - wschodniej Polsce. Od 1999r.
należy do województwa podkarpackiego i znajduje się w jego północnej części. Zajmuje
powierzchnię 82,5 km 2 , co stanowi 9,9% powierzchni całego powiatu stalowowolskiego
i 0,45% powierzchni województwa podkarpackiego.
Stalowa Wola jest gminą o statusie miasta oraz siedzibą władz powiatu ziemskiego
stalowowolskiego, w skład którego wchodzą gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad
Sanem, Stalowa Wola, Zaklików, Zaleszany.
1
Encyklopedia Miasta Stalowa Wola
8
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Mapa 1. Powiat stalowowolski na tle
województwa podkarpackiego
Mapa 2. Stalowa Wola na tle
powiatu stalowowolskiego
Bojanów - gmina ta graniczy ze Stalową Wolą od strony południowej, jest położona
w centrum dawnej Puszczy Sandomierskiej. Powierzchnia gminy obejmuje 17.933 ha.
Składa się z 13 sołectw: Bojanów, Bojanów za rzeką, Stany, Kozły – Załęże, Laski, Korabina,
Cisów
Las,
Gwoździec,
Ruda,
Przyszów
I,
Przyszów
II,
Maziarnia,
Burdze.
Do najważniejszych walorów przyrodniczych gminy należą otaczające ją lasy, czysta woda
rzeki Łęg oraz duża powierzchnia terenów wypoczynkowych wzdłuż rzeki. Gmina posiada 2
zabytkowe obiekty: kościół drewniany w Stanach z 1802r. oraz kaplicę cmentarną z początku
XIX w., znajdującą się na cmentarzu parafialnym. Życie kulturalne skupia się wokół
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie występuje m.in. Kapela Ludowa „Łęgowianie”, Zespół
Taneczny „Łęgowianie”, Zespół Śpiewaczy „Łęgowianki”, Zespół Taneczny „Bąble”, Kabaret
„Na Opak” i Teatrzyk „Brzydkie Kaczątko”. Rozwój kultury fizycznej zapewnia Klub Sportowy
LZS
„Łęg Stany”. Gmina posiada duży potencjał gospodarczy – atrakcyjne oferty
inwestycyjne (duża ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz
możliwości wynajmu lokali pod działalność produkcyjną i gospodarczą).
Zaleszany – gmina ta graniczy ze Stalową Wolą od zachodu, położona jest wzdłuż lewego
brzegu Sanu. Zajmuje obszar 8.717 ha. W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Agatówka,
Dzierdziówka,
Kępie
Zaleszańskie,
Kotowa
Wola,
Majdan
Zbydniowski,
Motycze
Szlacheckie, Obojna, Pilchów, Skowierzyn, Turbia, Wólka Turebska, Zaleszany, Zbydniów.
Elementem krajobrazu gminy są Starorzecza, gromadzące szereg unikalnych pomników
przyrody. Położenie wzdłuż brzegu Sanu sprzyja wędkarstwu. Gmina posiada bardzo dobrze
rozwinięte sieci: gazową i wodociągową oraz system energetyczny, a także dobrze
9
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
rozwiniętą
infrastrukturę
komunikacyjną.
W
Turbii
znajduje
się
lotnisko,
którego
gospodarzem jest Aeroklub Stalowowolski. Gmina posiada bogate złoża surowca
do produkcji ceramiki budowlanej, stąd też bardzo duża ilość cegielni. Życie kulturalne gminy
skupia się wokół Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej. Bardzo popularny
w regionie jest Ludowy Zespół Śpiewaczy „Malwa” w Turbii oraz Gwardia Straży Grobowej
im. Tadeusza Kościuszki w Majdanie Zbydniowskim. Kultura fizyczna rozwijana jest na bazie
Ludowych Zespołów Sportowych.
Pysznica - graniczy ze Stalową Wolą od wschodu, położona jest w Kotlinie Sandomierskiej,
w dorzeczu Sanu i jego dopływu - rzeki Bukowa. Zajmuje powierzchnię 14.669 ha. W skład
gminy
wchodzi
10
sołectw:
Pysznica,
Jastkowice,
Olszowiec,
Sudoły,
Kłyżów,
Krzaki-Słomiana, Studzieniec, Brandwica, Bąków i Chłopska Wola. Piękny krajobraz
przyrodniczy, bogactwo lasów i terenów rekreacyjnych stanowią doskonałe warunki
do rozwoju turystyki. Gmina wyposażona jest w sieć gazową, wodociągową, automatyczną
łączność telefoniczną, system zbiórki stałych i płynnych odpadów, gminną oczyszczalnię
ścieków oraz sieć kanalizacyjną w Pysznicy – Podborku i Jastkowicach, a także stację
segregacji odpadów. Rozwój sfery kulturalnej mieszkańców zapewnia Dom Kultury
w Pysznicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć
dydaktyczno – sportową. Dogodne warunki do korzystania z opieki zdrowotnej zapewniają
ośrodki zdrowia w Pysznicy i Jastkowach, a także punkt lekarski w Kłyżowie.
Radomyśl nad Sanem - graniczy ze Stalową Wolą od północy, jest najbardziej wysuniętą
na północ gminą województwa podkarpackiego. W południowo-wschodnim krańcu gminy
znajduje się Park Krajobrazowy Lasy Janowskie. Całkowita powierzchnia gminy Radomyśl
wynosi 13.390 ha. W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Antoniów, Chwałowice, Czekaj
Pniewski, Dąbrowa Rzeczycka, Dąbrówka, Kępa Rzeczycka, Łążek Chwałowski, Nowiny,
Orzechów, Ostrówek, Pniów, Radomyśl, Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Musików,
Witkowice, Wola Rzeczycka, Żabno. Potencjałem rozwojowym są przede wszystkim walory
rekreacyjno – turystyczne oraz bogate pokłady gliny i piasku. Atrakcję stanowi Rezerwat
Orzecha Wodnego w Pniowie. Gmina jest dobrze wyposażona w sieć gazową, infrastrukturę
telekomunikacyjną
oraz
drogową.
Ponadto
posiada
duże
zasoby
uzbrojonych
w
infrastrukturę techniczną terenów. Atrakcje kulturalne zapewnia Gminne Centrum Kultury. Do
najbardziej atrakcyjnych obiektów turystycznych należą: 38 zabytkowych domów, zespół
kościoła pod wezwaniem Św. Zygmunta w Pniowie, zespół kościoła pod wezwaniem Św.
Jana Chrzciciela w Radomyślu nad Sanem, cmentarz rzymsko – katolicki w Radomyślu,
zabytkowe kapliczki i domy w Woli Rzeczyckiej, Antoniowie i Chwałowicach.
10
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Zaklików - znajduje się na północ od Stalowej Woli, na granicy Wyżyny Lubelskiej i Kotliny
Sandomierskiej, w kompleksie lasów Lipskich i Janowskich. Zajmuje obszar 20.213 ha.
Gmina liczy 16 sołectw. Ogromny walor turystyczny stanowi położenie wśród lasów
sosnowych. W okolicy wsi Lipa znajdują się wody mineralno – siarczkowe. Najciekawsze
zabytki gminy Zaklików to: kościół parafialny w Zaklikowie p.w. Św. Trójcy z 1608r., kościół
modrzewiowy p.w. Św. Anny z ok. 1580r., drewniane domy miejskie z XVIII i XIX w., dworski
zespół murowany z początku XX w., zabytkowe cmentarze, kapliczki przydrożne
w Zaklikowie oraz pomniki przyrody. Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę rekreacyjną.
Atrakcje kulturalne zapewnia Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie. O rozwój kultury
fizycznej dbają 3 kluby sportowe: KS „Sanna” Zaklików, KS „Czarni” Lipa, KS „Huragan”
Zdziechowice.
Tabela 1. Powierzchnia Stalowej Woli na tle wybranych miast województwa podkarpackiego
Wyszczególnienie
Rzeszów
Tarnobrzeg
Stalowa Wola
Mielec
Przemyśl
Krosno
Powierzchnia
ha
11 636
8 540
8 252
4 689
4 617
4 350
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
Stalowa Wola w porównaniu do wybranych największych miast województwa
podkarpackiego znajduje się na 3 miejscu zaraz za Rzeszowem i Tarnobrzegiem, natomiast
w skali kraju na 1.666 miejscu2.
Miasto ma bardzo korzystne położenie geograficzne w regionie, na przecięciu
szlaków północ – południe, wschód – zachód. Istotne znaczenie dla Stalowej Woli ma
bliskość dużych ośrodków miejskich jak Lublin, Kraków i Rzeszów oraz fakt relatywnej
bliskości granic Ukrainy i Słowacji oraz szlaków tranzytowych. Implikuje to ogromne
możliwości osiągnięcia profitów zarówno gospodarczych, społecznych jak i kulturowych.
2
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
11
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Mapa 3. Plan Miasta Stalowa Wola
Źródło: Miasto Stalowa Wola
12
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
1.3 Uwarunkowania geograficzno – przyrodnicze
1.3.1. Położenie
Stalowa Wola jest położona w południowo - wschodniej Polsce, w Kotlinie
Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu. Płaskie ukształtowanie terenu stanowi idealne
miejsce dla dużych szlaków komunikacyjnych. Miasto ulokowane jest na wysokości od 151
do 160 m n.p.m., w przygranicznej strefie 2 mezoregionów:
1) Równiny Tarnobrzeskiej - jest to region o powierzchni około 1.410 km2,
zbudowany z plejstoceńskich piasków rzecznych, z których powstały liczne wydmy.
Na terenie Równiny Tarnobrzeskiej znajdują się złoża siarki, które zalegają pod
warstwą piasków. Znaczną część obszaru równiny zajmuje Puszcza Sandomierska,
którą porastają bory mieszane (głównie dąb i sosna).
2) Doliny Dolnego Sanu - mezoregion zajmuje powierzchnię ok. 1.320 km2. Ma postać
bruzdy erozyjnej, której długość wynosi ponad 130 km, natomiast szerokość około 10
km. Dno doliny wypełnione jest osadami rzecznymi, których miąższość wynosi 20-30
m. Porastają je łąki, a także lasy łęgowe. W obrębie terasy zalewowej znajdują
się starorzecza, zaś na terasach położonych powyżej terasy zalewowej – wydmy.
Jednym
z
najważniejszych
walorów
przyrodniczych
okolicy
jest
Puszcza
Sandomierska, rozpościerająca się w kierunku gminy Bojanów.
1.3.2. Użytki rolne i leśne
Rolnictwo w Mieście Stalowa Wola odgrywa znikomą rolę. Większość terenów
zajmują użytki leśne.
Tabela 2. Użytki rolne oraz leśne w powiecie i mieście (dane w ha) w 2012r.
Miejscowość
Stalowa Wola
Bojanów
Pysznica
Radomyśl nad
Sanem
Zaklików
Zaleszany
Powiat
stalowowolski
8 252
17 933
14 669
13 390
Użytki
rolne
1 319
5 670
4 997
6 364
Lasy
5 011
11 644
8 707
4 599
Użytki leśne
Zadrzewione
i
zakrzewione
64
262
742
20 213
8 717
5 229
6 539
13 333
1 260
473
172
13 806
1 432
1 178
746
65 241
30 118
44 554
1 713
40 926
6 789
Ogółem
Razem
5 075
11 644
8 969
5 341
Pozostałe
użytki
1 858
619
703
1 685
Źródło: Dane udostępnione przez Urząd Miasta Stalowej Woli i Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Łączna powierzchnia użytków leśnych w mieście wynosi 5.011 ha, podczas gdy
użytki rolne zajmują jedynie 1.319 ha.
13
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Lasy
zlokalizowane
na
terenie
miasta
stanowią
cząstkę
dawnej
Puszczy
Sandomierskiej, będącej jednolitym kompleksem borów sosnowych. Położone są w 10
dzielnicy Niziny Sandomierskiej w VI krainie przyrodniczo leśnej Małopolskiej.
Lasy te leżą na płaskowyżu lewego brzegu Sanu wyniesionym o kilka metrów wyżej
w stosunku do terenu zalewowego. W części północno-wschodniej urozmaiceniem tego
terenu są garby morenowe wyniesione maksymalnie do ok. 20 m powyżej otaczającego
terenu.
Na terenie lasu w Stalowej Woli występują w przeważającej części gleby bielicowe i
średnio zbielicowane, wytworzone z piasków luźnych całkowitych oraz piaski słabo gliniaste
głębokie świeże na pisakach luźnych. Przeważającym typem siedliskowym tych lasów to w
90% siedliska borowe głownie są to: bór świeży (Bśw), bór mieszany świeży (BMśw).
Natomiast na glebach porolnych typu czarna ziemia zdegradowana występują siedliska boru
wilgotnego (Bw). Na glebach bagiennych typu torfowego torfowisk średnich występuje ols
(Ol).
Dominującym gatunkiem drzew tworzących te lasy jest sosna. Pozostałe występujące
gatunki to brzoza, olcha, jodła, dąb oraz modrzew, buk i grab.
W zasadniczej części lasy należą do Skarbu Państwa i pozostają w zarządzie
Nadleśnictwa Rozwadów. Las komunalny Stalowej Woli podzielony został na dwa obręby
gospodarcze:

las strefy zieleni wysokiej,

las rekreacyjno – wypoczynkowy.
1.3.3. Cieki wodne
Przez miasto przepływa rzeka San, a także Pyszanka, Jelonek, Bukowa oraz
Barcówka. Duże zasoby stanowią wody podziemne, które są głównym źródłem zaopatrzenia
ludności w wodę pitną. Obecność rzek stwarza ogromny potencjał jeśli chodzi
o zapotrzebowanie w wodę zarówno dla osiedlania się na tym terenie jak również
na potrzeby gospodarcze.
Szczegółowe informacje na temat stanu wód zawarte są w rozdziale określającym
stan środowiska naturalnego.
1.3.4. Klimat
Obszar i okolicę Stalowej Woli można zakwalifikować do klimatu podgórskich nizin
i kotlin. Średnia roczna temperatura wynosi 8 0 C i obniża się w kierunku południowym.
Dla tego rodzaju klimatu charakterystyczne są częste zmiany pogody oraz temperatury.
Rocznie liczba dni, w których występują przymrozki mieści się w granicach 90 - 100 dni.
Pierwsze przymrozki zaczynają się często w połowie października, a kończą pod koniec
kwietnia. Największe zachmurzenie występuje między listopadem a lutym, sięgając swojego
14
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
maksimum w grudniu. Liczba godzin, kiedy świeci słońce średnio wynosi 5 w ciągu lata
i 2 godziny zimą. Jest to spowodowane licznymi mgłami oraz inwersją temperatury.
Średnioroczne opady wynoszą 800 mm, z czego 7 - 10% to opady śnieżne. Grubość
pokrywy śnieżnej sięga nawet 50 cm i zdarza się to najczęściej na przełomie stycznia i
lutego, a utrzymuje 50 - 60 dni w skali roku.
2. Zagospodarowanie przestrzenne
2.1 Infrastruktura komunikacyjna
2.1.1 Układ drogowy
Stalowa Wola jest znaczącym węzłem komunikacyjnym w regionie. Położona jest
na skrzyżowaniu dróg płn. - płd. i wsch.- zach. Przez miasto przebiega droga krajowa 77
Lipnik - Stalowa Wola – Przemyśl. W odległości ok. 60 km od miasta przebiega autostrada
A4. Drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto to: Olbięcin – Stalowa Wola Nr 855 oraz
Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola Nr 871.
Drogi wojewódzkie przebiegające w pobliżu miasta Stalowa Wola to drogi Nr:

854 Annopol – Gorzyce, (w odległości 20 km),

856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka, (w odległości 10 km),

857 Zaklików – Modliborzyce, (w odległości 25 km),

858 Zarzecze – granica województwa, (w odległości 15 km),

861 Bojanów - Kopki, (w odległości 20 km),

863 Kopki - Cieszanów, (w odległości 25 km),

872 Baranów Sandomierski – Nisko, (w odległości 10 km),

985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, (w odległości 35 km).
Średni dobowy ruch na drodze krajowej 77 w centrum miasta wynosi 10.991
samochodów na dobę, natomiast na drodze wojewódzkiej 871 – 4 .431 samochodów
na dobę3.
Od 2007 r. zwiększyła się długość dróg powiatowych o nawierzchni ulepszonej o 1,23
km, nastąpił także wzrost długości dróg gminnych ogółem o 3,2 km oraz wzrost długości
dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 6,1 km.
Źródło: GDDKiA Oddział Nisko, Zarząd Dróg Wojewódzkich - dane z najnowszego badania
natężenia ruchu wykonanego w 2010 r.
3
15
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Tabela 3. Długość i jakość dróg gminnych i powiatowych w latach 2007 - 2012
Wyszczególnienie
O nawierzchni bitumicznej
O nawierzchni ulepszonej
O nawierzchni bitumicznej
Długość dróg gminnych ogółem
2007 r. 2008 r. 2009 r.
w km
w km
w km
DROGI POWIATOWE
173,9
21,3
173,8
19,1
174,0
18,9
DROGI GMINNE
71
72
71,4
102
102
102
2010 r.
w km
2011 r.
w km
2012 r.
w km
174,9
18
176,99
17,23
170,45
22,53
72
102
73,6
103,5
77,1
105,2
Źródło: Dane udostępnione przez Urząd Miasta Stalowej Woli, Zarząd Dróg Powiatowych
Obraz 1. Stalowa Wola - skrzyżowanie ul. St. Staszica, ul. Ks. J. Popiełuszki i Al. Jana Pawła II
2.1.2 Komunikacja autobusowa
W mieście funkcjonuje komunikacja publiczna. Zakład Miejskiej Komunikacji
Samochodowej (ZMKS) obsługuje 15 linii autobusowych o łącznej długości 228 km (razem
z wioskami), natomiast długość trasy wynosi:

w mieście 64 km,

na wioskach 50 km.
2.1.3 Układ kolejowy
Przez teren miasta przebiegają 3 linie kolejowe o długości ok. 12 km.
1) Lublin – Przeworsk, odcinek Lublin – Stalowa Wola (linia jednotorowa niezelektryfikowana),
2) Sandomierz – Stalowa Wola (linia dwutorowa zelektryfikowana),
3) Stalowa Wola – Hrubieszów (linia jednotorowa niezelektryfikowana).
Ogromne znaczenie ma także węzeł kolejowy – Rozwadów o bogatej historii. Linię
kolejową na tych terenach przeprowadzono końcem XIX w. Pierwszy parowóz przyjechał
do Rozwadowa z Dębicy w 1887r. Zapoczątkowana została wówczas istotna rola miasteczka,
które w latach międzywojennych pełniło rolę stacji węzłowej.
16
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Obecnie
węzeł
kolejowy
–
Rozwadów
posiada
bezpośrednie
połączenie
m.in. z Przemyślem, Zamościem, Krakowem, Rzeszowem, Lublinem i Warszawą, W odległości
ok. 10 km od Stalowej Woli przebiega szeroko-torowa trasa LHS (Linia Hutnicza
Szerokotorowa), która łączy Śląsk z centrami przemysłowymi Ukrainy.
2.1.4 Lotniska
Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 5 lotnisk, w tym 1 lądowisko
w Arłamowie.
Największym lotniskiem jest Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Jest
on najdalej wysuniętym na południowy-wschód lotniskiem komunikacyjnym Polski. Lotnisko
posiada dwa pasy startowe:
1) Pas startowy o nawierzchni sztucznej (z betonu asfaltowego), o długości 3.200 m
i szerokości 45 m.
2) Pas startowy o nawierzchni trawiastej, o długości 3.660 m i szerokości 300 m.
Lotnisko
oprócz
rejsów
czarterowych
oferuje
następujące
połączenia:
Barcelona,
Birmingham, Bristol, Dublin, East Midlands, Londyn (Luton i Stansted), Manchester, Oslo,
Paryż i Rzym. W ramach komunikacji krajowej funkcjonują natomiast loty do Warszawy. Na
lotnisku operują przewoźnicy: Ryanair, EuroLOT i LOT. Od 2012r. lotnisko dysponuje nowym
budynkiem terminala pasażerskiego, posiadającym trzy kondygnacje nadziemne i jedną
podziemną. Przepustowość terminala wynosi 720 pasażerów na godzinę. Docelowo może
ona osiągnąć poziom 1.400 pasażerów na godzinę. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej
przepustowości rocznej 1,8 mln pasażerów.
Pozostałe lotniska posiadają status lokalnych i zlokalizowane są w Turbii koło
Stalowej Woli oraz w Mielcu i Krośnie.
Lotnisko w Turbi leży najbliżej Stalowej Woli i należy do Aeroklubu Stalowowolskiego.
Obecnie posiada ono nawierzchnię trawiastą i posiada 2 pasy startowe o długości 1030x200
m i 920x200 m oraz 2 drogi startowe o długości 910x100 m i 800x100 m. Wykorzystywane
jest w bieżącej działalności Aeroklubu Stalowowolskiego, szczególnie na potrzeby sekcji:
samolotowej, szybowcowej, balonowej i modelarskiej. Lotnisko jest także miejscem
cyklicznych imprez związanych z lotnictwem takich jak Krajowe Zawody Szybowcowe,
Szybowcowe Mistrzostwa Polski oraz Balonowe Babie Lato.
Obszar Stalowej Woli obejmuje także działalność Stowarzyszenia Dolina Lotnicza,
którego zaplecze stanowią m.in. firmy zlokalizowane w Stalowej Woli z racji profilu swojej
działalności (przemysł maszynowy i aluminiowy) oraz stalowowolskie uczelnie techniczne.
Stowarzyszenie to powstało w 2003 r. i obejmowało wówczas grupę 18 założycieli. Obecnie
w skład Doliny Lotniczej wchodzi ponad 100 podmiotów z terenu Podkarpacia, zaś kolejne
przedsiębiorstwa przechodzą proces aplikacyjny. Głównymi celami Doliny Lotniczej jest
m.in.:
17
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
1) Stworzenie w regionie województwa podkarpackiego dogodnych warunków do
rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego.
2) Rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa.
3) Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, na rzecz promocji
nowych koncepcji oraz rozwoju sektora badawczo-rozwojowego w przemyśle
lotniczym.
4) Promocja polskiego przemysłu lotniczego.
5) Wspieranie przedsiębiorstw przemysłu lotniczego.
6) Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych
z przemysłem lotniczym.
2.2 Infrastruktura teleinformatyczna
W Stalowej Woli lokalnymi i ogólnopolskimi dostawcami usług telekomunikacyjnych są:

CoverNET,

MTM – INFO,

Multimedia Polska,

Telekomunikacja Polska S.A.,

TVK Stella.
Potrzeby komunikacyjne mieszkańców Stalowej Woli są spełniane także dzięki telefonii
bezprzewodowej operatorów telefonów komórkowych. Długość światłowodów w Stalowej Woli
wyniosła w 2012r. 1,6 km.
Na terenie miasta działają także:
Telewizje:

Telewizja Miejska Stalowa Wola,

Telewizja Kablowa „Multimedia Polska” (dawna TVK DIANA)

Telewizja Kablowa "Stella".
Stacje radiowe:

Radio Leliwa – oddział w Stalowej Woli.
Redakcje:

Wydawnictwo „Sztafeta”- redakcja tygodnika,

„Echo Dnia” - oddział redakcji dziennika,

„Super Nowości” – oddział redakcji dziennika.
2.3 Gospodarka komunalna
Na terenie miasta funkcjonuje Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. Przedmiotem
działalności spółki jest:

zaopatrzenie w wodę pitną,
18
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

oczyszczanie ścieków komunalnych,

instalatorstwo wodno – kanalizacyjne,

konserwacja urządzeń wodno – kanalizacyjnych,

wywóz i unieszkodliwianie nieczystości oraz prowadzenie składowiska odpadów,

zagospodarowanie surowców wtórnych,

usługi transportowe,

dystrybucja paliw,

remonty dróg, chodników i placów,

wynajem nieruchomości,

analizy i badania techniczne.
Dane
odnośnie
urządzeń
sieciowych
zlokalizowanych
na
terenie
miasta
przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 4. Wodociągi w Stalowej Woli w 2012r.
Wyszczególnienie
Długość czynnej sieci rozdzielczej
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom domowym
Jednostka
miary
km
szt.
2012 r.
dam3
2 057,3
Jednostka
miary
km
szt.
2012 r.
dam3
osoba
2320
b.d.
96,0
2 603
Źródło: Dane GUS z 2012r.
Tabela 5. Kanalizacja w Stalowej Woli w 2012r.
Wyszczególnienie
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania
Ścieki odprowadzane
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
138,3
1297
Źródło: Dane GUS za 2012r.
W 2011 r. z instalacji kanalizacyjnych korzystało 99,98% mieszkańców, a z instalacji
wodociągowych 97,94% mieszkańców.
Ilość ścieków odprowadzanych do rzeki San z Centralnej Oczyszczalni Ścieków
w latach 2007 – 2012 kształtowała się na poziomie od 5.049 dam3/rok w roku 2007 do 3.755
dam3/rok w roku 2012.
Długość czynnej sieci gazowej w 2012r. wyniosła 172,21 km, podczas, gdy w 2011 r.
wynosiła ona 174,39 km. Szczegółowe dane odnośnie sieci gazowej w 2011r. przedstawione
zostały w Tabeli 6.
19
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Tabela 6. Sieć gazowa w Stalowej Woli, w 2011 r.
Sieć gazowa
Długość czynnej sieci ogółem
Długość czynnej sieci przesyłowej
Długość czynnej sieci rozdzielczej
Czynne połączenia do budynków mieszkalnych
Odbiorcy gazu
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
Odbiorcy gazu w miastach
Zużycie gazu
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań
Ludność korzystająca z sieci gazowej
Jednostka
miary
km
km
m
szt.
gosp. dom.
gosp. dom.
gosp. dom.
tys.m3
tys.m3
osoba
2011 r.
174,398
32,651
141 747
5 471
21 448
1 415
21 448
6 384,60
1 897,3
61 483
Źródło: Dane GUS za 2011 r.
2.4 Elektroenergetyka
W energię elektryczną miasto zaopatruje Elektrownia Stalowa Wola, będąca obecnie
częścią spółki TAURON Wytwarzanie S.A. W maju 2007r. swoją działalność rozpoczęła
Energetyka Południe S.A. (EP S.A.), do której zgodnie z rządowym „Programem dla
elektroenergetyki” - wniesiono akcje: EnergiiPro S.A., Enionu S.A., Południowego Koncernu
Energetycznego S.A. i Elektrowni „Stalowa Wola” S.A. EP S.A. w 2007 r. zmieniła nazwę na
TAURON Polska Energia. Obecnie jest to drugi co do wielkości producent energii
elektrycznej w Polsce. Elektrownia składa się z dwóch części:

Elektrownia
II
–
Elektrociepłownia
pracująca
w
układzie
kolektorowym,
charakteryzująca się osiągalną mocą elektryczną wynoszącą 91 MW oraz cieplną –
341 MWt. W ciągu roku obiekt wytwarza energię elektryczną i cieplną w pełnym
skojarzeniu.

Elektrownia III – Siłownia pracująca w układzie blokowym, wyposażona w dwa bloki
energetyczne TK120, charakteryzujące się osiągalną mocą elektryczną wynoszącą
łącznie 250 MW. Elektrownia III może wytwarzać energię cieplną i jest rezerwą dla
Elektrowni II o mocy 25 MWt.
W 2011r. elektrownia wyprodukowała 1.169.435 MWh energii elektrycznej brutto oraz
1.581.387 GJ energii cieplnej brutto.
2.5 Ciepłownictwo
Głównym dostarczycielem energii cieplnej w mieście jest Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. w Stalowej Woli. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania i dystrybucji ciepła zakupionego w stalowowolskiej elektrowni (należącej obecnie
do spółki TAURON Wytwarzanie S.A.), na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania
wody wodociągowej dla odbiorców z terenu gmin Stalowa Wola oraz Nisko.
20
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Tabela 7. Elektrociepłownia Stalowa Wola - dane o przedsiębiorstwie za 2012r.
Wyszczególnienie
Wielkość mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców ogółem
Wielkość mocy cieplnej zamówionej przez Miasto Stalowa Wola
Wielkość mocy cieplnej zamówionej przez Miasto Nisko
Długość eksploatowanych sieci cieplnych
Długość eksploatowanych zewnętrznych instalacji odbiorczych
Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych
Roczna sprzedaż ciepła ogółem
Sprzedaż na cele komunalno bytowe
Pozostałe
Zatrudnienie ogółem
Zatrudnienie w działalności koncesjonowanej
Dane
143,72 MW
126,29 MW
17,43 MW
114,251km
25,875 km
459 szt.
929 642 GJ
790 196 GJ
139 446 GJ
107 osób
107 osób
Źródło: Dane udostępnione przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli
W kwietniu 2012r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę największego w Polsce
bloku parowo-gazowego. Projekt budowy i eksploatacji elektrociepłowni gazowej o mocy
449,16 MWe w Stalowej Woli realizowany jest wspólnie przez PGNiG i TAURON za
pośrednictwem spółki celowej Elektrociepłownia Stalowa Wola. Szacuje się, że blok
wytworzy rocznie około 3.500 GWh energii elektrycznej, zużywając 600 mln m3 gazu. Będzie
produkował w wysokosprawnym procesie równolegle energię elektryczną oraz ciepło w
postaci wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów
przemysłowych.
Miasto jest bardzo dobrze zaopatrzone w infrastrukturę energetyczną, posiada też
własne zasoby wodne i ujęcie wody.
3. Środowisko naturalne
3.1 Otoczenie przyrodnicze
Stalowa Wola położona jest w Kotlinie Sandomierskiej. W jej pobliżu znajdują
się ogromne połacie lasów mieszanych, pozostałych po dawnej puszczy Sandomierskiej.
Korelują one z tarasową rzeźbą terenu, zbudowaną z glin lodowcowych bądź utworów
fluwioglacjalnych. W skład lasów wchodzą głównie: sosny 66%, dęby 19%, olchy 11%,
brzozy 2% oraz inne drzewa 2%. Utworzono tam 6 rezerwatów florystycznych, mających
za zadanie chronić rzadkie gatunki roślin. Ważnym elementem krajobrazu jest przepływająca
rzeka San, która łączy się na Północnym Zachodzie z Wisłą.
W pobliżu miasta znajduje się Rezerwat Przyrody Jastkowice o powierzchni
45,68 ha, gdzie oprócz wielu gatunków drzew godne uwagi jest również runo leśne, wśród
którego można wyróżnić m.in. czerniec groszkowy, czosnek niedźwiedzi i żywiec
gruczołowaty. We wsi Pniów i Orzechów znajdują się rezerwaty florystyczne o powierzchni
odpowiednio: 4,15 ha i 1,72 ha. Można tam spotkać największe skupiska kotewki - jadalnego
orzecha wodnego.
21
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Na terenie kotliny zlokalizowany jest Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, który
stanowi jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Powierzchnia
samego Parku wynosi 39.150 ha, a jego otuliny 60.500 ha. O wysokich walorach świadczy
fakt, że w Lasach Janowskich wyodrębniono ponad 200 zespołów roślinnych, w tym 33
leśne. Niezwykle zróżnicowane w skali kraju są siedliska torfowiskowe. W Parku znajdziemy
ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, 162 gatunki mszaków i około 230 gatunków
porostów. Na uwagę zasługuje fakt istnienia dużych kompleksów stawów, a także licznej
zwierzyny. Lasy Janowskie są bardzo ważnym miejscem wśród polskich obszarów
chronionych i włączone zostały do europejskiej sieci Natura 2000.
Obraz 2. Lasy Janowskie
Innym rezerwatem przyrody jest Rezerwat Kacze Błota zajmujący powierzchnię
168,87 ha. Na jego terenie występuje 80 gatunków roślin naczyniowych, 2 gatunki rosiczek,
storczyk krwisty i kocanka piaskowa oraz inne bardzo cenne gatunki.
Rezerwat Imielity Ług zajmujący powierzchnię 802 ha jest rezerwatem o wybitnych
walorach przyrodniczych. Ma charakter wodno - torfowiskowy, gdzie miąższość torfu
dochodzi do 6 m. Występuje tam bogata roślinność, spośród której jest wiele zagrożonych
gatunków. Warunki tam panujące idealnie nadają się dla zwierząt. Szczególnie ptaków
błotnych, wodnych i drapieżnych (żuraw, rybołów, łabędź niemy, bielik, bocian czarny).
Obraz 3. Rezerwat Imielity Ług
22
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Cała Kotlina Sandomierska jest głównie obszarem torfowisk i lasów wilgotnych. Obok
gatunków pospolitych jest wiele ginących, rzadko spotykanych i chronionych. Znajduje
się tam
wiele
gatunków
zwierząt,
chociażby
największe
zwierzę
występujące
w Polsce - żubr, a także wiele innych: jelenie, dziki, sarny, lisy, zające, bażanty, wiewiórki,
nietoperze oraz padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka oraz różne gatunków owadów.
W Kotlinie Sandomierskiej występują najczęściej gleby bielicowe lub na skutek
przekształcenia działalnością człowieka pseudoblielicowe. Charakteryzują się intensywnym
brunatnym zabarwieniem. Powstały na warstwach istebniańskich dolnych, piaskowcach
i łupkach ilastych z gleb lessowych i lessopodobnych, piasków całkowitych i niecałkowitych.
Na terenie tym występuje również drugi rodzaj gleb, a mianowicie gleby torfowe,
występujące na obszarze tzw. Wielkiego Błota. Gleby te mają odczyn zbliżony do obojętnego
i zalicza się je do IV i V klasy.
Powierzchnię terenów zielonych w samym mieście Stalowa Wola oraz ich podział
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 8. Tereny zieleni w Stalowej Woli w 2012 r.
Wyszczególnienie
Parki
Zieleń uliczna
Zieleń osiedlowa
Park Charzewicki
Pozostałe
Powierzchnia
17,0 ha
93,5 ha
21,6 ha
13,5 ha
13,5 ha
Źródło: Dane udostępnione przez Urząd Miasta Stalowej Woli
Największą powierzchnię w mieście zajmuje zieleń uliczna - 93,5 ha, następnie zieleń
osiedlowa, parki, Park Charzewicki i pozostałe tereny zieleni.
3.2 Stan środowiska naturalnego
3.2.1 Zanieczyszczenie powietrza
Według
danych
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony
Środowiska
(WIOS)
w Rzeszowie za 2012r. powiat stalowowolski zajmuje pierwsze miejsce pod względem emisji
zanieczyszczeń gazowych (ponad 3000 Mg/rok) oraz drugie miejsce (za powiatem
mieleckim) pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych (ponad 100 Mg/rok). Pozycja ta
utrzymała się pomimo znacznych spadków w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych w okresie 2007-2012. Zanieczyszczenie powietrza w Stalowej Woli, w 2011 r.
biorąc pod uwagę emisję zanieczyszczeń pyłowych, spadło w porównaniu ze stanem
zanieczyszczeń z 2007r. o ok. 56%. (z 420 ton w 2007 r. do 185 ton w 2011 r.)
23
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wykres 1. Wysokość emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie
Stalowej Woli w latach 2007–2011 (dane w tonach)
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2011
W Stalowej Woli na przestrzeni lat 2006-2011 odnotowano bardzo wysoki poziom
emisji
zanieczyszczeń
pyłowych
w porównaniu
do
pozostałych
wybranych
miast
województwa podkarpackiego.
Tabela 9. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w wybranych
miastach województwa podkarpackiego w latach 2006-2011 (dane w tonach)
Wyszczególnienie
Stalowa Wola
Krosno
Przemyśl
Rzeszów
Tarnobrzeg
2006r.
434
157
269
255
305
2007 r.
420
78
103
192
250
2008 r.
178
81
110
174
107
2009 r.
185
71
79
168
82
2010 r.
187
85
76
206
73
2011 r.
185
79
73
153
73
Źródło: Dane GUS za lata 2006–2011
Wykres 2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w wybranych
miastach województwa podkarpackiego w latach 2006-2011 (dane w tonach)
Źródło: Dane GUS za lata 2006–2011
24
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Emisja zanieczyszczeń gazowych w latach 2007-2011 zmniejszyła się o blisko 27%
(z 11.587 ton w 2007 r. do 8.500 ton w 2011 r.) Wynikało to zarówno z prowadzonych
działań proekologicznych stalowowolskiej elektrowni – jednostki odpowiadającej w
największym stopniu za emisję zanieczyszczeń do powietrza, jak i z pogorszenia sytuacji
gospodarczej, skutkującej okresowymi przestojami i zmniejszoną produkcją w głównych
zakładach na terenie Stalowej Woli.
Wykres 3. Wysokość emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie
Stalowej Woli w latach 2007–2011 (dane w tonach)
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2011
W Stalowej Woli na przestrzeni lat 2006-2011 odnotowano bardzo wysoki poziom
emisji zanieczyszczeń gazowych w porównaniu do pozostałych wybranych miast
województwa podkarpackiego.
Tabela 10. Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
w latach 2006-2011 (dane w tonach)
Wyszczególnienie
Stalowa Wola
2006 r.
12265
2007 r.
11587
2008 r.
9572
2009 r.
7443
2010 r.
8714
2011 r.
8500
Krosno
874
917
635
520
586
641
Przemyśl
784
505
429
523
568
549
Rzeszów
2635
1683
1681
1847
2071
1470
Tarnobrzeg
879
636
665
538
558
507
Źródło: Dane GUS za lata 2006–2011
25
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wykres 4. Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w wybranych
miastach województwa podkarpackiego w latach 2006-2011 (dane w tonach)
Źródło: Dane GUS za lata 2006–2011
W okresie 2007-2011 sukcesywnemu zmniejszeniu podlegała także emisja dwutlenku
siarki z 7.513 ton w 2007 r. do 4.952 ton w 2011 r. (spadek o 34%).
W roku 2012 w skład zanieczyszczeń na terenie Stalowej Woli prezentował się
następująco: dwutlenek węgla – 1.140.541 Mg/rok, dwutlenek siarki – 3.931 Mg/rok, tlenki
azotu – 2.129 Mg/rok, tlenek węgla – 403,3 Mg/rok, pył – 146,8 Mg/rok4.
Według danych WIOS w Rzeszowie w 2010 r. stężenie SO 2 w Stalowej Woli wynosiło
8,5 μg/m3, a dopuszczalnym poziom substancji w powietrzu w ciągu roku to 20 μg/m3. Daje
to bardzo dobrą ocenę jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia przez SO 2 . Z
kolei średnioroczne stężenie NO wynosiło natomiast 30 μg/m3, przy normie na poziomie 40
μg/m3. Oznacza to dostateczny poziom
czystości powietrza,
biorąc
pod uwagę
zanieczyszczenie wywołane NO. Równocześnie średnia zawartość benzenu wyniosła w
sezonie ciepłym 1 μg/m3, a w sezonie chłodnym 2,6 μg/m3, przy dopuszczalnym poziomie
stężenia tej substancji w powietrzu 5 μg/m3, co oznacza bardzo dobrą ocenę jakości
powietrza, pod względem stężenia benzenu.
Zanieczyszczenie środowiska w Stalowej Woli wynika przede wszystkim z
przemysłowego charakteru miasta, ale także z emisji spalin, związanych z komunikacją
samochodową.
Źródło danych: Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 2012 r.: Informacja o
stanie środowiska w powiecie stalowowolskim w 2012 r. – emisja z zakładów zlokalizowanych na
terenie Stalowej Woli
4
26
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
3.2.2 Pobór wody
Według danych WIOS za 2010r. wielkość poboru wody w gospodarce komunalnej na
terenie powiatu stalowowolskiego wyniosła nieco ponad 2 mln m3. Równocześnie wielkość
poboru wody w przemyśle wyniosła ok. 4 mln m3. Strukturę zużycia wody w Stalowej Woli, w
2012r. przedstawia Wykres 5.
Wykres 5. Zużycie wody w Stalowej Woli na potrzeby gospodarki narodowej i przemysłu w 2012r.
Źródło: Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli
3.2.3 Emisja ścieków komunalnych i przemysłowych
Według danych GUS za 2012r. łącznie blisko 45% ścieków komunalnych na terenie
województwa podkarpackiego wytworzyły miasta:

