Załącznik do Uchwały Nr XLV/808/09

advertisement
Załącznik do Uchwały Nr XLV/808/09
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 21 maja 2009r.
OPINIA
RADY
MIEJSKIEJ
WYZNACZENIA
W
ORAZ
STALOWEJ
PRZEBIEGU
WOLI
ODNOSNIE
GRANIC
NOWYCH
PROPOZYCJI
SPECJALNYCH
OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000.
Po zapoznaniu się z pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pana Michała
Kiełsznia z dnia 29 kwietnia 2009r, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 09.05.2009r.,
w sprawie przedstawienia opinii oraz uwag co do proponowanych specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000, Rada Miasta Stalowa Wola negatywnie opiniuje granice
proponowanego obszaru Natura 2000, Dolina Dolnego Sanu, na terenie Gminy Stalowa Wola
w zakresie jej przebiegu na lewym brzegu rzeki San. Przekazując swoją opinię zgłaszamy
nastepujące zastrzeżenia:
1. Stalowa Wola jest miastem przemysłowym, powstałym przed II Wojną Światową w
ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego i do dnia dzisiejszego zachowało swój
przemysłowy charakter, co miało ogromny wpływ na siedliska flory i fauny w
granicach
administracyjnych.
Funkcjonowanie
tego
przemysłu
było
zawsze
nierozerwalnie związane z korzystaniem z rzeki San (pobory wody technologicznej,
zrzuty ścieków, przesył mediów).
Wykonawstwo jak i utrzymanie tych urządzeń wymaga stałej ingerencji nie tylko w
tereny strefy przybrzeżnej (miedzywala), ale również w koryto rzeki (wykonanie
elementów konstrukcyjnych zrzutu i poboru, ubezpieczenie brzegów, korekta koryta
rzeki). Również bliskie sąsiedztwo obiektów Elektrowni Stalowa Wola oraz Miejskiej
i Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków negatywnie wpływa na rozwój przewidzianych
do ochrony zbiorowisk fauny i flory.
2. Wskazane w Standardowym Formularzu Danych typy siedlisk znajdujące się na
obszarze projektowanego Obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu nie wskazują na
szczególnie cenne wartości przyrodnicze:

względna powierzchnia najrzadszych i najcenniejszych zbiorowisk roślinnych jest
stosunkowo niewielka (0-2%)

żadne ze zbiorowisk nie cechuje się doskonale zachowaną strukturą i funkcjami
naturalnymi ( stan zachowania B)

