postanowienie

advertisement
Krasne, 07.12.2015 r.
RI.6220.07.2015.MD
POSTANOWIENIE
Działając na podstawie:
 art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krasne, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan
Andrzej Klecha 39-300 Mielec, ul. Orzeszkowej 14, z dnia 24.09.2015 r. dotyczącego wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa
drogi gminnej Palikówka Przycznia”.
postanawiam
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Palikówka Przycznia”.
UZASADNIENIE
W dniu 24 września 2015 r. do Urzędu Gminy w Krasnem wpłynął wniosek Gminy
Krasne, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Andrzej Klecha 39-300 Mielec, ul.
Orzeszkowej 14, o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej Palikówka Przycznia”.
Na podstawie § 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2013, poz. 1397 z późn. zm.) - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów
mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, inwestycję należy zaliczyć do
planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
W dniu 27 października 2015 r. Wójt Gminy Krasne zwrócił się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia 05.11.2015 r. znak:
WOOŚ.4240.17.45.2015.JG.3 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
opinią z dnia 9.11.2015 r. znak: PSNZ.465-91/15 stwierdził, że nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Przedmiotem planowanego zamierzenia jest przebudowa drogi gminnej nr 008554R
Palikówka-Przycznia w miejscowości Palikówka. Długość przebudowywanej drogi to ok. 2300
m. W ramach inwestycji planuje się:

odnowienie istniejącej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem, niezbędnym remontem
oraz poszerzeniem do wymaganej szerokości,

przebudowę rowów odwadniających,

budowę chodnika jednostronnego i zatok autobusowych,

zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,

przebudowę zjazdów na drogi boczne z przepustami i przebudowę zjazdów
indywidualnych z przepustami,