Rzeszów – 10,250 hm 3 ,

Przemyśl – 2,730 hm 3 ,

Mielec – 2,781 hm 3 ,

Krosno - 2,179 hm 3 ,

Stalowa Wola – 2,517 hm 3 ,

Dębica – 2,064 hm 3 ,

Jarosław – 1,751 hm 3 .
Oczyszczaniem
ścieków
komunalnych
w
mieście
Stalowa
Wola
zajmuje
się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia o przepustowości 17.500 m 3 /d. Łączna ilość
ścieków
oczyszczanych
przez
stalowowolską
oczyszczalnię
w
2012
r.
wyniosła
2.517 dam 3 /r. Ścieki pochodzące z terenów HSW i Specjalnej Strefy Ekonomicznej
odprowadzane są do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych o przepustowości
100 000 m 3 /d. Ilość ścieków przemysłowych oczyszczonych przez Centralną Oczyszczalnię
Ścieków w 2012 r. wyniosła 3.755 dam 3 /r.
27
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wg danych WIOS z 2010r. Rzeszów, Stalowa Wola oraz zakłady zlokalizowane w
powiecie tarnobrzeskim i miastach: Tarnobrzeg, Rzeszów, Dębica, Jasło, Mielec i Jedlicze,
wytwarzają ponad 80% ścieków przemysłowych w województwie podkarpackim.
3.2.4 Jakość wód powierzchniowych płynących i podziemnych
Przez miasto Stalowa Wola przepływa rzeka San. Jest to największy karpacki dopływ
Wisły, o długości 443,4 km i zlewni o powierzchni 16.861,3 km 2 . Lewostronne dopływy Sanu
to m.in.: Wołosaty, Solinka, Hoczewka, Osława, Sanoczek, Łęg Rokietnicki, Wisłok,
Trzebośnica, Rudnia i Barcówka. Do prawostronnych dopływów należą: Czarny, Olszanka,
Tyrawka, Stupnica, Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Złota, Tanew i Bukowa. W zlewni
Sanu oprócz Stalowej Woli znajdują się miasta: Lesko, Zagórz, Sanok, Dynów, Przemyśl,
Radymno, Jarosław, Lubaczów, Oleszyce, Cieszanów, Leżajsk, Sokołów Małopolski, Nowa
Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Ulanów oraz Nisko.
Do Sanu odprowadzane są m.in. ścieki z firm zlokalizowanych na terenie Huty
Stalowa Wola i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do Sanu wpływają także
wody pochłodnicze z elektrowni stalowowolskiej należącej do spółki TAURON Wytwarzanie
S.A.
Przeprowadzone w 2010 badania jakości rzeki, w 6 punktach kontrolnych, wskazały
na umiarkowany stan/potencjał ekologiczny. Główne zaopatrzenie ludności w wodę stanowią
wody podziemne. Według danych WIOS z 2007r. Ocena stanu chemicznego i ilościowego
jednolitych części wód podziemnych wypadła na poziomie dobrym.
3.2.5 Odpady przemysłowe i komunalne
Na wysokim poziomie znajduje się również emisja ścieków i odpadów komunalnych
oraz przemysłowych.
Według danych WIOS za 2012 r, największą ilość odpadów przemysłowych,
stanowiącą 75% odpadów całego województwa wytworzono w powiatach: dębickim (353,2
tys. Mg), stalowowolskim (261,7 tys. Mg), jarosławskim (229,6 tys. Mg), mieleckim (147,2 tys.
Mg) i w mieście Rzeszowie (90,2 tys. Mg).
Z kolei największe ilości odpadów komunalnych zebrano w Rzeszowie, Przemyślu,
powiecie mieleckim, stalowowolskim i jarosławskim.
3.3 Działania proekologiczne
Największy udział w emisji substancji i energii do środowiska na terenie miasta
posiadają: TAURON Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Stalowa Wola), Zakłady Grupy
Kapitałowej HSW, powstałe w wyniku prywatyzacji i sprzedaży majątku HSW oraz Miejski
28
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Zakład Komunalny Sp. z o. o. Dlatego też najwięcej działań proekologicznych prowadzonych
jest przez te jednostki.
W zakresie ochrony powietrza główne działania skierowane są na redukcję emisji
pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego zarówno poprzez instalację filtrów jak
i stosowanie nowoczesnych technologii produkcji, wykorzystanie paliw o wyższej zawartości
zanieczyszczeń w tym biomasy i gazu.
W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych główne działania obejmują
przede wszystkim racjonalizację zużycia wody zarówno w procesach technologicznych jak i
do celów bytowych. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, szczególnie w
obszarach położonych przy strefach ochrony ujęć wody, wpłynie na zmniejszenie zagrożenia
zanieczyszczenia wód głównego zbiornika wodnego 425. Natomiast wprowadzenie nowych
ekologicznych technologii produkcji, stosowanie urządzeń do podczyszczania ścieków
bezpośrednio w układzie jednostek powodujących ich powstawanie, modernizacja Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków oraz instalowanie urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych
wpłynęło na poprawę stanu wód powierzchniowych rzeki San będącej głównym ich
odbiornikiem.
W zakresie gospodarki odpadami główne działania obejmują nadzór nad realizacją
zapisów ustawy o odpadach, dotyczących konieczności jej uregulowania poprzez uzyskanie
zezwoleń na produkcję, przewozy, odzysk i składowanie odpadów oraz objęcia wszystkich
gospodarstw
domowych
zorganizowanym
systemem
zbierania
i wywozu
odpadów
komunalnych. Nadrzędną zasadą w tej dziedzinie jest ograniczenie ilości wytwarzanych
odpadów, co uzyskuje się poprzez modernizację procesów produkcyjnych i stosowanie
nowych technologii. Kolejne zasady dotyczą powtórnego wykorzystania wytworzonych
odpadów, utylizacja odpadów i minimalizacja odpadów przeznaczonych do składowania.
Działania w zakresie odpadów przemysłowych dotyczyły budowy linii do wykorzystania
popiołów paleniskowych przez stalowowolską elektrownię, budowy centralnych punktów
gromadzenia
odpadów
niebezpiecznych
na
terenie
zakładów
przemysłowych
i
przekazywania ich do utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach, budowy instalacji do
utylizacji
pojazdów
i
przygotowania
odpadów
metalowych.
W
zakresie
odpadów
komunalnych to przede wszystkim rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła
z wydzieleniem: szkła, papieru, tworzyw sztucznych oraz odpadów niebezpiecznych przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
W zakresie przywrócenia właściwego klimatu akustycznego ochrona przed hałasem
prowadzona jest poprzez hermetyzację i modernizację urządzeń w procesach produkcji.
Działania te zaowocowały w przypadku Elektrowni i Huty ograniczeniem emisji i
zamknięciem jej w granicach zakładów. W przypadku hałasu pochodzącego od środków
transportu najważniejsze elementy redukcji to budowa obwodnicy miasta, modernizacja
starych ciągów komunikacyjnych oraz nasadzanie zieleni osłonowej.
29
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
W zakresie ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym najważniejsze
działania proekologiczne sprowadzają się do likwidacji energetycznych linii napowietrznych
wysokiego i średniego napięcia,
przebiegających w bliskiej
odległości zabudowy
mieszkaniowej oraz odpowiednia lokalizacja anten nadawczych i stacji bazowych telefonii
komórkowej.
Wszystkie te działania zostały wsparte akcjami edukacyjnymi prowadzonymi przez
Urząd Miasta, Miejski Zakład Komunalny, nauczycieli w szkołach oraz organizacje
pozarządowe – a wśród nich Klub Ekologiczny – Przyjaciele Ziemi.
Ponadto stalowowolska elektrownia na bieżąco inwestuje w produkcję tzw. zielonej
energii. Ideą proekologicznej działalności Elektrowni jest tzw. czysta produkcja, która polega
na:
•
poprawie efektywności wykorzystania istniejących zasobów naturalnych,
•
poprawie efektywności wykorzystania surowców wtórnych,
•
ograniczeniu powstawania zanieczyszczeń na początku procesu produkcyjnego,
•
ograniczeniu kosztów produkcji, przy zachowaniu takiej samej jakości.
Problemy, cele i priorytety w zakresie ochrony środowiska naturalnego wskazuje realizowany
w Stalowej Woli Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Stalowa Wola. W 2010r.
Gmina Stalowa Wola przeznaczyła na wydatki inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska
40.139,3 tys. zł., w tym:
•
na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 22.252,7 tys. zł.
•
na gospodarkę ściekową i ochronę wód 6.391,3 tys. zł.
•
na gospodarkę odpadami, ochronę i przywrócenie wartości użytkowej gleb oraz wód
podziemnych i powierzchniowych 10.555,8 tys. zł.
Równocześnie wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną wyniosły 7.809 tys. zł., w
tym na ujęcia i doprowadzenia wody 776,3 tys. zł.
4. Sytuacja społeczna
4.1. Dane demograficzne
Według danych na koniec 2012 Stalowa Wola była zamieszkiwana przez 62.949
mieszkańców, co daje jej 65 miejsce w skali kraju. Gęstość zaludnienia całego powiatu
stalowowolskiego na tle województwa podkarpackiego przedstawia poniższa tabela.
30
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
2
Tabela 11. Zaludnienie w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego (dane w os./ km )
Lp.
Powiat
2012 r.
1
Powiat przeworski
114
2
Powiat sanocki
79
3
Powiat strzyżowski
124
4
Powiat leski
32
5
Powiat lubaczowski
44
6
Powiat przemyski
61
7
Powiat jarosławski
119
8
Powiat jasielski
139
9
Powiat krośnieński
121
10
Powiat tarnobrzeski
104
11
Powiat bieszczadzki
20
12
Powiat brzozowski
123
13
Powiat ropczyckosędziszowski
134
14
Powiat rzeszowski
142
15
Powiat stalowowolski
131
16
Powiat łańcucki
176
17
Powiat mielecki
155
18
Powiat niżański
86
19
Powiat dębicki
174
20
Powiat kolbuszowski
81
21
Powiat leżajski
120
Źródło: Dane GUS za 2012r.
Powiat stalowowolski w 2012r. znajdował się w III grupie (95 – 135 os./ km 2 ) pod
względem gęstości zaludnienia, które wyniosło w Stalowej Woli 131 os./ km 2 , podczas gdy
średnia dla Podkarpacia to 119 osób na km 2 . Bardziej zaludnione od Stalowej Woli były
tylko powiaty: rzeszowski, łańcucki, mielecki, dębicki, jasielski oraz ropczycko-sędziszowski.
Zestawienie wysokości zaludnienia w Stalowej Woli, w 2012r. w porównaniu do
wybranych większych miast województwa podkarpackiego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12. Zaludnienie Stalowej Woli na tle wybranych miast województwa podkarpackiego w 2012 r.
Wyszczególnienie
Stalowa Wola
Krosno
Przemyśl
Rzeszów
Tarnobrzeg
Mielec
Ludność 2012 r.
2
Ogółem
Os./ km
62 9491
47 307
64 276
182 028
48 558
61 238
778
1 088
1 392
1 564
569
1 306
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
31
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Gęstość zaludnienia w Stalowej Woli wg danych GUS wyniosła w 2012r.
778 os./ km 2 , co klasyfikuje ją za Rzeszowem, Przemyślem, Mielcem i Krosnem.
Najnowsze dane wskazują, że w latach 2007-2012 następował stały spadek liczby
mieszkańców Stalowej Woli. W prezentowanym okresie liczba ludności spadła o 3.754
osoby.
Wykres 6. Liczba ludności w Stalowej Woli w latach 2007–2012
Źródło: Urząd Miasta Stalowej Woli
Oprócz spadku liczby ludności występuje także zjawisko przewagi kobiet.
Współczynnik feminizacji wskazuje, iż na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet (dane GUS za
2012 r.).
Wykres 7. Liczba ludności w Stalowej Woli w latach 2007–2012 wg płci
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2012
32
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Ruch naturalny ludności wg płci przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13. Ruch naturalny wg płci w latach 2007–2012
Wyszczególnienie
2007 r.
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
571
310
261
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
492
278
214
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
4
0
4
2008 r.
2009 r.
2010 r.
URODZENIA ŻYWE
568
599
559
289
306
320
279
293
239
ZGONY OGÓŁEM
502
509
480
280
282
278
222
227
202
ZGONY NIEMOWLĄT
3
3
1
2
2
1
1
1
0
2011 r.
2012 r.
529
276
253
528
278
250
474
228
246
449
242
207
1
1
0
0
0
0
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2012
W latach 2007-2012 obserwowano stosunkowo niski przyrost naturalny, przy czym w latach
2007, 2010 i 2012 ukształtował się on na poziomie 79 osób. W badanym okresie największy
przyrost naturalny miał miejsce w 2009r., natomiast spadek przyrostu naturalnego
zaobserwowano w 2008 i 2011r.
Wykres 8. Przyrost naturalny ogółem w Stalowej Woli w latach 2007-2012
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2012
W omawianym okresie, przyrost naturalny wśród mężczyzn po załamaniu w roku
2008, zwiększał się stopniowo w latach następnych i w 2012 r. był wyższy niż w roku 2007. Z
kolei przyrost naturalny wśród kobiet zwiększał się w latach 2007 – 2009, a drastycznie
zmniejszył się w 2010 i 2011r. Na koniec badanego okresu tj. w 2012 r. przyrost naturalny
wśród kobiet był niższy niż w roku 2007. W latach 2007-2009 i w 2012 r. przyrost naturalny
wśród kobiet był wyższy niż wśród mężczyzn.
33
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wykres 9. Przyrost naturalny wg płci w Stalowej Woli w latach 2007-2012
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2012
W omawianym okresie liczba zameldowań przejawiała tendencję spadkową. Jedynie
w latach 2009 i 2011 zameldowało się więcej osób niż rok wcześniej, przy czym liczba
zameldowań nigdy nie przekroczyła poziomu z 2007 r.
Liczba wymeldowanych także corocznie spadała, z wyjątkiem 2011 r. Z kolei w 2012r.
liczba wymeldowań była o 240 niższa, iż w 2007 r.
Wykres 10. Struktura migracji w latach 2007-2012 w Stalowej Woli
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2012
Warto także zauważyć, iż w okresie 2007-2012, w każdym roku, liczba wymeldowań była
ponad dwukrotnie wyższa niż liczba zameldowań. W 2012 r. liczba wymeldowań była ponad
2,5-krotnie większa niż zameldowań (993 osoby wobec 376).
34
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Tabela 14. Migracje gminne na pobyt stały wg typu i kierunku w latach 2007-2012
Wyszczególnienie
2007 r.
Ogółem
Miasta
Wieś
Zagranica
541
180
308
53
Ogółem
Miasta
Wieś
Zagranica
1233
468
566
199
2008 r.
2009 r.
Zameldowania
397
408
154
153
199
210
44
45
Wymeldowania
1107
1016
387
369
463
488
257
159
2010 r.
2011 r.
2012 r.
380
155
191
34
429
163
232
34
376
133
211
32
977
376
470
131
1045
398
554
93
993
429
445
119
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2012
W strukturze ludności Stalowej Woli przeważają osoby w wieku produkcyjnym
(stanowią one 69% ogółu mieszkańców), ale na przestrzeni lat 2007 - 2012 zaobserwowano
bardzo niekorzystne zjawisko polegające na spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Taka
tendencja przyczynia się do starzenia społeczności lokalnej i w przyszłości może obciążyć
fiskalnie osoby pracujące. Konieczne staje się więc wspieranie rozwoju polityki prorodzinnej.
Wykres 11. Procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
na przestrzeni lat 2007-2012 w Stalowej Woli
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2012
35
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Tabela 15. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
w latach 2007–2012 w Stalowej Woli
Wyszczególnienie
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 lat)
Ogółem
9 178
8 864
8 670
8 983
8 736
Mężczyźni
4 725
4 577
4 458
4 620
4 496
Kobiety
4 453
4 287
4 212
4 363
4 240
Ludność w wieku produkcyjnym
Ogółem
46 917
46 254
45 589
46 187
45 384
Mężczyźni (15 - 64 lata)
23 797
23 629
23 462
23 804
23 492
Kobiety (15 - 59 lat)
23 120
22 625
22 127
22 383
21 892
Ludność w wieku poprodukcyjnym
Ogółem
8 893
9 235
9 630
10 147
10 636
Mężczyźni
2 899
2 907
2 981
3 054
3 231
Kobiety
5 994
6 328
6 649
7 093
7 405
2012 r.
8 516
4 389
4 127
44 377
23 040
21 337
11 296
3 448
7 848
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2012
4.2. Zasoby mieszkaniowe
W 2012r. w Stalowej Woli było 22 641 mieszkań. Analiza danych z lat 2007-2012
pokazuje, iż w badanym okresie nie zaobserwowano znaczących zmian w zakresie liczby
mieszkań, których w 2012r. było zaledwie o 19 więcej niż w roku 2007. Nieznacznie wzrosła
także liczba izb (wzrost o 0,8% w stosunku do roku 2007) oraz powierzchnia użytkowa
mieszkań (wzrost o 1,14% w stosunku do roku 2007).
Tabela 16. Zasoby mieszkaniowe w Stalowej Woli w latach 2007-2012
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
ob.
ob.
Mieszkania
Izby
Powierzchnia
użytkowa mieszkań
m
2
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
22622
81289
22661
81509
22692
81687
22748
81861
22617
81806
22641
81940
1302763
1308187
1312608
1316737
1314233
1317620
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2012
W omawianym okresie wzrosła także nieznacznie przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkań, która zwiększyła się z 57,6 m 2 w 2007 r. do 58,2 m 2 w 2012 r.
Wykres 12. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Stalowej Woli w latach 2007–2012
2
(dane w m )
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2012
36
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Zwiększyła się również przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1
mieszkańca, która wzrosła z 20,0 m 2 /os. do 20,9 m 2 /os.
Wykres 13. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę w Stalowej Woli
2
w latach 2007–2012 (dane w m /os.)
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2012
Stalowa Wola znajduje się na 3 miejscu w porównaniu do wybranych miast
województwa podkarpackiego pod względem liczby mieszkań i izb oraz na 4 miejscu w
zakresie powierzchni użytkowej mieszkań.
Tabela 17. Zasoby mieszkaniowe w wybranych miastach województwa podkarpackiego w 2012r.
Wyszczególnienie
Rzeszów
Przemyśl
Stalowa Wola
Mielec
Tarnobrzeg
Krosno
Mieszkania
Izby
68 588
24 444
22 641
20 404
17 073
16 938
256 121
83 251
81 940
77 447
63 059
66 586
Powierzchnia użytkowa
mieszkań
4 582 965
1 481 264
1 317 620
1 326 438
1 085 861
1 195 276
Źródło: Dane GUS za 2012r
Większość mieszkań w mieście jest wyposażona w instalacje wodociągowe, łazienki
oraz ogrzewanie centralne.
Tabela 18. Udział mieszkań wyposażonych w instalacje, w liczbie mieszkań ogółem w Stalowej Woli
w latach 2007-2010 (dane w %)
Wyszczególnienie
Wodociąg
Łazienka
Centralne ogrzewanie
2007 r.
99,2
2008 r.
99,2
2009 r.
99,2
2010 r.
99,2
98,2
97,5
98,2
97,5
98,2
97,5
98,2
97,5
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2010
W mieście jest ok. 3 razy więcej ludności (62.949 os.) niż mieszkań (22.641 szt.).
Zasoby te nie zaspokajają jednak potrzeb społeczności lokalnej. W bardzo podobnej sytuacji
37
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
znajdują się pozostałe badane miasta województwa podkarpackiego (Krosno, Przemysł,
Rzeszów, Tarnobrzeg, Mielec), gdzie stosunek ludności do mieszkań wynosi ok. 3
os./mieszkanie.
Obraz 4. Stalowowolskie osiedle mieszkaniowe
4.3. Pomoc społeczna
4.3.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Głównym celem pomocy społecznej jest realizacja polityki socjalnej państwa
w zakresie niwelowania zjawiska marginalizacji i ochrony prawa do godnego życia.
Na terenie miasta tę rolę spełnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
mieszczący się przy ul. Dmowskiego 1. MOPS realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej i zajmuje się:

diagnozowaniem problemów społecznych,

wypracowaniem właściwych i skutecznych form pomocy,

podejmowaniem działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie przyczyn
niewydolności finansowej,

przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin
pozostałych w kręgu zainteresowania pomocy społecznej.
Podstawowym działaniem Ośrodka jest praca socjalna i świadczenie usług
socjalnych. Świadczenia materialne stanowią jedynie uzupełnienie tych działań. Praca
socjalna to forma wsparcia mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich
ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Uzupełnieniem dla pracy socjalnej jest poradnictwo specjalistyczne: prawne,
psychologiczne i pedagogiczne.
38
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne świadczone są bez względu na
posiadany dochód, osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich
problemów lub wykazują potrzebę wsparcia w tym zakresie.
Rodziny
przeżywające
trudności
w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczo
–
wychowawczych i prawidłowym funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą skorzystać z
pomocy asystenta rodziny.
MOPS oferuje także usługi opiekuńcze, które są szczególnie istotne dla osób
starszych i niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej oraz usługi
specjalistyczne, skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach świadczeń
specjalistycznych usług psychiatrycznych MOPS prowadzi zajęcia terapeutyczne w ramach
indywidualnych programów dla dzieci z problemem autyzmu w ich domach rodzinnych.
MOPS
podejmuje
również
działania
aktywizacji
zawodowej
i
społecznej,
stwarzające możliwość powrotu do zatrudnienia oraz aktywnego życia społecznego.
Działania te realizowane są poprzez:
1) Klub Integracji Społecznej (KIS), którego celem jest reintegracja społeczna
i zawodowa. Działalność klubu jest kierowana głównie do osób bezrobotnych, którzy
potrzebują wsparcia w powrocie na rynek pracy. Klub prowadzi zajęcia edukacyjne,
psychoedukacyjne, poradnictwo: prawne, socjalne, psychologiczne, z doradcą
zawodowym, z terapeutą ds. uzależnień, pomaga także w zakresie samokształcenia
i samopomocy oraz spędzania wolnego czasu.
2) Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie
7.1, Poddziałanie 7.1.1. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej
i społecznej uczestników projektu poprzez stworzenie systemu, który umożliwi im i
ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji życiowej. W ramach projektu od 2013 roku w
MOPS funkcjonuje Klub Wolontariusza, z którego pomocy może skorzystać każdy
zainteresowany mieszkaniec gminy.
Przy MOPS działa także Klub Trzeźwego Życia, który świadczy różne formy pomocy
osobom wychodzącym z uzależnienia, organizując m.in.: zajęcia klubowe, mitingi AA,
samopomoc, punkt konsultacyjny.
Pracę socjalną MOPS wspierają także następujące ośrodki wsparcia dziennego:
1) Dzienny Dom Pobytu (ul. Dmowskiego 1), będący ośrodkiem wsparcia dla osób
starszych i samotnych. Celem działania placówki jest pomoc w zachowaniu
sprawności fizycznej i intelektualnej osobom, które zakończyły aktywność zawodową
i które z różnych powodów utraciły lub w znacznym stopniu ograniczyły więź
39
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
rodzinną, a otaczająca ich samotność nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie w
społeczeństwie.
2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS (ul. Podleśna 2) zajmujący się rehabilitacją
społeczną i zawodową dorosłych osób niepełnosprawnych umysłowo i psychicznie
dla poprawy ich sprawności psychofizycznej, wzrostu kompetencji społecznych oraz
zwiększenia szans na prawidłowe pełnienie ról społecznych, w tym zawodowych.
3) Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „TĘCZA” (Al. Jana Pawła II
5),
mająca
na
celu
zapewnienie
opieki
wychowawczej
dzieciom
w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, tworzenie im warunków do nauki i
pomoc w nauce, pomoc w wyrównywaniu braków i nadrabianiu zaległości, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez prowadzone koła zainteresowań a
przede
wszystkim
łagodzenie
niedostatków
wychowawczych
w
rodzinie
i
eliminowanie zaburzeń zachowania.
W 2012 r. MOPS udzielił wsparcia dla 2.204 rodzin zamieszkałych łącznie przez
4.837 osób. Podział wsparcia z uwagi na występujące problemy kształtował się następująco:

długotrwała lub ciężka choroba – 1.250 rodzin,

niepełnosprawność – 886 rodzin,

bezrobocie – 938 rodzin,

ubóstwo - 850 rodzin,

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego (ogółem) – 508 rodzin.
4.3.2. Pozostałe instytucje pomocy społecznej
Na terenie miasta znajduje się 1 Dom Pomocy Społecznej, 2 Środowiskowe Domy
Samopomocy oraz Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Łącznie
dysponują one 186 miejscami, przy czym 86 miejsc przypada na SDS-y, które są ośrodkami
pobytu dziennego. Dodatkowo na terenie powiatu działa Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz inne instytucje niosące pomoc.
Dom Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Dmowskiego. Jest to nowoczesny
i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zakład. Budynek położony jest
w centrum miasta, w otoczeniu 70 arów zieleni. W domu znajduje się 88 miejsc
mieszkalnych, kaplica, biblioteka, jadalnia, świetlica, gabinet lekarski i fizjoterapii. Z opieki w
Domu Pomocy Społecznej korzysta 88 jego mieszkańców.
Kolejną instytucją pomocy społecznej jest Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1
dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Gminę Stalowa Wola, który
istnieje od 1996 r. i stanowi dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami
psychicznymi (przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo). Podstawowym
40
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
celem jest nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc w kryzysach, a
także działanie na rzecz ich integracji ze społecznością lokalną oraz budowanie systemu
wsparcia dla członków ich rodzin. W 2012 r. ŚDS nr 1 dysponował 52 miejscami, a z jego
usług skorzystały 63 osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Podobnego typu działania realizuje także Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzony przez Gminę Stalowa Wola i
działający od 2007r. Funkcjonuje on w części budynku Przedszkola Nr 4, która została
specjalnie zaadaptowana i wyremontowana na potrzeby ośrodka. Ze względu na
zróżnicowaną niepełnosprawność ośrodek ten jest placówką typu A, B i C. Dom typu A
przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, typu B dla osób upośledzonych
umysłowo, natomiast typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych. W 2012 r. ŚDS nr 2 dysponował 34 miejscami, a z jego usług skorzystało 38
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Znaczącą rolę w zakresie pomocy społecznej odgrywa także w Stalowej Woli
Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK), który udziela
pomocy psychologicznej oraz wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym, których rodziny
znalazły się w ostrym kryzysie, zagrożone są poważnymi urazami fizycznymi i psychicznymi
lub przeżyły poważną stratę (przemoc, nagła śmierć bliskiej osoby, wypadek, ciężka
choroba, pożar, powódź). Ośrodek pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów
osobistych, rodzinnych, małżeńskich, materialno-bytowych związanych z zaistniałym
kryzysem. Ośrodek prowadzi m.in. hostel zapewniający całodobowe zakwaterowanie
osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej oraz ich rodzina nie jest w stanie udzielić
im schronienia i ochrony. Zadania hostelu dotyczą osób doświadczających przemocy, ofiar
pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych uniemożliwiających pozostawanie w
dotychczasowym miejscu zamieszkania. W 2012 r. hostel dysponował 12 miejscami (trzy
pokoje z łazienkami). W 2012 r. w hotelu było zakwaterowanych 41 osób, w tym 13 matek z
dziećmi (19 dzieci) oraz 9 kobiet i 1 mężczyzna bez dzieci. Wszystkie osoby w sumie
przebywały w hostelu przez 1.749 osobodni (do 3 miesięcy – zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej). Z kolei z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 651 osób, w tym 504 rodziny, a
interwencja kryzysowa poza SOWiIK objęła 12 osób.
Duże znaczenie społeczne ma także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Stalowej Woli (PCPR), funkcjonujące jako samodzielna jednostka organizacyjnobudżetowa, podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Zostało ono powołane
uchwałą nr IV/9/99 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 5 lutego 1999r. i obejmuje swoim
zasięgiem Powiat Stalowowolski. Zadania Centrum obejmują:

umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka) i
rodzinach zastępczych.
41
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

udzielanie
pomocy
pieniężnej
dla
rodzin
zastępczych,
usamodzielnionych
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

kierowanie osób tego wymagających do domów pomocy społecznej.

prowadzenie interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy lub klęsk żywiołowych.

udzielanie osobom niepełnosprawnym dofinansowań do pobytu na turnusach
rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

orzekanie o niepełnosprawności (dla dzieci do 16 r.ż.) i stopniu niepełnosprawności
(młodzież powyżej 16 r.ż. i osoby dorosłe).

nadzór merytoryczny nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych i
domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu stalowowolskiego.
Inne instytucje pomocy społecznej mieszczące się na terenie miasta to:

Polski Czerwony Krzyż, ul. Hutnicza 8.

Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Popiełuszki 4,
prowadzące: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Jaśminowej 2 oraz Dom
Dziecka „Ochronka” im. Św. Brata Alberta przy ul. Wałowej 46.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, ul. Dąbrowskiego 5.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Czarnieckiego 3.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 12.

Dom Dziecka w Stalowej Woli, ul. Podleśna 6.
Na terenie miasta działa także Żłobek Miejski oferujący 90 miejsc dla dzieci od
ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Działalność żłobka obejmuje swoim zakresem
działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi. Do żłobka przyjmowane są dzieci
niepełnosprawne, jeśli nie wymagają opieki indywidualnej. W żłobku funkcjonują 4 oddziały:

1 oddział niemowlęcy - grupa „0″ dla dzieci w wieku od 5 m-cy do 16 m-cy
(maksymalnie 12 dzieci),

3 oddziały poniemowlęce dla dzieci w wieku od 16 m-cy do 3 lat (grupa I maksymalnie 18 dzieci, grupa II i III – maksymalnie 30 dzieci).
Tabela 19. Liczba żłobków na terenie Stalowej Woli w latach 2007–2012
Wyszczególnienie
Żłobki
Miejsca rzeczywiste
Dzieci przebywające w ciągu roku
2007 r.
1
76
124
2008 r.
1
75
144
2009 r.
1
82
131
2010 r.
1
81
136
2011 r.
1
90
141
2012 r.
1
90
146
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2012
42
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Liczba dzieci przebywających w żłobkach wzrosła ze 124 w 2007 r. do 146 w 2012 r.
W 2012 r. w Stalowej Woli było 2.271 dzieci w wieku od 0 – 3 lat, natomiast miejsc
rzeczywistych 90, co oznacza, że na 1 miejsce przypadało ponad 25 dzieci. Z tych danych
wynika, że liczba miejsc w żłobkach jest zbyt mała w stosunku do łącznej liczby dzieci
w wieku od 0 do 3.
4.4. Organizacje pozarządowe
Istotnym elementem wpływającym na rozwój gminy jest działalność organizacji
pozarządowych, wspierających funkcjonowanie administracji państwowej oraz samorządu w
dziedzinach takich, jak przedsiębiorczość, edukacja, walka z patologiami i bezrobociem.
Oferują one szeroki wachlarz usług dla lokalnej społeczności. Na dzień 30.08.2012r., w
Stalowej Woli, zlokalizowane były następujące typy stowarzyszeń, działających w oparciu o
zapisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”:

82 stowarzyszenia wpisane do KRS,

21 stowarzyszeń Kultury Fizycznej, wpisanych do KRS,

3 stowarzyszenia pn.: „Ochotnicze Straże Pożarne”,

25 stowarzyszeń „zwykłych”,

7 stowarzyszeń Kultury Fizycznej,

22 Terenowe Jednostki Organizacyjne Stowarzyszeń5.
Najbardziej aktywne i znane stalowowolskie organizacje to m.in.:
1. Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „FLORIAN”,
2. Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
3. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli,
4. Podkarpackie Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji „Batna”,
5. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy,
6. Polski Związek Głuchych - Koło Terenowe w Stalowej Woli,
7. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli,
8. Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień MONAR,
9. Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Animus”,
10. Stalowowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
11. Stowarzyszenie „Uniwersyteckie Srebrne Lata”,
12. Stowarzyszenie „Zdrowie Psychiczne”,
13. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”,
14. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA”,
15. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SONIR,
16. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA”,
5
Źródło: www.stalowowolski.pl
43
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
17. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. Br. Markiewicza,
18. Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „PRYZMAT”,
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
20. Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli
Rozwadowie – POKÓJ i DOBRO,
21. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA”,
22. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA.
Oprócz nich aktywnie działają także stowarzyszenia zajmujące się kulturą i sportem, opisane
w pkt. 4.7 niniejszej strategii oraz stowarzyszenia zajmujące się rozwojem gospodarczym,
opisane w pkt. 5.
Na terenie Stalowej Woli znajduje się również 8 parafii:
1) Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski (KONKATEDRA, Bazylika Mniejsza),
Obraz 5. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski (Konkatedra, Bazylika Mniejsza)
2) Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej,
3) Parafia pw. Opatrzności Bożej,
4) Parafia pw. Świętego Floriana,
5) Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, (Zgromadzenie Księży Św. Michała Archanioła Księża Michalici),
6) Parafia pw. Bł. Jana Pawła II,
7) Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej,
8) Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego (Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Ojcowie
Kapucyni).
44
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Obraz 6. Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej
Obraz 7. Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego
4.5. Bezpieczeństwo
W powiecie stalowowolskim wskaźnik przestępczości w 2011 r. kształtował się na
bardzo wysokim poziomie. Powiat stalowowolski znalazł się na czwartym miejscu wśród
powiatów bieszczadzkiego, tarnobrzeskiego i leskiego, charakteryzujących się największą
liczbą przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na
1000 ludności. Średnia liczba tego typu przestępstw kształtowała się dla tych powiatów na
poziomie od 20 do 25 przestępstw na 1000 ludności, przy średniej dla woj. Podkarpackiego
na poziomie 18 przestępstw na 1000 ludności. W 2011r. w powiecie stalowowolskim
zaobserwowano 2.537 przestępstw w zakończonych postępowaniach przygotowawczych.
Wykres 14. Przestępstwa ogółem w latach 2007-2011
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2011
45
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wśród powyższych przestępstw najwięcej było przestępstw drogowych – 499 i
kradzieży rzeczy - 393, a najmniej przestępstw z uszczerbkiem na zdrowiu – 41 i udziałów w
bójce – 33. W roku 2011 na terenie powiatu stalowowolskiego nie stwierdzono zabójstw.
Wykres 15. Struktura przestępczości ogółem w powiecie stalowowolskim w 2011 r.
Źródło: Dane GUS za 2011 r.
W latach 2007-2011 znacznie wzrosła wykrywalność przestępstw. W 2007 r.
kształtowała się ona na poziomie 71% i w kolejnych latach systematycznie rosła, osiągając w
2011r. poziom 75,5%. Wskaźniki wykrywalności sprawców znacznie się jednak od siebie
różnią w zależności od typu popełnionego przestępstwa. Największą wykrywalność
sprawców zaobserwowano dla przestępstw drogowych (99,4%) i przestępstw gospodarczych
(93,4%), a najmniejszą dla kradzieży z włamaniem (31,1%) oraz kradzieży rzeczy (36,1%).
Wykres 16. Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych wg wybranych rodzajów
przestępstw w 2011 r.
Źródło: Dane GUS za 2011 r.
46
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
4.6 Ochrona zdrowia
Na przestrzeni lat 2007-2012 liczba placówek ochrony zdrowia w Stalowej Woli
wzrosła z 20 w 2007 r. do 25 w 2011 r. W badanym okresie o 11 spadła natomiast
liczba praktyk lekarskich.
Tabela 20. Placówki ochrony zdrowia na terenie Stalowej Woli w latach 2007-2011
Wyszczególnienie
Placówki Ochrony Zdrowia ogółem
w tym publiczne
w tym niepubliczne
Praktyki lekarskie
2007 r.
20
3
17
44
2008 r.
18
2
16
29
2009 r.
21
2
19
26
2010 r.
21
2
19
33
2011 r.
25
2
23
33
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2011
Najważniejszym podmiotem, zajmującym się ochroną zdrowia jest Powiatowy
Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, dysponujący nowoczesną bazą diagnostyczno leczniczą. Udziela on świadczeń zdrowotnych, zajmuje się ratowaniem, przywracaniem oraz
poprawą
zdrowia,
a
także
promocją
zdrowia
i
zapobieganiem
chorobom
oraz
przygotowywaniem osób do wykonywania zawodów medycznych. Podstawowe zadania
zakładu sprowadzają się do sprawowania opieki stacjonarnej, udzielania specjalistycznych i
konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych, działania na rzecz promocji zdrowia oraz
szkolenia pracowników medycznych. W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym funkcjonują
następujące oddziały lecznicze:
1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2) Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym,
3) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
4) Oddział Chorób Wewnętrznych,
5) Oddział Dermatologiczny,
6) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
7) Oddział Kardiologiczny,
8) Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii,
9) Oddział Leczenia Alkoholowych Zesp. Abstyn.,
10) Oddział Nefrologiczny,
11) Oddział Neonatologiczny,
12) Oddział Neurologiczny,
13) Oddział Okulistyczny,
14) Oddział Otolaryngologiczny,
15) Oddział Pediatryczny,
16) Oddział Psychiatrii Dziennej,
47
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
17) Oddział Psychiatryczny,
18) Szpitalny Oddział Ratunkowy.
W latach 2007-2009 zaobserwowano wzrost liczby hospitalizacji w szpitalu. Przy
czym największa liczba hospitalizacji przypadała na rok 2009. Po roku 2009 liczba
hospitalizacji sukcesywnie malała osiągając wartość 29.253 w roku 2012. Nadal pozostała
ona jednak większa niż liczba hospitalizacji z 2007 r. wynosząca 27.817.
Wykres 17. Liczba hospitalizacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
na przestrzeni lat 2007–2012
Źródło: Dane Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za lata 2007–2012
W odróżnieniu od hospitalizacji na przestrzeni lat 2007-2012, liczba świadczeń
ambulatoryjnych spadła z 94.031 w 2007 r. do 89.427 w roku 2012.
Wykres 18. Liczba świadczeń ambulatoryjnych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym
w Stalowej Woli w latach 2007–2012
Źródło: Dane Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za lata 2007–2012
48
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Oprócz Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli istnieje także wiele
innych placówek opieki medycznej m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, który mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 2. Zakład świadczy usługi głównie dla
mieszkańców Gminy Stalowa Wola oraz powiatu stalowowolskiego, a także dla
mieszkańców okolicznych powiatów, w ramach działalności statutowej i na zasadach
określonych odpowiednimi ustawami. Terytorialnie zakład stanowi jednostkę o strukturze
zwartej. Świadczenia zdrowotne z zasady udzielane są kompleksowo, w jednym budynku, za
wyjątkiem niektórych badań specjalistycznych, które zlecane są podwykonawcom. Zakres
udzielanych świadczeń obejmuje:
1) Podstawową opiekę zdrowotną (świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarek
środowiskowo-rodzinnych,
pielęgniarek
w
środowisku
nauczania
i wychowania).
2) Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne (poradnie: diabetologiczna, kardiologiczna,
dermatologiczna, neurologiczna, leczenia bólu, pulmonologiczna, reumatologiczna,
medycyny sportowej, ginekologiczno-położnicza, ginekologiczna dla dziewcząt,
chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo ortopedycznej, okulistyczna, otolaryngologiczna,
zdrowia psychicznego, rehabilitacyjna).
3) Rehabilitację leczniczą w warunkach oddziału stacjonarnego.
4) Rehabilitację zabiegową, ambulatoryjną i środowiskową.
5) Programy profilaktyczne.
6) Medycynę pracy.
7) Diagnostykę (pracownia analityczna, pracownia RTG, pracownia USG, pracownia
mammograficzna, pracownia EKG, pracownia spirometrii).
W 2012 r. liczba wykonanych badań diagnostycznych (analityka laboratoryjna, RTG,
EKG, audiometria, spirometria, USG, USK, holter EKG i ciśnieniowy) w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli wyniosła łącznie około 122.321
badań.
Tabela 21. Usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli w 2012 r.
Wyszczególnienie
Podstawowa opieka zdrowotna
Liczba zadeklarowanych pacjentów do lekarzy
Liczba zrealizowanych porad
Liczba zadeklarowanych pacjentów do pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych
Liczba zrealizowanych świadczeń - wizyty domowe, w tym: instruktaż, iniekcje,
pomiar ciśnienia, rozeznanie środowiska, itp.
Liczba osób objętych opieką pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania
Liczba udzielonych porad /świadczeń
Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne
Liczba porad udzielonych w zakresie wszystkich poradni specjalistycznych
Rehabilitacja w ramach oddziału stacjonarnego (31 łóżek)
Liczba wykonanych hospitalizacji
Wartość
17 596
57 604
9 432
9 465
1 719
1 761
61 208
550
49
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wartość
Wyszczególnienie
Rehabilitacja zabiegowa ambulatoryjna i środowiskowa
Liczba wykonanych zabiegów
Programy profilaktyczne i szczepienia ochronne
Szczepienia łącznie
Porady w ramach programów profilaktycznych łącznie
Medycyna pracy
Liczba wydanych orzeczeń pracownikom
Liczba wydanych orzeczeń dla uczniów kształcących się do wykonywania zawodów
w narażeniu na czynniki szkodliwe i uciążliwe
71 682
910
7 508
10 154
1 069
Źródło: Dane Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2012 r.
Na terenie miasta Stalowa Wola działa ponadto NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych, który spełnia bardzo ważną rolę w zakresie służby zdrowia.
Prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
SZANSA. Ośrodek zajmuje budynek przy ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli o powierzchni
użytkowej 1082 m2. Jest to budynek piętrowy posiadający platformę pionową do przewozu
osób niepełnosprawnych na piętro budynku. Budynek posiada 5 sal pobytu dziennego, 2
sale do ćwiczeń rehabilitacyjnych, salę terapii zaburzeń SI, salę doświadczania świata, 6
pomieszczeń do pracy indywidualnej, 2 pomieszczenia dla psychologów, 2 pomieszczenia
dla logopedów, 2 pomieszczenia dla pedagogów, 2 gabinety terapii NDT- dla niemowląt i
małych
dzieci,
pomieszczenia
hydroterapii,
fizykoterapii
i
masażu
oraz
zaplecze
gospodarczo-kuchenne i administracyjne. Wszystkie pomieszczenia terapeutyczne są
wyposażone zgodnie z przeznaczeniem w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce
dydaktyczne, dostosowane do niepełnosprawności dzieci korzystających z terapii. W 2012
roku z terapii w ośrodku skorzystało 388 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i
niepełnosprawnych. Ośrodek zapewnia:

Wieloprofilowe
usprawnianie
dzieci
zagrożonych
niepełnosprawnością
i
niepełnosprawnych (Rehabilitacja dzieci odbywa się w formie ambulatoryjnej i pobytu
dziennego).