zbiorowisko
o największym
procentowym
udziale w ogólnej powierzchni
projektowanej ostoi (niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie),
wykazujące również wysoki stopień reprezentatywności i dobry stan zachowania, jest
jednak w skali kraju zbiorowiskiem stosunkowo często występującym, stwierdzonym
aż w 198 z powołanych dotychczas Obszarów Natura 2000.
3. Obserwowane w Dolinie Dolnego Sanu gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Rady 79/409 EWG oraz gatunki ptaków migrujących nie wymienionych w załączniku
I Dyrektywy Rady 79/409 EWG regularnie występujące na wskazanym obszarze,
tworzą nieistotne w skali kraju populacje lęgowe a w wielu przypadkach obserwowane
są rzadko lub bardzo rzadko jedynie w okresie przelotów.
4. Liczne występowanie na obszarze Doliny Dolnego Sanu bobra (Castor fiber) oraz
wydry (Lutra lutra) w skali kraju nie jest zjawiskiem szczególnym i jest związane z
silnym rozwojem populacji obu wymienionych gatunków w okresie ostatnich kilku
lat.
5. Zachowanie funkcji rzeki San jako bardzo ważnego korytarza ekologicznego dla wielu
cennych gatunków ryb oraz migrujących ptaków, wydaje się w większym stopniu
zależeć od efektywnej ochrony przed zanieczyszczeniami wód u źródeł niż od
obejmowania samej doliny dodatkowymi formami ochrony przyrody.
Po analizie Standardowego Formularza Danych, dla proponowanego obszaru Dolina
Dolnego Sanu, nie można jednoznacznie stwierdzić czy gatunki, które zostały w nim
zawarte rzeczywiście występują w granicach administracyjnych gminy Stalowa Wola.
6. Wskutek krótkiego terminu na wyrażanie opinii nie ma możliwości przeprowadzenia
wiarygodnej inwentaryzacji przyrodniczej - termin 30 dni nie jest wystarczający z
uwagi na okres lęgowy ptaków, ale również na zachowanie procedury formalno –
prawnej oraz zapewnienie udziału społeczeństwa, do czego jesteśmy zobowiązani
odrębnymi przepisami. Ponadto działająca na naszym terenie Wojewódzka Rada
Ochrony Przyrody powołana do opiniowania obszarów chronionych nie brała udziału
w pracach nad ustaleniem granic tego obszaru.
7. Przy wyznaczaniu granicy proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 tj. Dolina Dolnego Sanu, nie wzięto pod uwagę zasięgu i skali
oddziaływania Elektrownia Stalowa Wola S.A oraz Oczyszczalni Ścieków Miasta
Stalowa Wola, którą zarządza Miejski zakład Komunalny Sp. z o. o., wobec czego
granica proponowanego obszaru przebiega zbyt blisko tych obiektów.
8. Bezpośrednie Sąsiedztwo Elektrowni Stalowa Wola, nie było wzięte pod uwagę przy
wyznaczeniu granic proponowanego obszaru Natura 2000, Dolina Dolnego Sanu.
Powyższe zagraża w istotny sposób spójności tego obszaru. Ponadto zachodzi
poważna wątpliwość czy w sąsiedztwie tak dużego zakładu przemysłowego występują
gatunki uznane przez Komisję Europejską za priorytetowe. Wobec powyższego
wyrażamy poważne obawy odnośnie konsekwencji w przypadku stwierdzenia braku
występowania tu gatunków uznanych za priorytetowe.
9. Elektrownia Stalowa Wola S.A. oraz Oczyszczalnia Ścieków Miasta Stalowa Wola,
posiadają stosowne uprawnienia do prowadzonej obecnie działalności, zgodne z
obowiązującym prawem - wprowadzenie obostrzeń związanych z proponowanym
obszarem Natura 2000 ogranicza je znacznie. Celem uniknięcia konfliktu w miejscach
bezpośredniego sąsiedztwa obszaru Natura 2000 i terenów inwestycyjnych oraz
ograniczenia możliwości i potencjału rozwojowego gminy zasadnym byłaby zmiana
proponowanych granic.
10. Istniejący oraz projektowany układ komunikacyjny miasta Stalowa Wola w części
przylegającej do granic proponowanego obszaru Natura 2000, Dolina Dolnego Sanu,
nie był wzięty pod uwagę przy wyznaczaniu granic. W granicach proponowanego
obszaru znajduje się istniejąca od wielu lat zabudowa jednego z osiedli miejskich
(Sochy) zlokalizowana również w terenach międzywala rzeki san.
Ponadto należy podkreślić że Gmina Stalowa Wola posiada uchwalone studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obejmuje cele i
uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy, kierunki zagospodarowania przestrzennego
gminy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, politykę rozwoju przestrzennego
umożliwiającą realizację nakreślonych celów, politykę osłabiania czynników negatywnie
wpływających na rozwój przestrzenny, instrumenty realizacji polityki przestrzennej, obszary
poddane rewitalizacji.
Miasto rozwijało się i rozwijać będzie na lewym brzegu Sanu, na kierunku północ - południe
w układzie pasmowym. Możliwości rozwoju na kierunku południowym do granic z miastem
Nisko praktycznie zostały wyczerpane (ograniczać się będą jedynie do uzupełniania już
istniejącej zabudowy osiedla Hutnik). Główne tereny rozwojowe miasta wyznaczono między
Rozwadowem i Charzewicami. Ponadto zakłada się uzupełnianie i intensyfikację oraz
restrukturyzację istniejącego zainwestowania. Uwarunkowania rozwoju wskazują na
zróżnicowane możliwości rozwoju danych funkcji w poszczególnych strefach Stalowej Woli.
Wyznaczenie terenu Doliny Dolnego Sanu będzie kolidować z realizacją w/w komunikacji
drogowej oraz inwestycji wyznaczonych w studium oraz planach miejscowych.
W świetle powyższego konieczne jest zweryfikowanie proponowanego specjalnego obszaru
Doliny Dolnego Sanu wyznaczonego w granicach administracyjnych miasta przy
uwzględnieniu zainwestowania i kierunków rozwoju miasta przedstawionych na rysunku
studium.
Istnieje niebezpieczeństwo, że wprowadzenie obszaru Dolina Dolnego Sanu na terenie miasta
spowoduje zahamowanie rozwoju miasta poprzez wydłużenie a nawet zablokowanie procedur
związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji zgodnie przyjętymi kierunkami rozwoju
gminy w studium i obowiązujących planach miejscowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że
wprowadzenie w/w obszaru będzie się wiązało z niedogodnościami dla gminy np.:
ograniczeniami działań w zakresie dysponowania nieruchomościami oraz zmierzeń
inwestycyjnych
przestrzennego,
w
ramach
opracowanych
miejscowych
planów
zagospodarowania
zmniejszeniem lub uniemożliwieniem działalności w zakresie nowych inwestycji jak i
rozbudowy istniejących,
zwiększeniem kosztów nowych inwestycji np. w zakresie nowo planowanych dróg,
budynków i innych przedsięwzięć,
może
powodować
konflikty
lokalne
wynikające
z
postępowań
roszczeniowo
odszkodowawczych,
działania inwestycyjne na obszarach będących w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru będą
ograniczone, gdyż nie mogą wpływać w sposób negatywny na obszary Natura 2000,
konieczność przeprowadzenia dodatkowych kosztownych analiz, ekspertyz i raportów z
wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
Biorąc powyższe pod uwagę negatywnie zaopiniowano zaproponowany przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska obszar Doliny Dolnego Sanu w granicach administracyjnych
miasta Stalowa Wola. Należałoby postulować o zmianę granic obszaru Natura 2000 w
stosunku do terenów zakwalifikowanych w studium i planach jako tereny przeznaczone pod
rozwój infrastruktury, komunikacji, zabudowy usługowej i wnieść przeprowadzenie granic
obszaru Natura 2000 po linii brzegu rzeki San.
Download