Postanowienie raport Baslux

advertisement
Zakrzew 2010.10.19
FEIT 7670 /6, 4 /10
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego
/Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000r tekst jednolity / w związku z art. 63 ust.1 , art. 63 ust. 4, art. 68
ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199
poz. 1227z 2008r /
Po zasięgnięciu opinii :
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie znak RDOŚ-14W00Ś-II-EW-6614-1194/10 z dnia 30.09.2010 r
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu – Opinia sanitarna znak ZNS.71283/10 z dnia 12.07.2010r
POSTANAWIAM
I. NAŁOŻYĆ OBOWIĄZEK
Na Inwestora : Firma „BASLUX” Sylwester Kowalski ; 26-600 Radom – Bielicha 95
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą
„ Budowa zakładu produkcji wyrobów z laminatu ,
II. OKREŚLIĆ ZAKRES RAPORTU
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3
października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr.199 poz. 1227 z 2008r z
póź. zmianami / , a w szczególności :
1. W zakresie ochrony przed hałasem – wykonać analizę emisji hałasu do środowiska zgodnie z
metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska , a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej
z polskimi normami i dostosowaniem do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić
zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia i
nocy ( dla poszczególnych wariantów i etapów ) i wskazującej tereny chronione akustycznie;
2. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne –
wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu zgodnie z metodyką
Ministra środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; należy przedstawić
czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne
stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, dołączyć wykaz aktualnego stanu
jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu oraz dane wejściowe przyjęte
do obliczeń ;
3. W zakresie gospodarki odpadowej – raport OOŚ powinien zawierać informacje dotyczące
rodzajów, kodów oraz przewidywanych ilości odpadów powstających na poszczególnych
etapach realizacji przedsięwzięcia oraz miejsc powstawania odpadów , sposobu ich
magazynowania oraz dalszego gospodarowania tymi odpadami;
4. Możliwość kumulowania się oddziaływań rozpatrywanego przedsięwzięcia z innymi
zlokalizowanymi na terenach sąsiednich
UZASADNIENIE
Wnioskodawca zamierza wybudować zakład produkcji wyrobów z laminatu na terenie
nieruchomości położonej na działkach o nr. 52, 53, 54, 55, 56 w miejscowości Milejowice przy ul.
Cerekiewskiej .
Zamierzenie inwestycyjne zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1
pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko /Dz.U.nr.257 , poz. 2573 ze zm. /
Niezależnie od kwalifikacji przyjętej przez urząd stosownie do obowiązujących przepisów
organ wystąpił o opinie w/w sprawie do organów decydujących w zakresie ochrony środowiska i
ochrony zdrowia .
Opinia organu upoważnionego w zakresie ochrony środowiska wyrażona w Postanowieniu
znak RDOŚ-14-WOOŚ-II- EW-6614- 1194/10 z dnia 30.09.2010 r oraz opinia organu upoważnionego
w zakresie ochrony zdrowia wyrażona w piśmie znak ZNS.712-83/10 z dnia 12.07.2010r wskazały
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w pełnym
zakresie .
Organ biorąc pod uwagę rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania
przedmiotowej inwestycji na środowisko , po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych
dokumentów , uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś i
uzyskane opinie organów uprawnionych postanowił wyrazić opinię o konieczności nałożenia na
Inwestora obowiązku opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , biorąc pod
uwagę co następuje :
1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, uwzględnieniem :
a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkcji wyrobów z laminatu na
terenie działek o nr. ewid. 52, 53,54,55,56 w miejscowości Milejowice przy ul. Cerekiewskiej
, gm. Zakrzew . W zakładzie będą produkowane wyroby z laminatów poliestrowych na
osnowie z włókna szklanego . Surowcem do produkcji będą : żywice poliestrowe, żelkot, mata
z włókna szklanego . Powierzchnia nieruchomości wynosi 12 000 m ², istniejący budynek
biurowo-magazynowy o powierzchni zabudowy 287 m ², planowana hala produkcyjna o
powierzchni 1050 m ², planowany budynek biurowo – magazynowy o powierzchni zabudowy
200 m ². Praca w zakładzie odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym . zatrudnionych
zostanie 5 osób. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 350 m od
terenu inwestycji .