Realizację
obowiązku
szkolnego
dla
wychowanków
z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami (w placówce rewalidacyjno – wychowawczej).

Realizację opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wydawanej przez
poradnie
psychologiczno
–
pedagogiczne)
dla
dzieci
zagrożonych
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych od momentu wykrycia niepełnosprawności
do rozpoczęcia nauki szkolnej.
Podopieczni Ośrodka korzystają z następujących form pomocy:

diagnoza i konsultacje lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, pediatry
neonatologa i ortopedy,

zabiegi rehabilitacyjne, w tym: kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia i masaże,

diagnoza i terapia logopedyczna,
50
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

diagnoza i terapia psychologiczna,

diagnoza i terapia pedagogiczna,

diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
Wśród najpilniejszych potrzeb wskazywana jest konieczność dalszej rozbudowy ośrodka.
Znaczącą jednostką opieki zdrowotnej w Stalowej Woli jest także Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK", który powstał na bazie publicznego Miejskiego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na mocy uchwały Rady Powiatu Stalowej Woli
z 2000 r. Został utworzony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w dniu 1
stycznia 2001 r. rozpoczął swoją działalność. Współudziałowcami i zarazem pracownikami
są lekarze, którzy kierują się przede wszystkim dobrem pacjenta oraz dobrze pojętym
interesem i przyszłością zakładu. Zakład prowadzi działalność w ramach umowy z NFZ z
zakresu:
1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
2) Specjalistyki
dermatologicznej,
otolaryngologicznej,
endokrynologicznej,
logopedycznej, neurologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, reumatologicznej,
ginekologicznej,
3) Rehabilitacji,
4) Medycyny Pracy,
5) Pracowni Analitycznej,
6) Wykonywania usług w zakresie szczepień, audiometrii, spirometrii, EKG i RTG.
Na terenie Stalowej Woli działają też następujące zakłady opieki zdrowotnej
świadczące usługi w ramach kontraktu z NFZ:

NZOZ Leczenia Osteoporozy i Schorzeń Narządu Ruchu,

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Rozwadowie.
W mieście funkcjonuje również szereg zakładów i poradni, które świadczą usługi
w ramach kontraktu z NFZ oraz wiele innych indywidualnych i grupowych specjalistycznych
praktyk lekarskich i pielęgniarskich.
4.7 Kultura i sport
4.7.1 Kultura
Według danych GUS z 2012r. w Stalowej Woli było łącznie 7 bibliotek wraz z filiami,
w tym 3 obiekty przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jedną
ze starszych placówek kulturalnych w Stalowej Woli jest Miejska Biblioteka Publiczna,
która funkcjonuje już od 1936 r. Dziś biblioteka jest prężnym ośrodkiem kulturotwórczym. Na
dzień 31 grudnia 2012 r. zbiory biblioteki obejmowały 218.692 woluminy książkowe, 226
czasopism oprawnych i 18.434 jednostki wchodzące w skład zbiorów specjalnych (książki
„mówione”, audiobooki, kasety VHS). Biblioteka posiada również 66 tytułów czasopism
51
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
bieżących, w tym 8 dzienników. Równocześnie ze zbiorów tych mogło skorzystać 10.989
zarejestrowanych czytelników, którzy w 2012 r. dokonali łącznie 243.698 wypożyczeń
woluminów. MBP funkcjonuje obecnie w schemacie:

Biblioteka Główna obejmująca wypożyczalnię główną, czytelnię główną, Multitekę
oraz wypożyczalnię książki „mówionej” przeznaczoną dla osób niewidomych i
niedowidzących.

Oddział dla Dzieci.

Trzy Filie Biblioteczne.
W Bibliotece Publicznej pracuje 35 osób, z czego w bezpośredniej obsłudze czytelników
– 27 osób. Oferta kulturalno - edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych obejmuje:

spotkania autorskie,

warsztaty poetyckie dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

lekcje
biblioteczne
dla
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych z zakresu przysposobienia bibliotecznego oraz tematyczne na
zamówiony temat prowadzone przez wszystkie filie Biblioteki,

Dyskusyjny Klub Książki,

prezentacje literatury regionalnej,

wystawy,

zajęcia dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych,

różnorodne imprezy biblioteczne / zajęcia plastyczne i teatralne, quizy, pogadanki
regionalne i literackie, pasowanie na czytelnika, głośne czytanie.
Od 2013 r. siedziba główna MBP zlokalizowana jest w nowoczesnym obiekcie Biblioteki
Międzyuczelnianiej, położonym w centrum miasta. Dzięki temu znacznie poprawiły się
warunki lokalowe i dostęp do oferowanego księgozbioru.
Na terenie miasta znajduje się również Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
W mieście znajdują się także 2 kina: „Ballada” oraz „Wrzos. W roku 2012 w kinie
„Wrzos” odbyło się 345 seansów, w których uczestniczyło 8.736 widzów, przy czym w
okresie maj-połowa listopada 2012 r. kino „Wrzos” było nieczynne w związku z remontem.
Dla porównania w 2011 r. odbyło się 905 seansów, które obejrzało 11.207 widzów.
Jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych na terenie miasta jest Muzeum
Regionalne w Stalowej Woli powstałe w 1999 r. Jego siedzibą jest tzw. „Zamek
Lubomirskich". Misją Muzeum jest otwieranie dla współczesnego odbiorcy przestrzeni
kontaktu z dziedzictwem kultury światowej, narodowej i z wartościami dziedzictwa lokalnego.
Ważnym elementem otwartości Muzeum jest jego dostępność dla gości niepełnosprawnych.
Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą, edukacyjną i badawczą. Na
parterze mieści się stylowa restauracja „ART. CAFE”, w której można organizować
eleganckie kameralne imprezy, sympozja itp. przedsięwzięcia na ok. 70 osób. Funkcjonuje tu
52
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
również punkt sprzedaży wydawnictw i pamiątek związanych z działalnością muzeum oraz
historią i kulturą regionu. Nakładem Muzeum Regionalnego wychodzą także publikacje
naukowe o tematyce regionalnej, katalogi, foldery, albumy, często w dwóch wersjach
językowych. Muzeum gromadzi eksponaty z zakresu archeologii, historii, etnografii i historii
sztuki z terenu regionu nadsańskiego. Podjęło współpracę z najważniejszymi instytucjami
kultury w Polsce takimi jak: Muzeum Narodowe, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Sejmowa
oraz zagranicznymi instytucjami kultury: Lwowskim Muzeum Historycznym, Lwowską Galerią
Sztuki, Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie, Zamkiem w Starej
Lubowni, Muzeum Polskim w Chicago. Muzeum współpracuje także z instytucjami
oświatowymi, m.in. Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Komercyjną
we Lwowie. Na przestrzeni ostatnich lat w Muzeum zorganizowano szereg prestiżowych
wystaw, prezentujących twórczość malarzy, grafików, rzeźbiarzy o światowej randze m.in.
Matejki, Malczewskiego, Boznańskiej, Siemiradzkiego, Wyspiańskiego, Dűrera, van Dycka,
Chagalla, Dali, Warhola. Muzeum opracowało i uruchomiło dwa tematyczne szlaki kulturowe:
„Szlak gniazd rodowych Lubomirskich" (Polska - Słowacja - Ukraina) i „Szlak architektury art
déco" (Stalowa Wola, Lwów). Stalowowolskie Muzeum Regionalne jest miejscem wydarzeń
artystycznych zarezerwowanych do tej pory dla narodowych placówek muzealnych. Wystawy
ogląda tysiące mieszkańców Stalowej Woli i okolic, a także gości indywidualnych, którzy
przyjeżdżają z odległych miast. W Muzeum zorganizowano ekspozycję stałą „Z dziejów
regionu
nadsańskiego”.
Ekspozycja
składa
się
z
trzech
części:
archeologicznej,
etnograficznej i historycznej. Wystawa w oryginalnej aranżacji prezentuje zabytki
dokumentujące historię regionu od pradziejów do czasów II wojny światowej; kulturę ludową
regionu lasowiackiego, zabytki sakralne, kolejarskie, militaria, judaika i inne. W każdej z
części znajduje się dodatkowy zbiór eksponatów, których można dotykać. Opis wystawy
dostępny jest także w alfabecie Braille’a. Z kolei w budynku wzniesionym w 1938 r. w
stylistce art déco tj. w Domu Gościnnym HUTNIK prezentowana jest ekspozycja muzeum pt.
„Narodziny Stalowej Woli 1938. Śladami stylu II RP: - art déco”. Ekspozycja wprowadza w
klimat czasu powstania Stalowej Woli. Składa się z kilku wnętrz, zaaranżowanych w stylu lat
międzywojennych. Uzupełnieniem wystawy jest kolekcja szkła artystycznego w stylu art
déco. Na ekspozycji znajduje się dodatkowy zbiór eksponatów, które można dotykać. Na
przełomie lat 2007 i 2008 r. Muzeum zorganizowało także wielką wystawę jubileuszową
„COP DLA PRZYSZŁOŚCI. Ludzie – przemysł – architektura”. Niezwykła wystawa
przygotowana została z okazji 70-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Zlokalizowana jest w specjalnie zaadaptowanej hali obok Zespołu Szkół nr 1 przy
ul. Hutniczej 17. Aranżacja zbudowana z rozmachem na powierzchni 1400 m kw. przenosi
widza w czas tworzenia nowoczesnej gospodarki II Rzeczypospolitej. Ekspozycja łączy
tradycyjny przekaz wiedzy o COP z najbardziej nowoczesnymi metodami wystawienniczymi.
W trzech salach kinowych prezentowane są filmy, w tym także z 20-lecia międzywojennego,
53
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
w fotoplastykonie można obejrzeć setkę zdjęć, które nie znalazły miejsca na ekspozycji oraz
można posłuchać wspomnień budowniczych COP. W celach edukacyjnych został
przygotowany panel interaktywny, który ułatwia zrozumienie fenomenu gospodarczego,
jakim był COP. Wystawa ma specjalną witrynę internetową, która pozwala odbyć wirtualny
spacer po ekspozycji. Obok działalności wystawienniczej Muzeum prowadzi także
profesjonalną
działalność
edukacyjną,
udostępnia
zbiory
do
celów
naukowych
i
edukacyjnych, organizuje konkursy o zasięgu międzynarodowym, koncerty, promocje i
spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, seminaria i konferencje naukowe, a także
szkolenia dla nauczycieli. Każdej wystawie towarzyszą różnorodne interaktywne lekcje
muzealne, w tym z wykorzystaniem multimediów, dostosowane do poszczególnych grup
wiekowych. Ponadto organizowane są warsztaty etnograficzne, popularyzujące dawne
obyczaje i ginące rzemiosło ludowe. Działające w Muzeum Centrum Edukacji Artystycznej
prowadzi zajęcia plastyczne związane z aktualnymi wystawami czasowymi, przybliżające
uczniom różne style i techniki malarskie. Muzeum oferuje też wycieczki po mieście w ramach
edukacji regionalnej. Osobny dział to zajęcia edukacyjne i artystyczne dla osób
niepełnosprawnych
i szkół specjalnych.
Pracownicy muzeum
są przeszkoleni do
oprowadzania w języku migowym, a także do oprowadzania osób z dysfunkcją wzroku.
Istnieje również możliwość zamówienia oprowadzania w języku angielskim. Budynek
Muzeum Regionalnego jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Muzeum jest także
autorem licznych wystaw prezentowanych za granicą m. in. w Brukseli, Londynie, Berlinie,
Wenecji,
Mediolanie,
Belfaście,
New
Delhi,
Bombaju,
Rzymie,
Paryżu,
Wiedniu,
Budapeszcie, Zagrzebiu, Hongkongu, Helsinkach, Tuluzie, Bukareszcie, Seulu, Sankt
Petersburgu, Tallinie, Lwowie czy też Poznaniu. W 2012 r. frekwencja na wystawach
(krajowych i zagranicznych) oraz innych działaniach realizowanych przez Muzeum takich jak
lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne i artystyczne, wycieczki edukacyjne wyniosła łącznie
53.453 osoby. Muzeum Regionalne ma również znaczące sukcesy w pozyskiwaniu funduszy
unijnych na działalność kulturalną. W celu stworzenia Muzeum Regionalnemu warunków
dalszego rozwoju opracowana została koncepcja budowy centrum wystawienniczoedukacyjnego zintegrowanego z obecną zabudową oraz dokumentacja techniczna.
Obraz 8. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
54
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Muzeum Regionalne było wielokrotnie nagradzane w rożnego rodzaju prestiżowych
konkursach, w tym konkursie „Sybilla” i „Polski Internet”. W 2010 r. Muzeum zostało
zwycięzcą konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" za projekt
„Dostępne Muzeum" w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa". Z kolei w
2011 r. Muzeum zostało zwycięzcą plebiscytu „PERŁY W KORONIE 2011", w kategorii
największa atrakcja turystyczna.
Z kolei powstały w 1952 r. Miejski Dom Kultury stanowi centrum edukacji kulturalnej
dzieci i młodzieży, a także główny w Stalowej Woli ośrodek amatorskiego ruchu
artystycznego. Jednym z najstarszych zespołów artystycznych działających w tej instytucji
jest Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka, powstały w 1956 r.
odnoszący sukcesy w kraju i za granicą. Działalność zespołu jest wspierana przez Kapelę
ZPiT „Lasowiacy" oraz Chór „Lasowiacy”, a także przez Stowarzyszenie Sympatyków
Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy", którego współzałożycielami i członkami są członkowie
zespołu, długoletni tancerze, chórzyści i muzycy. Na dorobek artystyczny MDK składają się
również setki występów i koncertów, nagrody i wyróżnienia na festiwalach, przeglądach i
konfrontacjach, które odnoszą Chór Kameralny oraz Chór Cantus. Ofertę muzyczną
uzupełnia Chór Dziecięcy „Mały Cantus" oraz Orkiestra Dęta działające przy MDK. Z kolei w
zakresie tańca MDK oferuje kursy tańca towarzyskiego, przynależność do Klubu Tańca
Towarzyskiego „Mała Volta" oraz zajęcia w ramach Zespołów Tańca Estradowego „Volta” i
„Mała Volta" oraz Revolta. MDK przyczynia się także do rozwoju stalowowolskiego ruchu
teatralnego. Działają tutaj: Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy, działający od
1946 r., Teatr OKNA oraz Teatr „Jak Się Patrzy". Od 2008 r. MDK rozwija umiejętności
plastyczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto przy MDK działa wypożyczalnia strojów
oraz Koło fotograficzne „Kadr" i Klub Seniora „Jarzębinka". MDK to również miejsce działania
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stalowowolski UTW powstał w 2006 roku w odpowiedzi na
potrzeby lokalnego środowiska. Poprzez różnorodność form i metod pozyskiwania wiedzy
UTW otwiera horyzonty, wspiera i ukazuje drogę intelektualnej „jesieni życia”. Wśród
propozycji programowych znajdują się wykłady oraz zajęcia fakultatywne otwarte,
prowadzone w formie seminaryjno-warsztatowej o bogatej tematyce. Działalność UTW
przyczyniła
się
miedzy
innymi
do
aktywizacji
społeczności
lokalnej
i
założenia
Stowarzyszenia Uniwersyteckie Srebrne Lata, nakierowanego na integrację i aktywizację
osób starszych w Stalowej Woli, które ma siedzibę w MDK. Oprócz działalności w zakresie
edukacji artystycznej MDK jest również organizatorem szeregu imprez cyklicznych i
okolicznościowych, odbywających się zarówno w sali widowiskowej jak i w plenerze.
Spośród przedsięwzięć własnych MDK wymienić należy w szczególności: Dni Stalowej Woli,
Ogólnopolskie Spotkania Dziecięce Zespołów Pieśni i Tańca „Lasowiaczek”, Piknik
Industrialny, Festiwal Go Rock, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego oraz warsztaty
55
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
muzyczne. MDK jest też stałym partnerem w organizacji imprez takich jak Festiwal Kultury
Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Juwenalia,
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Igraszki Przedszkolne i wiele innych. MDK
wspiera
swoim
potencjałem
wiele
przedsięwzięć
kulturalnych,
artystycznych
czy
okolicznościowych, realizowanych przez różnego rodzaju instytucje i środowiska na terenie
Stalowej Woli i okolic. Stale współpracuje ze szkołami wyższymi, placówkami oświatowymi,
organizacjami
pozarządowymi
i
parafiami.
Prowadzi
również
rozległą
działalność
impresaryjną w zakresie teatru, kabaretu, muzyki poważnej i rozrywkowej. W strukturze MDK
prowadzi działalność Kino „Wrzos”. W latach 2008-2013 dzięki funduszom pozyskanym z
Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego możliwa była poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w Miejskim Domu
Kultury poprzez remont i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W ramach projektu nastąpiła przebudowa pomieszczeń piwnicznych na
salę kinową dla 84 osób wraz z zapleczem o powierzchni 422,30 m2 oraz aranżacja wnętrz
holu MDK o powierzchni 671,10 m2, a także wyciszenie sali kameralnej wraz z remontem
ciągów komunikacyjnych o powierzchni 273,8 m2.
W 2013 r. na zrewitalizowanych terenach Osiedla Śródmieście za Kinem Ballada
powstał Miejski Park Edukacyjny - Park 24. W skład Parku 24 wchodzi m.in. amfiteatr, plac
zabaw, ścieżki edukacyjne, siłownia na wolnym powietrzu i info-kiosk z dostępem do
Internetu. Park 24 jest obiektem ogólnodostępnym, dodatkowo dzieci z placówek
edukacyjnych mają możliwość skorzystania w parku z zajęć plenerowych, prowadzonych
przez animatorów z Miejskiego Domu Kultury.
Istotne znaczenie dla rozwoju kultury w Stalowej Woli ma także Spółdzielczy Dom
Kultury, gdzie w stałych formach pracy w 2012 r. uczestniczyło ponad 742 dzieci, młodzieży
i dorosłych. Aktualnie w SDK są prowadzone następujące stałe formy pracy:

Taniec: „Perełki", „Pasja" - taniec współczesny, „Smyk”, Grupa Tańca Towarzyskiego.

Teatr: teatry młodzieżowe „Blagier" i „ Wyjście”, teatr dziecięcy „Cudak” oraz teatr
dla dorosłych.

Wokalistyka: od kilku lat dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje talenty wokalne w
studiu piosenki, przy SDK działają także zespoły wokalne „Javanica” i „Enigma”.

Pozostałe formy pracy obejmują: zajęcia plastyczne, studio recytatorskie, callanetics,
lektoraty z języka angielskiego i rosyjskiego, naukę gry na gitarze, harmonijce ustnej i
instrumentach klawiszowych, koło miłośników rękodzieła, sztuki cyrkowe i magiczne.
Przy SDK działają aktywnie: Bractwo Turystyczne ŁAZIK, Towarzystwo Miłośników Lwowa,
Towarzystwo Fotograficzne ANIMUS, Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa
Wodnego HORYZONT, Kluby Seniora EMKA i POD TOPOLAMI. Działalność Spółdzielczego
Domu Kultury cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Stalowej Woli. SDK
promuje
w
stalowowolskim
środowisku
profesjonalną
sztukę
plastyczną
poprzez
56
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
organizowanie wystaw i wernisaży. Na stałe w działalność placówki wpisały się zarówno
koncerty na placu zabaw przed SDK z udziałem profesjonalnych zespołów i solistów, jak i
inne formy rekreacyjno-sportowe, rozrywkowe i edukacyjne. Rocznie SDK organizuje ponad
80 imprez, a najbardziej znaczące z nich, już o charakterze cyklicznym, to:

„Zimowa Laba” w okresie ferii,

w zakresie teatru, tańca i muzyki - Powiatowy i Wojewódzki Przegląd Zespołów
Szkolnych „O Gęsie Pióro”,

wybory „Życzliwego Roku” zakończone odsłonięciem odlewu ręki przy „Kamieniu
Życzliwości”,

realizowany od 1992 r. konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek przyklatkowy pod
nazwą „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach”.
Stalowowolski ruch artystyczny reprezentowany jest także przez Chór Gaudium,
liczący 35 osób i działający od 1977 r. przy kościele Świętego Floriana. Program artystyczny
chóru obejmuje przede wszystkim pieśni religijne, w tym kolędy, związane życiem
chrześcijańskim. Ponadto w repertuarze chóru jest wiele pieśni o charakterze świeckim w
tym patriotyczne, okolicznościowe, wojskowe, partyzanckie, ludowe, a także niektóre
chóralne partie operowe.
Ponadto w roku 2011 w okolicach ronda przy zbiegu Al. Jana Pawła II i ul. Komisji
Edukacji Narodowej odsłonięto rzeźbę „Patriota” – postać husarza symbolizującą polską
walkę o wolność, ufundowaną przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
i wykonaną przez znanego artystę Andrzeja Pityńskiego.
Mieszkańcy miasta mogą także spędzać wolny czas w 3 parkach (Park Miejski, Park
w Charzewicach oraz Ogródek Jordanowski). Park Miejski w roku 2012 został poddany
rewitalizacji, w ramach której ścieżki o zniszczonej nawierzchni asfaltowej wyłożono
estetyczną kamienną kostką, dodatkowo stworzono sztuczny strumień z dwoma mostkami,
zainstalowano fontannę, a także dwie metalowe rzeźby: „Dedal i Ikar” oraz „Ptaki”.
Zwiększono również bezpieczeństwo na terenie parku poprzez instalację monitoringu.
4.7.2 Sport
Najważniejszą instytucją zajmującą się krzewieniem kultury fizycznej i sportu jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Stalowej Woli. Zapewnia on mieszkańcom
miasta możliwość uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych na zarządzanych przez
ośrodek obiektach takich jak:

Aquapływalnia kryta przy ul. Hutniczej. Składają się na nią trzy niecki, w tym dwie o
wymiarach 25 x 12 m. Jedna z nich ma głębokość 3,60 m i jest wyposażona w
skocznię o wysokości 3 m. Aquapływalnia posiada elementy rekreacyjne w postaci
zjeżdżalni, jacuzzi oraz atrakcji wodnych posadowionych w małej niecce o wymiarach
12,5 x 5 m.
57
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

Pływalnia zewnętrzna letnia przy ul. Hutniczej. Na pływalnię składają się trzy
baseny, wśród nich jeden o wymiarach 50 x 20 m wraz ze zjeżdżalnią o długości 62
m i wysokości 8,30 m. Na terenie obiektu jest także pływalnia dla dzieci do nauki
pływania oraz brodzik ze zjeżdżalnią dla maluchów. Na terenie pływalni znajduje się
boisko do gry w siatkówkę plażową, streetballa oraz w piłkę nożną, a także
wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Stadion piłkarski przy ul. Hutniczej. Wyposażony jest w 4 boiska, w tym w boisko o
wymiarach 105 x 68 m, którego płyta główna ma nawierzchnię trawiastą oraz 2
boiska treningowe trawiaste i 1 zimowe żużlowe. Trybuny płyty głównej są częściowo
kryte i mogą pomieścić około 5000 osób. Stadion w chwili obecnej jest w trakcie
przebudowy dzięki pozyskanym na ten cel funduszom unijnym.
Obraz 9. Stadion piłkarski w Stalowej Woli

Hala sportowa przy ul. Hutniczej. Obejmuje boisko o wymiarach parkietu 38 x 20,68
m, w tym boisko do koszykówki o wymiarach: 28 x 15 m i boisko do siatkówki o
wymiarach 18 x 9 m. Hala sportowa wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający,
najezdne kosze do gry w piłkę koszykową oraz profesjonalną tablicę świetlną
wyników. Hala oferuje 1500 miejsc na trybunach.
Obraz 10. Hala sportowa w Stalowej Woli
58
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

Sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt nagłaśniający, kosze stałe do gry w piłkę
koszykową oraz tablicę świetlną wyników i trybunę mogącą pomieścić do 100 osób.

Stadion lekkoatletyczny przy ul. Staszica. Stadion posiada stanowiska do
uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych: bieżnię okólną, 8-torową o długości 400 m, z
jedną 10-torową bieżnią prostą na 100 i 110 m oraz z rowem z wodą, rzutnie do
pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, młotem i oszczepem, a także skocznie do skoku w dal,
trójskoku, skoku wzwyż i skoku o tyczce. Stadion oferuje 800 miejsc na trybunach.

Hala tenisowa przy ul. Wyszyńskiego. W skład obiektu wchodzi 8 boisk
zewnętrznych, posiadających sztuczne oświetlenie oraz hala tenisowa mieszcząca 4
boiska do tenisa ziemnego, a także trybuna na 50 miejsc.
Obraz 11. Hala tenisowa w Stalowej Woli

Korty tenisowe przy ul. Skoczyńskiego. Obejmują trzy boiska zewnętrzne do tenisa
ziemnego oraz dwustronną ściankę treningową, posiadające sztuczne oświetlenie, a
także trybunę z 396 miejscami siedzącymi.
Ogółem w 2012 r. w ramach działalności statutowej MOSiR (sport i rekreacja) na w/w obiekty
wydano 91.454 wejściówek. Infrastruktura obiektów MOSiR umożliwia organizację imprez
sportowych. W roku 2012 odbyły się imprezy bokserskie (Turniej Bokserski - kwalifikacje
okręgowe, Turniej Bokserski o Złotą Rękawicę Prezydenta Stalowej Woli), pływackie (Puchar
Polski w Pływaniu Masters, Puchar Przewodniczącego Rady Miasta w Pływaniu, Puchar
Dyrektora MOSiR-u w Pływaniu) oraz dotyczące piłki nożnej (Puchar Przedszkolaków w
Piłkę Nożną) i siatkówki (Turniej Świąteczny w Piłce Siatkowej Dziewcząt, Memoriał T.
Duszyńskiego w Piłce Siatkowej). Zorganizowano także koncert charytatywny, piknik
rodzinny i rajd rowerowy. W roku 2012 na terenie MOSiR działały następujące sekcje
sportowe:

bokserska: 20 os.,

piłki siatkowej dziewcząt VEGA: 30 os.,

pływacka MOTYL: 80 os.,
59
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

judo: 20 os.
Oprócz zajęć w ramach sekcji sportowych MOSIR prowadzi różnego rodzaju kursy i zajęcia.
W roku 2012 r. były to:

nauka pływania,

pływanie maluchów,

nordic walking,

ścieżka zdrowia (gimnastyka dla mężczyzn w wieku dojrzałym),

aquaerobic,

kurs samoobrony dla dzieci (1 edycja),

kurs samoobrony dla kobiet (1 edycja).
MOSIR organizuje także rozgrywki w ramach amatorskich lig koszykówki i siatkówki oraz
półkolonie letnie (4 turnusy) i zimowe (1 turnus). Ponadto od kilku lat we współpracy z
Urzędem Miasta Stalowej Woli na pływalni MOSiR realizowany jest program zajęć dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pn.: „Pływam jak rybka”. Celem programu jest
zapobieganie wadom postawy. W roku 2012 wzięło w nim udział 1.200 osób.
Na terenie miasta funkcjonuje kilka klubów i organizacji sportowych:

Zakładowy Klub Sportowy STAL STALOWA WOLA, ul. Hutnicza,

Katolicki Klub Sportowy "Victoria", ul. Popiełuszki,

Miejski Klub Lekkoatletyczny „Sparta”, ul. Staszica,

Aeroklub Stalowowolski - lotnisko Turbia, Turbia,

Liga Obrony Kraju – Strzelnica Sportowa, ul. Energetyków,

Liga Obrony Kraju Klub Wodny, ul. Spacerowa,

Automobilklub, ul. Ofiar Katynia,

Stalowowolski Klub Płetwonurkowy HOVER, ul. Hutnicza,

Yacht Club Stalowa Wola, ul. Wałowa,

Podkarpackie Centrum Nurkowe FROGMEN, ul. Energetyków.
Jednym z najbardziej znanych obecnie klubów sportowych w Stalowej Woli jest
Zakładowy Klub Sportowy STAL Stalowa Wola, który powstał w 1938 r. Obecnie, klub nie
prowadzi zawodowych zespołów seniorskich. Zajmuje się wyłącznie szkoleniem dzieci i
młodzieży w dwóch najpopularniejszych w mieście dyscyplinach, tj. piłce nożnej i
koszykówce: żeńskiej i męskiej. Sekcję piłki nożnej tworzy 11 drużyn, w których łącznie
trenuje około 250 chłopców. Drużyny te prowadzone są przez 9 trenerów. Sekcję koszykówki
tworzą 4 drużyny dziewcząt i 5 drużyn chłopców. Łącznie sekcja liczy około 140 trenujących.
Drużyny prowadzone są przez 5 trenerów.
Ponadto na terenie miasta działa aktywnie 7 Uczniowskich i Międzyszkolnych
Klubów Sportowych.
W okresie 2007-2011 Stalowa Wola wzbogaciła się o liczne boiska wielofunkcyjne
oraz inną infrastrukturę sportową zlokalizowaną na terenie szkół podległych Gminie
60
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Stalowa Wola. Wykonanie tych inwestycji było możliwe dzięki aktywnemu wykorzystaniu
funduszy zewnętrznych z takich programów jak: Rządowy Program „Moje Boisko – Orlik
2012”, Program „Bezpieczne Boiska Podkarpacia”, a także Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej („Dobrze, że boisko blisko”) oraz funduszy firm PZU S.A i PZU Życie. Z
nowopowstałych boisk mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale także osoby dorosłe dbające
o zdrowie i chcące poprawić swoją kondycję fizyczną. Zaplecze sanitarno-szatniowe boisk i
sztuczne oświetlenie zapewniają znakomite warunki do amatorskiego uprawiania sportu.
Ogółem w latach 2007-2012 wybudowano 7 boisk:

1 boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem oraz
skocznią w dal i ścieżką zdrowia przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4,

1 boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz 1
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 x 50 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z
oświetleniem, ogrodzeniem i zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół nr
3,

1 boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz 1
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 x 50 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z
oświetleniem, ogrodzeniem i zapleczem sanitarno-szatniowym przy Publicznej Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7,

1 boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz 1
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o nawierzchni poliuretanowej wraz
z oświetleniem, ogrodzeniem i zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2.
Z kolei w ramach funduszy rządowego programu „Radosna Szkoła” zadbano także o
potrzeby młodszych mieszkańców, poprzez budowę licznych przyszkolnych placów
zabaw, celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i
odpowiednich warunków do aktywności ruchowej. Ogółem w latach 2007-2012 wybudowano
place zabaw w 8 lokalizacjach przy Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 3, 4, 5, 7, 9,
11, 12, podległych Gminie.
4.8 Edukacja
Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa, dostarczając na
rynek pracy wykwalifikowaną kadrę. Przyczynia się w ten sposób do rozwoju nie tylko
społecznego, ale także gospodarczego.
4.8.1. Szkolnictwo przedszkolne
Na terenie miasta funkcjonuje 15 przedszkoli, w tym 13 przedszkoli publicznych i 2
niepubliczne. Zgodnie z danymi GUS za 2012 r., powyższe przedszkola, w ramach 57
61
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
oddziałów oferowały 1.401 miejsc, podczas gdy zapisanych do nich było 1.450 dzieci.
Równocześnie 362 dzieci objętych było wychowaniem przedszkolnym w 20 oddziałach
przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych. Łącznie w 2012r. wychowaniem
przedszkolnym objęto w Stalowej Woli 1812 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, co stanowi 74,8%
ogółu dzieci w tym wieku.
Tabela 22. Wykaz przedszkoli w Stalowej Woli
Lp.
1
Przedszkole Nr 1
Nazwa
2
Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy
3
Przedszkole Nr 3
4
Przedszkole Nr 4
5
Przedszkole Nr 5
6
Przedszkole Nr 6
7
Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej
8
Przedszkole Nr 9
9
Przedszkole Nr 10, Patron: Maria Kownacka
10
Przedszkole Nr 11
11
Przedszkole Integracyjne Nr 12, Patron: J.Ch. Andersen
12
Przedszkole Nr 15
13
Przedszkole Nr 18
14
Niepubliczne Przedszkole „Dzieciaki.pl"
15
Niepubliczne Przedszkole Bąbelkowo
Adres
ul. Niezłomnych 2
37-450 Stalowa Wola
ul. Skoczyńskiego 5
37-450 Stalowa Wola
ul. Poniatowskiego 57
37-450 Stalowa Wola
ul. Wańkowicza 72
37-450 Stalowa Wola
ul. Mieszka I-go 5
37-464 Stalowa Wola
ul. Partyzantów 10
37-450 Stalowa Wola
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 5
37-450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 11
37-450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 6
37-450 Stalowa Wola
ul. Okulickiego 20
37-450 Stalowa Wola
ul. Obrońców Westerplatte 1
37-450 Stalowa Wola
ul. Poniatowskiego 33
37-450 Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 10
37-450 Stalowa Wola
ul. Wojska Polskiego 4a
37-450 Stalowa Wola
Źródło: Opracowanie własne
Dodatkowo, na terenie Stalowej Woli w 2012 r. działały 3 punkty przedszkolne
oferujące 65 miejsc w ramach 4 oddziałów przedszkolnych. Punkty te w 2012 r. objęły opieką
43 dzieci.
4.8.2. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
W Stalowej Woli funkcjonuje także 8 szkół podstawowych podległych gminie oraz 1
Społeczna Szkoła Podstawowa i 1 Szkoła Podstawowa Specjalna.
62
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Tabela 23. Wykaz szkół podstawowych w Stalowej Woli
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Wacława Górskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Bohaterów Westerplatte
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Mikołaja Kopernika
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Kochanowskiego
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Adres szkoły
ul. Dmowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola
ul. Niezłomnych 1
37-450 Stalowa Wola
ul. Energetyków 18
37-450 Stalowa Wola
ul. gen. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola
ul. Rozwadowska 10
37-464 Stalowa Wola
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
im. Szarych Szeregów
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Społecznych nr 1
im. Armii Krajowej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 (Szkoła Specjalna)
ul. Wojska Polskiego 9
37-450 Stalowa Wola
ul. Poniatowskiego 55
37-450 Stalowa Wola
ul. Skoczyńskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 21
37-450 Stalowa Wola
Źródło: Opracowanie własne
Kształcenie na poziomie podstawowym odbywa się w 154 oddziałach utworzonych w
szkołach. Na cele edukacyjne przeznaczonych jest natomiast 176 pomieszczeń szkolnych.
W 2012 r., w Stalowej Woli było 564 absolwentów szkół podstawowych. Przedstawione
poniżej dane pokazują negatywne zjawisko związane z systematycznym zmniejszaniem się
liczby uczniów w szkołach podstawowych, co ma związek z występującym niżem
demograficznym.
Tabela 24. Dane o szkolnictwie podstawowym w Stalowej Woli
Kategoria
Liczba szkół podstawowych
Liczba pomieszczeń szkolnych
Liczba oddziałów w szkołach
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2007
10
182
179
3827
721
2008
10
200
171
3607
704
2009
10
196
162
3447
673
2010
10
181
157
3357
623
2011
10
175
155
3328
585
2012
10
176
154
3321
564
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2012
Szkolnictwo gimnazjalne obejmuje 5 gimnazjów podległych gminie, Gimnazjum
Społeczne oraz Gimnazjum Katolickie i 1 Gimnazjum Specjalne, oferujące kształcenie dla
dzieci niepełnosprawnych.
Tabela 25. Wykaz szkół gimnazjalnych
2
Nazwa szkoły
Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II
Gimnazjum nr 4
3
Gimnazjum nr 5
4
Gimnazjum nr 6
Lp.
1
Adres szkoły
ul. Mickiewicza 15
37-450 Stalowa Wola
ul. Wojska Polskiego 9
37-450 Stalowa Wola
ul. Poniatowskiego 55
37-450 Stalowa Wola
ul. Rozwadowska 10
37-464 Stalowa Wola
63
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Lp.
5
Nazwa szkoły
Gimnazjum nr 7
6
Społeczne Gimnazjum
7
Katolickie Gimnazjum
8
Publiczne Gimnazjum nr 8
(Szkoła Specjalna)
Adres szkoły
ul. Energetyków 18
37-450 Stalowa Wola
ul. Skoczyńskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Podleśna 4
37-450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 21
37-450 Stalowa Wola
Źródło: Opracowanie własne
Kształcenie na poziomie gimnazjalnym odbywa się w 77 oddziałach utworzonych w
szkołach. Na cele edukacyjne przeznaczone są natomiast 103 pomieszczenia szkolne. W
2012 r., w Stalowej Woli było 851 absolwentów szkół gimnazjalnych, w tym 5 dzieci z
Gimnazjum Specjalnego. Dane dot. liczby uczniów w gimnazjach również pokazują
negatywne zjawisko związane z systematycznym zmniejszaniem się liczby uczniów w
szkołach gimnazjalnych, co ma związek z występującym niżem demograficznym.
Tabela 26. Dane o szkolnictwie gimnazjalnym w Stalowej Woli
Kategoria
Liczba szkół gimnazjalnych
Liczba pomieszczeń szkolnych
Liczba oddziałów w szkołach
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9
119
92
2390
890
9
133
93
2264
765
9
138
92
2168
842
9
126
89
2092
697
8
111
83
1965
586
8
103
77
1883
851
Źródło: Dane GUS za lata 2007-2012
Współczynnik skolaryzacji brutto w 2012r. w odniesieniu do szkół podstawowych w
Stalowej Woli wyniósł 99,05%, a w odniesieniu do szkół gimnazjalnych 105,64%. Jest to
bardzo dobry wynik i oznacza, że niemal wszystkie osoby, w tym przedziale wiekowym są
objęte edukacją. Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Stalowej Woli posiadają także dobre
warunki lokalowe i sprzętowe. W miarę potrzeb i możliwości są na bieżąco modernizowane,
a baza pomocy dydaktycznych jest rokrocznie doposażania, w tym dzięki pozyskiwanym na
ten cel funduszom Unii Europejskiej, podnoszącym jakość kształcenia. Obecnie każda ze
szkół podległych gminie posiada co najmniej 1 tablicę interaktywną. W ostatnich latach
zaobserwowano także wzrost liczby komputerów w szkołach oraz dostępu do Internetu.
Tabela 27. Komputeryzacja w szkołach Stalowej Woli (dane w szt.)
Kategoria
Komputery
W tym z dostępem do Internetu
2007 r.
364
363
2008 r.
574
327
2009 r.
554
533
2010 r.
550
535
2011 r.
582
541
2012 r.
607
533
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2012
W każdej ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych prowadzone są różnorodne zajęcia
dodatkowe i pozalekcyjne, w których uczniowie mają możliwość uczestniczyć oraz pogłębiać
swoją wiedzę i umiejętności. Uczniowie objęci są także pomocą pedagogów, psychologów
oraz logopedów. Zasoby kadrowe szkół podstawowych i gimnazjalnych prezentuje poniższa
tabela.
64
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Tabela 28. Wykaz etatów w stalowowolskich szkołach podstawowych i gimnazjach w 2012 r.
Nazwa
Liczba etatów
Etaty nauczycieli
513,17
W tym: Pedagodzy/Psycholodzy
15,3
W tym: Bibliotekarze
10,93
W tym: Logopedzi
4,07
Źródło: Dane udostępnione przez Urząd Miasta Stalowej Woli
4.8.3. Szkolnictwo ponadgimnazjalne
Szkolnictwo
ponadgimnazjalne
prowadzone
jest
przez
20
publicznych
i
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Stalowej Woli, oferujących szeroką ofertę
edukacyjną. Na dzień 31.03.2012r. uczęszczało do nich 6.124 uczniów/słuchaczy.
Równocześnie na dzień 30.06.2012r. było 1.575 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Tabela 29. Wykaz publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli
L.p.
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nazwa szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum
Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w
Stalowej Woli
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Stalowej Woli Samorządowe Liceum
Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny
Chrzanowskiej w Stalowej Woli
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych „Twoja - Szkoła”
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych
„Twoja Szkoła” w Stalowej Woli
Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega”
w Stalowej Woli
Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia
„Promed Omega” w Stalowej Woli
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Stalowej Woli Zakładu Doskonalenia
Adres
ul. Staszica 5
37-450 Stalowa Wola
ul. Hutnicza 17
37-450 Stalowa Wola
ul. 1-go Sierpnia 26
37-450 Stalowa Wola
ul. Polna 15
37-464 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 21
37-450 Stalowa Wola
ul. Hutnicza 12
37-450 Stalowa Wola
ul. Wojska Polskiego 9
37-450 Stalowa Wola
ul. Podleśna 4
37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 27
37-450 Stalowa Wola
ul. Staszica 5
37-450 Stalowa Wola
ul. J. Poniatowskiego 55
37-450 Stalowa Wola
ul. Staszica 5
37-450 Stalowa Wola
ul. Staszica 5
37-450 Stalowa Wola
ul. Ks. J. Popiełuszki 2
37-450 Stalowa Wola
65
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
17.
18.
19.
Nazwa szkoły
Zawodowego w Rzeszowie
Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli
Policealna Szkoła w Stalowej Woli
Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli
20.
Zaoczne Technikum Zawodowe
L.p.
Adres
ul. Gen. Okulickiego 51
37-450 Stalowa Wola
ul. E. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Źródło: Opracowanie własne
Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli jest jedną ze szkół
osiągających najlepsze wyniki w nauce w Stalowej Woli. Od 15 lat nieprzerwanie zajmuje
czołowe miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Liceów, zawsze utrzymując I-sze miejsce w
powiecie stalowowolskim. W 2012 r. LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
zajęło 124 miejsce w Polsce i 5 miejsce w województwie podkarpackim w Ogólnopolskim
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012. Z kolei w Rankingu Maturalnym 2012, w grupie
liceów, LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli zajęło 116 miejsce w Polsce, 3
miejsce w województwie podkarpackim i 1 miejsce w Stalowej Woli. W 2013r. zdawalność
egzaminu maturalnego wyniosła 98%. Co roku ok. 90% absolwentów liceum kontynuuje
naukę na studiach wyższych, z czego ok. 80% na renomowanych uczelniach państwowych.
Szkoła
Główna
Handlowa
w
Warszawie
umieściła
liceum
w
opublikowanym
w
Rzeczypospolitej rankingu na 7 miejscu w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę absolwentów,
którzy w ciągu ostatnich 10-ciu lat zdali egzaminy i stali się absolwentami prestiżowej SGH.
Oddziały prowadzone w szkole:

matematyczno - fizyczny z j. obcym,

matematyczno – informatyczno – fizyczny,

matematyczno - historyczny z j. obcym,

matematyczno - geograficzny z j. obcym,

biologiczno – chemiczno – fizyczny,

biologiczno – chemiczno – matematyczny,

biologiczno – chemiczny,

humanistyczny.
Liceum daje możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i
łacińskiego. Posiada stałe kontakty ze szkołami we Francji, Niemczech, Holandii, Turcji,
Danii, Izraelu, organizując coroczne wymiany młodzieży. Szkoła oferuje także bogatą ofertę
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dostosowanych do potrzeb uczniów, w tym: zajęcia
laboratoryjne z fizyki oraz matematyki prowadzone cyklicznie przez pracowników naukowych
Uniwersytetu
Rzeszowskiego,
warsztaty,
programy
edukacyjne
(np.
„Młodzieżowe
Uniwersytety Matematyczne”, „Comenius”, „Być przedsiębiorczym, nauka przez praktykę”).
Fundacja „WorldTeach” z USA, prowadzi także dla uczniów nieodpłatne zajęcia warsztatowe
z j. angielskiego. Szkoła posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną: nowoczesną,
pełnowymiarową i wielofunkcyjną halę sportową i siłownię; dwie nowoczesne pracownie
66
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
informatyczne oraz 6 pracowni multimedialnych; bibliotekę szkolną z dużą, przestronną
czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Oferuje także
bezprzewodowy dostęp do Internetu w całej szkole (Wi-Fi).
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej
Woli obejmuje:
1) Liceum ogólnokształcące z oddziałami:

matematyczno – informatycznym,

humanistycznym – innowacja: „Klasa społeczno- prawna”,

ogólnym,

biologiczno – chemicznym, innowacja: edukacja strażacka - ½ klasy: klasa
strażacka i ½ klasy: biologiczno – chemiczna,

policyjnym – innowacja: edukacja policyjna,

wojskowym – innowacja: edukacja wojskowa,

geograficzno – turystycznym.
2) Technikum kształcące w zawodach: technik mechatronik i technik pojazdów
samochodowych.
3) Zasadnicza szkoła zawodowa - szkoła wielozawodowa kształcąca w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik,
fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz, krawiec, tapicer, złotnik – jubiler, elektromechanik,
blacharz i inne.
W 2013r. zdawalność egzaminu maturalnego dla technikum wyniosła 91%, a dla liceum
77%. Szkoła proponuje szereg zajęć dodatkowych. Obok samorządu uczniowskiego działa w
niej klub radiołączności, radiowęzeł, Klub Turystyczny Koziołka Matołka, Klub Fotograficzny
„Pandora”, zespół taneczny „Impresja”, Klub Młodego Samorządowca, gazetka szkolna
„Sikorski”, kółko teatralne, szkolny klub sportowy i zespół muzyczny Somnambulists. W
szkole można wyrobić sobie prawo jazdy i uprawnienia spawacza. Szkoła posiada ponad 30
dobrze wyposażonych klasopracowni, 2 aule, 2 sale gimnastyczne, siłownię oraz 3
pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. W komputery i sprzęt
multimedialny wyposażona jest również biblioteka i kilka klasopracowni. Szkoła jest
monitorowana.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej
Woli osiąga bardzo dobre wyniki kształcenia. W 2013r. zdawalność egzaminu maturalnego
wyniosła dla liceum 83%, a dla technikum 76%. Uczniowie zespołu w 90% dostają się na
wymarzone kierunki studiów, z czego 67% to uczelnie państwowe, zaś 23% uczelnie
niepaństwowe. W skład zespołu wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące z oddziałem wojskowym.
2) Technikum kształcące w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń
sanitarnych, technik technologii odzieży, technik drogownictwa, technik logistyk,
67
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
technik inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, technik cyfrowych procesów graficznych.
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: murarz – tynkarz, monter
sieci,
instalacji
i
urządzeń
sanitarnych
oraz
monter
zabudowy
i
robót
wykończeniowych w budownictwie.
Szkoła oferuje różnorodność zajęć pozalekcyjnych ze wszystkich przedmiotów. Zespół
posiada także nowoczesne zaplecze dydaktyczne: pracownie przedmiotowe, bibliotekę z
ponad 18-tysięcznym księgozbiorem i multimedialnym centrum internetowym, 4 pracownie
komputerowe z dostępem do Internetu, pracownię multimedialną z tablicą interaktywną,
zespół obiektów sportowych z siłownią i zespołem boisk, aulę widowiskową, ośrodek
egzaminacyjny dla praktycznej nauki zawodu i egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w
Stalowej Woli to najstarsza szkoła w powiecie stalowowolskim, będąca kontynuatorem
Szkoły Handlowej. Wyniki osiągnięć uczniów szkoły przekraczają wyniki uzyskiwane na
egzaminach maturalnych i zawodowych przez szkoły podobnego typu. W 2013r. zdawalność
egzaminu maturalnego dla technikum wyniosła 78%. Szkoła może się poszczycić
certyfikatem jakości „Szkoła Przedsiębiorczości", który otrzymała w kwietniu 2008 roku. W
skład zespołu wchodzą:
1) Technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, kelner,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik
hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: sprzedawca, kucharz,
piekarz, cukiernik.
3) Szkoła Policealna dla młodzieży kształcąca w zawodach: technik informatyk, technik
usług pocztowych i finansowych.
Szkoła daje możliwość wszechstronnego, indywidualnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień
m.in. poprzez naukę niektórych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, udział w
dodatkowych zajęciach, konsultacjach czy kołach zainteresowań oraz doradztwo zawodowe.
Współpracuje z wieloma szkołami podobnego typu z kraju i z zagranicy – Słowacji, Czech,
Finlandii. Bierze także udział w projekcie międzynarodowej współpracy symulacyjnych firm.
W szkole mieści się ośrodek egzaminacyjny OKE, gdzie uczniowie zdobywają kwalifikacje
zawodowe i certyfikat EUROPASS – dający uprawnienia do pracy w zawodzie, w krajach
Unii Europejskiej. Ofertę szkoły uzupełnia bardzo dobra baza dydaktyczna obejmująca m.in.:
pracownie przedmiotowe, komputerowe, do prowadzenia zajęć praktycznych, pracownie
technologiczne i obsługi konsumenta dla kierunków gastronomicznych, bibliotekę z czytelnią,
nowoczesną bazę sportową (hala sportowa i kompleks „Orlik”).
68
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli jest szkołą z 50 – letnią tradycją,
kształcącą zawodowców. W 2013r. zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 73%. W
skład CEZ w Stalowej Woli wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące
2) Liceum Profilowane, profil: zarządzanie informacją.
3) Technikum
kształcące
w
zawodach:
technik
mechanik,
technik
pojazdów
samochodowych, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk,
technik mechanik lotniczy, technik odlewnik, technik organizacji reklamy od
2010/2011, technik usług fryzjerskich od 2010/2011
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: operator obrabiarek
skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz.
5) Technikum Uzupełniające kształcące w zawodach: technik elektronik, technik
mechanik.
6) Centrum Kształcenia Praktycznego.
Uczniowie CEZ mają możliwość skorzystania z licznych zajęć dodatkowych i kursów, w tym
realizowanych dzięki projektom szkoły dofinansowanym z Unii Europejskiej. Mogą także
wziąć udział w bezpłatnych zajęciach dydaktycznych realizowanych przez Wydział Techniki i
Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. CEZ oferuje także bardzo dobrze wyposażone
pracownie
informatyczne,
elektrotechniczne
i
elektroniczne,
pracownię
mechaniki
pojazdowej, laboratoria i warsztaty oraz centrum multimedialne wyposażone w sprzęt
komputerowy, bogaty zasób podręczników, książek i dokumentów w wersji elektronicznej.
Baza dydaktyczna CEZ jest na bieżąco uaktualniana, między innymi dzięki funduszom
pozyskanym z Unii Europejskiej. W ramach realizacji zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych CEZ współpracuje z wieloma znaczącymi zakładami i instytucjami z terenu
miasta i okolic. Bierze także udział w unijnych programach wymiany młodzieży,
współpracując m.in. z Bułgarią, Niemcami i Danią.
Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oferuje kształcenie dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w zawodzie
kucharz.
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Stalowej Woli obejmuje:
1) Gimnazjum dla Dorosłych (wieczorowe).
2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (wieczorowe) na podbudowie gimnazjum, 8klasowej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej (*absolwenci ZSZ są
przyjmowani do klasy 2LO wieczorowego).
3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne).
69
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
4) Szkoły Policealne (zaoczne), na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie w
zawodach: technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, florysta, technik
turystyki wiejskiej.
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat. Szkoła oferuje także
bogatą ofertę szkoleń i kursów, w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli Samorządowe Liceum
Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida to szkoła oferująca wysoki poziom
nauczania, dzięki czemu jej uczniowie kontynuują naukę na wybranych, prestiżowych
uczelniach i kierunkach. W 2013r. zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 96%.
Proponuje ona nauczanie w klasach z oddziałami:

humanistycznym,

biologiczno-chemicznym,

matematyczno-fizycznym,

matematyczno-geograficznym,

humanistycznym z rozszerzonymi językami obcymi,

sportowym.
W liceum działają zespoły matematyczno – przyrodnicze, humanistyczne i wychowania
fizycznego oraz funkcjonują koła zainteresowań, w tym m.in.: koło strzeleckie, Szkolny Klub
Przedsiębiorczości, krótkofalarstwo. Realizowane są projekty edukacyjne zewnętrzne i
wewnętrzne. Projekty autorskie współfinansuje Bank Zachodni WBK. Liceum posiada
certyfikat „Bezpiecznej szkoły” i „Szkoły przedsiębiorczości”. Szkoła aktywnie współpracuje
także z podobnego typu szkołami we Francji i Mołdawii. Umożliwia naukę języka
angielskiego, niemieckiego i francuskiego. W ramach Zespołu funkcjonuje Szkoła
Mistrzostwa Sportowego, w której obecnie uczy się 85 uczniów. Szkoła posiada bardzo
dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i dysponuje nowoczesną halą sportową.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej
Woli oferuje naukę w klasie lingwistycznej i psychologicznej. Zapewnia naukę dwóch
języków obcych: angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego, włoskiego oraz francuskiego.
W 2013r. zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 92%. Liceum oferuje także szeroki
wybór zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Szkoła posiada
18 odnowionych klasopracowni, w tym nowocześnie wyposażone pracownie multimedialnodydaktyczne:
lingwistyczne,
geograficzną,
biologiczno-chemiczną
oraz
pracownię
informatyczną.
Społeczne Liceum Ogólnokształcące oferuje kształcenie z rozszerzonym językiem
polskim, angielskim lub matematyką. Po ukończeniu I klasy uczniowie mogą wybrać
rozszerzenie humanistyczno – językowe lub matematyczno – przyrodnicze. W 2013r.
zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 57%. Dla zainteresowanych uczniów istnieje
możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć z innych przedmiotów. Klasy liczą nie więcej
70
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
niż 15 uczniów, co umożliwia indywidualne podejście do każdego licealisty. Szkoła realizuje
rozszerzony program w zakresie nauki języków obcych i przedmiotów maturalnych. Uczy
języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Prowadzi atrakcyjne zajęcia z
wychowania fizycznego: na basenie, kortach i sali gimnastycznej, m.in. w grupach
tanecznych.
Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli
oferowała w roku szkolnym 2013/2014 kształcenie na 3 kierunkach: technik masażysta,
opiekun medyczny - kierunek zaoczny oraz technik usług kosmetycznych - kierunek
zaoczny. Celem szkoły jest umożliwienie zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej
niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej lub dokonania świadomego wyboru dalszego
kierunku kształcenia. Nauka w szkole prowadzona jest w systemie dziennym w formie
wykładów, ćwiczeń, praktyk.
„Twoja Szkoła” w Stalowej Woli oferuje kształcenie w:
1) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym po szkole zawodowej
2) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym po gimnazjum i szkole podstawowej
3) Szkole Policealnej umożliwiającej zdobycie tytułu: technika administracji, technika
informatyka, technika BHP, technika logistyki, technika archiwisty, technika usług
kosmetycznych.
Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” w Stalowej Woli kształci w
zawodzie technika farmauceutycznego.
Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Promed Omega” w Stalowej Woli kształci z
kolei na kierunkach: technik farmaceutyczny i asystentka stomatologiczna.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stalowej Woli Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Rzeszowie oferuje natomiast kształcenie dla dorosłych absolwentów
gimnazjów i szkół podstawowych oraz absolwentów szkół zawodowych.
Centrum Kształcenia Torus umożliwia kształcenie na kierunkach z uprawnieniami
szkół publicznych, w systemie zaocznym i obejmuje:
1) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.
2) Policealną
Szkołę
kształcącą
w
zawodach:
technik
administracji,
technik
rachunkowości, technik BHP, technik informatyk, technik turystyki wiejskiej, technik
usług
kosmetycznych,
opiekunka
środowiskowa,
opiekun
w domu
pomocy
społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, florysta,
technik geolog, technik eksploatacji portów i terminali, technik geodeta, technik
archiwista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun medyczny, technik usług
pocztowych i finansowych, technik weterynarii.
3) Medyczną Szkołę Policealną kształcącą w zawodach: technik farmaceutyczny,
asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, technik dentystyczny,
terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna.
71
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Zaoczne
Technikum
Zawodowe
to
z
kolei
technikum
uzupełniające
dla
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
4.8.4. Pozostałe placówki oświatowe
W Stalowej Woli zlokalizowana jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Szkoła Muzyczna I stopnia kształci dzieci w 4 i 6 – letnim cyklu nauki. Dzieci w wieku 6 – 8
lat objęte są 6 – letnim cyklem nauczania gry na fortepianie, skrzypcach, altówce,
wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie, trąbce, saksofonie, klarnecie, perkusji.
Młodzież w wieku 9 – 16 lat objęta jest natomiast cyklem 4 – letnim nauki gry na fortepianie,
skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce,
saksofonie i perkusji. Z kolei Szkoła Muzyczna II stopnia kształci uczniów w wieku 10 – 21
lat. Uczniowie zdobywają zakres umiejętności gry na fortepianie, skrzypcach, altówce,
wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce, saksofonie, perkusji na
poziomie:

klasy VI PSM I stopnia cykl 6 – letni,

klasy IV PSM I stopnia cykl 4 – letni.
Ponadto Szkoła Muzyczna II stopnia umożliwia kształcenie na wydziale wokalnym, trwające
4 lata. O przyjęcie na wydział wokalny mogą ubiegać się dziewczęta, które w danym roku
szkolnym kończą co najmniej 15 lat oraz nie więcej niż 20 lat, a także chłopcy po
zakończonej mutacji, którzy w danym roku szkolnym nie przekroczyli 21 lat. Szkoła oprócz
funkcji dydaktycznej, pełni rolę ważnej instytucji kulturalnej w mieście i okolicy. Współpracuje
z placówkami upowszechniania kultury, odbywa się w niej wiele koncertów w wykonaniu
uczniów szkoły i muzyków profesjonalnych. Wielu absolwentów szkoły związało się
zawodowo z muzyką.
W mieście działa także NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.
Ośrodek zapewnia wieloprofilowe usprawnianie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i
niepełnosprawnych w wieku od 2 m-ca do 18 roku życia, w zakresie diagnozy i terapii
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i zaburzeń integracji
sensorycznej. W ramach ośrodka działa placówka oświatowa o charakterze ośrodka
rewalidacyjno – wychowawczego, w którym obowiązek szkolny realizują dzieci upośledzone
w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz głęboko
upośledzone.
Z kolei Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych jest istotnym elementem
uzupełniającym ofertę oświatową Stalowej Woli. W skład Zespołu Placówek Oświatowo –
Wychowawczych wchodzą:

Bursa Międzyszkolna,

oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
72
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Na okres pobytu i nauki dziecka poza miejscem zamieszkania, bursa przejmuje funkcję
domu rodzinnego. Wychowankami placówki mogą być osoby, które pobierają naukę zarówno
w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jak i policealnych. Placówka realizuje
zadania określone w statutach placówek wchodzących w jej skład. Zapewnia całodobową
opiekę wychowawców, wyżywienie, dobre warunki socjalno-bytowe, warunki do nauki oraz
atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego. Wychowankowie mają możliwość rozwijania
swoich zainteresowań poprzez różnorodne zajęcia edukacyjno – kulturalne i sportowe.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ma natomiast charakter sezonowy i działa w okresie lipiec
- sierpień.
Poradnia
szczególności
Psychologiczno
przez:
diagnozę,
–
Pedagogiczna
konsultację,
terapię,
realizuje
swoje
psychoedukację,
zadania
w
rehabilitację,
doradztwo, mediację, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną oraz
działalność informacyjną. Poradnia ma pod swoją opieką:

dzieci i młodzież uczęszczające do szkół na terenie powiatu stalowowolskiego,

dzieci i młodzież nieuczęszczające do szkoły, w wieku 0-18 lat, zamieszkałe na
terenie powiatu stalowowolskiego,

rodziców i nauczycieli z terenu powiatu stalowowolskiego.
Ofertę edukacyjną Stalowej Woli wzbogacają także szkoły językowe, działające na
tym terenie. Obecnie w mieście zlokalizowanych jest 5 szkół językowych umożliwiających
podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym:

Alfabet Szkoła Języków Obcych,

Szkoła Języków Obcych Arkana,

Speed English School,

British School,

Perfect, Centrum Edukacji.
Miasto posiada zróżnicowaną i bardzo dobrze rozwiniętą bazę edukacyjną, która
umożliwia młodzieży kształcenie na różnych kierunkach, fachową opiekę psychologiczną
i pedagogiczną oraz dobre przygotowanie do ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie.
4.8.5. Szkolnictwo wyższe
W sferze nauki znaczącą rolę w mieście pełnią szkoły wyższe, które oferują młodym
ludziom ze Stalowej Woli i okolic możliwość studiowania bez konieczności wyjeżdżania do
odległych ośrodków akademickich. Uczelnie te mają wpływ na ogólny klimat społeczny i
pozytywne postrzeganie miasta przez potencjalnych inwestorów, którzy skłonniejsi są
lokować swoje przedsiębiorstwa w miejscach, w których mogą liczyć na wykwalifikowaną
kadrę. W Stalowej Woli zlokalizowane są 3 uczelnie wyższe:
1) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego Łukasiewicza,
73
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
2) Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o
Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II,
3) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli.
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli Politechniki Rzeszowskiej
kształci w Stalowej Woli na 2 kierunkach:

mechanika i budowa maszyn - studia I-go stopnia (inżynierskie) stacjonarne i
niestacjonarne,

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I-go stopnia (inżynierskie) stacjonarne i
niestacjonarne).
Studenci Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego są pełnoprawnymi studentami Politechniki
Rzeszowskiej i mają możliwość uczestniczenia we wszystkich studenckich organizacjach i
zrzeszeniach działających przy Politechnice Rzeszowskiej. Absolwenci otrzymują dyplom
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Obecnie ośrodek posiada własną
bazę dydaktyczną - sale wykładowe, laboratorium komputerowe, czytelnię i bibliotekę.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli Politechniki Rzeszowskiej. W
ostatnim czasie oddany został do użytku nowoczesny obiekt dydaktyczny, wybudowany
przez Gminę Stalowa Wola dzięki pozyskanym na ten cel funduszom Unii Europejskiej. Na
dzień 01.10.2013r. uczelnia posiadała 175 studentów.
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie i Wydział Zamiejscowy Prawa i
Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oferują
bogatą ofertę edukacyjną w ramach 5 Instytutów:
1. INSTYTUT PEDAGOGIKI - Utworzony we wrześniu 2004 roku. Funkcjonuje w
ramach Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie. Instytut podtrzymuje ścisłe
kontakty naukowo - praktyczne z różnymi państwowymi instytucjami, społecznymi i
religijnymi organizacjami, zaangażowanymi w procesy nauczania, wychowania,
opieki, socjalizacji, resocjalizacji, rewalidacji i socjalnej adaptacji dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz osób w starszym wieku. W 2005r. został pozytywnie oceniony przez
Państwową Komisję Akredytacyjną i uzyskał pełną akredytację. W Instytucie
zatrudnionych jest 8 samodzielnych pracowników naukowych na pierwszym etacie
(prof. dr hab., dr hab. – prof. KUL). Ponadto pracę Instytutu wspierają doktorzy –
adiunkci i magistrowie – asystenci oraz osoby zatrudnione w ramach umowy o dzieło.
W ramach Instytutu organizowane są studia:
a)
Studia I stopnia (3 - letnie) stacjonarne i niestacjonarne – licencjackie z 5
specjalnościami: pedagogika wczesnoszkolna, psychopedagogika specjalna,
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika
katolicka.
b)
Studia II stopnia (2 - letnie) stacjonarne i niestacjonarne - uzupełniające
magisterskie w ramach powyższych obszarów tematycznych.
74
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
c)
Studia doktoranckie.
d)
Studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami
wychowania przedszkolnego, przygotowania pedagogicznego, poradnictwa
pedagogiczno - psychologicznego, edukacji wczesnoszkolnej z językiem
angielskim, edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, terapii
pedagogicznej, doradztwa zawodowego i planowania kariery edukacyjnej,
zarządzania i organizacji oświatą.
2. INSTYTUT SOCJOLOGII - Funkcjonuje w strukturze Wydziału Zamiejscowego Nauk
o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli od 2004r. Studia na kierunku socjologia są
dwustopniowe: I stopień - licencjacki i II stopień - magisterski. System studiów jest
stacjonarny.
Studenci
mają
możliwość
wyboru
2
specjalności:
socjologia
samorządowa oraz kryminologia. Ponadto w ramach Instytutu Socjologii uruchomiono
w roku akademickim 2010/2011 kierunek - praca socjalna.
3. INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA - Instytut został utworzony w październiku
2011 roku w ramach Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie. W Instytucie
zatrudnieni są: 1 profesor tytularny, 6 doktorów habilitowanych, 9 doktorów, 10
magistrów oraz sekretarz instytutu. Studia na kierunku inżynieria środowiska są
dwustopniowe, przy czym studenci mogą wybrać jedną z 2 specjalności: rekultywacja
terenów zdegradowanych lub zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie.
4. INSTYTUT EKONOMII – Funkcjonuje na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o
Gospodarce. Kształci na kierunku ekonomia w 3 specjalnościach: ekonomia
przedsiębiorstwa, finanse publiczne i komercyjne, gospodarka regionalna i
samorządowa.
5. INSTYTUT PRAWA - Funkcjonuje na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o
Gospodarce od 2004r. Aktualnie Instytut zatrudnia ponad trzydziestu pracowników
naukowo-dydaktycznych. Prowadzi jednolite, stacjonarne studia magisterskie na
kierunku prawo, trwające 5 lat.
Studenci Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie i Wydziału Zamiejscowego
Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego są
zrównani w prawach ze studentami KUL-u. Dyplomy są honorowane w Unii Europejskiej. Dla
realizacji celów dydaktycznych, Wydziały dysponują obecnie 4 budynkami dydaktycznymi i
dobrze zaopatrzoną biblioteką. Kolejny budynek dydaktyczny jest w trakcie budowy.
Studenci mają do dyspozycji 2 akademiki zapewniające 535 miejsc noclegowych, w tym dla
osób niepełnosprawnych. Na potrzeby wychowania fizycznego dostępne są sale
gimnastyczne Gimnazjum nr 2 oraz miejskie obiekty sportowe. Na dzień 01.10.2013r.
uczelnia posiadała 1454 studentów.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne I-go
stopnia na kierunku ekonomia w 5 specjalnościach: ekonomika gospodarki samorządowej,
75
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
gospodarowanie zasobami ludzkimi, informatyka w biznesie, organizacja i ekonomika
przedsiębiorstw oraz rachunkowość i zarządzanie finansami firmy. Wyższa Szkoła
Ekonomiczna prowadzi także studia podyplomowe w 10 specjalnościach: doradztwo
podatków, handel zagraniczny, kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i
administracji publicznej, organizacja i zarządzanie oświatą, współczesna rachunkowość w
firmie, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie i organizacja ochroną
zdrowia, zarządzanie kulturą i opieka nad zabytkami, zarządzanie środowiskiem,
zarządzanie zasobami ludzkimi. Wśród wykładowców WSE jest 3 profesorów i doktorów
habilitowanych. Na dzień 01.10.2013r. uczelnia posiadała 166 studentów.
Tabela 30. Dane o studentach i absolwentach szkół wyższych w Stalowej Woli
Kategoria
Liczba studentów kierunków
technicznych w stalowej Woli
Liczba absolwentów szkół
wyższych
2007
122
2008
106
2009
93
2010
138
2011
123
2012
358
982
913
675
884
827
617
Źródło: Informacje uczelni
Istotne znaczenie dla miasta ma kształcenie kadry w obszarach jego aktywności
gospodarczej, a więc przede wszystkim w zakresie nauk ścisłych i technicznych, celem
zapewnienia specjalistów, inżynierów na potrzeby lokalnej gospodarki. Mając na uwadze
powyższe priorytety Gmina Stalowa Wola angażuje się w stworzenie jak najlepszych
warunków dla rozwoju szkolnictwa wyższego. Obecnie zakończono prace związane z
budową
obiektu
międzyuczelnianiej,
uczelnianego
a
na
dla
ukończeniu
Politechniki
Rzeszowskiej
są
związane
działania
z
oraz
budową
biblioteki
obiektu
dydaktycznego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dzięki funduszom pozyskanym na
ten cel z Unii Europejskiej. Miasto angażuje się także w promocję kierunków ścisłych i
zachęca do studiowania w Stalowej Woli, poprzez specjalny fundusz stypendialny. W 2012r.
Gmina Stalowa Wola pozyskała również dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację
projektu związanego z utworzeniem Laboratorium Międzyuczelnianego. Będzie ono miało
charakter naukowo - badawczy i podniesie jakość kształcenia w zakresie aspektów
praktycznych. Laboratorium będzie wspierać relacje między nauką a przedsiębiorcami
poprzez rozwijanie technologii, wspieranie badań oraz wprowadzanie ich wyników do
przedsiębiorstw. W ramach Laboratorium Politechnika zamierza zajmować się technikami
laserowymi i spawaniem, KUL natomiast jest zainteresowany laboratorium inżynierii
materiałowej.
4.9 Rynek pracy
4.9.1. Poziom i struktura zatrudnienia
W 2012 r., w Stalowej Woli było 23.148 osób zatrudnionych ogółem. Miasto pod
względem wysokości zatrudnienia w porównaniu do wybranych miast znajduje się na 4
76
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
miejscu. Pierwsze miejsce zajmuje miasto Rzeszów, natomiast najniższy poziom
zatrudnienia odnotowano w Tarnobrzegu.
Tabela 31. Zatrudnienie wg płci w wybranych miastach województwa podkarpackiego w 2012 r.
Ogółem
81 916
24 904
23 441
23 148
17 284
11 512
Miasto
Rzeszów
Mielec
Krosno
Stalowa Wola
Przemyśl
Tarnobrzeg
Mężczyźni
42 151
14 200
13 205
14 793
8 418
5 404
Kobiety
39 765
10 704
10 236
8 355
8 866
6 108
Źródło: Dane GUS za 2012r.
Na przestrzeni lat 2007 – 2012 nastąpił znaczny spadek zatrudnienia (spadek
zatrudnienia o ponad 9%), przy czym dotyczył on zarówno kobiet (spadek zatrudnienia o
ponad 8%), jak i mężczyzn (spadek zatrudnienia o ponad 10%). W 2007r. w Stalowej Woli
zatrudnionych było 25.598 osób, a w 2012r. już jedynie 23.148 osób. Sytuacja ta
spowodowana była przede wszystkim trzema głównymi czynnikami: zmniejszającą się liczbą
mieszkańców Stalowej Woli, występującym w ostatnich latach kryzysem gospodarczym oraz
restrukturyzacją Huty Stalowa Wola. Należy także zauważyć, iż na badanym obszarze
występuje bardzo duża przewaga zatrudnionych mężczyzn, w stosunku do zatrudnionych
kobiet, co spowodowane jest w przede wszystkim przemysłowym charakterem miasta, w
którym ponad 53,89% ogółu pracujących zatrudnionych jest w sektorze przemysłowym.
Wykres 19. Zatrudnienie w Stalowej Woli w latach 2007–2012
30000
26340
25598
23845
25000
20000
16473
23557
23166
23148
16896
14815
14643
14611
14793
15000
9125
9444
9030
8914
8555
8355
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
2011r.
2012r.
10000
5000
0
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Źródło: Dane GUS za lata 2007–2012
W 2011r. najwięcej osób zatrudnionych było w przemyśle i budownictwie (12.485
osób), natomiast nie zaobserwowano osób zajmujących się rolnictwem, leśnictwem,
łowiectwem i rybactwem.
77
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wykres 20. Pracujący w 2011 r.
Przemysl i budownictwo
779
5760
Handel, naprawa pojazdów
samochodowych, transport i gospodarka
magazynowa, zakwaterowanie i
gastronomia, informacja i komunikacja
4142
Pozostałe uslugi
12485
Inne
Źródło: Dane GUS za 2011 r.
Porównanie wynagrodzeń pokazuje z kolei, iż w odniesieniu do średniej krajowej,
która wynosi 3.744,38zł brutto, mieszkańcy powiatu stalowowolskiego wg danych za 2012
zarabiają mniej o średnio 484,26 zł brutto. Zaś w porównaniu do pozostałych wybranych
powiatów
(mieleckiego,
krośnieńskiego,
tarnobrzeskiego
i przemyskiego)
powiat
stalowowolski znajduje się pod względem zarobków na 1 miejscu.
Tabela 32. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wybranych powiatach województwa
podkarpackiego w 2012 r.
Lp.
1
2
Miasto
Polska
Województwo podkarpackie
1
2
3
4
5
6
Rzeszów
Powiat stalowowolski
Powiat mielecki
Powiat tarnobrzeski
Powiat przemyski
Powiat krośnieński
Średnie wynagrodzenie brutto (stan na XII 2012 r.)
3 744,38
3 152,36
3 702,54
3 260,12
3 187,11
3 176,95
2 977,42
2 800,23
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
4.9.2. Bezrobocie
Na dzień 31.12.2012r. liczba osób bezrobotnych w Stalowej Woli wynosiła 3.876
osób. W porównaniu do 2007r. zanotowano znaczny wzrost liczby bezrobotnych. Należy
jednak zauważyć, iż największy poziom bezrobocia przypadał na rok 2009. Następnie w
latach
2010-2011
bezrobocie
systematycznie
spadało,
aż
do
2012r.,
w
którym
zaobserwowano nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do roku 2011.
78
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wykres 21. Liczba bezrobotnych ogółem w Stalowej Woli, w latach 2007–2012
4170
4500
3900
3764
3876
4000
3500
2811
2661
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
2011r.
2012r.
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z lat 2007-2012
Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie stalowowolskim wzrosła w latach 20072012 z 9,8% do 15%. Dla porównania stopa bezrobocia w województwie podkarpackim
wyniosła w 2012r. 16,4%, a w całym kraju 13,4%. Dane te pokazują wyraźnie konieczność
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenie Stalowej Woli.
Wykres 22. Stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranych powiatach woj. podkarpackiego w 2012 r.
25,00%
20,70%
20,00%
19,50%
15,60%
15%
14,50%
13,50%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
W latach 2007-2012 szczególny wzrost liczby bezrobotnych zaobserwowano wśród
mężczyzn. W 2007r. zarejestrowano 929 mężczyzn bezrobotnych, a w 2012 aż 1.867
mężczyzn, czyli ponad dwukrotnie więcej. Z kolei liczba bezrobotnych kobiet wzrosła w
latach 2007-2012 o blisko 16%. Warto zauważyć, iż w badanym okresie znacznie zmieniły
się proporcje liczby bezrobotnych w podziale na płeć. Jeszcze w 2007r. zaobserwowano
79
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
prawie dwa razy więcej bezrobotnych kobiet niż mężczyzn, jednak w kolejnych latach
sytuacja ta zaczęła się dynamicznie zmieniać. W 2009r. zaobserwowano nawet więcej
bezrobotnych mężczyzn niż kobiet. Na koniec 2012r. różnice w liczbie bezrobotnych kobiet i
mężczyzn nie były już tak duże jak w 2007r., gdyż występowało jedynie ponad 7% więcej
bezrobotnych kobiet niż mężczyzn.
Wykres 23. Struktura bezrobocia wg płci w latach 2007-2012
2167
2500
2003
2011
2000
1732
1500
2009
2037
1867
1889
1727
1627
1184
Mężczyźni
929
Kobiety
1000
500
0
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
2011r.
2012r.
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z lat 2007-2012
Stalowa Wola pod względem liczby bezrobotnych znajduje się na 3 miejscu wśród
wybranych miast województwa podkarpackiego.
Tabela 33. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg płci w wybranych miastach województwa
podkarpackiego w 2012 r.
Wyszczególnienie
Rzeszów
Przemyśl
Stalowa Wola
Mielec
Tarnobrzeg
Krosno
Ogółem
9 124
5 220
3 876
3 677
3 097
2 600
Kobiety
4 624
2 690
2 009
1 861
1 606
1 369
Mężczyźni
4 500
2 530
1 867
1 861
1 491
1 231
Źródło: Dane z Powiatowych Urzędów Pracy z 2012 r.
W 2012 r. ponad 87% bezrobotnych nie było uprawnionych do pobierania zasiłku.
Prawo do zasiłku posiadało jedynie 497 osób. Z kolei 280 osób bezrobotnych (ponad 7%)
pochodziło ze zwolnień grupowych.
Tabela 34. Struktura bezrobocia w Stalowej Woli w 2012 r.
Wyszczególnienie
Ogółem
2012 r.
3 876
Z prawem do zasiłku
Ogółem
Kobiety
497
223
Bez prawa do zasiłku
Ogółem
3 379
80
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wyszczególnienie
2012 r.
1 786
Kobiety
Ze zwolnień grupowych
Ogółem
Kobiety
280
158
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z 2012 r.
Na koniec 2012 r. wśród bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
najwięcej było osób długotrwale bezrobotnych, które stanowiły prawie 53% ogółu
bezrobotnych. Dużą grupę stanowili także bezrobotni powyżej 50 roku życia i bezrobotni bez
kwalifikacji zawodowych. Każda z tych grup stanowiła prawie 24% ogółu bezrobotnych.
Tabela 35. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2012 r.
Bezrobotni w 2012r.
Ogółem
Kobiety
Do 25
Powyżej 50
roku życia roku życia
651
920
308
423
Długotrwale
bezrobotni
2038
1187
Bez kwalifikacji
zawodowych
915
502
Niepełnosprawni
262
134
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z 2012 r.
W 2012 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy
powyżej 24 miesięcy (ponad 21% ogółu bezrobotnych). Znaczną grupę stanowili także
bezrobotni pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy (prawie 20% ogółu bezrobotnych).
Najmniej było z kolei bezrobotnych pozostających bez pracy krócej niż miesiąc (nieco ponad
8% ogółu bezrobotnych).
Tabela 36. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w 2012 r.
Bezrobotni w 2012r.
Ogółem
Kobiety
Do 1 m-ca
1-3 m-cy
3-6 m-cy
6-12 m-cy
12-24 m-cy
321
16
770
332
661
340
668
333
638
385
Powyżej
24 m-cy
818
503
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z 2012 r.
Analiza danych Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z 2012 r. pokazała
także, iż mając na uwadze staż pracy najwięcej bezrobotnych posiadało doświadczenie
zawodowe trwające od 1 do 5 lat. Grupa ta stanowiła ponad 24% ogółu bezrobotnych. Dużą
grupę (ponad 19% ogółu bezrobotnych) stanowiły także osoby nieposiadające stażu pracy.
Tabela 37. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stażu pracy w 2012 r.
Bezrobotni w 2012r.
Ogółem
Kobiety
Do 1 roku
486
251
1-5 lat
936
483
5-10 lat
473
261
10-20 lat
559
298
20-30 lat
469
219
Bez stażu
743
421
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z 2012 r.
Analizując skalę bezrobocia w 2012 r. wśród poszczególnych grup wiekowych należy
stwierdzić, iż najwięcej bezrobotnych było wśród osób w wieku od 25 do 34 lat. Grupa ta
81
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
stanowiła ponad 32% ogółu bezrobotnych. Następnie sklasyfikowane zostały grupy
bezrobotnych w wieku 35-44 lata oraz 45-54 lata, z których każda była na podobnym
poziomie
i
stanowiła
prawie
19%
ogółu
bezrobotnych.
Najmniej
bezrobotnych
zaobserwowano natomiast w grupie osób powyżej 60 roku życia (nieco ponad 2% ogółu
bezrobotnych).
Tabela 38. Bezrobotni wg wieku w 2012 r.
Bezrobotni w 2012r.
Ogółem
Kobiety
18-24 lata 25-34 lata
651
1252
308
694
35-44 lata
730
406
45-54 lata
732
400
55-59 lat
428
201
Powyżej 60 lat
83
-
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z 2012 r.
Bardziej szczegółowa analiza sytuacji na rynku pracy w 2012r., wskazała również, że
największy problem ze znalezieniem pracy miały osoby z wykształceniem innym niż wyższe,
policealne i średnie zawodowe lub średnie ogólnokształcące. Grupa ta stanowi ponad 46%
ogółu bezrobotnych. Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym także
stanowiły znaczny odsetek bezrobotnych, wynoszący prawie 25% ogółu bezrobotnych.
Najmniej było natomiast bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i
wyższym.
Tabela 39. Bezrobotni wg wykształcenia
Bezrobotni w 2012r.
Wyższe
Ogółem
Kobiety
656
423
Policealne i średnie
zawodowe
968
567
Średnie
ogólnokształcące
456
277
Pozostałe
1796
742
Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z 2012 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli podejmuje działania zwiększające
aktywizację zawodową mieszkańców, w tym współfinansowane z Unii Europejskiej, w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Sytuacja gospodarcza
Gospodarczy wizerunek Stalowej Woli ukształtował duży zakład przemysłowy - Huta
Stalowa Wola S.A., oraz firmy z nią powiązane. Huta Stalowa Wola oprócz stali i sprzętu
zbrojeniowego, zaczęła w latach 70. produkować maszyny budowlane, głównie różne typy
ładowarek i ciągników gąsienicowych. Po roku 1989 sytuacja zmieniła się, wielkie zakłady
musiały ulec przekształceniom. Huta została podzielona, częściowo sprywatyzowana, a w
mieście pojawiły się nowe podmioty gospodarcze.
82
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Obraz 12. Budynek dyrekcji Huty Stalowa Wola
Od 1 lutego 2012r. część cywilna HSW S.A. jest własnością LiuGong Machinery (Poland)
Sp. z o.o., który zajmuje się obecnie projektowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem
maszyn Huty Stalowa Wola. Część wojskowa huty pozostała natomiast własnością spółki
Huta Stalowa Wola S.A. Na terenie kompleksu przemysłowego Huty Stalowa Wola znajdują
się spółki produkujące maszyny budowlane (głównie ciągniki gąsienicowe i ładowarki
kołowe), sprzęt wojskowy, skrzynie przekładniowe, stal (w tym stale jakościowe), blachy,
pręty, odkuwki matrycowe, wyroby ciągnione, odlewy, sprężyny.
Miasto z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną, stanowi obecnie nowoczesne
centrum przemysłowe ze znaczącym potencjałem dużych firm oraz rozwijającym się w
szybkim tempie sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz większego znaczenia
zaczynają nabierać firmy ze Stalowej Woli, rozwijające się w szybkim tempie, dzięki
elastyczności oraz dobrym kontaktom z rynkami wschodnimi. Panujący w Polsce, w
ostatnich latach kryzys gospodarczy, odcisnął swoje piętno również na gospodarce Stalowej
Woli. W 2012r. na terenie miasta działało o 166 podmiotów gospodarczych mniej niż w
2006r. Należy jednak zauważyć, iż w porównaniu z 2011r. liczba podmiotów gospodarczych
nieznacznie wzrosła. W 2012r. w Stalowej Woli zarejestrowano 470 nowych podmiotów
gospodarki narodowej, natomiast
łącznie zarejestrowanych
było
6.221 podmiotów
gospodarczych. Spośród tych podmiotów, w sektorze publicznym działało 210 podmiotów, a
w sektorze prywatnym 6.011 podmiotów. Dominującą grupę w sektorze prywatnym stanowiły
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 4.542 podmioty, na drugim miejscu
uplasowały się spółki handlowe – 402 podmioty, a na trzecim miejscu stowarzyszenia i
organizacje społeczne – 153 podmioty. Podział zarejestrowanych podmiotów wg sektorów
własnościowych przedstawia poniższa tabela.
Tabela 40. Podmioty gospodarki narodowej z rejestru REGON wg sektorów własnościowych w 2012 r.
Wyszczególnienie
Podmioty gospodarki narodowej ogółem
W tym sektor publiczny
W tym sektor prywatny
W tym: Państwowe i samorządowe jednostki
Sektor publiczny prawa budżetowego ogółem
W tym: Spółki handlowe
2006 r.
6387
232
6155
101
2012 r.
6221
210
6011
99
33
17
83
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Sektor prywatny
Wyszczególnienie
W tym: Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą
W tym: Spółki handlowe
W tym: Spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
W tym: Spółdzielnie
W tym: Fundacje
W tym: Stowarzyszenia i organizacje społeczne
2006 r.
4819
2012 r.
4542
315
43
402
59
24
7
101
25
11
153
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
W 2012r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą
w branżach obejmujących handel i naprawy, kolejno w budownictwie, a następnie osoby
prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Podział osób fizycznych,
prowadzących działalność gospodarczą w 2012 r., w odniesieniu do poszczególnych sekcji
PKD przedstawia poniższa tabela.
Tabela 41. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg wybranych sekcji PKD w 2012 r.
Lp.
Sekcja PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
5
E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją
6
F. Budownictwo
7
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
8
H. Transport i gospodarka magazynowa
9
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
10
J. Informacja i komunikacja
11
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
12
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
13
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
14
N. Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca
15
O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
16
P. Edukacja
17
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
18
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
19
S. Pozostała działalność usługowa
20
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby
21
U. Organizacje i zespoły eksterytorialne
RAZEM
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
1
2
3
4
A.
B.
C.
D.
Liczba osób fizycznych,
prowadzących
działalność
gospodarczą wg sekcji
PKD w 2012r.
16
1
301
0
1
486
1697
279
145
95
221
60
461
80
0
123
326
44
206
4542
84
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Mając na uwadze liczbę zatrudnionych, w Stalowej Woli najwięcej jest mikro i małych
przedsiębiorstw, w których liczba pracowników kształtuje się poniżej 50 osób.
Tabela 42. Podmioty z rejestru REGON dla Stalowej Woli wg liczby pracujących w 2012r.
Liczba
podmiotów
1-9 osób
6221
5929
Podmioty według liczby pracujących
10-49 osób 50-249 osób
250-999
osób
204
72
13
1000 i więcej
osób
3
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
Rozwojowi miasta sprzyja Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna EURO-PARK
WISŁOSAN (TSSE). Strefa działa od roku 1998 i stwarza szczególnie korzystne warunki dla
inwestorów oraz oferuje udogodnienia ekonomiczne, dostęp do wysoko wykwalifikowanego
personelu oraz instytucji edukacyjno - rozwojowych. Strefa zajmuje łącznie powierzchnię
1632 ha i zlokalizowana jest na terenie 6 województw w 20 podstrefach. Na dzień 29 maja
2013 wydano łącznie 234 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie.
Aktualnie na terenie strefy działa 109 przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy dla
30.023 osób. W 2012 r. wydatki inwestycyjne na terenie strefy wyniosły 7,3 mld zł (przy czym
70% wydatków inwestycyjnych stanowił kapitał zagraniczny).
Obszar podstrefy Stalowa Wola z rejonem Nisko zajmuje 277,35 ha i położony jest
w południowej części kompleksu przemysłowego Huty Stalowa Wola oraz na terenach
będących własnością gminy Stalowa Wola. Rejon inwestycyjny Nisko został utworzony na
bazie zabudowy przemysłowej dawnych Zakładów Metalowych „Nimet" w Nisku. W
stalowowolskiej podstrefie na dzień 31.12.2011 było 4.764 zatrudnionych. Podstrefa posiada
pełną infrastrukturę techniczną i obiekty w dobrym stanie technicznym, dzięki czemu daje
szanse lokalizacji inwestycji z wielu dziedzin przemysłu. Preferowany rodzaj inwestycji w
ramach tradycyjnych branż to:

