Ulan-Majorat, dnia - Gmina Ulan

advertisement
Ulan-Majorat, dnia,18 czerwca 2012r.
RRG.6220.2.2.2012
DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10 maja 2012r. Gminy Ulan-Majorat
Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko
UZASADNIENIE
Gmina Ulan-Majorat wnioskiem z dnia 10 maja 2012r. zwróciła się do Wójta Gminy
Ulan-Majorat z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na poprawie ponadlokalnego systemu gospodarki
odpadami poprzez rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Gminie Ulan-Majoratmiejscowość Rozwadów na dz.nr 339/3, 340/6.
Inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 80
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397).
Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wzięto
pod uwagę opinie organów RDOŚ i PPIS, jak również uwzględniono szczegółowe
uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w art. 63 ust.1 ww. ustawy z dnia 3
października 2008r. Wzięto pod uwagę fakt, że inwestor będzie ubiegał się o dofinansowanie
ze środków UE na realizację tego przedsięwzięcia i szczegółowo przeanalizowano
charakterystykę całej procedury wykonania rekultywacji .
Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ulan-Majorat.
Zgodnie z art.106 § 1 Kpa i art.64 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy zasięgnąłem
opinii organów o których mowa w pkt 1 i 2.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 8 czerwca
2012r. Nr WSTI.4240.38.2012.MP wyraził opinię, że dla wymienionego wyżej
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim pismem Nr ONSNZ.700/16/12 z dnia 25.05.2012r. wyraził opinię nie wnioskując nałożenia obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego
przedsięwzięcia.
Przeanalizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter, emisję i uciążliwości
związane z realizacją oraz eksploatacją przedsięwzięcia, a także rozwiązania chroniące
środowisko.
Kierując się kryteriami zawartymi aw art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199,
poz. 1227 z późn.zm.), jak również biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Radzyniu Podlaskim stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Poniżej przedstawiono uwarunkowania , którymi kierowano się rozstrzygając sprawę.
1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia
a). Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ew. 339/3, 340/6 położonych w
miejscowości Rozwadów, których właścicielem jest Gmina Ulan-Majorat.
Rekultywacja realizowana będzie na powierzchni 3933, m2
Składowisko odpadów zlokalizowane jest ok. 0,5 km na północny-wschód od
m. Rozwadów, ok. 0,5 km na zachód od wsi Stok i ok. 1,5 km na północny-zachód od m.
Ulan – Majorat oraz od koło 400 m od drogi asfaltowej Stok-Rozwadów. Od ww. drogi
wzdłuż zachodniej granicy składowiska zlokalizowana jest droga gruntowa pełniąca rolę
również drogi dojazdowej do składowiska. Cały teren jest ogrodzony oraz posiada od strony
północnej i wschodniej pojedyncze drzewa i zakrzaczenia.
Najbliższe zabudowania wsi Stok i m. Rozwadów położone są na zachód i wschód od
składowiska, w odległości ok. 500 m.
Dotychczas teren wykorzystywano wyłącznie do potrzeb składowania odpadów
pochodzących z terenu Gminy Ulan-Majorat.
Częściowo od strony północnej i wschodniej rosną pojedyncze krzewy i drzewa, na
pozostałej części nie ma zieleni.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie i rekultywacja
zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować:
1) rekultywację techniczną – uformowanie i zagęszczenie bryły i skarp składowiska,
budowa studni odgazowujących i reperów kontrolnych, pokrycie wierzchowiny i
skarp 20 cm warstwą rekultywacyjną z gruntu mineralnego zwięzłego oraz jej
stabilizacja poprzez zagęszczenie, pokrycie wierzchowiny i skarp 35 cm warstwą
rekultywacyjną z ziemi urodzajnej, uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska,
wykonanie rowów opaskowych, prace rozbiórkowe i porządkowe na terenie i wokół
składowiska;
2) rekultywację biologiczną – obsianie powierzchni wysypiska nasionami traw oraz
obsadzenie sadzonkami drzew i krzewów.