budowę rowów krytych.
Projektowana droga po realizacji przedsięwzięcia będzie składać się z dwóch pasów ruchu
(każdy o szer. 2,5 m).
Analizując planowane przedsięwzięcie w oparciu o kryteria zawarte w art. 63 ust. l ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także biorąc pod uwagę w/w opinie stwierdzono że.
- Lokalizacja, skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu i charakter inwestycji.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 2,3 km.
Początek km 0+000 krawędź drogi powiatowej nr 1384R relacji Terliczka-Łąka-Strażów, a
koniec przy drodze powiatowej nr 1385R Palikówka – droga przez wieś. Planowane
przedsięwzięcie zawierać się będzie na działkach nr ew. 958/1, 715, 714/2, 941, 957, 812/1,
813/2 w miejscowości Palikówka gm. Krasne.
- Brak powiązań z innymi istotnie oddziałującymi na środowisko przedsięwzięciami.
Z uwagi na zakres przedsięwzięcia nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań z
innymi przedsięwzięciami.
- Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt, lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że przedsięwzięcie planowane jest do
zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651),
w tym poza granicami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszarem Natura 2000
znajdującym się w najmniejszej odległości od przedmiotowego przedsięwzięcia jest obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty „Mrowle Łąki” (PLH180043) oddalony o ok. 9 km.
Realizowane prace nie będą wiązać się z wycinką drzew i krzewów. Zgodnie z przedłożonymi
informacjami rowy będą odmulane poza okresem rozrodu płazów (tj. poza okresem od 1 marca
do 30 czerwca). Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia, jego rodzaj, lokalizację i skalę
generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz przewidywane działania
minimalizujące (terminy wykonania zaplanowanych prac, ochrona flory i fauny) stwierdzam,
że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przyrodnicze, tym samym oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
- Transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze.
Przez wzgląd na lokalny charakter inwestycji, oraz dużą odległość od granic państwa
przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym.
-Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych
obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP): „Stary Wisłok” o kodzie: PLRW200017226749. Z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 nr 49, poz. 549) wynika, że
JCWP „Trześniówka do Karolówki” stanowi naturalną część wód o złym stanie wód. Z oceny
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla ww. jednolitej części wód wynika, że cele
środowiskowe wyznaczone dla osiągnięcia w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły są zagrożone. Aktualny stan wód określony na podstawie Państwowego
Monitoringu Środowiska jest zły (stan chemiczny – dobry, stan ekologiczny – słaby). W świetle
zapisów art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych
części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie
pogorszeniu ich stanu.
Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”
planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd) o numerze PLGW2200127, o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem
ustanowionych dla niej celów środowiskowych. W myśl zapisów art. 38e ww. ustawy Prawo
wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub
ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa
ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi
między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Podczas realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do bezodpływowych
zbiorników i będą okresowo opróżniane przez uprawnione podmioty. Realizacja
przedsięwzięcia spowoduje częściowo zmianę sposobu odwadniania drogi. Na odcinku, gdzie
planowany jest chodnik, wykonany zostanie rów kryty. Wody opadowo-roztopowe będą
odprowadzane za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych do rowów otwartych
trawiastych oraz do rowów krytych (nas odcinkach, na których planowany jest chodnik). Biorąc
pod uwagę przewidywane natężenie ruchu na przedmiotowej drodze, wody opadoworoztopowe odprowadzane z powierzchni drogi spełnią wymagania, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Planowane
przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych.
Zgodnie z opublikowanymi pod adresem http://mapy.isok.gov.pl na Hydroportalu Map
Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego, analizowany teren znajduje się poza
zasięgiem zalewu wody Q1 %. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia
oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania jak również działania podejmowane w celu
minimalizacji skutków jego realizacji i eksploatacji uznano, że przedsięwzięcie to nie
spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, w tym nie
będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla
jednolitych części wód.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) najbliższe tereny
chronione pod względem akustycznym, to tereny zabudowy zagrodowej, dla których
dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 65 dB(A) w porze dziennej i 56 dB(A) w porze nocnej.
Natężenie ruchu na analizowanej drodze w stanie obecnym kształtuje się na ok. 151 poj./dobę.
Wobec powyższego można stwierdzić, że zasięg izolinii, określających dopuszczalne poziomy
dźwięku w środowisku, nawet po zwiększeniu natężenia ruchu pojazdów po przebudowie
zamknie się całkowicie w pasie drogowym i spełnione będą wymagania ww. rozporządzenia w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na wzrost emisji zanieczyszczeń
do atmosfery (spaliny z ruchu pojazdów). Poprzez poprawę jakości nawierzchni, w wyniku
planowanej przebudowy ruch pojazdów będzie bardziej płynny, przez co zwiększy się prędkość
przejazdu i tym samym zmniejszy się emisja spalin.
Powstałe na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą selektywnie
magazynowane i przekazywane do odzysku bądź unieszkodliwiania. Przy gospodarowaniu
odpadami przestrzegać należy zasad wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
Mając na uwadze, iż planowane przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury drogowej o
nieznacznym zajęciu terenu oraz braku wycinki drzew stwierdza się, że inwestycja nie wpłynie
istotnie na zmianę klimatu. W trakcie realizacji wystąpi nieznaczna emisja gazów
cieplarnianych wynikających z eksploatacji maszyn budowlanych. Nie wystąpi emisja wilgoci
w postaci pary wodnej. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę warunków
technicznych przedmiotowego układu drogowego, poprawę bezpieczeństwa ruchu,
zwiększenie komfortu jazdy oraz ograniczenie oddziaływań związanych z jego eksploatacją.
- W najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie występują zabytki chronione, pomniki przyrody ani
żadna roślinność chroniona prawem, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach
leśnych. Usytuowane jest także poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior, czy obszarami ochrony
uzdrowiskowej.
- Realizowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco wpływać na krajobraz z uwagi na charakter
przedsięwzięcia (przebudowa drogi po istniejącej nawierzchni). Przedmiotowa droga jest
dostosowana do istniejącego terenu, w związku z powyższym zakłada się, że realizacja
zamierzenia nie będzie zakłócać estetyki i krajobrazu.
Dla terenu planowanej inwestycji gmina nie posiada uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Z uwagi na niewielką skalę i zasięg oddziaływania, oraz biorąc pod uwagę zebraną
dokumentację należy stwierdzić, że przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko w ramach, którego sporządzony zostanie raport o oddziaływaniu na środowisko nie
jest konieczny. Wybrany wariant do realizacji jest najkorzystniejszy dla środowiska, a
zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne możliwe do realizacji przy obecnej
lokalizacji przedsięwzięcia i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony
środowiska.
Wobec tego postanowiono orzec jak w sentencji.
Niniejsze postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasnem, wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu
Krasne 121, oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia w celu powiadomienia zainteresowanych
właścicieli nieruchomości.
Pouczenie:
Przedmiotowe postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje stronom zażalenie.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania w trybie art. 49 kpa
3. a/a
Download