przemysł motoryzacyjny,

przemysł maszyn ciężkich, w tym maszyn do budowy autostrad,

przemysł metalowy i elektromaszynowy,

przemysł wykorzystujący zaawansowane technologie,

przemysł komponentów dla budownictwa,

produkcja oparta o wytwarzane w HSW materiały i półfabrykaty,

przemysł metali nieżelaznych,

przetwórstwo złomu metali,

produkcja materiałów pomocniczych dla huty np. recycling złomowanych urządzeń
stalowych.
Docelowe sektory przemysłowe w nowych dziedzinach produkcji dla podstrefy Stalowa Wola
to:

przemysł metalowy i elektromaszynowy,
85
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

produkcja materiałów dla budownictwa,

przetwórstwo tworzyw sztucznych,

produkcja wyrobów dla motoryzacji - kooperanci finalnych wyrobów,

produkcja żywności,

produkcja części elektronicznych dla informatyki, telekomunikacji,

produkcja odzieży.
Najbardziej preferowany jest przemysł motoryzacyjny i maszyn ciężkich, jako najbardziej
naturalne dla tego regionu ze względu na wieloletnie doświadczenie, kadrę techniczną,
ośrodek badawczo-rozwojowy i infrastrukturę techniczną. Nakłady inwestycyjne poniesione
w stalowowolskiej podstrefie do dnia 31.12.2011r. wyniosły 1088,1 mln zł. Wg stanu na
koniec grudnia, w 2012 roku wydano 14 zezwoleń na działalność gospodarczą na terenie
strefy. Obecnie ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie
posiadają następujący przedsiębiorcy, są to:
1)
Armatoora S.A. - producent armatury łazienkowej,
2)
ATI ZKM Forging Sp. z o.o. – producent odkuwek dla branż przemysłowych:
lotnictwo, kolej, motoryzacja, maszyny budowlane, nafta i gaz,
3)
BAGPAK Polska Sp. z o.o. - producent opakowań metalowych i aluminiowych,
4)
Cell-Fast Sp. z o.o. - producent węży ogrodowych i akcesoriów do węży,
5)
Eurometal S.A. – przetwórstwo aluminium,
6)
HSW Lorresta Sp. z o.o. – odzyskiwanie materiałów z odpadów (recycling),
7)
Iwamet Sp. z o.o. – obróbka metali, wyroby metalowe,
8)
Liugong Machinery (Poland) Sp. z o.o. - produkcja ładowarek kołowych, spycharek
gąsienicowych, koparko – ładowarek i układarek rur,
9)
MCS - Metal Cleaning Service Sp. z o.o. – wyroby metalowe, obróbka metali,
10)
Patentus Strefa S.A. – produkcja konstrukcji stalowych, elementów metalowych,
akcesoriów i detali,
11)
PPH „Cerkamed" – produkcja płynów i materiałów stomatologicznych oraz apteczek
stomatologicznych,
12)
PPHU Domostal s.c. – produkcja elementów metalowych dla przemysłu,
13)
Rakoczy Stal Sp. j. – konstrukcje metalowe, grzejniki i kotły centralnego ogrzewania
14)
Swedwood Poland Sp. z o.o. – prowadzenie działalności tartacznej oraz produkcji
gotowych elementów do mebli,
15)
Thoni Alutec Sp. z o.o. – producent wyrobów (odlewów) aluminiowych,
16)
Tryumf Sp. z o.o. - producent pucharów, medali, usługi grawerskie,
17)
Uniwheels Production Poland Sp. z o.o. – producent felg aluminiowych,
18)
WOBI STAL Sp. z o.o. - wyroby metalowe, spawanie konstrukcji, malowanie
wyrobów,
86
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
19)
Wtór Steel Sp. z o.o. – surowce wtórne, metalowe,
20)
Zakład Mechaniczny TASTA Sp. z o.o. – obróbka metali – branża metalowa,
21)
Zakład Obróbki i Procesów Specjalnych Sp. z o.o. - obróbka mechaniczna, trawienie,
badania nieniszczące (badania ultradźwiękowe UT, badania fluorescencyjne FPI).
Oprócz opisanych powyżej firm, zlokalizowanych w na terenie strefy, do istotnych
podmiotów gospodarczych działających w Stalowej Woli możemy również zaliczyć m.in.:
1)
Antonio & Stanley Kłosowski,
2)
BHZ Stalprzem Sp. z o.o.,
3)
BUDO-TRANS Sp. z o.o.,
4)
Dressta. Sp. z o.o.,
5)
Enesta Sp. z o.o.,
6)
Huta Stali Jakościowych S.A.,
7)
HSW – Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne Sp. z o.o.,
8)
HSW – Odlewnia Sp. z o.o.,
9)
HSW S.A.,
10)
HSW Wodociągi Sp. z o.o.,
11)
HSW Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. (w upadłości),
12)
Jennmar Merol Sp. z o.o.,
13)
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.,
14)
Mista Sp. z o.o.,
15)
PEC Sp. z o.o.,
16)
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego Inżdróg Sp. z o.o.,
17)
PSS „Społem”,
18)
REM-WAR Sp. z o.o.,
19)
Slovrur Sp. z o.o.,
20)
Spółdzielnię Mieszkaniową w Stalowej Woli,
21)
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w
Stalowej Woli,
22)
ZMKS w Stalowej Woli.
Przedsiębiorcy inwestujący na terenie miasta mogą liczyć na pomoc instytucji
promujących i wspierających działalność gospodarczą. Duże znaczenie mają istniejące na
terenie Stalowej Woli instytucje otoczenia biznesu, takie jak: Urząd Celny – Oddział w
Stalowej Woli, Regionalna Izba Gospodarcza oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.
87
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, zajmuje się wspieraniem rozwoju
przedsiębiorczości oraz integracją środowiska biznesowego. RIG powstała 10 marca 1998r.
Podstawowymi zadaniami Izby są:

Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz
ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności
wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.

Współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej, a w
szczególności na odcinku działalności naukowo - technicznej, oświatowej, kulturalnej,
ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
i osób niepełnosprawnych oraz na odcinku rozwoju życia gospodarczego i wspierania
inicjatyw gospodarczych członków Izby.

Współtworzenie warunków dla integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego
miast i gmin, na których obszarze działa Izba.

Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.

Współuczestniczenie w wypracowaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących
gospodarki.

Upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania
oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.

Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, udzielania pożyczek
i poręczeń kredytowych dla członków RIG oraz małych i średnich przedsiębiorstw z
obszaru działalności RIG, ze środków własnych RIG, ze środków uzyskanych od
rządu i samorządów terytorialnych oraz ze środków unijnych (UE), wspierających
regionalną samorządność gospodarczą.

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców – pracodawców, którzy są członkami
Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców, w tym w kontaktach
ze związkami zawodowymi.

Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
Regionalna Izba Gospodarcza specjalizuje się w:

dziedzinie usług finansowych – udzielanie pożyczek – Pożyczki skierowane są do
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących
działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz Polski Wschodniej
(województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko –
mazurskie). Rodzaje pożyczek: pożyczka na zasadach korzystniejszych niż rynkowe
(pożyczka preferencyjna udzielana na zasadach pomocy de minimis) oraz pożyczka
na zasadach rynkowych.

dziedzinie usług informacyjnych – z zakresu rozpoczynania i prowadzenia
działalności
gospodarczej:
prawo,
marketing,
finanse,
dostępne
programy
88
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
pomocowe, fundusze unijne, oferty finansowania zewnętrznego przez banki oraz
inne instytucje finansowe.

dziedzinie usług szkoleniowych – ABC Przedsiębiorczości, Zasady Opracowania
Biznesplanu, Księgowość Małej Firmy, szkolenia komputerowe i językowe.
Regionalny Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w
Stalowej Woli jest jednym z największych funduszy działających w województwie
podkarpackim. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych.
Wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących na terenie
województwa podkarpackiego.
W 2007r. Regionalna Izba Gospodarcza zainicjowała także działania związane z
utworzeniem Podkarpackiego Klastra Spawalniczego KLASTAL i przejęła rolę jednostki
zarządzającej – koordynatora Klastra. Powstanie niniejszego klastra ma ścisły związek z
przemysłowymi tradycjami miasta i regionu. Wiąże się z profilem gospodarczym tego terenu,
sięgającym do tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, Zakładów Południowych, Huty
Stalowa Wola i innych przedsiębiorstw powstałych w całym regionie, w ramach COP-u, czy
też wyłonionych później w ramach rozwoju i przekształceń jego gospodarki. W tym profilu i
tych tradycjach ważne miejsce zajmują firmy wykorzystujące w produkcji różne techniki
spawalnicze oraz zatrudnieni w nich ludzie – o niekwestionowanych kwalifikacjach i
umiejętnościach zawodowych w tym zakresie. Wiele wskazuje na to, że gospodarcza
transformacja Stalowej Woli i całego regionu Podkarpacia nadal będzie skierowana na
rozwój branż produkcji i usług wykorzystujących technologie spawalnicze. Korzyści z
funkcjonowania i uczestnictwa w Podkarpackim Klastrze Spawalniczym KLASTAL to:
1) Wspieranie i promowanie działalności gospodarczej członków klastra.
2) Tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju gospodarczego
regionu.
3) Współzawodnictwo i współdziałanie zamiast konkurencji.
4) Współpraca z zapleczem naukowo-badawczym, łatwiejszy dostęp do najnowszych,
innowacyjnych technologii.
Kolejną znaczącą instytucją otoczenia biznesu jest Cech Rzemieślników i
Przedsiębiorców, który zrzesza ok. 155 zakładów rzemieślniczych. Cech oferuje szkolenia
dla swoich członków i nie tylko, pomaga prowadzić firmę oraz pełni funkcję informacyjną na
temat imprez handlowych. Na terenie miasta znajdują się także inne podmioty, które skupiają
kupców. Są to lokalne stowarzyszenia kupieckie:
1) „STALOWA WOLA – Miasto Przyjazne Przedsiębiorcom” w Stalowej Woli,
2) Stowarzyszenie Kupców „ZIELENIAK” w Stalowej Woli,
3) Stowarzyszenie „PARK POMYSŁÓW” im E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli,
4) Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,
89
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
5) Zrzeszenie Drobnych Kupców,
6) Regionalne Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców.
Bardzo duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego Stalowej Woli ma również
Inkubator Technologiczny, działający od 2011r. Do zadań Inkubatora Technologicznego
należy:

inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla firm
innowacyjnych;

działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze w zakresie promocji innowacyjności i
transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;

wynajem powierzchni biurowej oraz udostępnienie wyposażenia laboratoryjnoprodukcyjnego rozwijającym się firmom;

zarządzanie terenami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla firm technologicznych w
fazie ekspansji na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.
Inkubator Technologiczny dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, umożliwiającym
precyzyjną obróbkę stali, aluminium lub tworzyw sztucznych w oparciu o tokarsko-frezarskie
centra obróbcze, posiada maszynę do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarkę wgłębną
oraz urządzenie do spawania wiązką elektronów. Ofertę uzupełniają usługi laboratorium
metaloznawczego oraz izby pomiarów. Z wyposażenia korzystać mogą zarówno lokatorzy
Inkubatora jak i klienci zewnętrzni. Jedną z form usług świadczonych przez Inkubator jest
bezpłatne doradztwo dla osób prywatnych i firm w zakresie doboru form aktywności
gospodarczej,
uruchamiania
działalności,
zapewnienia
początkowego
(start-up),
finansowania i możliwości rozwoju, także poprzez brokerskie i doradcze pośrednictwo w
doborze inwestorów zewnętrznych (fundusze zalążkowe, venture capital, aniołowie biznesu).
Wśród usług doradczych szczególnie ważne jest eksperckie i bezpłatne doradztwo w
zakresie podstaw prawno - finansowych działalności w obrocie gospodarczym świadczone
na rzecz osób i firm preinkubowanych oraz inkubowanych w IT (www.itstw.pl).
Mając na uwadze gospodarczy charakter miasta i jego potencjał można wskazać
następujące atuty inwestowania w Stalowej Woli:

niskie podatki,

relatywnie niskie koszty wynagrodzeń,

niskie koszty terenów inwestycyjnych,

duży dostęp do wykwalifikowanych pracowników,

możliwość negocjacji opłat za media,

możliwość lokalizacji inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

możliwość skorzystania z oferty Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli.
Stalowa Wola stwarza także dobre warunki dla rozwoju handlu. W mieście
zlokalizowanych jest wiele sklepów, dających zaopatrzenie nie tylko dla mieszkańców
90
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
miasta, ale i dla okolicznych miejscowości. W Stalowej Woli znajduje się 11 supermarketów
i 2 hipermarkety (Tesco i Kaufland). W Stalowej Woli działają 2 targowiska stałe oraz 2
sezonowe.
Tabela 43. Targowiska w Stalowej Woli w 2012 r.
Nazwa
Targowiska stałe
Targowiska sezonowe
Wyszczególnienie
Targowiska ogółem
Targowiska z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej
Powierzchnia ogółem
Powierzchnia sprzedażowa targowisk
Stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej ogółem
Stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej na targowiskach
czynnych codziennie
Targowiska lub miejsca na ulicach i placach do prowadzenia
sprzedaży sezonowej
Roczne w pływy z opłaty targowej na targowiskach stałych i
sezonowych ogółem
Ilość
2 szt.
2 szt.
11279 m2
9700 m2
34 szt.
34 szt.
2 szt.
581,5 tys. zł.
Źródło: Dane GUS za 2012 r.
Funkcjonuje tutaj także 7 stacji paliw:
1)
Statoil Polska Sp. z o.o.,
2)
2 stacje PKN Orlen,
3)
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Stacja paliw BLISKA,
4)
Lotos S.A.,
5)
Stacja LPG,
6)
Stacja PKS.
Miasto oferuje również swoim mieszkańcom szeroką gamę usług bankowych, dzięki
25 bankom prowadzącym działalność na terenie Stalowej Woli tj.:
1)
Alior Bank S.A.,
2)
Bank AIG,
3)
Bank BPH S.A.,
4)
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5)
Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
6)
Bank Pekao SA,
7)
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
8)
Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli,
9)
Bank Zachodni WBK S.A.,
10)
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej,
11)
BNP Paribas Bank Polska S.A.,
12)
BRE BANK S.A.,
13)
Credit Agricole Bank Polska S.A.,
14)
Deutsche Bank PBC S.A.,
15)
Dominet Bank,
16)
Euro Bank S.A.,
91
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
17)
Getin Bank S.A.,
18)
GE Money Bank,
19)
ING Bank Śląski S.A.,
20)
Invest-Bank S.A.,
21)
MultiBank,
22)
Nadsański Bank Spółdzielczy,
23)
PKO Bank Polski,
24)
Raiffeisen Polbank,
25)
Santander Consumer Bank S.A.
Działalność banków wspierana jest przez podmioty oferujące usługi bankowe, z których
najważniejsze to m.in:
1)
SKOK Małopolska,
2)
SKOK Stefczyka.
W obszarze finansów ofertę Stalowej Woli uzupełnia 41 bankomatów, blisko 50 biur
rachunkowych, 3 kantory wymiany walut oraz 1 dom maklerski (Centralny Dom
Maklerski PeKaO S.A.), zlokalizowane na terenie miasta.
Stalowa Wola to również regionalne centrum rozrywki. Zlokalizowanych jest tutaj 12
biur podróży, 2 kina (Wrzos i Ballada) oraz 3 kluby muzyczne i 2 kręgielnie. Ofertę tą
uzupełniają lokale gastronomiczne, zlokalizowane licznie na terenie całego miasta i oferujące
różnego rodzaju ofertę kulinarną.
6. Turystyka
Stalowa Wola jest miastem, które może sprzyjać rozwojowi turystyki m.in. ze względu
na atrakcyjne środowisko naturalne - duża powierzchnia zalesionych terenów oraz bogate
zbiory zabytków. Doskonałym miejscem do odpoczynku są tereny zielone wokół rzeki San.
Stalowa Wola jest ponadto pierwszym przystankiem Turystycznego Szlaku Gniazd
Rodowych Lubomirskich, wiodącego przez wiele miast regionu, a także Słowacji. W
Stalowej Woli jest także Szlak Architektury Art-Déco, prezentujący styl architektoniczny, w
jakim budowane było miasto.
Najsłynniejsze stalowowolskie zabytki to:

Drewniany kościół św. Floriana, pochodzący z 1802r., jeden z najciekawszych
zabytków sakralnych, zbudowany z trzech rodzajów drewna: sosny pospolitej oraz z
modrzewia.
92
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Obraz 13. Kościół św. Floriana

Kościół i klasztor Kapucynów pochodzący z XVII w., ufundowany przez Lubomirskich;
w kościele organizowane są Międzynarodowe Letnie Koncerty Muzyczne.

Neogotycki zespół kościoła parafialnego Matki Bożej Szkaplerznej, pochodzący z
1907r., w kościele znajduje się piękny obraz Matki Boskiej Rozwadowskiej, który
pochodzi z czasów mecenatu Lubomirskich.

Nowoczesny kościół Matki Bożej Królowej Polski, który został podniesiony do rangi
bazyliki przez Papieża Jana Pawła II.

Zamek Lubomirskich w Rozwadowie - Muzeum Regionalne.

Założenie pałacowo – ogrodowe i oficyna pałacowa w Stalowej Woli – Charzewicach.

Cmentarz katolicki, czynny, założony w XIX w., położony przy ul. Klasztornej w
Stalowej Woli.

Zespół mieszkalno – gospodarczy przy ul. Dąbrowskiego.

Cmentarz z I i II wojny światowej, położony przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli.

Kuźnia drewniana wraz ze znajdującymi sie wewnątrz urządzeniami ogniowymi,
stojąca na parceli przy ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli – Rozwadowie.

Zbiorowe mogiły wojenne z 1943 r. żołnierzy NOW-AK i partyzantów radzieckich,
rozstrzelanych przez Niemców, a położonych w lesie na terenie Stalowej Woli.

Dom Gościnny Dyrekcji Zakładów Przemysłowych, obecnie hotel i restauracja
„Hutnik” w Stalowej Woli.
Atrakcje turystyczne okolic miasta, oferowane miłośnikom przyrody i aktywnego
wypoczynku to:

Muzeum leśnej kolejki wąskotorowej. Znajduje się w Lasach Janowskich, a powstało
na podstawie dawnej trasy służącej do transportu drewna.

Szlaki turystyczne na terenie Lasów Janowskich:
1)
Szlak walk partyzanckich o długości 214 km, rozpoczynający się w Górach
Świętokrzyskich i biegnący przez Dolinę Wisły, Wyżynę Lubelską i Kotlinę
93
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Sandomierską. Podróżując tym szlakiem można zwiedzić zabytkowe budowle
okresu romańskiego, gotyckiego, renesansowego i barokowego.
2)
Szlak historyczny- prowadzi przez Roztocze Zachodnie, Równinę Biłgorajską
i kończy się na Porytowym Wzgórzu. Ma długość 40 km i prowadzi przez obszary
walk powstania styczniowego z 1863 r., a także II wojny światowej.
3)
Szlak Porytowe Wzgórze – Momoty oznaczony jest kolorem niebieskim i ma
długość 7 km.

Szlak turystyczny pieszy nizinny. Oznaczony jest kolorem żółtym, ma długość 107
km, a szacowany czas wędrówki to 30 godzin. Trasa biegnie przez: Sandomierz Gorzyce - Wrzawy - Radomyśl nad Sanem - Rozwadów - Stalową Wolę - Nisko Zarzecze - Ulanów - Bieliny - Krzeszów - Kuryłówkę – Leżajsk.

Szlaki rowerowe:
1)
Szlak dookoła powiatu Janowskiego. Ma długość 161 km. Prowadzi przez Kotlinę
Sandomierską, Roztocze i Wyżynę Lubelską. Trasa obejmuje: Janów Lubelski –
Porytowe Wzgórze – Momoty – Kiszki – Ujście – Szewce – Boreczki – Kocudza –
Dzwola – Łada – Chrzanów – Otrocz – Zdziłowice – Batorz – Błażek – Piłatka –
Antolin – Węgliska – Wierzchowiska – Wolica – Modliborzyce – Stojeszyn –
Potoczek – Łysaków – Maliniec – Osówek – Świdry – Gwizdów – Kopczańska
Góra – Łążek Gancarski – Przymiarki – Kruczek – Janów Lubelski.
2)
Szlak rowerowy na terenie powiatu stalowowolskiego. Ma długość 120 km.
Prowadzi przez najciekawsze miejsca powiatu, szczególnie przez posiadające
duże walory przyrodnicze Lasy Janowskie. Oznaczony jest kolorem zielonym i
prowadzi przez: Maziarnie – Kołodzieje – Bojanów – Stany – Przyszów – Ciemny
Kąt – Stalową Wolę – Agatówkę – Kotową Wolę – Zbydniów – Skowierzyn –
Wrzawy – Chwałowice – Łążek Chwałowski – Baraki Stare – Zaklików – Gielnie –
Lipę – Goliszowiec – Lipowiec – Szwedy – Studzieniec – Słomianę – Krzaki –
Kłyżów – Stalową Wolę.
Obraz 14. Szlak rowerowy na ternie powiatu stalowowolskiego – zielony
94
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Turyści odwiedzający miasto mają do dyspozycji 4 obiekty hotelowe dysponujące
185 pokojami oraz 3 inne obiekty noclegowe. Łącznie na terenie miasta dostępne są 564
miejsca noclegowe, w tym 314 miejsc noclegowych w obiektach hotelowych i 250 miejsc w
innych obiektach noclegowych. W 2012 Stalowa Wola została odwiedzona przez 18.367
turystów krajowych, którzy skorzystali z 50.950 noclegów i 2.720 turystów zagranicznych,
którzy skorzystali z 8.491 noclegów. Dane dotyczące obiektów zbiorowego zakwaterowania
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 44. Turystyczne obiekty noclegowe w latach 2008-2012
Wyszczególnienie
Obiekty ogółem
Miejsca noclegowe ogółem
W tym hotele
W tym inne obiekty hotelowe
W tym schroniska młodzieżowe
W tym inne obiekty powyżej niesklasyfikowane
Udzielone noclegi ogółem
Noclegi udzielone turystom krajowym
Noclegi udzielone turystom zagranicznym
2008r.
7
435
171
124
30
110
56529
46228
10301
2009r.
7
746
178
136
30
402
49638
40508
9130
2010r.
7
558
177
135
30
216
54701
44102
10599
2011r.
7
569
183
135
30
221
57322
46719
10603
2012r.
7
564
188
126
30
220
59441
50 950
8 491
Źródło: Dane GUS za lata 2008-2012
Najważniejsze obiekty oferujące nocleg w Stalowej Woli to:

Hotel Metalowiec,

Hotel Stal,

Hotel Hutnik,

Zajazd Sezam,

Akademiki Fundacji Uniwersyteckiej,

Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Na terenie miasta działają także dwie grupy turystyczne: Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
„KOMPAS”
oraz
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze „ŁAZIK”.
Miasto Stalowa Wola posiada bardzo atrakcyjne warunki turystyczne w regionie:
atrakcyjne środowisko naturalne – dużo terenów zielonych nad rzeką San, bliskość
rezerwatów przyrody oraz bogate zbiory zabytków.
7. Inwestycje
W latach 2007-2012 w Stalowej Woli zostało zrealizowanych szereg istotnych
inwestycji dla dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego miasta. W badanym okresie
podjęto inwestycje zmierzające do:
1) Poprawy połączeń komunikacyjnych poprzez:

Przebudowę ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej.

Budowę ul. Granicznej (od ul. Klasztornej do ul. Brandwickiej).
95
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

Przebudowę ulic na Osiedlu Podlesie.

Przebudowę ul. Gen. Okulickiego na odcinku od ul. KEN do ul. Popiełuszki.

Przebudowę ul. Brandwickiej na odcinku od skrzyżowania z Trasą
Podskarpową do skrzyżowania z ul. Sandomierską.

Zakup 8 nowych autobusów komunikacji miejskiej i 45 wiat przystankowych.
2) Stworzenia atrakcyjnych warunków gospodarczych poprzez:

Zakup nowoczesnej infrastruktury materiałowej dostosowanej do potrzeb MŚP
dla tworzonego Inkubatora Technologicznego.

Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie
drogi łączącej ulicę Grabskiego z ul. Kwiatkowskiego.
3) Ochrony środowiska poprzez:

Rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych.

Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej.

Modernizację starych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz budowę nowych
ciągów kanalizacyjnych o długości 24,2 km, budowę sieci kanalizacji
deszczowej o długości ok. 9,2 km, rozbudowę sieci wodociągowej o długości
ok. 1,5 km, budowę stacji uzdatniania wody o wydajności 600 m3/h,
rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków (zwiększenie
przepustowości do 17.500 m3/d).

Poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
4) Poprawy warunków socjalnych i jakości oferty społecznej oraz usług medycznych
poprzez:

Budowę budynku komunalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi
oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowę
budynku
MOPS
i
dostosowanie
go
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych oraz przebudowę, modernizację i doposażenie budynku
mieszkalnego
SOWIK,
a
także
dostosowanie
go
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

Modernizację i doposażenie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Żłobek
Miejski oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
5) Podniesienia jakości oferty szkół wyższych poprzez:

Stworzenie bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w
Stalowej Woli (budowa i wyposażenie Biblioteki Międzyuczelnianej, budynku
dydaktycznego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej
Woli, budynku socjalno - dydaktycznego dla potrzeb Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego w Stalowej Woli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza).
96
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

Utworzenie naukowo - badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w
Stalowej Woli.
6) Podniesienia jakości oferty rekreacyjnej i sportowej poprzez:

Budowę kompleksu boisk przy szkołach – 7 boisk (PSP4, PSP7, ZS nr 3, ZSO
nr 2).

Budowę urządzeń infrastruktury sportowej (PSP4).

Budowę 8 placów zabaw dla dzieci przy szkołach (PSP1, PSP3, PSP4, PSP5,
PSP7, PSP9, PSP11, PSP12).

Przebudowę stadionu lekkoatletycznego MOSIR oraz dostosowanie go do
wymagań III Klasy Krajowej.

Poprawę estetyki i funkcjonalności terenów w rejonie ul. Wyszyńskiego,
Czarnieckiego, Żwirki i Wigury, Skoczyńskiego, Popiełuszki.

Renowację Parku Miejskiego.
7) Podniesienia jakości oferty kulturalnej poprzez:

Prace remontowe i adaptacyjne w MDK oraz dostosowanie jego wnętrz do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Adaptację części domu gościnnego Hutnik na cele konferencyjno –
wystawowe.
W zakresie rozwoju infrastruktury miasta nadal pozostaje jednak wiele wyzwań do realizacji.
Działania inwestycyjne będą mogły zostać sfinansowane w szczególności w ramach
funduszy unijnych możliwych do pozyskania w kolejnej perspektywie programowania na lata
2014-2020. Na wstępnej liście przedsięwzięć priorytetowych, planowanych do realizacji na
terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu
Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020 znalazły się następujące
projekty inwestycyjne, zgłoszone przez Gminę stalowa Wola i jednostki z nią powiązane:

Utworzenie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.

Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej oraz utrwalenie i promocja dziedzictwa
kulturowego poprzez modernizację zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli.

Poprawa efektywności przesyłu energii cieplnej na terenie Gminy Stalowa Wola.

Stworzenie Regionalnego Zakładu wytwarzania energii z paliw alternatywnych.
Ponadto dla dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego miasta istotna jest także
realizacja inwestycji z zakresu:

Dalszej poprawy powiązań komunikacyjnych w rejonie Stalowej Woli.

Kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów pod inwestycje.

Rekultywacji stawów osadowych I-VI na terenie Huty Stalowa Wola oraz składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne.

Modernizacji infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Stalowej Woli.
97
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015

Ochrony środowiska, w tym m.in. przyczyniających się do zmniejszenia emisji CO 2.

Rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w tym Ogrodu Jordanowskiego, brzegu rzeki San,
zabytkowego Osiedla Rozwadów oraz zespołu pałacowo - parkowego na Osiedlu
Charzewice.

Ochrony przed powodzią w Stalowej Woli.

Budowy szerokopasmowej teleinformatycznej sieci miejskiej oraz monitoringu
miejskiego dla miasta Stalowa Wola oraz rozwój systemu e-administracji.

Dostosowania bazy sportowej Stalowej Woli do pełnienia funkcji rekreacyjno –
wypoczynkowej.

Budowy i modernizacji ścieżek rowerowych łączących rzekę San z miejscami
atrakcyjnymi turystycznie na terenie Stalowej Woli.

Rozbudowy potencjału Inkubatora Technologicznego.

Wzmocnienia bazy dydaktycznej wyższych uczelni poprzez dokończenie budowy
budynku dydaktycznego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w
Stalowej Woli oraz dokończenie inwestycji związanej z utworzeniem naukowo badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego.
Szczególne znaczenie dla dalszego zrównoważonego rozwoju Stalowej Woli ma
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta poprzez budowę obwodnicy Stalowej
Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 i połączenie jej z projektowaną drogą ekspresową
S19, a także pozyskanie i uzbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych umożliwiających
dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy miasta. Do końca 2014 roku zostanie zrealizowana
inwestycja stanowiąca kolejny etap działań Gminy Stalowa Wola, zmierzających ku
udostępnieniu bądź też poprawie komunikacji oraz uzbrojeniu rozległych terenów
inwestycyjnych, związanych w przeszłości głównie z funkcjonowaniem Huty Stalowa Wola.
W wyniku realizacji projektu zostanie udostępnionych 7 działek inwestycyjnych o łącznej
powierzchni 24,26ha. Jednym z elementów długofalowej polityki Miasta Stalowa Wola, jest
stworzenie sprzyjających warunków do powstawania nowych inwestycji na terenie miasta.
Wszelkie działania, polegające na udostępnianiu, poprawie komunikacji, uzbrajaniu i
przygotowaniu terenów inwestycyjnych ukierunkowane są na promowanie miasta jako
obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym.
98
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
ANALIZA SWOT
Położenie geograficzne, środowisko naturalne
Słabe strony
Mocne strony

Korzystne położenie geograficzne w

regionie, przecięcie szlaków północpołudnie, wschód- zachód.


produkcji przemysłowej.

Duża emisja substancji i energii do
Położenie w pobliżu granic z Ukrainą i
środowiska związana z komunikacją
Słowacją.
samochodową.
Bliskość dużych ośrodków miejskich:

Płaskie ukształtowanie terenu,
Duże ilości odpadów komunalnych i
przemysłowych.
Rzeszów, Kraków.

Zanieczyszczenie środowiska w wyniku

stanowiące idealne miejsce dla dużych
Niezadowalająca jakość wód
podziemnych.
szlaków komunikacyjnych.

Dużo zielonych terenów i zasobów
naturalnych.

Położenie w pobliżu Parku
Krajobrazowego Lasy Janowskie –
jednego z największych w Polsce.

Własne ujęcie wodne.
Zagrożenia
Szanse
 Możliwość pozyskania środków z

Zanieczyszczenie środowiska.
funduszy UE na realizację wyznaczonych
zadań.
 Budowa wraz z Tarnobrzegiem spalarni
śmieci.
 Poprawa wykorzystania istniejących
zasobów.
 Wykorzystanie otaczających miasto
zasobów leśnych i enklaw przyrodniczych
w celu rozwoju turystyki lokalnej.
 Zwiększanie inicjatyw zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego.
99
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Zagospodarowanie przestrzenne
Słabe strony
Mocne strony
 Położenie na ważnych szlakach
komunikacyjnych.
 Znaczący węzeł komunikacyjny w

Zły stan nawierzchni dróg.

Zdegradowane obszary poprzemysłowe.

Bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych.
regionie.
 Dobre zaopatrzenie w infrastrukturę

teleinformatyczną.
Brak centrum miasta (rynku), gdzie
skupiałoby się życie mieszkańców.
 Dobre zabezpieczenie w infrastrukturę
energetyczną.
 Stosunkowo mały ruch samochodowy w
mieście.
 Unikalna w skali kraju architektura art
deco.
Zagrożenia
Szanse


Nakłady ze środków unijnych na rozwój
między dużymi ośrodkami miejskimi, a
Połączenia komunikacyjne wynikające z
małymi miastami.

