Bory Dolnośląskie - Natura 2000 a turystyka

advertisement
„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”
„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”
BORY
BORY DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
WSTĘP
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego
prawa w 2004 r., funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych,
rezerwatów przyrody i innych form.
Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny o największym znaczeniu
dla
zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt
czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości
przyrodniczych całej Europy.
Sieć Natura 2000 to skrócona nazwa Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
która jest wprowadzana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tworzą ją poszczególne
obszary Natura 2000, wyznaczane zgodnie z jednolitymi, naukowymi kryteriami zapisanymi
w dyrektywie Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1992 r. o ochronie siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w Europie
BORY DOLNOŚLĄSKIE
Obszar specjalnej ochrony ptaków ( dyrektywa Ptasia )
Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów
leśnych. Obszar położony jest głownie na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, od południa ogranicza go
próg Pogórza Izerskiego. Bory leżą w dorzeczu Odry, a przez nie z południa na północ płyną
wypływające z Sudetów rzeki: Nysa Łużycka, Kwisa i Bóbr, które po przejściu progu pogórza
usypały rozległe stożki napływowe z materiału wyniesionego z gór.
Drzewostan budują bory sosnowe z ubogim runem (wrzosy, borówki ). W piętrze
podszytu występują jedynie żarnowiec i jałowiec.
Dominującym gatunkiem jest sosna z domieszką dębów, brzozy i buka oraz jodły
i świerka. Na żyźniejszych siedliskach występują płaty borów mieszanych i fragmenty
lasów liściastych: buczyn i grądów.
W okolicy Węglińca znajdują się kompleksy stawów rybnych – Stawy Parowskie
ostoja ptaków obejmująca kompleks kilkunastu stawów różnej wielkości pomiędzy
Węglińcem a Parową.
Ukształtowały się tu naturalne strefy roślinności wodnej:
elodeidów, nymfeidów, szuwaru trzcinowego, szuwaru
turzycowego i wilgotnych łąk.
Gniazdują tu : bąk, bączek, bocian czarny, gągoł,
cietrzew, żuraw oraz kania czarna i błotniak
BĄK
CIETRZEW
BOCIAN CZARNY
Urozmaiceniem terenu są stanowiska kosodrzewiny na torfowiskach oraz rozległe
wrzosowiska i brzeziny w rejonie Świętoszowa, a na zagłębieniach fragmenty olsów.
Śródleśne torfowisko wysokie porośnięte borem
bagiennym i resztką mszaru torfowcowego, z wełnianką
pochwowatą, bagnem zwyczajnym i borówką bagienną.
Osobliwością jest tu populacja sosny błotnej, rzadkiego taksonu
będącego jedną z form krzyżówki sosny zwyczajnej i
kosodrzewiny.
Na północno-wschodnim skraju Borów Dolnośląskich , koło Szprotawy leży
rezerwat leśny Buczyna Szprotawska. W rezerwacie stykają się ze sobą dwa zespoły żyznej
buczyny: niżowej z perłówką jednokwiatową i górskiej z żywcem dziewięciolistnym.
Gniazdują tu 23 gatunki ptaków, m. in. : muchołówka mała, puszczyk, jastrząb.
MUCHOŁÓWKA MAŁA
PUSZCZYK
JASTRZĄB
Niespełna 3 km na wschód rośnie
jedno z najcenniejszych drzew w Polsce – dąb
szypułkowy
„Chrobry”, prawdopodobnie
najstarszy dąb w Polsce. W 1997 r. pień dębu
miał 9,85 m obwodu, a jego wiek oceniono
na 740 lat.
Bory są najważniejszą w południowo-zachodniej części
Polski ostoją bielika, cietrzewia i głuszca. Na obszarze stwierdzono
występowanie jednej z największych liczebnie populacji włochatki i
sóweczki spośród wszystkich ostoi ptaków w Polsce
GŁUSZEC
WŁOCHATKA
BIELIK
SÓWECZKA
Ostoja Bory Dolnośląskie leży w pobliżu granicy
z Niemcami z głównym ośrodkiem turystycznym w Szprotawie.
Będąc na terenie ostoi warto zobaczyć muzeum ziemi Szprotawskiej
zlokalizowane w zabytkowej bramie Żagańskiej.
Z tego przejścia ostrołukowego jeszcze
późnymi wieczorami miała wyjeżdżać zjawa.
w
XVIII
wieku
Zwiedzić należy też cmentarz Żydowski w Puszczykowie oraz staw turkusowy koło
Małomic. Zobaczyć można również jedną z niewielu zachowanych w Polsce wież rycerskich
w Witkowie. Warto też obejrzeć wiadukt Hitlera na rzece Bóbr.
WIEŻA RYCERSKA
CMENTARZ ŻYDOWSKI
WIADUKT HITLERA
Wykorzystane źródła: strony internetowe Natura 2000,
„Skarby przyrody i krajobrazu Polski”, autor Romuald Olaczek,
„Polska pełna uroku” , wydawnictwo petit fute
Download