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Informacje przedstawione w załączonej dokumentacji nie wskazują na występowanie w
sąsiedztwie inwestycji innych przedsięwzięć, w związku z tym nie można stwierdzić czy
oddziaływanie planowanej inwestycji będzie kumulowało się z innymi .
c) wykorzystania zasobów naturalnych
Użytkowanie planowanego przedsięwzięcia związane jest z zużyciem :
- żywicy – 12 000 kg/rok
- żelkotu - 2 000 kg/rok
d) emisji i występowania innych uciążliwości
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją substancji gazowych i
pyłowych do powietrza, powstających m.in. podczas wykorzystywania materiałów do
produkcji oraz ruchu pojazdów oraz z emisją hałasu związana z praca urządzeń i ruchem
pojazdów transportujących materiały i surowce, a także z wytwarzaniem odpadów.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli określić wielkość emisji i
występowanie innych uciążliwości w związku z planowanym przedsięwzięciem .
e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii
Brak informacji na temat możliwości występowania w zakładzie poważnej awarii.
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska ,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania
uwzględniające :
a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
W przedstawionej dokumentacji brak informacji o występowaniu w sąsiedztwie
inwestycji obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych .
b) Obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży .
c) Obszary górskie i leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. W bezpośrednim
sąsiedztwie terenu górniczego zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne , co wymaga
przeprowadzenia analizy w zakresie wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na ten
obszar.
d) Obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych
W przedstawionej dokumentacji brak informacji o występowaniu obszarów objętych
ochroną , w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych .
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Teren inwestycji znajduje się poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.nr.15551 poz. 1220 z
2009r.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są : - obszar specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 „ Dolina Pilicy PLB 140003 zlokalizowana w odległości około 3 km
od planowanego przedsięwzięcia, i obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000
„Dolina Dolnej Pilicy „ PLH 140016 .
Zgodnie ze Standardowym Formularzem danych podstawowym zagrożeniem w.w.
obszarów natura 2000 są : zmiana upraw zielonych na rolne oraz zaniechanie użytkowania
łąk i pastwisk, co powoduje naturalną sukcesję roślinności krzewiastej i drzewiastej ;
zabudowywanie obszarów dotąd niezabudowywanych , silna presja turystyczna związana
z rekreacją . Zagrożenie stwarza obniżenie poziomu wód gruntowych oraz przesuszanie
łąk i pastwisk . Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w sposób
bezpośredni, jak również pośredni nie będzie skutkowała wystąpieniem negatywnych
oddziaływań wskazanych w SDF-ie jako podstawowe zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotem
ochrony obszarów Natura 2000 : Dolina Pilicy PLB 140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH
140016.
Powyższe świadczy o tym, że realizacja i funkcjonowanie zakładu produkcji wyrobów z
laminatu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony w.w.
obszarów Natura 2000, jak również na spójność całej Europejskiej Sieci Ekologicznej
natura 2000.
f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Z przedłożonej dokumentacji brak informacji o obszarach , na których standardy jakości
środowiska w miejscu realizacji przedsięwzięcia zostały przekroczone
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne
h) Gęstość zaludnienia
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy
zaludnienia wynosi 120 osób/ km ² .
i)
Zakrzew,
na której
gęstość
Obszary przylegające do jezior
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.
j)
Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów
ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie występują .
3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z :
a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać
Przeprowadzenie oceny oddziaływania
pozwoli określić zasięg oddziaływania .
planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie trans-granicznie oddziaływać na środowisko ze
względu na jego położenie i niewielki zasięg przestrzenny oddziaływania na środowisko.
c) Wielkość i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej
Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
pozwoli określić zasięg, wielkość oraz złożoność oddziaływania.
na środowisko,
d) Prawdopodobieństwa oddziaływania
Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań przedsięwzięcia w fazie realizacji
i eksploatacji związanych w szczególności z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do
powietrza . Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie
wielkości tych oddziaływań.
e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie czasu
trwania, częstotliwości i odwracalności tych działań.
W celu przeprowadzenia dokładnej analizy oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko
należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko , który
umożliwi m in. zidentyfikowanie najbardziej narażonych terenów chronionych oraz wskaże
rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na inwestycji na środowisko i możliwe konflikty
społeczne .
Reasumując powyższe postanawiam jak w sentencji Postanowienia.
Na postanowienie niniejsze przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7-u dni od
daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy w Zakrzewie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom .
Otrzymują;
1. Inwestor „BASLUX” Sylwester Kowalski; 26-600 Radom – Bielicha 95
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 -015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ; 26-600 Radom ul. Aleksandrowicza 5
4. Sąsiedzi w sprawie ;
1.P.Wróbel Hanna
2.P.Wróbel Bogusław
3.P.Spólny Danuta
4.P.Spólny Stanisław
5. Urząd Gminy Zakrzew- tablica ogłoszeń
6. A/a
Download