Budowa wraz z Tarnobrzegiem spalarni
Zagrożenia wypadkami spowodowane
złą jakością nawierzchni dróg.
Współpraca z innymi miastami w
regionie (Nisko, Tarnobrzeg).

Pogłębiające się różnice infrastrukturalne
infrastruktury.
bliskości dużych ośrodków miejskich.



Problem utylizacji odpadów
komunalnych.
śmieci.

Modernizacja krajowych węzłów
drogowych.

Planowana budowa autostrady A4.

Plany dokończenia budowy obwodnicy.

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej.
100
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Ludność, zagadnienia społeczne, warunki socjalno – bytowe
Słabe strony
Mocne strony

Ośrodek o znaczeniu lokalnym

(powiatowym) w zakresie kultury,

struktura rynku pracy.
szkolnictwa, sądownictwa i administracji.

Niskie płace.
Wysoki poziom wykształcenia

Relatywnie wysoka stopa bezrobocia.
mieszkańców i posiadanych kompetencji.

Brak dostatecznej możliwości

Baza kulturalno- naukowa.

Posiadanie wydziałów zamiejscowych
korzystania z opieki długoterminowej.

renomowanych wyższych uczelni.

Niekorzystna dla zatrudniania kobiet
Silne tradycje dotyczące sportu i kultury.
Brak odpowiedniego zaplecza
socjalnego.

Problem z zagospodarowaniem wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży.

Brak poczucia bezpieczeństwa w
mieście.

Brak terenów pod budownictwo
mieszkaniowe.

Zły stan starego budownictwa
mieszkaniowego.
Zagrożenia
Szanse

Możliwość pozyskania środków z

Zbyt wysoki boziom bezrobocia.
funduszy UE na realizację

Emigracja ludzi młodych i
wyznaczonych zadań.
wykształconych.

Programy przeciwdziałania bezrobociu.

Spadek przyrostu naturalnego.

System zachęt dla osób

Starzenie się społeczeństwa.
rozpoczynających działalność

Niestabilna polityka państwa w zakresie
gospodarczą.

Programy przeciwdziałania bezrobociu.
służby zdrowia.

Konkurencja większych ośrodków
akademickich (Lublin, Kraków,
Rzeszów).
101
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Gospodarka
Słabe strony
Mocne strony

Ważny ośrodek przemysłowy z bogatymi

Zbyt mała ilość terenów pod inwestycje
(dużo zalesionych obszarów).
tradycjami (COP, KP HSW, HSW S.A.).

Bogate tradycje przemysłowe

Niedostateczne uzbrojenie terenów.

Duży potencjał produkcyjny.

Wysokie saldo tymczasowej emigracji

Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark
zarobkowej.

Wisłosan.

Instytucje otoczenia biznesu.

Atrakcyjne z punktu widzenia turystyki
Niedostatecznie rozwinięta baza
turystyczna.

Brak promocji regionu.
warunki w regionie.
Zagrożenia
Szanse



Dostępność środków unijnych dla

Emigracja mieszkańców.
przedsiębiorców.

Problemy operacyjne i finansowe
Współpraca przedsiębiorców i władz
sprywatyzowanych dawnych
lokalnych.
przedsiębiorstw państwowych.
Zainteresowanie międzynarodowych

Wzrost oprocentowania kredytów.
inwestorów.

Wysokie podatki i ubezpieczenia ZUS.

Wzrost lokalnej przedsiębiorczości.

Niestabilny i skomplikowany system

Rozwój rynku usługowo - handlowego.

Działania podejmowane w ramach
podatkowy.
funkcjonowania Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Europark Wisłosan.

Rozwój instytucji okołobiznesowych.

Polityka władz sprzyjająca inwestorom.
Analiza umożliwia weryfikację sytuacji, w jakiej znajduje się miasto. Pozwala na
identyfikację mocnych stron i szans, które sprzyjają rozwojowi, ale także słabych punktów
i zagrożeń, których należy unikać. Taka analiza stanowi punkt wyjściowy przy formułowaniu
kierunków rozwoju miasta.
Największym atutem miasta jest niewątpliwie potencjał produkcyjny. Stalowa Wola
jest miastem o bogatych tradycjach przemysłowych, które dotyczą m.in. Centralnego Okręgu
Przemysłowego (COP), obchodzącego w 2013r. 76-tą rocznicę powstania. To właśnie
miasto Stalowa Wola jest wizytówką COP-u, który jest jednym z największych osiągnięć
II Rzeczpospolitej – potężnym i nowoczesnym zagłębiem przemysłowym. Na jego obszarze
102
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
oprócz miasta Stalowa Wola znajdują się także: Rzeszów, Mielec, Dębica, Tarnów, Kraśnik,
Lublin, Radom, Skarżysko - Kamienna, Starachowice oraz Kielce.
Innym ważnym atutem miasta jest bardzo dobrze wykwalifikowana, doświadczona
kadra. O atrakcyjności miasta stanowi także korzystne położenie (przecięcie szlaków
północ - południe, wschód - zachód).
Szansą rozwoju dla miasta są środki pomocowe jakie oferuje Unia Europejska oraz
możliwości współpracy regionalnej i międzynarodowej (Ukraina, Słowacja). Zwiększeniu
atrakcyjności zarówno miasta jak i całego województwa podkarpackiego sprzyjają także
plany odnośnie budowy autostrady A4.
Do słabych punktów miasta należą m.in. brak wystarczającej ilości
terenów
inwestycyjnych, słaby stan dróg, zanieczyszczenie środowiska, problemy bezrobocia oraz
kłopoty związane z zapleczem socjalno - bytowym.
Zagrożenia
rozwoju
sprowadzają
się
do
bardzo
niekorzystnych
tendencji
emigracyjnych oraz spadku przyrostu naturalnego.
103
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI
1. Ogólne założenia
Planowanie strategiczne to długofalowy, sformalizowany proces kompleksowego
działania, służącego określeniu i realizacji celów.
Cechy planowania strategicznego:

Zajmuje się podstawowymi zagadnieniami - jakie są kierunki rozwoju obecnie i jakie
powinny być w przyszłości.

Stwarza ramy planowania bardziej szczegółowego.

Stwarza podstawy do codziennych decyzji.

Ułatwia koncentrację energii i zasobów na kluczowe zadania.
Mówiąc o planowaniu strategicznym należy określić misję, obszary strategiczne, cele
i działania.
Rysunek 1. Logiczna struktura strategii
MISJA
OBSZARY
STRATEGICZNE
CELE STRATEGICZNE
DZIAŁANIA
Misja, obszary strategiczne, cele i kierunki działań zostały opracowane w oparciu
o raport diagnostyczny miasta, analizę silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, a także
debatę z mieszkańcami i władzami, która odbyła się dnia 15 listopada 2007r. w Urzędzie
Miasta Stalowa Wola. Zebrane materiały pozwoliły na określenie najważniejszych
problemów, z jakimi boryka się miasto oraz zweryfikowanie i wypracowanie rozwiązań
w oparciu o szanse rozwojowe. Dokument jest ponadto zgodny z priorytetami zawartymi
w Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego.
104
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
2. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju
W dniu 15 listopada 2007r. w Urzędzie Miasta Stalowa Wola odbyła się debata nad
kierunkami rozwoju miasta Stalowa Wola w latach 2007- 2013, w której uczestniczyło 55
osób. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z:
1. Infrastrukturą techniczną.
2. Stanem środowiska naturalnego.
3. Sytuacją społeczną.
4. Sytuacją gospodarczą.
Celem spotkania było określenie priorytetowych kierunków rozwoju w tych właśnie
dziedzinach. Oprócz dyskusji na wyżej wymienione tematy uczestnicy spotkania wypełnili
2 ankiety: dotyczące potrzeb rozwojowych miasta oraz oceny uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych oddziałujących na funkcjonowanie miasta Stalowa Wola.
Pierwsza część ankiety zawierała pytania oceniające poszczególne dziedziny, a
także trendy w nich panujące (stabilizacja, rozwój, regres). Ocenie zostało poddanych 6
obszarów:
1. Środowisko naturalne.
2. Struktura demograficzna.
3. Warunki socjalno- bytowe.
4. Gospodarka.
5. Infrastruktura techniczna.
6. Turystyka.
Oceny dziedzin dokonano w skali pięciostopniowej, zakładając, iż 1 oznacza ocenę
dobrą, a 5 - złą. Ocenione zostały również postępy w tychże dziedzinach. Osoby
uczestniczące w debacie w tej części próbowały ocenić postępy w poszczególnych
dziedzinach, oceniając trend w nich występujący. Uczestnicy mieli do dyspozycji
3 możliwości: zaznaczenie trendu wzrostowego, regresywnego oraz sytuacji stabilnej. Wyniki
analizy ankiety przedstawione są na Wykresie 24.
Wszystkie obszary oceniono na poziomie średnim. Najlepiej oceniono stan
infrastruktury telekomunikacyjnej (2,78), organizację życia kulturalnego (2,78), sieć
wodociągową (2,82), sieć gazową (2,83) oraz stan infrastruktury oświatowej (2,83). Najgorzej
natomiast oceniono tendencje emigracyjne (3,76), stan środowiska naturalnego (3,25) oraz
szlaki turystyczne (3,27). Miasto otrzymało średnią ocenę 3,02.
Według 73,6% uczestników debaty najbardziej odczuwalny jest rozwój poziomu
wykształcenia mieszkańców Stalowej Woli (39 osób) oraz poprawa jakości dróg miejskich
(39 osób). Zdaniem dużej liczby respondentów rozwój odnotowano także w obszarach takich
105
ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
jak poziom kwalifikacji zawodowych i możliwości ich podnoszenia (31 i 34 osoby),
organizacja życia kulturalnego w mieście (30 osób), sieć dróg miejskich (37), stan
infrastruktury telekomunikacyjnej (36 osób), sieć kanalizacyjna (31 osób), ilość ścieżek
rowerowych (36 osób). 34% obecnych na debacie mieszkańców wskazało na regres
w zakresie poziomu bezpieczeństwa w mieście. Ten obszar został najgorzej oceniony,
a zaraz po nim znajdują się tendencje emigracyjne- 30,2% wskazało na negatywne zmiany
polegające na emigracji mieszkańców z miasta na przestrzeni ostatnich lat.
106
St
an
W
al
śr
or
od
y
ow
tu
is
ry
ka
st
Po
yc
na
Po
zi
z
D
om
tu
no
zi
b
ał
ra
om
M
oś
kw
oż
ln
kr
w
eg
a
ć
l iw
al
j
y
o
o
i
o
ks
fi k
oś
br
R
s
zt
ta
a
ów
ac
ć
zo
a
n
p
j
łc
no
iz
od
w
śr
en
e
aw
ść
od
no
ia
ow
od
sz
sz
m
an
ow
en
is
ie
ka
sz
A
s
ia
yc
kt
ka
kw
h
yw kob
ńc
m
a
i
no
et
l
ie
ów
sz
i m ifika
ść
ka
cj
ęż
sp
iz
ńc
cz
oł
aw
ów
ec
yz
od
n
zn
Po
na
a
ow
zi
m
om
ry
yc
ie
Po
nk
h
sz
za
zi
u
k
T
sp
ań
om
pr
St
en
o
a
c
a
d
ka
cy
ów
n
za
en
in
ja
sp
cj
m
fr
ni
ok
e
St
i
as
a
a
em
st
aj
an
po
tr
a
an
uk
ig
trz
in
ia
tu
ra
fr
eb
r
c
po
as
y
y
w
jn
tr
oś
trz
W
uk
e
za
w
yk
eb
tu
kr
ia
or
t
w
r
e
ow
y
si
zy
z
zd
e
ak
st
ej
Po
op
ro
yw
O
re
zi
w
rg
ie
si
an
om
ot
k
a
D
e
im
ni
ie
ne
os
po
be
za
fu
j
tę
ed
m
cj
zp
nk
p
o
y
a
cy
ie
cz
do
cj
ży
cz
ne
ip
s
in
c
po
eń
ia
j
la
fo
st
có
łe
ku
rm
A
cz
w
w
l
kt
ac
t
a
n
ur
ek
yw
w
ej
ji
al
oś
no
o
m
ne
in
ie
w
ść
go
śc
ia
st
to
go
yt
ie
w
R
w
uc
oz
sp
m
oja
w
ie
o
ku
ch
ój
da
śc
l tu
lo
ie
rc
w
ka
za
sp
ra
ln
ln
ie
m
ej
yc
ra
ie
Po
Po
ją
pr
h
sz
łą
cy
łą
ze
ka
cz
cz
c
ds
ńc
h
en
en
ię
ro
ów
ia
ia
bi
zw
ko
or
ko
ój
cz
m
m
go
un
oś
un
sp
ci
ik
ik
Pr
ay
o
ac
da
om
jn
yj
rc
e
n
o
e
zy
z
cj
na
ot
a
oc
m
te
i
ze
as
re
ni
ta
ni
em
e
m
St
Ja
ze
i
a
an
ko
st
w
nę
a
ść
in
tr
fr
dr
z
as
n
ó
y
tr
Si
g
m
uk
eć
m
ie
tu
dr
js
ry
ó
ki
g
te
ch
m
le
ko
ie
j
sk
m
un
ic
Si
h
ik
eć
ac
w
yj
od
ne
oc
j
ią
go
Si
w
eć
Si
a
eć
ga
zo
ka
w
na
Sz
a
l iz
St
la
ac
ki
an
y
t
jn
ur
kl
a
ub
ys
Il o
ów
ty
ść
cz
B
sp
az
kl
ne
a
ub
o
ho
ó w rto
w
te
sp
yc
l
Il o ow
h
or
oto
ść
r
w
es
śc
y
ta
ch
ie
ur
że
ac
k
ro
yj
na
w
er
ow
yc
h
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Wykres 24. Analiza ankiet uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oddziałujących na funkcjonowanie Miasta Stalowa Wola
4
3,5
3
3,76
3,25
3,02
2,94 2,96 2,96 2,95 3,02
3,22
2,83 2,93
3,07
3,09
2,93
2,78
3
3,16
3,04 2,96 3,11 3,08 3,05
2,96
2,89
3
3,27 3,22
2,78 2,82 2,83
2,95
2,98 2,92
2,5
2
1,5
1
0,5
0
107
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
3. Analiza potrzeb rozwojowych miasta
Ankieta odnośnie potrzeb rozwojowych miasta składała się z 7 pytań otwartych
o następującej tematyce:
 Problemy do rozwiązania wg ważności (5 najważniejszych problemów wg hierarchii od
najbardziej istotnego do mniej pilnego ).
 Najistotniejsze i wymagające rozwiązania problemy społeczne.
 Możliwości finansowania przedsięwzięć.
 Pozytywne cechy miasta- mocne strony ( 5 najmocniejszych stron miasta od najbardziej
znaczącej do mniej istotnej ).
 Działania zwiększające dochody miasta i poziom dobrobytu mieszkańców.
 Działania korzystnie wpływające na rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 Możliwości i kierunki rozwoju miasta.
 Kierunki rozwoju turystyki w mieście.
Wyniki ankiety prezentują się następująco:
W zakresie najważniejszych problemów do rozwiązania mieszkańcy wyznaczyli,
jako najważniejszy problem, usprawnienie komunikacji, zarówno z innymi ośrodkami
miejskimi, ale także poprawę rozwiązań komunikacyjnych i modernizację dróg wewnątrz
miasta. Wśród najczęściej wymienianych problemów znalazła się potrzeba dokończenia
budowy
obwodnicy.
Kolejnymi
równie
istotnymi
problemami
wymienianymi
wśród
mieszkańców są problemy natury demograficznej: emigracja ludności z miasta oraz spadek
przyrostu naturalnego, a także kwestie związane z bezrobociem. Głównym źródłem
problemu jest tutaj niedopasowanie posiadanych kompetencji ludności do wymogów rynku
pracy. Mieszkańcy wskazują na potrzebę kształcenia młodych ludzi w kierunkach bardziej
technicznych, odpowiadających profilowi zatrudnienia w mieście. Następna najczęściej
poruszana kwestia to budownictwo mieszkaniowe (brak terenów), w tym przede wszystkim
potrzeba powstawania mieszkań socjalnych oraz rewitalizacja starego budownictwa
mieszkaniowego. Jako kolejna, najczęściej pojawiała się kwestia problemu braku terenów
pod inwestycje oraz kwestie dotyczące zanieczyszczenia środowiska, wywołanego produkcją
przemysłową. Następnie mieszkańcy wskazali na słaby poziom opieki zdrowotnej oraz brak
dostatecznej możliwości korzystania z opieki długoterminowej. Na różnych poziomach
ważności pojawiało się także wiele innych problemów m.in. takich jak problem
zagospodarowania czasu dla dzieci i młodzieży, brak wystarczającej ilości miejsc do
spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu, konieczność dostosowania infrastruktury
technicznej oraz organizacji czasu dla osób niepełnosprawnych, kwestia poprawy
atrakcyjności układu urbanistycznego oraz ochrona terenów zagrożonych degradacją
i modernizacja budynków użyteczności publicznej, problemy związane z gospodarką wodno-
108
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007- 2015
ściekową oraz problemy związane z brakiem bezpieczeństwa w mieście, a także brak
promocji regionu.
Wśród najistotniejszych problemów społecznych uczestnicy debaty wskazali
przede wszystkim narastające zjawisko emigracji młodych wykształconych osób, a także
spadek przyrostu naturalnego. Równie ważnym problemem jest kwestia bezrobocia (głównie
wśród kobiet) oraz zbyt niski poziom zarobków. Mieszkańcy zwrócili także uwagę na brak
inicjatyw służących zagospodarowaniu wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, brak
odpowiedniego zaplecza socjalnego oraz na wzrost przestępczości i alkoholizmu.
Za najmocniejszą stronę miasta mieszkańcy uznali fakt, że Stalowa Wola stanowi
ważny ośrodek przemysłowy z bogatymi tradycjami (COP, HSW S.A.) i dużym potencjałem
produkcyjnym. Docenione zostało zaplecze techniczne przedsiębiorstw oraz korzyści
płynące z istnienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan. Obok znaczenia
przemysłu, uczestnicy spotkania jako mocną stronę miasta wymienili korzystne położenie
geograficzne w regionie, blisko dużych ośrodków miejskich oraz atrakcyjne środowisko
naturalne- dużo zalesionych terenów i zasobów naturalnych. Jako kolejną mocną stronę
uznano kapitał ludzki. Większość mieszkańców jest dobrze wykształcona, a doświadczenie
w pracy w dużych zakładach przemysłowych (HSW), umożliwiło zdobycie specjalistycznej
wiedzy. Na uwagę zasługuje również wysoka aktywność społeczności miasta w kwestiach
związanych z samoorganizowaniem się i rozwiązywaniem problemów. Wysoko oceniona
została także baza kulturalno - naukowa, która wg mieszkańców choć potrzebuje
modernizacji jest adekwatna do potrzeb społeczności. Jako kolejną mocną stronę
dostrzeżono potencjał miasta do rozwoju lokalnej tzw. „weekendowej turystyki”, ze względu
na dużą liczbę zalesionych terenów oraz bogate zbiory zabytków. Do innych mocnych stron
zaliczono m.in. dobre zabezpieczenie w infrastrukturę energetyczną, stosunkowo mały ruch
samochodowy, rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz posiadanie własnych ujęć
wodnych.
Aby zwiększyć dochody miasta i poziom dobrobytu mieszkańcy wskazali 2
wiodące kierunki. Pierwszy polegał na przyciąganiu inwestorów do miasta nie tylko poprzez
promocję regionu, ale także przez stworzenie zainteresowanym dogodnych warunków do
działania - ułatwienia organizacyjne i finansowe (ulgi podatkowe) oraz przygotowanie
niezbędnej infrastruktury. Drugi kierunek polegał na rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz
wspieraniu nowopowstałych firm - uproszczenia organizacyjne, długoterminowe kredyty, ulgi
podatkowe, środki z Unii Europejskiej.
Za działania korzystnie wpływające na rozwój przedsiębiorczości w regionie
uznano ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej (zwolnienia podatkowe, fundusze
pożyczkowe), wszelkie działania służące wzrostowi inwestycji typu poprawa infrastruktury
drogowej, promocja gospodarczą regionu, pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje. Za
czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości uznano także wsparcie dla instytucji
109
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007- 2015
otoczenia biznesu, utworzenie inkubatora technologicznego, powiększenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Europark Wisłosan, a także współdziałanie Stalowej Woli z innymi miastami w
regionie (Tarnobrzeg, Nisko) oraz współpracę przedsiębiorców i władz lokalnych.
W kwestii możliwości i kierunków rozwoju wyodrębnionych zostało kilka ważnych
obszarów, a mianowicie: rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój szkolnictwa
wyższego, rozwój przemysłu i wzrost przedsiębiorczości, rozwój sektora handlu i usług,
rozwój turystyki lokalnej, zwiększenie oferty kulturalnej oraz rozwój bazy rekreacyjnosportowej.
Uczestnicy debaty wyodrębnili 2 kierunki rozwoju turystyki. Pierwszy kierunek
polegał na wykorzystaniu otaczających miasto zasobów leśnych i enklaw przyrodniczychbudowa ścieżek rowerowych i pieszych, zagospodarowanie terenów wzdłuż Sanu,
organizacja spływów kajakowych, jeździectwo. Ogółem rozwój lokalnej turystyki sportoworekreacyjnej.
Drugi kierunek polegał na wykorzystaniu unikalnej w skali kraju architektury w stylu art deco,
utworzeniu muzeów tematycznych (muzeum COP, hutnictwa), rewitalizacji zabytkowej części
miasta (Rozwadów, Charzewice). Rozwój turystyki nawet tej na mniejszą skalę wymaga
jednak wg mieszkańców wzmocnienia bazy zarówno hotelowej jak i gastronomicznej oraz
większej promocji regionu.
Analiza ankiet miała posłużyć do określenia najważniejszych kierunków rozwoju
w mieście, zadań do wykonania w ramach wyznaczonych celów oraz sposobów ich realizacji
i źródeł finansowania, a także do określenia najistotniejszych problemów, wymagających
rozwiązania oraz mocnych stron miasta i szans rozwoju. Z jednej strony zebrane informacje
umożliwiają dokonanie analizy SWOT - czyli analizy mocnych i słabych stron miasta oraz
szans i zagrożeń, a z drugiej strony wyznaczają obszary priorytetowe, na których powinny
skoncentrować się działania, podejmowane przez miasto.
110
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007- 2015
4. Misja Miasta Stalowa Wola
Misja Miasta Stalowa Wola została wypracowana przez mieszkańców, podczas
debaty, która odbyła się dnia 15 listopada 2007r. Jest ona wyrazem wyobrażenia
społeczności na temat tego jak powinno wyglądać miasto. Wyznacza wartości wyznawane
przez mieszkańców oraz ich cele i aspiracje. Misja stanowi wizytówkę miasta, nadaje mu
tożsamość, określa generalny kierunek funkcjonowania i rozwoju oraz stanowi o jego
odrębności. Pomaga sformułować podstawowe zadania i strategię, a także integruje
mieszkańców i władze miasta wokół wspólnych celów.
Przy formułowaniu misji należy odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jakie są główne obszary rozwojowe miasta i kierunki działania?
2. Kim są jego mieszkańcy?
3. Co stanowi dla nich wartość?
4. Jakie są ich oczekiwania wobec miasta?
MISJA MIASTA STALOWA WOLA
Stalowa Wola jest nowoczesnym ośrodkiem przemysłowym
o bogatych tradycjach
oraz regionalnym centrum nauki i kultury.
Wyróżnia się otwartością na nowe inicjatywy.
Jest atrakcyjnym i przyjaznym miejscem dla inwestorów
oraz mieszkańców i osób je odwiedzających.
111
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007- 2015
5. Wizja Miasta Stalowa Wola
Wizja jest to wyobrażenie przyszłej rzeczywistości, określona przez mieszkańców
koncepcja funkcjonowania i rozwoju miasta. Jest ukierunkowana prognostycznie. Wskazuje
nowe horyzonty, idee oraz możliwości. Jasno sformułowana wizja ułatwia podejmowanie
trafnych decyzji oraz nadaje poczucie wspólnoty i spójności działania.
Dobrze sformułowana wizja zawiera:
1. Opis możliwości i warunków rozwoju miasta.
2. Bazę, którą miasto może rozwijać przez swoje wyróżniające kompetencje.
3. Opis aktualnie posiadanych wyróżniających kompetencji.
4. Zrozumienie możliwej do przebycia drogi.
WIZJA MIASTA STALOWA WOLA
Dzięki rozwojowi ośrodków kulturalnych i edukacyjnych
Stalowa Wola do 2015r. stanie się przyjaznym dla młodych
osób regionalnym centrum nauki i kultury.
Modernizacja infrastruktury technicznej uczyni miasto
nowoczesnym, czystym i innowacyjnym ośrodkiem
przemysłowym, stwarzającym korzystne warunki dla
inwestorów, oferujących miejsca pracy dla lokalnej
społeczności. Działania te przełożą się na wzrost dochodów
i poprawę warunków życia mieszkańców.
112
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007- 2015
6. Obszary strategiczne
Obszary strategiczne wyznaczają kierunki rozwoju miasta i umożliwiają wyznaczenie
konkretnych zadań do realizacji w latach 2007-2015.
Działania podejmowane przez miasto koncentrują się w 5 obszarach:
1. Infrastruktura techniczna.
2. Środowisko naturalne.
3. Sfera społeczna.
4. Sfera gospodarcza.
5. Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna.
113
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Rysunek 2. Obszary strategiczne
OBSZARY STRATEGICZNE
INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
Priorytet:
Poprawa
infrastruktury
technicznej miasta, w
tym w zakresie
infrastruktury
drogowej i rozwiązań
komunikacyjnych
ŚRODOWISKO
NATURALNE
Priorytet:
Ochrona terenów
zagrożonych
degradacją
SFERA
SPOŁECZNA
Priorytet:
Poprawa jakości
życia mieszkańców,
jakości usług
edukacyjnych i
atrakcyjności
kulturalnorekreacyjnej miasta
SFERA
GOSPODARCZA
Priorytet:
Rozwój przemysłu
oraz stworzenie
warunków dla
nowych inwestycji
WSPÓŁPRACA
WEWNĘTRZNA
I
ZEWNĘTRZNA
Priorytet:
Integracja lokalnej
społeczności i rozwój
współpracy
regionalnej
i międzynarodowej
114
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 -2015
7. Aktualizacja zapisów strategii dokonana w 2013 r.
7.1 Narzędzia badawcze i wyniki badań przeprowadzonych w 2013 r.
W 2013 r. przeprowadzono następujące działania zmierzające do aktualizacji zapisów
Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2007-2015:
1) Analiza danych zastanych w zakresie sytuacji społeczno – gospodarczej miasta –
Desk Research
2) Kwestionariuszowy wywiad – CATI na grupie 100 losowo wybranych mieszkańców
miasta
3) Zogniskowany wywiad grupowy – FGI przeprowadzony w 5 obszarach problemowych
strategii z udziałem zaproszonych interesariuszy strategii (przedstawiciele Urzędu
Miasta Stalowa Wola, Rady Miejskiej w Stalowej Woli, Rady Województwa
Podkarpackiego, przedsiębiorców, instytucji publicznych, społecznych, kulturalnych i
sportowych, a także organizacji pozarządowych związanych z danymi obszarami
strategicznymi)
7.2. Wyniki analizy danych zastanych do 2012 r.
Podstawowym źródłem danych wykorzystanym w badaniu danych zastanych był Bank
Danych Lokalnych GUS. Część informacji statystycznej została wykorzystana z zasobów
danych Urzędu Miasta w Stalowej Woli, Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie. Wykorzystano dane dostępne z w/w źródeł na koniec 2012
roku. Analiza danych w zakresie infrastruktury drogowej pokazuje, iż:

W latach 2007-2012 nieznacznie wzrosła długość dróg powiatowych i gminnych ogółem
na terenie Stalowej Woli. Zaobserwowano wzrost długości dróg powiatowych o
powierzchni ulepszonej, a spadek długości dróg powiatowych o powierzchni bitumicznej.
Z kolei w przypadku gminy, wzrosła długość zarówno dróg o powierzchni ulepszonej jak
i bitumicznej.

W latach 2006-2012 długość linii kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 33,9 km, co
spowodowało wzrost udziału ludności korzystającej z linii kanalizacyjnej. Na koniec 2012
r. blisko 99,98% ludności gminy korzystało z sieci kanalizacyjnej.

W latach 2007-2012 znacznie zmalała także liczba zdarzeń drogowych (w 2007 r. było
605 tego typu zdarzeń, a w 2012 r. jedynie 409) oraz liczba przestępstw ogółem na
terenie miasta (w 2007 r. było 2600 przestępstw na terenie miasta, a w 2012 r. 1768
przestępstw).

W latach 2010-2012 emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych na terenie powiatu stalowowolskiego znacząco zmalała. W 2012r.
zaobserwowano zmniejszenie emisji zanieczyszczeń o 271995 ton/rok. w stosunku do
roku 2010.
115
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015

W latach 2006-2012 nastąpił spadek liczby ludności o około 4,3 tysiąca osób.

W latach 2006-2012 nastąpił wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, a spadek
udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

W latach 2007-2012 nastąpił znaczny wzrost liczby bezrobotnych w Stalowej Woli.
Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wzrósł
w tym okresie z 6% do 8,73%.

W latach 2007-2012 zmniejszyła się liczba podmiotów gospodarki narodowej na terenie
miasta. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jest niemal identyczna
w 2007 i 2012 r.

W latach 2006-2012 w Stalowej Woli funkcjonowały dwa hotele i pięć innych obiektów
zbiorowego zakwaterowania.
Analiza
dostępnych
danych
społeczno-gospodarczych
pozwala
na
sformułowanie
kluczowych problemów, które stanowią tło wszelkich działań podejmowanych przez
wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój miasta Stalowa Wola. Wśród tych problemów
należy wymienić:
•
spadek liczby mieszkańców,
•
wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym,
•
spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym,
•
spadek liczby podmiotów gospodarczych,
•
spadek liczby absolwentów szkół (z wyjątkiem szkół ponadgimnazjalnych).
Świadomość niekorzystnych procesów demograficznych oraz efektów spowolnienia
gospodarczego wymaga ukierunkowania działań na ograniczenie skutków tych procesów i
poszukiwanie efektywnych sposobów wspomagania rozwoju społeczno-gospodarczego.
7.3. Wyniki analizy wywiadu kwestionariuszowego wśród mieszkańców
i zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzonych w 2013 r.
Głównym źródłem propozycji aktualizacji zapisów strategii w 2013 r. były informacje
wynikające z analizy badania ankietowego mieszkańców miasta oraz wyniki dyskusji
przeprowadzonych
w
pięciu
panelach
dotyczących
poszczególnych
obszarów
strategicznych. Ocena stopnia realizacji idei zawartych w strategii została przeprowadzona
na podstawie badania ankietowego wśród 100 mieszkańców Stalowej Woli oraz
bezpośredniego badania wśród uczestników wywiadów pogłębionych dotyczących pięciu
obszarów strategicznych dla miasta:

Obszar infrastruktura techniczna – 14 uczestników

Obszar środowisko naturalne – 12 uczestników

Obszar sfera społeczna – 17 uczestników

Obszar gospodarka – 12 uczestników

Obszar współpraca wewnętrzna i zewnętrzna – 3 uczestników
116
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Warto zauważyć, iż znaczna część respondentów (40%), którzy wzięli udział w
ankiecie deklarowało słabą znajomość lub całkowitą nieznajomość zapisów strategii,
natomiast zaledwie 26% ankietowanych wskazało na dobrą i bardzo dobrą znajomość
strategii. Wśród respondentów występowało 56% mężczyzn i 44% kobiet.
W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano poszczególne idee rozwoju
miasta będące konsekwencją celów i obszarów zdefiniowanych w strategii. Powiązanie
poszczególnych idei z obszarami strategicznymi przedstawia poniższa tabela.
Tabela 45. Powiązanie badanych idei rozwoju miasta z celami i obszarami strategicznymi
Idea
Modernizacja infrastruktury technicznej
Miasto nowoczesne
Obszar
INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
Rozwój ośrodków kulturalnych
Poprawa jakości życia mieszkańców
Miasto czyste
Modernizacja infrastruktury technicznej
ŚRODOWISKO
NATURALNE
Poprawa jakości życia mieszkańców
Miasto nowoczesne
Miasto przyjazne dla młodych
SFERA SPOŁECZNA
Miejsca pracy dla lokalnej społeczności
Regionalne centrum nauki
Rozwój ośrodków edukacyjnych
Wzrost dochodów mieszkańców
Poprawa jakości życia mieszkańców
Regionalne centrum kultury
Miasto innowacyjne
GOSPODARKA
Ośrodek przemysłowy
Korzystne warunki dla inwestorów
Rozwój ośrodków kulturalnych
Miasto nowoczesne
Miasto przyjazne dla młodych
Rozwój ośrodków kulturalnych
Regionalne centrum kultury
INTEGRACJA
WEWNĘTZRNA
I ZEWNĘTRZNA
Korzystne warunki dla inwestorów
Poprawa jakości życia mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne
Analiza stopnia realizacji idei zawartych w strategii przeprowadzona została dla lat:
2012, 2013-2015. Przyjęto pięciostopniową skalę oceny realizacji idei zawartych w strategii:
 1 – oznacza realizację idei zawartych w strategii w bardzo dużym stopniu,
 2 – w dużym stopniu,
 3 – trudno powiedzieć,
 4 – w małym stopniu,
 5 – w bardzo małym stopniu lub wcale.
117
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Analiza
rozkładów odpowiedzi
pozwala
na
obserwację
zmian
opinii
dotyczących
poszczególnych obszarów i okresów. Niższa wartość wskaźnika świadczy o wzroście stopnia
realizacji idei. Przyrosty ujemne świadczą o wzroście stopnia realizacji idei w czasie,
natomiast dodatnie o jego spadku.
Tabela 46. Stopień realizacji idei zawartych w strategii miasta Stalowej Woli
Idea
Rozwój ośrodków kulturalnych
Rozwój ośrodków edukacyjnych
Miasto przyjazne dla młodych
Regionalne centrum nauki
Regionalne centrum kultury
Modernizacja infrastruktury technicznej
Miasto nowoczesne
Miasto czyste
Miasto innowacyjne
Ośrodek przemysłowy
Korzystne warunki dla inwestorów
Miejsca pracy dla lokalnej społeczności
Wzrost dochodów mieszkańców
Poprawa jakości życia mieszkańców
2012
2,58
2,35
3,37
2,58
2,9
2,51
2,91
2,64
3,03
2,86
2,78
3,74
3,99
3,47
2013-15
2,48
2,42
2,84
2,63
2,56
2,39
2,56
2,28
2,68
2,65
2,52
3,06
3,31
2,95
2012-2015
-0,1
0,07
-0,53
0,05
-0,34
-0,12
-0,35
-0,36
-0,35
-0,21
-0,26
-0,68
-0,68
-0,52
2012-2015 (%)
-4%
3%
-16%
2%
-12%
-5%
-12%
-14%
-12%
-7%
-9%
-18%
-17%
-15%
Źródło: Badanie CATI, 2013 r.
Ocena stopnia realizacji
idei zawartych w Strategii została przeprowadzona na
podstawie badania ankietowego wśród mieszkańców Stalowej Woli oraz bezpośredniego
badania ankietowego wśród uczestników wywiadów pogłębionych dotyczących pięciu
obszarów strategicznych dla miasta. Łącznie w badaniu wzięło udział 100 osób. Analiza
wyników tej części badania pozwala stwierdzić, że wśród generowanych opinii przeważa
stwierdzenie o coraz wyższym stopniu realizacji idei zapisanych w Strategii na przestrzeni lat
2012-2015. Wśród opinii mieszkańców najwyższy przyrost (w granicach 15-18%) stopnia
realizacji idei w latach 2012-2015 przewidywany jest dla następujących idei:
•
Miejsca pracy dla lokalnej społeczności,
•
Wzrost dochodów mieszkańców,
•
Miasto przyjazne dla młodych,
•
Poprawa jakości życia mieszkańców.
W latach 2012-2015 deklarowany jest natomiast spadek stopnia realizacji idei:
•
Rozwój ośrodków edukacyjnych;
•
Regionalne centrum nauki.
Mieszkańcy miasta wskazali także najważniejsze idee zawarte w strategii. Przyjęto
pięciostopniową skalę oceny ważności idei strategii:

1 - bardzo ważna,

2 – raczej ważna,

3 – trudno powiedzieć,

4 – raczej nieważna,

5 – całkowicie nieważna.
118
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Do najważniejszych idei zawartych w strategii należą:
•
Miejsca pracy dla lokalnej społeczności;
•
Poprawa jakości życia mieszkańców;
•
Wzrost dochodów mieszkańców;
•
Miasto czyste.
Idee dotyczące kultury (regionalne centrum kultury, rozwój ośrodków kulturalnych) są raczej
ważne, lecz najmniej ważne z badanych. Wyniki niniejszego badania prezentuje poniższa
tabela.
Tabela 47. Średnia ważność idei zawartych w strategii
Ważność
1,27
1,28
1,31
1,39
1,45
1,50
1,61
1,63
1,65
1,67
1,80
1,83
1,88
2,15
Idea
Miejsca pracy dla lokalnej społeczności
Poprawa jakości życia mieszkańców
Wzrost dochodów mieszkańców
Miasto czyste
Korzystne warunki dla inwestorów
Miasto przyjazne dla młodych
Ośrodek przemysłowy
Miasto innowacyjne
Rozwój ośrodków edukacyjnych
Miasto nowoczesne
Regionalne centrum nauki
Modernizacja infrastruktury technicznej
Rozwój ośrodków kulturalnych
Regionalne centrum kultury
Źródło: Badanie CATI, 2013 r.
Przeprowadzona
ankieta
objęła
także
zbadanie
najważniejszych
potrzeb
rozwojowych miasta. Wśród najważniejszych potrzeb rozwojowych miasta, blisko połowa
ankietowanych mieszkańców (46 osób) wskazała stworzenie nowych miejsc pracy, a kolejne
18 osób rozwój przemysłu i przyciągnięcie inwestycji. Równie ważne jak inwestycje był dla
respondentów rozwój infrastruktury (po 8 osób).
Tabela 48. Potrzeby rozwojowe miasta (liczba wskazań przez respondentów)
Najważniejsze potrzeby rozwojowe miasta
Stworzenie nowych miejsc pracy
Rozwój przemysłu, Strefy Ekonomicznej i Inkubatora Technologicznego
Przyciągnięcie inwestycji
Rozwój infrastruktury
Poprawa jakości życia (zdrowie mieszkańców, czas wolny)
Przyrost naturalny, polityka prorodzinna
Inne, nie wiem
Rozwój budownictwa, wzrost liczby mieszkań
Edukacja
Wzrost dochodów ludności
Zadowolenie z mieszkania w Stalowej Woli
Ochrona środowiska
Rozwój kultury i sportu
Liczebność
46
10
8
8
5
5
3
3
2
2
1
1
0
Źródło: Badanie CATI, 2013 r.
119
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Praktycznie wszyscy, jako najistotniejszą potrzebę rozwojową, wybrali nowe miejsca
pracy oraz wzrost dochodów ludności (plasowane na drugim miejscu). Na trzecim miejscu
sklasyfikowano rozwój infrastruktury, a następnie przyrost naturalny i ochronę środowiska.
Najrzadziej wskazywano organizację czasu wolnego (najczęściej na ostatnim miejscu).
Poniższa tablica prezentuje liczbę osób wskazującą daną potrzebę rozwojową oraz średnią
pozycję uszeregowania czterech potrzeb wybranych przez respondenta
Tabela 49. Ważność potrzeb rozwojowych miasta
Obszary
Wskazania
Nowe miejsca pracy (przyciągnięcie inwestycji)
Wzrost dochodów ludności
Rozwój infrastruktury (budowa dróg)
Przyrost naturalny (liczba dzieci)
Ochrona środowiska
Czas wolny (kultura, sport, turystyka)
95
91
67
65
41
41
Średnia
pozycja
3,61
2,92
2,33
2,24
1,68
1,66
Źródło: badanie CATI, 2013 r.
Ankietowani wskazali także, czy według nich poprawiła/pogorszyła się sytuacja w
poszczególnych obszarach, wskazanych w strategii w latach 2011-2012 oraz jakie są według
nich prognozy w tej kwestii na lata 2013-2015. Przyjęto następującą skalę ocen:

(0) brak zmian

(-1) pogorszenie sytuacji

(+1) poprawa sytuacji
W opiniach respondentów, na podstawie obserwacji w latach 2011-2012 oraz przewidywań
na lata 2013-2015, największe pogorszenie sytuacji nastąpi w obszarze miejsc pracy,
dochodów ludności oraz przyrostu naturalnego. Mieszkańcy spodziewają się natomiast
poprawy sytuacji w obszarze infrastruktury.
Tabela 50. Zmiana sytuacji we wskazanych obszarach
Obszar
Ochrona środowiska
Przyrost naturalny (liczba dzieci)
Dochody ludności
Miejsca pracy
Infrastruktura (budowa dróg)
Czas wolny (kultura, sport, turystyka)
2011-2012
2,06
2,90
2,77
2,74
1,54
1,69
2013-2015
1,84
2,64
2,39
2,28
1,60
1,65
Zmiana
-0,22
-0,26
-0,38
-0,46
0,06
-0,04
Źródło: badanie CATI, 2013 r.
Respondenci w wywiadzie ankietowym oraz uczestnicy wywiadów pogłębionych wskazali
także na konieczność modyfikacji zapisów strategii dot. celów strategicznych, działań i
wskaźników. Zmodyfikowane zapisy w tej kwestii, zgodnie z przedstawionymi propozycjami,
zostały przedstawione poniżej.
120
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
8. Cele i zadania strategiczne oraz wskaźniki ich pomiaru
OBSZAR INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
CELE STRATEGICZNE
1) Poprawa infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
2) Usprawnienie systemu gospodarki odpadami
3) Usprawnienie gospodarki wodno - kanalizacyjnej
4) Poprawa infrastruktury teleinformatycznej
5) Poprawa estetyki architektonicznej miasta
6) Rozwój infrastruktury pod tereny inwestycyjne
7) Rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym komunalnego
8) Rozwój budownictwa czynszowego
9) Poprawa i rozwój infrastruktury ciepłowniczej
DZIAŁANIA
1) Budowa węzła przesiadkowego
2) Stworzenie planu transportowego miasta
3) Poprawa rozwiązań komunikacyjnych i modernizacja dróg
4) Budowa obwodnicy, Trasy Zachodniej, ul .Granicznej i ul. COP
5) Wprowadzenie do eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej przyjaznych dla
środowiska
6) Stworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie odbioru i utylizacji odpadów
komunalnych
7) Uzbrojenie w kanalizację sanitarną
8) Uzbrojenie w kanalizację deszczową
9) Rozbudowa sieci światłowodów
10) Modernizacja budynków użyteczności publicznej
11) Zagospodarowanie centrum miasta
12) Nadzór nad architekturą przestrzeni
13) Budowa wiat przystankowych
14) Uzbrajanie terenów pod inwestycje
15) Udostępnianie i uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym komunalne
16) Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci ciepłowniczych
17) Budowa przeprawy przez rzekę San
18) Budowa bezkolizyjnego połączenia z ul. Przemysłową
19) Budowa ronda u zbiegu ulic Ofiar Katynia, Mickiewicza i Solidarności
121
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Lp.
WSKAŹNIKI DLA OBSZARU INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Jednostka
miary
1
Długość dróg o powierzchni bitumicznej
km
2
Długość dróg o powierzchni ulepszonej
km
3
Długość dróg o powierzchni pozostałej
km
4
Wydatki na zmodernizowane drogi publiczne na 1 mieszkańca
5
Liczba zdarzeń drogowych ogółem na terenie miasta w skali roku
zł/os.
zdarzenie
drogowe
6
Liczba czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej
szt.
7
Powierzchnia objęta kanalizacją deszczową
km2
8
Długość sieci kanalizacyjnej
km
9
Udział ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej w gminie w stosunku
%
do ludności ogółem
10
Długość światłowodu
km
11
Liczba nowopowstałych wiat przystankowych
szt.
12
Liczba pasażerów korzystająca w danym roku z komunikacji miejskiej
os.
13
Powierzchnia uzbrojonych terenów
km2
14
Liczba węzłów przesiadkowych
szt.
15
Liczba stworzonych planów transportowych miasta
szt.
16
Liczba autobusów miejskich przyjaznych dla środowiska
szt.
17
Liczba stworzonych kompleksowych rozwiązań w zakresie odbioru i
szt.
utylizacji odpadów komunalnych
18
Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej
szt.
19
Liczba inwestycji w zakresie zagospodarowania centrum miasta
szt.
20
Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów czynszowych
szt.
21
Liczba mieszkańców zameldowanych w Stalowej Woli
os.
22
Długość sieci ciepłowniczej
metr
23
Liczba inicjatyw w zakresie budowy przeprawy przez rzekę San
szt.
24
Liczba nowopowstałych bezkolizyjnych powiązań z ul. Przemysłową
szt.
Infrastruktura techniczna to wszelkie urządzenia oraz sieci przemysłowe, a także
związane z nimi obiekty, które świadczą niezbędne i podstawowe dla miasta usługi. Zakres
infrastruktury technicznej obejmuje m.in. transport, dostarczanie wody i ciepła, usuwanie
odpadów, energetykę czy teletechnikę.
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna jest podstawą funkcjonowania miasta
i stanowi o jego rozwoju, wpływa na poziom jego atrakcyjności zarówno dla mieszkańców jak
i dla podmiotów gospodarczych.
122
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Realizacja zamierzonych zadań wymaga przede wszystkim inwestycji mających na
celu poprawę infrastruktury technicznej. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ma
kluczowe znaczenie w zakresie lokalizacji różnego rodzaju działalności i inwestycji na terenie
miasta.
Poprawa infrastruktury przyczyni się ponadto
mieszkańców.
Przewidziane
zadania
to
przede
do poprawy jakości życia
wszystkim
poprawa
rozwiązań
komunikacyjnych z innymi ośrodkami miejskimi oraz wewnątrz miasta (zwłaszcza w rejonie
Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa Wola), a także modernizacja dróg. Kwestią
priorytetową jest dokończenie budowy obwodnicy. Proponuje się także wprowadzenie do
eksploatacji autobusów miejskich przyjaznych dla środowiska.
Inne propozycje to budowa spalarni śmieci, budowa wiat przystankowych, a także
modernizacja budynków użyteczności publicznej w zakresie dostępu do usług dla osób
niepełnosprawnych. W celu poprawy dostępu do Internetu dobrym rozwiązaniem jest
rozbudowa już istniejących sieci światłowodów. Aby poprawić estetykę miasta i zachować
zasady zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego niezbędny jest także większy
nadzór nad architekturą przestrzeni.
123
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
OBSZAR ŚRODOWISKO NATURALNE
CELE STRATEGICZNE
1) Stworzenie pozytywnego obrazu miasta - ekologicznego i nowoczesnego
2) Poprawa świadomości proekologicznej mieszkańców
3) Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego
4) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska
5) Świadome gospodarowanie terenami zielonymi
DZIAŁANIA
1) Audyt środowiskowy. Współpraca z WIOŚ w zakresie układania rocznych planów
kontroli i jednostek działających na terenie miasta
2) Zagospodarowanie terenów zielonych położonych wzdłuż rzeki San
3) Rewitalizacja terenów Parku Miejskiego i Ogrodu Jordanowskiego
4) Wykorzystanie w procesach produkcyjnych nowoczesnych technologii wpływających na
ograniczenie emisji szkodliwych substancji i minimalizację powstawania odpadów
5) Poprawa systemów oczyszczania i monitorowania substancji emitowanych do
powietrza atmosferycznego w odniesieniu do istniejących i nowotworzonych zakładów
w rejonie Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa Wola i w rejonie ul. Przemysłowej.
Edukacja w zakresie szkodliwości niskiej emisji na terenach starych osiedli miasta:
Swoły, Chyły, Rozwadów, Charzewice i Sochy
6) Ochrona wód przed degradacją poprzez: kontynuację budowy systemu kanalizacji
sanitarnej, modernizację systemu odprowadzania ścieków deszczowych wraz z budową
nowoczesnych podoczyszczalni na każdym wylocie do odbiorników oraz likwidację
zagrożeń mogących powodować zanieczyszczenie wód podziemnych GZWP nr 425
7) Usprawnienie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
8) Budowa systemu gospodarki odpadami z uwzględnieniem budowy zbiorczych punktów
gromadzenia odpadów niebezpiecznych i elementów zagospodarowania odpadów
przemysłowych jako części regionalnego systemu
9) Wyprowadzenie ruchu tranzytowego pojazdów z gęsto zabudowanych części miasta
oraz lokalizacja elementów zieleni osłonowej stanowiącej naturalne elementy
akustyczne
10) Rozbudowa
systemu
ścieżek
rowerowych
jako
element
zmniejszenia
emisji
niezorganizowanej pochodzącej z ruchu pojazdów
11) Edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, wpływu działań
człowieka na środowisko naturalne, propagowanie zdrowego stylu życia
124
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
12) Opracowanie koncepcji gospodarowania terenami zielonymi
13) Wdrożenie systemu synchronizacji świateł w mieście
14) Wymiana śmietników w miejscach publicznych
15) Termomodernizacja obiektów publicznych
16) Ochrona przed powodzią w mieście Stalowa Wola
Lp.
WSKAŹNIKI DLA OBSZARU ŚRODOWISKO NATURALNE
1
Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do
Jednostka
miary
%
wydatków inwestycyjnych ogółem
2
Wydatki na zieleń w mieście na 1 mieszkańca w skali roku
3
Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i lasów na 1
zł/os.
m 2 /os.
mieszkańca
4
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem na 1
zł/os.
mieszkańca
5
Ilość wytwarzanych odpadów komunalno-bytowych na mieszkańca
m³/rok
w skali roku
6
Stosunek odpadów komunalnych wykorzystanych gospodarczo do
%
odpadów wytworzonych w ciągu roku
7
Wydatki na działania proekologiczne
zł
8
Liczba punktów selektywnej zbiórki odpadów
szt.
9
Liczba zrealizowanych programów edukacyjnych o charakterze
szt.
ekologicznym
10
Długość wybudowanych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych
km
11
Liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej
szt.
12
Powierzchnia objęta kanalizacją deszczową
km2
13
Liczba rocznych planów kontroli przygotowana wspólnie z WIOŚ
szt.
14
Liczba opracowanych koncepcji gospodarowania terenami zielonymi
szt.
15
Liczba wdrożonych systemów synchronizacji sygnalizacji świateł w
szt.
mieście
16
Liczba obiektów publicznych, które poddano termomodernizacji
szt.
17
Liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych
szt.
18
Liczba przedsięwzięć w zakresie ochrony przed powodzią w mieście
szt.
Stalowa Wola
Zrównoważony rozwój oprócz aspektów społecznych i gospodarczych powinien
uwzględniać także środowisko naturalne, na które składają się budowa geologiczna, rzeźba
terenu, organizmy żywe, klimat, gleba oraz stosunki wodne. Polska wchodząc do Unii
125
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Europejskiej przyjęła na siebie obowiązek ochrony wszystkich wymienionych elementów
środowiska.
Działania podejmowane w tym zakresie powinny sprowadzać się do kompleksowej
analizy zanieczyszczenia powietrzna i wód, stanowiących źródło wody pitnej oraz
podejmowaniu działań zaradczych, polegających m.in. na wykorzystywaniu w procesach
produkcyjnych nowoczesnych technologii ograniczających szkodliwość oddziaływania na
środowisko oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Szczególny
obowiązek spoczywa na firmach działających w branżach, gdzie produkcja związana jest
z bardzo dużym zanieczyszczeniem środowiska. W celu ochrony środowiska niezbędnym
wydaje się także proekologiczne wychowanie młodych pokoleń oraz uświadamianie
społeczności, jakie zagrożenia wynikają z braku działań ochronnych.
126
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
OBSZAR SFERA SPOŁECZNA
CELE STRATEGICZNE
1) Poprawa jakości życia mieszkańców, w tym osób starszych
2) Poprawa jakości i dostępu do opieki medycznej
3) Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców miasta
4) Poprawa atrakcyjności kulturalno-rekreacyjnej miasta
5) Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
i
zapewnienie
wysokiej
jakości
usług
edukacyjnych
6) Rozwój szkolnictwa wyższego, w tym szczególnie technicznego
7) Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym: rozwój współpracy
systemu edukacji z przedsiębiorcami i podniesienie jakości kształcenia
8) Poprawa bezpieczeństwa w mieście
9) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
10) Rozwój edukacji integracyjnej
11) Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców
12) Budowa pozytywnego wizerunku miasta
13) Poprawa dostępu do informacji
14) Rozwój polityki prorodzinnej
DZIAŁANIA
1) Usprawnienie organizacji służby zdrowia i modernizacja obiektów
2) Utworzenie centrum całodobowej opieki
3) Inicjatywy w zakresie aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców miasta oraz
rozwoju kultury, edukacji i sportu, w tym prowadzone przez organizacje pozarządowe
4) Utworzenie centrum informacji dla osób potrzebujących wsparcia
5) Utworzenie centrum kryzysowego pomocy rodzinie
6) Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych
7) Rozwój szkół wyższych – w tym budowa obiektów dla KUL, PRZ
8) Współpraca miasto – starostwo w zakresie podniesienia jakości oświaty
ponadgimnazjalnej i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy
9) Stworzenie multicentrum edukacyjnego
10) Utworzenie laboratorium międzyuczelnianego
11) Budowa obiektu biblioteki międzyuczelnianej
12) Budowa i modernizacja boisk przy szkołach
13) Budowa i modernizacja obiektów o charakterze sportowym lub kulturalno-
127
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
rekreacyjnym (w tym modernizacja stadionu, kina, MDK)
14) Stworzenie pawilonu wystawienniczego dla Muzeum Regionalnego
15) Zagospodarowanie Parku w Charzewicach
16) Rozwój inicjatyw w zakresie doradztwa zawodowego
17) Budowa miejskiego systemu informacyjnego (np. SMS)
18) Budowa systemu monitoringu miejskiego
19) Budowa i modernizacja obiektów o charakterze socjalnym
20) Wsparcie inicjatyw upowszechniających ideę uczenia się przez całe życie
21) Wsparcie inicjatyw na rzecz ochrony lub upowszechniania dziedzictwa narodowego
22) Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej lub upowszechniania sportu
23) Wsparcie inicjatyw na rzecz wyrównywania szans, w tym dostępu do edukacji i dóbr
kultury oraz zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych
24) Działania kreujące pozytywny wizerunek miasta jako nowoczesnego ośrodka
przemysłowego, centrum nauki i kultury, miejsca przyjaznego dla inwestorów i
mieszkańców
25) Inicjatywy zapobiegające wyludnianiu się miasta, w tym sprzyjające polityce
prorodzinnej
26) Utworzenie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli
27) Wsparcie inicjatyw edukacyjnych w obszarze zagrożeń przestępczością i
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
28) Wsparcie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych
Lp.
WSKAŹNIKI DLA OBSZARU SFERA SPOŁECZNA
1
Liczba programów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
Jednostka
miary
szt.
dorosłych
2
Liczba osób, która skorzystała z programów podnoszących kwalifikacje
os.
osób dorosłych
3
Liczba osób bezrobotnych na terenie miasta
4
Wskaźnik zatrudnienia kobiet (liczba pracujących kobiet do liczby kobiet
osoba
%
w wieku produkcyjnym)
5
Liczba absolwentów szkół podstawowych
osoba
6
Liczba absolwentów gimnazjów
osoba
7
Liczba absolwentów szkół średnich
osoba
8
Liczba absolwentów szkół wyższych
osoba
9
Liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców
osoba
10
Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych ośrodków zdrowia
szt.
11
Wydatki na programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
szt.
128
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
12
Wydatki na opiekę społeczną ogółem na 1 mieszkańca
13
Liczba przestępstw ogółem na terenie miasta w skali roku
14
Nakłady skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
zł/os.
szt.
zł
miasta
15
Liczba osób, która wzięła udział w programach aktywizujących
os.
społeczność lokalną
16
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów o charakterze
szt.
socjalnym
17
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów o charakterze
szt.
edukacyjnym / sportowym / kulturalnym / rekreacyjnym
18
Liczba osób, która wzięła udział w programach upowszechniających ideę
os.
uczenia się przez całe życie
19
Liczba osób, która wzięła udział w programach
os.
ochrony/upowszechniania dziedzictwa narodowego
20
Liczba osób, która wzięła udział w programach rozwoju kultury
os.
fizycznej/upowszechniania sportu
21
Liczba programów na rzecz wyrównywania szans, w tym dostępu do
szt.
edukacji i dóbr kultury oraz zapewnienia wysokiej jakości usług
edukacyjnych
22
Liczba osób, która wzięła udział w programach wyrównywania szans, w
os.
tym dostępu do edukacji i dóbr kultury oraz zapewnienia wysokiej jakości
usług edukacyjnych
23
Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów dla szkół wyższych
szt.
24
Liczba programów realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym
szt.
w zakresie podniesienia jakości oświaty ponadgimnazjalnej i
dostosowania jej do potrzeb rynku pracy
25
Liczba nowopowstałych systemów informacyjnych
szt.
26
Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych systemów monitoringu
szt.
27
Liczba uczestników programów edukacyjnych
os.
28
Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych (liczba biletów/wykrzyczeń)
os.
29
Liczba studentów kierunków technicznych
os.
30
Liczba osób, która skorzystała z doradztwa zawodowego
os.
31
Liczba przedsięwziąć kreujących pozytywny wizerunek miasta
szt.
32
Liczba utworzonych laboratoriów międzyuczelnianych
szt.
33
Liczba inicjatyw zapobiegających wyludnianiu się miasta, w tym
szt.
sprzyjających polityce prorodzinnej
34
Liczba uczestników inicjatyw zapobiegających wyludnianiu się miasta, w
os.
129
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
tym sprzyjających polityce prorodzinnej
35
Liczba inicjatyw edukacyjnych w obszarze zagrożeń przestępczością i
szt.
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
36
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem
tys. zł
37
Wydatki na zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze
tys. zł
38
Liczba inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych
Na sferę społeczną składają się zarówno tendencje demograficzne, warunki socjalno-
bytowe, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport oraz rynek pracy.
Wiele spośród wymienionych obszarów wymaga interwencji. Przede wszystkim
należy powstrzymać negatywne zjawisko związane z emigracją młodych ludzi. Aby
skutecznie z nim walczyć należy stworzyć odpowiednie warunki takie jak atrakcyjne miejsca
pracy, odpowiednie zaplecze socjalno - bytowe oraz atrakcje kulturalno- rozrywkowe. Należy
również podjąć walkę z bezrobociem, które jest jedną z przyczyn emigracji ludności. W tym
celu należy stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju inwestycji oraz postawić na rozwój
szkolnictwa wyższego wysoko wyspecjalizowanego. Kierunki działań powinny sprowadzać
się do pozyskiwania i uzbrajania terenów pod rynek mieszkaniowy oraz poprawy dostępności
i jakości opieki zdrowotnej. Dużym problemem jest brak odpowiednich placówek, które
stwarzałyby możliwość atrakcyjnego zagospodarowania czasu dla dzieci i młodzieży. W tej
kwestii proponowane działania to budowa boisk sportowych przy szkołach oraz klubów dla
młodzieży szkolnej.
130
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
OBSZAR GOSPODARKA
CELE STRATEGICZNE
1) Rozwój i modernizacja dużych zakładów przemysłowych
2) Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem
innowacyjności
3) Rozwój współpracy z inwestorami zewnętrznymi
4) Rozwój turystyki i funkcji rekreacyjnych miasta
5) Rozwój innowacyjnej gospodarki, w tym e-biznesu
6) Efektywne zagospodarowanie terenów miasta, w tym terenów poprzemysłowych
7) Promocja przedsiębiorczości lokalnej
8) Rozwój terenów, które umożliwią reindustrializację
DZIAŁANIA
1) Zagospodarowanie
terenów
poprzemysłowych
oraz
pozyskanie
uzbrojenia
i
udostępnienie nowych terenów w rejonie Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa
Wola i TSSE
2) Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych
3) Wsparcie dla przedsiębiorstw (JOB)
4) Rozwój lokalnego funduszu pożyczkowego i poręczeniowego
5) Adaptacja obiektu na utworzenie inkubatora technologicznego i jego dalszy rozwój
6) Kompleksowe uzbrojenie terenów
7) Utworzenie biznesowego centrum kongresowo – wystawienniczego
8) Utworzenie klastrów branżowych
9) Zagospodarowanie brzegów Sanu do celów rekreacyjnych
10) Budowa ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego
11) Rozbudowa hotelu Hutnik
12) Rozwój inkubatora przedsiębiorczości
13) Rozwój współpracy sfery nauki z biznesem, w tym z wykorzystaniem potencjału szkół
ponadgimnazjalnych
14) Działania promujące walory inwestycyjne miasta
15) Działania wspierające aktywizację gospodarczą mieszkańców miasta
131
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Lp.
WSKAŹNIKI DLA OBSZARU GOSPODARKA
Jednostka
miary
1
Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw
szt.
2
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
szt.
3
Powierzchnia terenów uzbrojonych i przygotowanych pod inwestycje
ha
4
Powierzchnia zdegradowanych terenów poprzemysłowych, objętych
km2
rewitalizacją
5
Liczba klastrów
szt.
6
Liczba przedsięwziąć wspierających rozwój przedsiębiorczości
szt.
7
Liczba nowopowstałych obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych
szt.
8
Udział pracujących w usługach w ogólnej liczbie pracujących
%
9
Udział pracujących w sektorze przemysłowym w ogólnej liczbie
%
pracujących
10
Liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym w skali roku
os.
11
Liczba udzielonych noclegów turystom krajowym w skali roku
os.
12
Liczba zgłoszonych patentów
szt.
13
Liczba nowopowstałych obiektów kongresowo-wystawienniczych
szt.
14
Liczba utworzonych inkubatorów technologicznych
szt.
15
Liczba utworzonych/wspartych inkubatorów przedsiębiorczości
szt.
16
Liczba inicjatyw rozwijających współpracę nauki z biznesem, w tym z
szt.
wykorzystaniem potencjału szkół ponadgimnazjalnych
17
Liczba inicjatyw promujących walory inwestycyjne miasta
szt.
18
Liczba inicjatyw wspierających aktywizację gospodarczą mieszkańców
szt.
miasta
19
Liczba podmiotów, która skorzystała z lokalnego funduszu pożyczkowego i
szt.
poręczeniowego
20
Liczba przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury, turystyki i funkcji
szt.
rekreacyjnej miasta
21
Liczba projektów badawczo-rozwojowych
22
Wartość projektów badawczo-rozwojowych
szt.
tys. zł
Gospodarka jest to ogół działań prowadzonych w rejonie i polegających na
świadczeniu usług oraz wytwarzaniu dóbr. Podstawowy podział działalności gospodarczej
wyróżnia 3 sfery: przemysł, usługi oraz rolnictwo.
Podstawą gospodarki Stalowej Woli od lat jest przemysł, który stanowi wizytówkę
miasta. Priorytetem w obszarze gospodarki jest zatem dalszy rozwój miasta jako ośrodka
przemysłowego oraz rozwój firm, wykorzystujących nowoczesne technologie, a także
stworzenie sprzyjających warunków do powstawania nowych inwestycji. W tym zakresie
132
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
niezbędne jest kompleksowe uzbrojenie terenów oraz większy nacisk na promocję miasta
jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym. Proponuje się modernizację
zakładów przemysłowych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii. W tym celu można
utworzyć
Inkubator
Przedsiębiorczości,
który
umożliwiałby
transfer
wiedzy
do
przedsiębiorstw.
Drugi kierunek rozwoju gospodarki polega na wspieraniu handlu oraz drobnej
przedsiębiorczości. Rozwój handlu i usług korzystnie wpłynąłby na poprawę struktury
zatrudnienia, poprawę zaopatrzenia mieszkańców w różnego rodzaju usługi oraz
zrównoważył rozwój przemysłu.
Trzeci kierunek rozwoju polega na działaniach związanych ze stworzeniem warunków
do
rozwoju
turystyki
lokalnej
tzw.
„turystyki
weekendowej”
poprzez
odpowiednie
zagospodarowanie terenów zielonych, otaczających miasto. W tym obszarze pojawia się
propozycja stworzenia centrum konferencyjno - wypoczynkowego oraz budowa ścieżek
rowerowych w mieście i okolicach.
133
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
OBSZAR INTEGRACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA
CELE STRATEGICZNE
1) Integracja społeczności lokalnej
2) Rozwój współpracy regionalnej
3) Rozwój współpracy międzynarodowej
4) Budowa i aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego
DZIAŁANIA
1) Utworzenie strefy śródmiejskiej
2) Rewitalizacja Rynku w Rozwadowie, w tym odbudowa ratusza
3) Inicjatywy aktywizujące i integrujące mieszkańców
4) Inicjatywy rozwijające komunikację władze miasta – społeczność lokalna
5) Inicjatywy wspierające współpracę regionalną i międzynarodową w zakresie rozwoju
gospodarki, edukacji, kultury, sportu i ekologii
6) Zaproszenie do miasta i prowadzenie kontaktów z zagranicznymi inwestorami
7) Stworzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych
Lp.
WSKAŹNIKI DLA OBSZARU INTEGRACJA WEWNĘTRZNA I
ZEWNĘTRZNA
Jednostka
miary
1
Liczba organizacji pozarządowych
szt.
2
Liczba podpisanych przez miasto umów o współpracy społeczno-
szt.
gospodarczej z podmiotami krajowymi
3
Liczba podpisanych przez miasto umów o współpracy społeczno-
szt.
gospodarczej z podmiotami zagranicznymi
4
Liczba nowopozyskanych inwestorów zagranicznych
szt.
5
Liczba inicjatyw rozwijających komunikację władze miasta –
szt.
społeczność lokalna
6
Liczba inicjatyw aktywizujących i integrujących mieszkańców
szt.
7
Liczba uczestników inicjatyw aktywizujących i integrujących
os.
mieszkańców
8
Liczba przedsięwzięć o charakterze architektoniczno – budowlanym,
szt.
sprzyjających integracji
9
Liczba inicjatyw wspierających współpracę regionalną
szt.
10
Liczba inicjatyw wspierających współpracę międzynarodową
szt.
11
Liczba stworzonych centrów wsparcia organizacji pozarządowych
szt.
Realizacja zadań z poszczególnych obszarów wymaga przede wszystkim współpracy
społeczności lokalnej. Podstawą tej współpracy jest komunikacja mieszkańców oraz władz
134
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
miasta. Działania przewidziane w tej sferze to m.in. stworzenie strefy śródmiejskiej, która
byłaby miejscem spotkań mieszkańców oraz sprzyjałaby integracji i identyfikacji z miastem.
Inne działania zmierzające do poprawy współpracy wewnętrznej to aktywizacja społeczności
oraz czynny udział w kreowaniu wizerunku i kierunków rozwoju miasta oraz wsparcie dla
nowych inicjatyw. Ogromną szansą rozwoju jest ponadto stworzenie sprzyjających warunków
dla zagranicznych inwestorów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z miastami
o podobnych problemach i wielkości.
135
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
9. Haromonogram realizacji strategii
Proponowany harmonogram realizacji strategii ma charakter poglądowy, gdyż
bardziej szczegółowe harmonogramy powinny być ustalane na bieżąco, oddzielnie dla
każdego z planowanych do realizacji zadań. Ogólny plan działania przedstawia się
następująco:
Tabela 51. Harmonogram realizacji Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli
Zadanie
Termin realizacji
Opracowanie strategii rozwoju miasta Stalowa
Październik 2007- Marzec 2008
Wola na lata 2007-2015
Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Stalowa
Marzec 2008
Wola na lata 2007-2015
Powołanie Zespołu Zarządzająco-
Kwiecień 2008
Monitorującego Realizację Strategii
Realizacja zadań objętych strategią wg
2007-2015
corocznych harmonogramów
Monitoring
2007 - 2015
Aktualizacja strategii
2011/2012, 2013
Raport końcowy oceniający realizację strategii ze
Październik- Grudzień 2015
względu na zrealizowane zadania i osiągnięte
cele
Przyjęcie raportu z realizacji strategii
Grudzień 2015
W harmonogramie oprócz realizacji wyznaczonych działań w poszczególnych
obszarach rozwojowych, zostały ujęte także działania pomocnicze. Są one częścią strategii
i polegają na monitoringu, analizie i uaktualnianiu danych. Działania te powinny odbywać się
przez cały okres realizacji strategii, począwszy od jej przyjęcia aż do sporządzenia raportu
końcowego. Nad ich realizacją powinien czuwać specjalnie powołany do tego celu Zespół
Zarządzająco - Monitorujący Realizację Strategii.
136
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
10. Źródła finansowania strategii
Wśród możliwości finansowania przedsięwzięć najczęściej wymienia się środki
budżetowe miasta oraz środki z ogólnokrajowych i regionalnych programów operacyjnych
w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.
10.1 Analiza budżetu
Dochody budżetu na przestrzeni lat 2000-2012 wzrosły z 73 107 315 zł do
213 384 112,32 zł.
Wykres 25. Dochody budżetu Stalowej Woli w latach 2000-2012
250000000
213384112,3
201654597,6
192399686,4
161314089,1
156889308,8
152737621
148943906
200000000
150000000
118021604
86416221
84965159
100000000
84208481
73107315 80044980
50000000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Źródło: Dane GUS za lata 2000-2012
W 2012r. podobnie, jak w latach poprzednich, największą część dochodów ogółem
gminy stanowiły dochody pobierane przez gminę Stalowa Wola (31,95%), następnie
dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe (21,15%), subwencje (17,28%) oraz dotacje z
Unii Europejskiej (16,48%) i dotacje z budżetu państwa (11,57%). Pozostałe źródła
dochodów mają nieznaczną wartość (1,57%). Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano
znaczny wzrost dochodów wynikający z pozyskania dodatkowych środków na finansowanie
zadań gminy ze źródeł zewnętrznych.
137
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Wykres 26. Źródła dochodów budżetu Stalowej Woli w 2012 r.
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
Dochody
pobierane przez
Gminę Stalowa
Wola
Dochody
pobierane przez
Urzędy Skarbowe
Dotacje z funduszy
celowych
Dotacje z innych
jednostek
samorządu
terytorialnego
Dotacje z Unii
Europejskiej
Subwencje
0
Dotacje z budżetu
państwa
10000000
Źródło: Urząd Miasta Stalowej Woli
Tabela 52. Dochody Stalowej Woli za 2012 r. (dane w zł)
Dz.
Nazwa
Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo
21 409,51
020 Leśnictwo
600
700
720
750
97 986,60
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
758 Różne rozliczenia
751
801 Oświata i wychowanie
851
852
853
854
900
921
926
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Wykonanie
%
19 203,62
89,70%
95 468,42
97,43%
4 857 537,13
11 909 821,36
2 687,00
1 073 749,76
3 638 353,68 74,90%
11 992 327,12 100,69%
2 687,22 100,01%
1 066 606,68 99,33%
11 300,00
11 300,00 100,00%
30 000,00
30 000,00 100,00%
89 099 763,33
88 333 751,47
99,14%
37 718 076,33
37 787 408,68 100,18%
5 515 241,78
4 937 815,14
89,53%
2 161,00
23 390 067,29
1 223 516,00
2 412 354,81
36 740 182,42
1 598 013,21
4 586 841,57
2 160,76
22 643 719,00
1 209 491,97
2 258 347,26
34 695 437,52
1 292 258,11
3 367 775,67
99,99%
96,81%
98,85%
93,62%
94,43%
80,87%
73,42%
Razem: 220 290 709,10 213 384 112,32 96,86%
Źródło: Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Stalowa Wola, za okres
01.01.2012-31.12.2012 r.
138
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Wzrosły również wydatki, które w 2000r. wynosiły 74 824 743 zł, a w 2012r.
224 598 299,13zł. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na oświatę i wychowanie
(26,65%) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (23,53%). Znaczny poziom
wydatków ukształtował się także w kategoriach: pomoc społeczna (14,71%), transport i
łączność (8,12%) oraz kultura fizyczna i sport (7,17%).
Wykres 27. Wydatki budżetu Stalowej Woli w latach 2000-2011 r.
250000000
224598299,1
209883001,45
196326457
171889998,5
166901235,7
149276067,9
200000000
145346516
114084552
86826349
84272267
81331987
100000000
74824743 86100773
150000000
50000000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2000-2012
Tabela 53. Wydatki Stalowej Woli w 2012 r. (dane w zł)
Dz.
010
020
600
700
710
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
720 Informatyka
750 Administracja publiczna
Plan
Wykonanie
%
18 156,03
441 903,25
18 402 858,32
10 507 223,56
380 000,00
18 154,85
440 588,20
18 235 201,69
10 054 236,15
353 961,19
99,99%
99,70%
99,09%
95,69%
93,15%
3 162,00
3 161,43
99,98%
13 350 779,57
12 821 532,33
96,04%
11 300,00
11 300,00
100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
459 369,00
445 473,95
96,98%
2 273 072,91
1 022 672,57
61 381 392,66
765 890,00
1 352 277,72
33 917 644,04
2 150 677,58
620 000,00
59 844 330,73
760 050,00
1 307 810,05
33 038 542,25
94,62%
60,63%
97,50%
99,24%
96,71%
97,41%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 286 389,00
2 273 165,17
99,42%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
4 010 106,65
3 790 616,00
94,53%
751
754
757
758
801
803
851
852
139
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Dz.
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
59 748 064,39
52 846 836,36
88,45%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
9 958 957,67
16 329 875,05
9 476 473,43
16 106 187,77
95,16%
98,63%
236 621 094,39 224 598 299,13
94,92%
Razem:
Źródło: Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Stalowa Wola, za okres
01.01.2012-31.12.2012 r.
Na przestrzeni ostatnich lat wzrosły zarówno dochody jak i wydatki budżetu miasta.
Jednak posiadane przez miasto zasoby finansowe nie są w stanie pokryć wszystkich
zaplanowanych działań. Szansę na sfinansowanie części zadań w poszczególnych
obszarach rozwojowych (m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej) stwarzają środki
pomocowe z Unii Europejskiej.
10.2 Programy pomocowe Unii Europejskiej
Oprócz programów regionalnych przewidziane są także do realizacji w ramach
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 programy o charakterze ogólnokrajowym:
1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.
Cel
główny
Podkarpackiego
na
Regionalnego
lata
2007-2013
Programu
to
„Wzrost
Operacyjnego
krajowej
i
Województwa
międzynarodowej
konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia”.
W ramach programu wyodrębniono 7osi priorytetowych:
1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
2. Infrastruktura techniczna,
3. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom,
4. Infrastruktura publiczna,
5. Turystyka i kultura,
6. Spójność wewnątrzregionalna,
7. Pomoc techniczna.
Celem głównym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest
Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W ramach Programu realizowanych będzie 6 osi priorytetowych:
140
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
1. Nowoczesna gospodarka,
2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
3. Wojewódzkie ośrodki wzrostu,
4. Infrastruktura transportowa,
5. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.
6. Pomoc Techniczna.
Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest poprawa
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:
1. Gospodarka wodno-ściekowa,
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN - T,
7. Transport przyjazny środowisku,
8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii,
11. Kultura i dziedzictwo kulturowe,
12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego,
14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności.
Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: wzrost zatrudnienia i
spójności społecznej.
Priorytety realizowane centralnie:
1. Zatrudnienie i integracja społeczna,
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących,
3. Wysoka jakość systemu oświaty,
4. Szkolnictwo wyższe i nauka,
5. Dobre rządzenie.
141
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
7. Promocja integracji społecznej,
8. Regionalne kadry gospodarki,
9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
10. Pomoc techniczna.
Głównym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
W ramach programu wyodrębniono 9 osi priorytetowych:
1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
2. Infrastruktura sfery B+R.
3. Kapitał dla innowacji.
4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
5. Dyfuzja Innowacji.
6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
9. Pomoc techniczna.
Celem strategicznym Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 jest
tworzenie
warunków
dla
wzrost
konkurencyjności
gospodarki
opartej
na
wiedzy
i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Na program składają się 4 osie priorytetowe:
1. Wsparcie zasobów ludzkich
2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO
3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych
4. Komunikacja i promocja
System dofinansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej znacznie poszerza
możliwości finansowania rozwoju miasta i stwarza szansę na sfinansowanie określonych
działań, które mieszczą się w ramach poszczególnych programów operacyjnych.
11. Związki z innymi strategiami
Warunkiem prawidłowej realizacji strategii jest jej powiązanie z innymi strategiami
realizowanymi na terenie kraju. Jeżeli opracowany dokument zawiera podobne priorytety,
oznacza to, że miasto akceptuje opracowane strategie i może skorzystać ze wsparcia
142
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
finansowego w ramach programów krajowych oraz programów finansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.
Strategia rozwoju Miasta Stalowej Woli jest powiązana z innymi strategiami. Do
najważniejszych tego typu dokumentów należą Strategia Rozwoju Kraju składająca się
z 6 obszarów strategicznych, Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2007 -2020 r., która składa się z 8 obszarów strategicznych oraz Strategia Rozwoju Powiatu
Stalowowolskiego, która składa się z 7 celów strategicznych.
Założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020
Cel: wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych
potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości
życia ludności
OBSZAR STRATEGICZNY I. SPRAWNE I EFEKTYWNE PAŃSTWO
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela
OBSZAR STRATEGICZNY II. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Cel II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego
Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
OBSZAR STRATEGICZNY III. SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I TERYTORIALNA
Cel III.1. Integracja społeczna
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
143
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Założenia Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020
1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Cel: Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw
budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej
Priorytet 1.1. Przemysł
Cel: Przemysł nowoczesnych technologii wzmacniający konkurencyjność regionalnej
gospodarki
Priorytet 1.2. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe
Cel: Rozwój konkurencyjnego szkolnictwa wyższego i sfery badawczo - rozwojowej jako
kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu
Priorytet 1.3. Turystyka
Cel: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym potencjale
turystycznym regionu
Priorytet 1.4. Rolnictwo
Cel: Poprawa konkurencyjności sektora rolno – spożywczego
Priorytet 1.5. Instytucje otoczenia biznesu
Cel: Rozwój przedsiębiorczości poprzez ofertę instytucji otoczenia biznesu
2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Cel: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz
poprawy poziomu życia mieszkańców
Priorytet 2.1. Edukacja
Cel: Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości
Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu
Priorytet 2.3. Społeczeństwo obywatelskie
Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego
oraz zwiększenie ich wpływu na życie publiczne
Priorytet 2.4. Włączenie społeczne
Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie
Priorytet 2.5. Zdrowie publiczne
Cel:
Zwiększenie
bezpieczeństwa
zdrowotnego
społeczeństwa
poprzez
poprawę
dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
144
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Priorytet 2.6. Sport powszechny
Cel: Zwiększenie aktywności ruchowej oraz rozwoju psychofizycznego społeczeństwa
3. SIEĆ OSADNICZA
Cel: Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej jako
element budowania potencjału rozwojowego regionu
Priorytet 3.1. Dostępność komunikacyjna
Cel: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej województwa ze
szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu
Priorytet 3.2. Dostępność technologii informacyjnych
Cel: Rozbudowa wysokiej jakości sieci telekomunikacyjnej oraz zwiększenie wykorzystania
technologii informacyjnych na terenie całego województwa
Priorytet 3.3. Funkcje metropolitalne Rzeszowa
Cel: Wzmacnianie pozycji Rzeszowa w przestrzeni krajowej i europejskiej dynamizujące
procesy rozwojowe w obrębie województwa
Priorytet 3.4. Funkcje obszarów wiejskich
Cel: Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy i wypoczynku
Priorytet 3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu
Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji biegunów wzrostu, w
tym ośrodków subregionalnych w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
4. ŚRODOWISKO I ENERGETYKA
Cel: Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska
naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia
mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa
Priorytet 4.1. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie ich
negatywnych skutków
Cel: Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego przed negatywnymi
skutkami zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi oraz wynikającymi z działalności
człowieka
Priorytet 4.2. Ochrona środowiska
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności
poprzez zrównoważony rozwój województwa
Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii
145
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Cel:
Zwiększenie
bezpieczeństwa
energetycznego
i
efektywności
energetycznej
województwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii z
uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii
Założenia Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego
Cel strategiczny I - Postęp cywilizacyjny i poprawa jakości życia mieszkańców
Program 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej
Program 2. Budowa, rozbudowa i modernizacja pozostałej infrastruktury technicznej
Program 3. Rozbudowa infrastruktury zapewniającej zagospodarowanie czasu wolnego
Program 4. Dążenie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności
Program 5. Budowa społeczeństwa informacyjnego
Program 6. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
Program 7. Zwiększenie dostępności i oferty wysokiej jakości usług medycznych
Program 8. Rozwój i zwiększenie dostępności do usług pomocy społecznej
Cel Strategiczny II - Rozwój zasobów ludzkich i ich prawidłowe wykorzystanie
Program 1. Rozwój i modernizacja edukacyjnej bazy dydaktycznej
Program 2. Dostosowywanie systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb lokalnego
rynku pracy
Program 3. Rozwój szkolnictwa wyższego na terenie powiatu
Program 4. Przeciwdziałanie nadmiernym dysproporcjom w poziomie rozwoju i dostępu do
kultury
Program 5. Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
Program 6. Tworzenie warunków kształcenia dorosłych
Program 7. Doskonalenie kadr jednostek i służb powiatu i gmin
Cel strategiczny III - Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości jako podstawy
rozwoju gospodarczego i przeciwdziałaniu bezrobociu
Program 1. Stwarzanie warunków do pozyskiwania inwestorów zewnętrznych
Program 2. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
Program 3. Restrukturyzacja i modernizacja zorientowana na potrzeby rynkowe dużych
zakładów pracy
Cel strategiczny IV - Integracja społeczności lokalnej i otwarcie na współpracę
zewnętrzną
Program 1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych
Program 2. Promocja inicjatyw kulturalnych, oświatowych i sportowych
146
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Program 3. Współpraca z partnerami samorządowymi
Program 4. Współpraca międzynarodowa i partnerstwo regionów
Program 5. Wyrównanie szans grup defaworyzowanych
Program 6. Współpraca z partnerami działającymi w obszarze rynku pracy
Cel strategiczny V - Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Program 1. Modernizacja rolnictwa
Program 2. Rozwój przetwórstwa
Program 3. Rozwój agroturystyki
Program 4. Wyrównywanie dysproporcji w rozwoju infrastruktury
Cel strategiczny VI - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
Program 1. Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych i kulturowych
Program 2. Zapewnienie czystości środowiska naturalnego
Cel strategiczny VII - Kompleksowy program promocji powiatu
Program 1. Kształtowanie nowego wizerunku powiatu
Rysunek 3. Zależności między dokumentami krajowymi i unijnymi
Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2020
147
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Tabela 54. Porównanie Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli ze Strategią Rozwoju Województwa –
Podkarpackie 2020

Poprawa infrastruktury ochrony
środowiska

Stworzenie pozytywnego obrazu miasta –
ekologicznego i nowoczesnego
Poprawa świadomości proekologicznej
mieszkańców
Ograniczenie zanieczyszczenia
środowiska naturalnego
Świadome gospodarowanie terenami
zielonymi
Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych
Rozwój szkolnictwa wyższego, w tym
szczególnie technicznego
Dostosowanie systemu kształcenia do
potrzeby rynku pracy, w tym: rozwój
współpracy systemu edukacji z
przedsiębiorcami i podniesienie jakości
kształcenia
Poprawa atrakcyjności kulturalno –
rekreacyjnej miasta
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
Aktywizacja społeczna i gospodarcza
mieszkańców
Rozwój edukacji integracyjnej
Poprawa jakości i dostępu do opieki
medycznej












Rozwój i modernizacja dużych zakładów
przemysłowych

Rozwój innowacyjnej gospodarki, w tym ebiznesu

Rozwój turystyki i funkcji rekreacyjnych
miasta


Integracja społeczności lokalnej
Rozwój współpracy regionalnej

Budowa i aktywizacja społeczeństwa
obywatelskiego
Infrastruktur
a techniczna
Poprawa infrastruktury teleinformatycznej
Zapisy Strategii Rozwoju
Województwa – Podkarpackie 2020



Środowisko
naturalne

Sfera Społeczna
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej o
znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym

Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej
dostępności przestrzennej województwa ze
szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako
ponadregionalnego ośrodka wzrostu
Rozbudowa wysokiej jakości sieci
telekomunikacyjnej oraz zwiększenie
wykorzystania technologii informacyjnych na
terenie całego województwa
Zabezpieczenie mieszkańców województwa
podkarpackiego przed negatywnymi skutkami
zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi
oraz wynikającymi z działalności człowieka
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu
środowiska oraz zachowanie
bioróżnorodności poprzez zrównoważony
rozwój województwa

Dostosowanie systemu kształcenia do
aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości

Rozwinięty i efektywnie wykorzystany
potencjał kulturowy regionu
Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i
integracji społecznej w regionie



Sfera
Gospodarcza

Obszar
Integracja
wewnętrzna i
zewnętrzna
Zapisy Strategii Rozwoju Miasta
Stalowej Woli




Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i
jakości funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia
Przemysł nowoczesnych technologii
wzmacniający konkurencyjność regionalnej
gospodarki
Rozwój konkurencyjnego szkolnictwa
wyższego i sfery badawczo-rozwojowej jako
kluczowych czynników stymulujących rozwój
regionu
Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty
rynkowej opartej na znacznym potencjale
turystycznym regionu
Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i
integracji społecznej w regionie
Wzmocnienie podmiotowości obywateli,
rozwój instytucji społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu
na życie publiczne
Źródło: Opracowanie własne
148
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 -2015
Tabela 55. Porównanie Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli ze Strategią Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego
Zapisy Strategii Rozwoju Miasta
Stalowej Woli

Obszar
Zapisy Strategii Rozwoju Powiatu
Stalowowolskiego


Poprawa bezpieczeństwa w mieście


Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych





Rozwój szkolnictwa wyższego, w tym szczególnie
technicznego
Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb
rynku pracy, w tym: rozwój współpracy systemu
edukacji z przedsiębiorcami i podniesienie jakości
kształcenia
Poprawa atrakcyjności kulturalno – rekreacyjnej
miasta
Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców



Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Poprawa dostępu do informacji
Budowa pozytywnego wizerunku miasta

Rozwój i modernizacja dużych zakładów
przemysłowych
Rozwój terenów, które umożliwią reindustrializację
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności
Rozwój innowacyjnej gospodarki, w tym e-biznesu
Promocja przedsiębiorczości lokalnej
Rozwój współpracy z inwestorami zewnętrznymi












Integracja społeczności lokalnej
Rozwój współpracy regionalnej
Budowa i aktywizacja społeczeństwa
obywatelskiego

Rozwój współpracy międzynarodowej
Środowisko
naturalne

Sfera Społeczna



Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
komunikacyjnej
Budowa, rozbudowa i modernizacja pozostałej
infrastruktury technicznej

Dążenie do zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych ludności

Zapewnienie czystości środowiska naturalnego

Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych i
kulturowych

Rozwój i zwiększenie dostępności do usług
pomocy społecznej

Zwiększenie dostępności i oferty wysokiej
jakości usług medycznych
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
publicznego
Rozwój i modernizacja eduk. bazy dydaktycznej
Tworzenie warunków kształcenia dorosłych
Doskonalenie kadr jednostek i służb powiatu i
gmin
Rozwój szkolnictwa wyższego na terenie
powiatu
Dostosowanie systemu szkolnictwa
ponadgimnazjalnego do potrzeb lokalnego
rynku pracy




Sfera
Gospodarcza



Integracja
wewnętrzna
i zewnętrzna






Infrastruktura
techniczna

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym
Usprawnienie systemu gospodarki odpadami
Usprawnienie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
Poprawa infrastruktury teleinformatycznej
Rozwój infrastruktury pod tereny inwestycyjne
Poprawa i rozwój infrastruktury ciepłowniczej
Rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym
komunalnego
Rozwój budownictwa czynszowego
Poprawa infrastruktury ochrony środowiska
Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska
naturalnego
Świadome gospodarowanie terenami zielonymi
Stworzenie pozytywnego obrazu miasta –
ekologicznego i nowoczesnego
Poprawa świadomości proekologicznej
mieszkańców
Poprawa jakości życia mieszkańców
Poprawa warunków socjalno – bytowych
mieszkańców miasta
Poprawa jakości i dostępu do opieki medycznej





Przeciwdziałanie dysproporcjom w poziomie
rozwoju i dostępu do kultury
Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej
mieszkańców
Wyrównywanie szans grup defaworyzowanych
Budowa społeczeństwa informacyjnego
Kształtowanie nowego wizerunku powiatu
Promocja inicjatyw kulturalnych, oświat. i sport.
Restrukturyzacja i modernizacja zorientowana
na potrzeby rynkowe dużych zakładów pracy

Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości

Stwarzanie warunków do pozyskiwania
inwestorów zewnętrznych
Wspieranie działalności org. pozarządowych
Współpraca z partnerami samorządowymi
Współpraca z partnerami działającymi w
obszarze rynku pracy



• Współpraca międzynarodowa i partnerstwo
regionów
Źródło: Opracowanie własne
149
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
W wymienionych wyżej obszarach (infrastruktura techniczna, środowisko naturalne,
sfera społeczna, sfera gospodarcza, integracja wewnętrzna i zewnętrzna) Strategia Rozwoju
Miasta Stalowa Wola w znacznej części wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju
Województwa – Podkarpackie 2020. Strategia ta jest również spójna z celami
strategicznymi Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego.
Oznacza to, że przyjmując niniejszą strategię Stalowa Wola może liczyć na wsparcie
finansowe zarówno w ramach programów krajowych, jak i w ramach poszczególnych
programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
150
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
12. Zarządzanie i monitoring
Proces
monitoringu
jest
niezbędny
dla
realizacji
opracowanej
strategii.
Systematyczna kontrola umożliwia wykrywanie wszelkich błędów i nieprawidłowości w
momencie ich wystąpienia. Monitoring umożliwia również określenie stopnia realizacji
strategii.
W
celu
stworzenia
systemu
szybkiego
reagowania
na
zmieniające
się
uwarunkowania rozwoju, konieczna jest rejestracja, analiza oraz aktualizacja kluczowych
czynników rozwoju, a także sprawny system przepływu informacji. W tym celu proponuje się
stworzenie specjalnej bazy danych, zawierającej poszczególne informacje takie jak
współczynniki ekonomiczne, struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia czy struktura
wydatków i inwestycji miasta itp. Baza danych umożliwi bieżąco gromadzenie i aktualizację
informacji.
Kluczową postacią w procesie monitoringu jest Prezydent Miasta Stalowej Woli.
Koordynacja poszczególnych zadań pozostaje właśnie w kompetencjach Prezydenta, zaś
struktura organizacyjna urzędu miasta powinna sprzyjać realizacji poszczególnych zadań
strategicznych. W celu prowadzenia sprawnego monitoringu proponuje się powołanie
Zespołu Zarządzająco - Monitorującego Realizację Strategii czyli komisji odpowiedzialnej za
realizację celów w wyznaczonych obszarach rozwojowych. Do zadań Zespołu powinny
należeć:
1. Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na realizację
strategii.
2. Ocena stanu faktycznego realizacji strategii.
3. Przekazywanie stosowanych informacji do banku danych.
4. Zabezpieczenie źródeł finansowania w postaci odpowiedniego zapisu w budżecie.
5. Opiniowanie umów partnerskich.
Osobą przewodniczącą Zespołowi Zarządzająco - Monitorującemu Realizację
Strategii powinien być Prezydent Miasta. Działania w ramach poszczególnych obszarów
rozwojowych powinny być realizowane jako samodzielne projekty, nadzorowane przez
wyznaczonych kierowników projektu.
Dodatkowo, na rysunku poniżej, przestawiono powiązanie wydziałów Urzędu Miasta
Stalowej
Woli
z
zadaniami
realizowanymi
w
ramach
poszczególnych
obszarów
strategicznych.
151
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015
Rysunek 4. Powiązanie wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli z zadaniami realizowanymi w ramach
poszczególnych obszarów strategicznych
OBSZAR
ROZWOJOWY
Współpraca wewnętrzna
i zewnętrzna
Wydział Budżetu
i Finansów
WYDZIAŁ
ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ
Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami,
Wydział Organizacji,
Wydział Budżetu i Finansów,
Kancelaria Prezydenta
Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami
Infrastruktura techniczna
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowisko naturalne
Wydział Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego
Wydział Budżetu i Finansów
Sfera społeczna
Wydział Działalności Gospodarczej i
Społecznej,
Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami,
Wydział Edukacji i Zdrowia,
Wydział Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego,
Wydział Organizacji,
Kancelaria Prezydenta,
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Działalności Gospodarczej
i Społecznej,
Sfera gospodarcza
Wydział Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami,
Wydział Budżetu i Finansów,
Kancelaria Prezydenta
152
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
13. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletnia Prognoza Finansowa
W trakcie tworzenia strategii miasto posiadało uchwalony dnia 14 grudnia 2007r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stalowa Wola pn.: „Poprawa stanu infrastruktury
społecznej i technicznej oraz naukowo – dydaktyczno – gospodarczej w Gminie Stalowa
Wola na lata 2008 – 2013”. Plan wykazywał m.in. koszty poszczególnych działań
wyznaczonych przez Urząd Miasta oraz czas ich realizacji.
Tabela 56. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stalowa Wola z dnia 14.12.2007 r.
Lp.
Nazwa zadania
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
1
2
Budowa odcinka drogi zbiorczej „Trasa Zachodnia”
Budowa drogi przez tereny HSW od ul.
Kwiatkowskiego do ul. Grabskiego
Przebudowa ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli
na odcinku KEN do ul. ks. J. Popiełuszki
Stworzenie kompleksowej bazy naukowo –
dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w
Stalowej Woli
Rozbudowa ogólnodostępnej bazy sportowej przy
szkołach na terenie miasta
Stworzenie otwartej strefy lekkoatletycznej w Stalowej
Woli
Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Hutniczej w
Stalowej Woli
Inkubator technologiczny
Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla rozwoju
Wydziały Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w
Stalowej Woli
Budowa sieci szerokopasmowej Internetu, urządzeń
monitoringu oraz sieci światłowodowe
Modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego po
realizacji programu Funduszu Spójności pn.
„Gospodarka wodno – ściekowa w Stalowej Woli
Termodernizacja szkół i przedszkoli
Budowa ul. Granicznej od ul. Klasztornej do ul.
Brandwickiej
Budowa wiaduktu łączącego ul. gen. L. Okulickiego z
ul. Przemysłową wraz z przebudową ul.
Przemysłowej
Przebudowa kładki nad torami kolejowymi między
dworcem PKS a budynkiem „Metalowiec”
Budowa ulic na os. Piaski
Budowa ul. na os. Hutnik II
Modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego
rejonie ulic między ul. Orzeszkową, Ofiar Katynia i
cmentarzem komunalnym
Uzbrojenie wielobranżowe terenów budowlanych na
os. Zasanie
Budowa ul. Zasanie
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Brandwickiej na os. Rozwadów i Charzewice
Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Charzewice
Przebudowa ulicy na os. Podchoinie
Budowa pawilonu wystawienniczego przy Muzeum
Regionalnym
Modernizacja budynku „Sokoła” w Rozwadowie
Przebudowa placu targowego przy ul. Okulickiego
2006 – 2010
2006 – 2009
3 063 000,00
1 593 470,00
2005 – 2008
8 703 427,55
2007 – 2012
56 571 280,00
2007 – 2012
1 050 000,28
2009 – 2011
8 889 281,74
2008 – 2011
7 500 000,00
2008 – 2009
2008 – 2010
3 599 520,00
3 795 785,00
2008 – 2010
4 500 000,00
2008 – 2010
6 400 000,00
2008 – 2010
2009 – 2010
3 450 000,00
1 200 000,00
2008 – 2010
5 580 000,00
2008 – 2009
150 000,00
2009 – 2011
2009 – 2010
2009 – 2012
3 680 000,00
1 521 242,00
300 000,00
2009 – 2012
375 000,00
2009
2008 – 2012
75 000,00
450 000,00
2008 – 2010
2009 – 2011
2008 – 2011
475 000,00
450 000,00
5 175 741,00
2007 – 2010
2008 – 2010
454 000,00
860 000,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
153
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Lp.
Nazwa zadania
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
27
Budowa kolektora deszczowego od wiaduktu wzdłuż
ul. KEN do rzeki San
Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale
socjalne
Budowa kolektora deszczowego od ul. Brandwickiej
do rzeki San na os. Posanie
Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki San
Budowa ul. łączącej most na Sanie przy ul.
Brandwickiej z ul. Chopina
Budowa ul. Dąbrowskiego-Przedwiośnie
Budowa hali widowiskowo-sportowej
Realizacja programu gospodarki odpadami
Rozbudowa i modernizacja schroniska dla
bezdomnych
Budowa basenów przy ZSO Nr 2 oraz ZSO Nr 3
Budowa zaplecza przy hali tenisowej
Modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego
osiedli Rozwadów i Charzewice
Uzbrojenie wielobranżowe terenów budowlanych na
os. Karnaty i Rozwadów II
Budowa przejścia podziemnego między ul.
Floriańską, a placem Piłsudskiego
Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ul.
Ofiar Katynia, Solidarności i Mickiewicza
Rewitalizacja rynku na os. Rozwadów
Rewitalizacja Parku Charzewice
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych –
parowozownia Rozwadów
Rewitalizacja historycznych obiektów w Stalowej Woli
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, stworzenie
Eko -Muzeum Techniki
Program profilaktyki zdrowotnej w szkołach w
zakresie stomatologii
Rozbudowa kompleksu basenów przy MOSIR jako
ośrodka zapobiegania chorobom cywilizacyjnym
Renowacja ogródka Jordanowskiego oraz placów
zabaw dla dzieci na terenie miasta
Renowacja Parku Miejskiego
Budowa Centrum Spójności Społecznej
Budowa Centrum Konferencyjnego dla sektora
biznesu
Podkarpacki Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej
i rozwoju Infrastruktury Sportowej „Euroboiska”
Budowa przedszkoli na terenie miasta
2008 – 2013
4 650 000,00
2007 – 2011
999 000,00
2009 – 2010
225 000,00
2009 – 2012
2009 – 2012
1 500 000,00
1 800 000,00
2009 – 2012
2009 – 2012
2009 – 2013
2009 – 2011
1 050 000,00
3 750 000,00
7 500 000,00
90 000,00
2009 – 2013
2010 – 2013
2009 – 2013
1 350 000,00
600 000,00
4 650 000,00
2010 – 2013
720 000,00
2010 – 2013
600 000,00
2008 – 2011
150 000,00
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
150 000,00
375 000,00
900 000,00
2009 – 2012
2009 – 2012
2 100 000,00
1 050 000,00
2008 – 2010
90 000,00
2009 – 2011
1 050 000,00
2010 – 2012
525 000,00
2009 – 2010
2009 – 2011
2009 – 2011
345 000,00
2 550 000,00
3 300 000,00
2007 – 2008
750 000,00
2007 – 2008
1 120 000,00
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Uchwalona dnia 21 października 2013 r. (Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/750/13)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stalowa Wola zawiera natomiast aktualnie
realizowane działania oraz działania przewidziane do realizacji do roku 2023. Prognoza
definiuje także m.in. koszty poszczególnych działań wyznaczonych przez gminę oraz czas
ich realizacji.
154
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Tabela 57. Działania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – stan na 21.10.2013 r.
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
Łączne nakłady
finansowe
256 780 896,45
1.a
- wydatki bieżące
1.b
- wydatki majątkowe
244 550 877,61
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr
157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
172 887 292,66
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
12 230 018,84
- wydatki bieżące
Czas na aktywność w Gminie Stalowa
Wola - wzrost aktywności zawodowej i
społecznej uczestników projektu poprzez
stworzenie systemu, który umożliwi im i
ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji
życiowej
Transfer wiedzy w zakresie współpracy
nauki z biznesem od podmiotów
niemieckich do przedstawicieli jst, sfery
biznesu i nauki ze Stalowej Woli wzmocnienie potencjału min. 24
pracowników jst oraz sfery nauki i biznesu
ze Stalowej Woli do rozwoju współpracy
na linii nauka-biznes, dzięki pozyskanym
doświadczeniom niemieckim
Uczenie się przez całe życie wzmacnianie europejskiego wymiaru
edukacji poprzez promowanie współpracy
międzynarodowej a także poprawa pod
względem jakościowym i ilościowym
partnerstw między szkołami w której
uczestniczą uczniowie i kadra
nauczycielska z różnych państw
członkowskich
Uczenie się przez całe życie wzmacnianie europejskiego wymiaru
edukacji poprzez promowanie współpracy
międzynarodowej, a także poprawa pod
względem jakościowym i ilościowym
partnerstw między szkołami oraz
mobilności, w której uczestniczą
uczniowie i kadra nauczycielska z
rożnych państw członkowskich
1 610 872,40
MIEJSKI
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
2013 2015
1 328 325,00
URZĄD MIASTA
2013 2014
142 794,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ
NR 4
2012 2014
80 260,00
PUBLICZNA
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 4
2012 2014
59 493,40
- wydatki majątkowe
"Rozbudowa potencjału Inkubatora
Technologicznego w Stalowej Woli zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego
regionu poprzez wzmocnienie jego bazy
1.1.2.1
innowacyjnej" - rozbudowa potencjału
Inkubatora Technologicznego poprzez
zakup części biurowej i budowę
modułowej hali produkcyjnej
171 276 420,26
URZĄD MIASTA
2013 2015
26 691 965,00
155
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
L.p.
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.2
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Stalowa Wola - poprawa
URZĄD MIASTA 2012
stanu i efektywności wykorzystania
infrastruktury energetycznej
Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie
terenów inwestycyjnych w rejonie drogi
łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną
drogą za Z-5 - poprawa atrakcyjności
URZĄD MIASTA 2011
inwestycyjnej i wzrost zainteresowania
inwestorów lokowaniem swej działalności
na terenie miasta
Podkarpacki system e-administracji
publicznej - Utworzenie e-administracji dla URZĄD MIASTA 2012
całego województwa podkarpackiego
Stworzenie kompleksowej bazy naukowodydaktycznej i socjalnej dla uczelni
wyższych w Stalowej Woli - jako ośrodka
intensyfikacji rozwoju gospodarczego i
społecznego Polski Wschodniej poprawa stanu infrastruktury uczelni
URZĄD MIASTA 2007
wyższych, wspieranie aktywności
obywatelskiej, zapewnienie równości
szans i spójności społecznej, poprawa
znajomości języków obcych oraz
wzmacnianie współpracy europejskiej
Systemowe zabezpieczenie opieki
długoterminowej osób starszych i
niesamodzielnych w Gminie Stalowa
URZĄD MIASTA 2013
Wola, w tym rozwijanie umiejętności
samoopieki - zapewnienie opieki
medycznej osobom chorym przewlekle
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
do
Łączne nakłady
finansowe
2014
3 205 281,05
2014
27 325 842,51
2014
2 008 291,00
2014
85 412 040,70
2016
26 633 000,00
0
1.2.1
- wydatki bieżące
0
1.2.2
- wydatki majątkowe
0
1.3
1.3.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż
wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
83 893 603,79
- wydatki bieżące
10 619 146,44
"PSeAP - Podkarpacki System e1.3.1.1 Administracja " - utrzymanie trwałości
projektu
Czyszczenie kanalizacji deszczowej na
terenie Miasta Stalowa Wola - utrzymanie
1.3.1.2 drożności i odpowiedniego stanu
technicznego kanalizacji deszczowej
miasta
Utworzenie naukowo-badawczego
Laboratorium Międzyuczelnianego w
1.3.1.3
Stalowej Woli - utrzymanie trwałości
projektu
1.3.2
- wydatki majątkowe
URZĄD MIASTA
2014 2018
749 673,44
URZĄD MIASTA
2012 2014
1 550 000,00
URZĄD MIASTA
2014 2023
8 319 473,00
73 274 457,35
156
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
L.p.
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
1.3.2.8
1.3.2.9
1.3.2.10
1.3.2.11
Nazwa i cel
Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z
os. Piaski w Stalowej Woli - etap I i II przebudowa ul. Przemysłowa boczna
wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną - ożywienie społecznogospodarcze obszarów zdegradowanych
Budowa obwodnicy m. Stalowej Woli i
Niska w ciągu dr. kr. Nr 77 LipnikPrzemyśl na odcinku od Chopina w
Stalowej Woli do projektowanej drogi
ekspresowej S-19 wraz z łącznikiem
pomiędzy obwodnicą a dr. kr. Nr 77 w
Stalowej Woli - poprawa powiązań
komunikacyjnych i systemu komunikacji
publicznej województwa
Budowa przejścia przez tory kolejowe
między dworcem PKS-u a budynkiem
Metalowiec - zwiększenie bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu
Budowa stadionu piłkarskiego przy ul.
Hutniczej w Stalowej Woli - zwiększenie
dostępności mieszkańców do obiektów
sportowych i rekreacyjnych
Modernizacja dróg na os. Rozwadów i
Charzewice - poprawa powiązań
komunikacyjnych i systemu komunikacji
publicznej miasta
Modernizacja hali sportowej przy ZSO Nr
2 w Stalowej Woli - poprawa warunków
uprawiania sportu
Modernizacja wiaduktu drogowego w
ciągu ul. Traugutta nad torami kolejowymi
w Stalowej Woli - zwiększenie
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego
Modernizacja zespołu pałacowoparkowego w Charzewicach - ożywienie
społeczno-gospodarcze obszarów
zdegradowanych
Monitoring budynków i placów w
szkołach, przedszkolach i żłobku w
Stalowej Woli - zabezpieczenie budynków
przed dewastacją oraz poprawa
bezpieczeństwa w placówkach
oświatowych
Ograniczenie ilości zanieczyszczeń
przedostających się do środowiska na
terenie miasta Stalowa Wola ograniczenie ilości zanieczyszczeń
przedostających się do środowiska z
nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych
Ograniczenie ilości zanieczyszczeń
przedostających się do środowiska
poprzez budowę sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na os.
Charzewice i Rozwadów w Stalowej Woli
- ograniczenie ilości zanieczyszczeń
Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
URZĄD MIASTA
2008 2015
11 620 871,93
URZĄD MIASTA
2006 2015
5 859 230,60
URZĄD MIASTA
2011 2015
1 802 460,00
MIEJSKI
OŚRODEK
SPORTU I
REKREACJI
2008 2013
16 669 100,00
URZĄD MIASTA
2013 2014
2 140 000,00
URZĄD MIASTA
2010 2015
2 517 256,81
URZĄD MIASTA
2013 2014
1 122 000,00
URZĄD MIASTA
2008 2016
1 850 470,33
URZĄD MIASTA
2011 2014
642 219,00
URZĄD MIASTA
2011 2014
301 536,27
URZĄD MIASTA
2008 2014
3 764 358,20
157
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
przedostających się do środowiska z
nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych
1.3.2.12
1.3.2.13
1.3.2.14
1.3.2.15
1.3.2.16
1.3.2.17
1.3.2.18
1.3.2.19
Przebudowa skrzyżowania ul.
Solidarności z ul. Ofiar Katynia - poprawa
powiązań komunikacyjnych i systemu
komunikacji publicznej miasta
Przebudowa skrzyżowania ul.
Solidarności z ul. Wrzosową - poprawa
powiązań komunikacyjnych i systemu
komunikacji publicznej miasta
Przebudowa ul. Przemysłowej w Stalowej
Woli - poprawa powiązań
komunikacyjnych i systemu komunikacji
publicznej miasta
Rekultywacja terenów zdegradowanych
przez przemysł na obszarze HSW S.A.
(stawy osadowe i składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne) - zwiększenie
ilości terenów przywróconych do
właściwego stanu przez rekultywację
terenów powojskowych oraz
zdegradowanych przez przemysł i
górnictwo
Rewitalizacja terenów os. Fabrycznego
pomiędzy ul. Popiełuszki i Kilińskiego dokończenie zagospodarowania terenów
przyblokowych oraz zieleni
zorganizowanej w tym obszarze
System zielonych inwestycji termomodernizacja obiektów oświatowych
- oszczędność energii cieplnej w
budynkach użyteczności publicznej
poprzez ich termomodernizację
Zagospodarowanie stadionu
lekkoatletycznego (II etap) przy ul.
Staszica w Stalowej Woli - poprawa
bezpieczeństwa użytkowanych obiektów
sportowych
Zagospodarowanie terenów między ul. ks.
J. Popiełuszki a ul. Floriańską uporządkowanie i dostosowanie do
nowych funkcji terenów w centrum miasta
URZĄD MIASTA
2012 2014
3 554 243,00
URZĄD MIASTA
2012 2014
1 319 294,71
URZĄD MIASTA
2012 2014
7 207 994,00
URZĄD MIASTA
2008 2016
5 219 434,00
URZĄD MIASTA
2010 2015
2 844 896,00
URZĄD MIASTA
2011 2014
3 506 517,50
URZĄD MIASTA
2013 2014
801 500,00
URZĄD MIASTA
2011 2014
531 075,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uchwały Rady Miejskiej St. Woli nr LIII/750/13 z 21.10.2013 r.
158
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
TABELE
Tabela 1. Powierzchnia Stalowej Woli na tle wybranych miast województwa
podkarpackiego ………….……..…………………………………..…………......11
Tabela 2. Użytki rolne oraz leśne w powiecie i mieście (dane w ha) w 2012r…….………13
Tabela 3. Długość i jakość dróg gminnych i powiatowych w latach 2007 – 2012…..…....16
Tabela 4. Wodociągi w Stalowej Woli w 2012r. ……………………………………………...19
Tabela 5. Kanalizacja w Stalowej Woli w 2012r. ……..…………………………….……..…19
Tabela 6. Sieć gazowa w Stalowej Woli, w 2011 r. …………………..…………….….…... 20
Tabela 7. Elektrociepłownia Stalowa Wola - dane o przedsiębiorstwie za 2012r. …….…21
Tabela 8. Tereny zieleni w Stalowej Woli w 2012 r. ………………………………….……...23
Tabela 9. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
w wybranych miastach województwa podkarpackiego w latach 2006-2011
(dane w tonach)……………………………………… ………………………..…….24
Tabela 10. Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych w latach 2006-2011 (dane w tonach) ………….…………….…….25
Tabela 11. Zaludnienie w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego (dane
w os./ km 2 ) ……………………………..……………………….…………………31
Tabela 12. Zaludnienie Stalowej Woli na tle wybranych miast województwa
podkarpackiego w 2012 r. ……………………….………………………………..31
Tabela 13. Ruch naturalny wg płci w latach 2007 – 2012…………………………………...33
Tabela 7. Migracje gminne na pobyt stały wg typu i kierunku w latach 2007-2012….….35
Tabela 15. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
w latach 2007 – 2012 w Stalowej Woli …….........................................……..36
Tabela 16. Zasoby mieszkaniowe w Stalowej Woli w latach 2007-2012………….………36
Tabela 17. Zasoby mieszkaniowe w wybranych miastach województwa podkarpackiego w
2012r. …………………………………………….………………………………….37
Tabela 18. Udział mieszkań w Stalowej Woli wyposażonych w instalacje w liczbie
mieszkań ogółem, Stalowej Woli, w latach 2007 - 2010 (dane w %) ….……37
Tabela 19. Liczba żłobków na terenie Stalowej Woli w latach 2007 – 2012 …..………...42
Tabela 20. Placówki ochrony zdrowia na terenie Stalowej Woli w latach 2007-2011 …..47
Tabela 21. Usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli w 2012 r. ………………………………..……..………………..49
Tabela 22. Wykaz przedszkoli w Stalowej Woli ………………………………………….…..62
Tabela 23. Wykaz szkół podstawowych w Stalowej Woli ……………...……………..…….63
Tabela 24. Dane o szkolnictwie podstawowym w Stalowej Woli ………………….……….63
Tabela 25. Wykaz szkół gimnazjalnych ……………………………………………….………63
Tabela 26. Dane o szkolnictwie gimnazjalnym w Stalowej Woli ………………….………. 64
Tabela 27. Komputeryzacja w szkołach Stalowej Woli (dane w szt.) ……………….……..64
159
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Tabela 28. Wykaz etatów w stalowowolskich szkołach podstawowych i gimnazjach w
2012 r…………………………………………………………………...…….….….65
Tabela 29. Wykaz publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych w Stalowej
Woli …………………………………………………………………….……..…..…65
Tabela 30. Dane o studentach i absolwentach szkół wyższych w Stalowej Woli …..…...76
Tabela 31. Zatrudnienie wg płci w wybranych miastach województwa podkarpackiego w
2012 r. ……………………………………………………………………….………77
Tabela 32. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wybranych powiatach
województwa podkarpackiego w 2012 r. ……………………..…..……….…...78
Tabela 33. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg płci w wybranych miastach
województwa podkarpackiego w 2012 r. …………………………………..…...80
Tabela 34. Struktura bezrobocia w Stalowej Woli w 2012 r. ………………………..……...80
Tabela 35. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2012 r. ……………..…..81
Tabela 36. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w 2012 r. ……………….….....81
Tabela 37. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stażu pracy w 2012 r. …….….....81
Tabela 38. Bezrobotni wg wieku w 2012 r. ……………………………………………….…..82
Tabela 39. Bezrobotni wg wykształcenia ……………………………………………….…….82
Tabela 40. Podmioty gospodarki narodowej z rejestru REGON wg sektorów
własnościowych w 2012 r. ………………………….……………...…………….83
Tabela 41. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg wybranych sekcji
PKD w 2012 r. ……………………………………………………………….……..84
Tabela 42. Podmioty z rejestru REGON dla Stalowej Woli wg liczby pracujących w 2012r.
……………………………………………………………………………………………….…….85
Tabela 43. Targowiska w Stalowej Woli w 2012 r. ………………………………….….…...91
Tabela 44. Turystyczne obiekty noclegowe w latach 2008-2012 ………………….…..….95
Tabela 45. Powiązanie badanych idei rozwoju miasta z celami i obszarami strategicznymi
………………………………………………………………………………………………....…117
Tabela 46. Stopień realizacji idei zawartych w strategii miasta Stalowej Woli …..……..118
Tabela 47. Średnia ważność idei zawartych w strategii …………………………….……..119
Tabela 48. Potrzeby rozwojowe miasta (liczba wskazań przez respondentów) ….…….119
Tabela 49. Ważność potrzeb rozwojowych miasta …………………………………...……120
Tabela 50. Zmiana sytuacji we wskazanych obszarach ………………………..….……...120
Tabela 51. Harmonogram realizacji Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli …….….….136
Tabela 52. Dochody Stalowej Woli za 2012 r. (dane w zł) ………………………..……….138
Tabela 53. Wydatki Stalowej Woli w 2012 r. (dane w zł) …………………….….…………139
Tabela 54. Porównanie Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli ze Strategią Rozwoju
Województwa – Podkarpackie 2020 ………………………..……….………...148
160
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Tabela 55. Porównanie Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli ze Strategią Rozwoju
Powiatu Stalowowolskiego …………………………..………………………..149
Tabela 56. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stalowa Wola z dnia 14.12.2007 r…..153
Tabela 57. Działania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – stan na 21.10.2013r.
………………………….…………………………….………………………….. 155
WYKRESY
Wykres 1. Wysokość emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych
na terenie Stalowej Woli w latach 2007–2011 (dane w tonach) ..........…...…...24
Wykres 2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w
wybranych miastach województwa podkarpackiego w latach 2006-2011
(dane w tonach)………………………..………………………………………………24
Wykres 3. Wysokość emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych
na terenie Stalowej Woli w latach 2007-2011 (dane w tonach) ..........………...25
Wykres 4. Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
w wybranych miastach województwa podkarpackiego w latach 2006-2011
(dane w tonach) ……………………………………………………………….………26
Wykres 5. Zużycie wody w Stalowej Woli na potrzeby gospodarki narodowej i przemysłu w
2012r. ……………………………………………………………………...……………27
Wykres 6. Liczba ludności w Stalowej Woli w latach 2007–2012 ……………………………..32
Wykres 7. Liczba ludności w Stalowej Woli w latach 2007–2012 wg płci …………………….32
Wykres 8. Przyrost naturalny ogółem w Stalowej Woli w latach 2007-2012 ………………... 33
Wykres 9. Przyrost naturalny wg płci w Stalowej Woli w latach 2007-2012 ………………… 34
Wykres 10. Struktura migracji w latach 2007-2012 w Stalowej Woli ………………………… 34
Wykres 11. Procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym
i poprodukcyjnym na przestrzeni lat 2007-2012 w Stalowej Woli……….…..… 35
Wykres 12. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Stalowej Woli w latach 2007–
2012 (dane w m 2 ) ………………………………………………..……..…………. 36
Wykres 13. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę w Stalowej Woli
w latach 2007–2012 (dane w m 2 /os.) …………………………...………………. 37
Wykres 14. Przestępstwa ogółem w latach 2007-2011 ……………………...…………………45
Wykres 15. Struktura przestępczości ogółem w powiecie stalowowolskim w 2011 r. ………46
Wykres 16. Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych wg wybranych
rodzajów przestępstw w 2011 r. ………………………..………………………… 46
Wykres 17. Liczba hospitalizacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
na przestrzeni lat 2007–2012 ………………………………….………………….. 48
Wykres 18. Liczba świadczeń ambulatoryjnych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w
Stalowej Woli w latach 2007–2012 ………………………………………………. 48
161
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
Wykres 19. Zatrudnienie w Stalowej Woli w latach 2007–2012 ……………………………… 77
Wykres 20. Pracujący w 2011 r. …………………………………………………………………. 78
Wykres 21. Liczba bezrobotnych ogółem w Stalowej Woli, w latach 2007–2012 ………….. 79
Wykres 22. Stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranych powiatach woj. podkarpackiego
w 2012 r. ………………………….…………………………………………………. 79
Wykres 23. Struktura bezrobocia wg płci w latach 2007-2012 ………………………………...80
Wykres 24. Analiza ankiet uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oddziałujących
na funkcjonowanie Miasta Stalowa Wola ………………………………………. 107
Wykres 25. Dochody budżetu Stalowej Woli w latach 2000-2012…………………………... 137
Wykres 26. Źródła dochodów budżetu Stalowej Woli w 2012 r. ………………….………… 138
Wykres 27. Wydatki budżetu Stalowej Woli w latach 2000-2011 r. ………………………… 139
MAPY
Mapa 1. Powiat stalowowolski na tle województwa podkarpackiego …………………………..9
Mapa 2. Stalowa Wola na tle powiatu stalowowolskiego ………………………………………...9
Mapa 3. Plan Miasta Stalowa Wola ……………………………………………………………….12
OBRAZY
Obraz 1. Stalowa Wola - skrzyżowanie ul. St. Staszica, ul. Ks. J. Popiełuszki
i Al. Jana Pawła II ..…………………………………………………………………..……………..16
Obraz 2. Lasy Janowskie ………………………………………………………..…………………22
Obraz 3. Rezerwat Imielity Ług ………………………………………………………...………….22
Obraz 4. Stalowowolskie osiedle mieszkaniowe ……………………………………...…………38
Obraz 5. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski (KONKATEDRA, Bazylika Mniejsza) …..44
Obraz 6. Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej ……………………………………………..…..45
Obraz 7. Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego …………………………………………….……45
Obraz 8. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ……………………………………..……..……54
Obraz 9. Stadion piłkarski w Stalowej Woli ………………………………………………...…….58
Obraz 10. Hala sportowa w Stalowej Woli ………………………………………………..……...58
Obraz 11. Hala tenisowa w Stalowej Woli …………………………………………………..…...59
Obraz 12. Budynek dyrekcji Huty Stalowa Wola ……………………………………...…………83
Obraz 13. Kościół św. Floriana ……………………………………………………………..……..93
Obraz 14. Szlak rowerowy na ternie powiatu stalowowolskiego – zielony ……………..…….94
162
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007-2015
RYSUNKI
Rysunek 1. Logiczna struktura strategii ……………………………………………..………… 103
Rysunek 2. Obszary strategiczne ………………………………………………………………..113
Rysunek 3. Zależności między dokumentami krajowymi i unijnymi ………………………….146
Rysunek 4. Powiązanie wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli z zadaniami realizowanymi
w ramach poszczególnych obszarów strategicznych ………………………….151
163
Download