W fazie poeksploatacyjnej przewiduje się prowadzenie monitoringu polegającego na
badaniu: wielkości opadu atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych,
parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym oraz kontroli osiadania powierzchni
składowiska.
Przedmiotowe składowisko odpadów eksploatowane było od 1961r do 31 grudnia
2008r. Decyzją Starosty Radzyńskiego z dnia 20 października 2010r., znak OW.7164-2/10
zostało zamknięte.
Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska
naturalnego.
b) Powiązania z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się wzajemnych
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie
Planowana realizacja inwestycji w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami nie będzie
powodowała oddziaływań, które mogłyby wywoływać efekt skumulowany.
c) Wykorzystanie zasobów naturalnych
Do rekultywacji składowiska wykorzystana zostanie istniejąca zieleń porastająca wokół skarp
składowanych odpadów.
d)Emisja i występowanie innych uciążliwości
Na etapie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane z emisją do powietrza
substancji zanieczyszczających z prowadzonych robót budowlanych oraz pracy maszyn i
urządzeń budowlanych. Ze względu na małą wartość emisji, niewielką skalę planowanego
przedsięwzięcia, krótkotrwały okres – emisja zanieczyszczeń nie będzie miała większego
wpływu na stan powietrza w rejonie inwestycji. Zasięg oddziaływania tych emisji ograniczy
się tylko do najbliższego otoczenia prowadzonych prac. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
będzie miała charakter okresowy, a uciążliwości z tym związane ustaną wraz z zakończeniem
robót budowlanych. W fazie poeksploatacyjnej będą wprowadzane do powietrza substancje
takie jak: metan, dwutlenek węgla, tlen. Biorąc pod uwagę rodzaje i ilości substancji
wprowadzanych do powietrza, zakres i skalę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji a także
rozwiązania technologiczne, należy stwierdzić, że inwestycja w fazie poeksploatacyjnej nie
będzie powodowała przekroczeń standartów jakości powietrza poza rejon inwestycji.
Negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny na etapie realizacji inwestycji będzie
związane z emisją hałasu powstającą podczas prowadzenia robot budowlanych
uwarunkowaną koniecznością użycia sprzętu mechanicznego oraz środków transportu.
Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały, niekumulujący się w
środowisku i ustąpi wraz z zakończeniem robot budowlanych. W celu ograniczenia
uciążliwości hałasowej wszelkie prace na etapie realizacji będą przeprowadzane w porze
dziennej tj. od 6.00 do 22.00 przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu o
najkorzystniejszych parametrach akustycznych oraz przy maksymalnie skróconym
harmonogramie robot budowlanych.
Podczas realizacji przedsięwzięcia powstaną nieznaczne ilości odpadów, a
gospodarka nimi będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Ze względu na rodzaje wytwarzanych odpadów, a także z uwagi na właściwy sposób
zagospodarowania wytwarzanych odpadów nie przewiduje się znaczącego wpływu na
środowisko związanego z emisją odpadów.
Z uwagi na właściwy sposób zabezpieczenia przed przenikaniem wód opadowych i
odciekowych powstających na składowisku odpadów, nie przewiduje się znaczącego wpływu
na zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Składowisko odpadów nie posiada
sztucznej izolacji. Wykonana warstwa izolacyjna nie dopuści do infiltracji wód opadowych w
głąb korpusu wysypiska. Ponadto zostanie wykonany rów opaskowy dla odcięcia odpływu
wody z powierzchni składowiska. Obecnie wysypisko posiada sieć otworów kontrolnych do
analizy wpływu obiektu na stan wód podziemnych.
e) Ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
Podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia awarii.
2.Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się
środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
a)Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 215-Subniecka Warszawska.
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły(M.P. z dnia 21 czerwca 2011r. nr 49, poz.549) przedsięwzięcie zlokalizowane
jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonym kodem europejskim
PLGW 230084 leżącym w obszarze dorzecza Wisły, w ekoregionie równin wschodnich o
nazwie JCWPd 84. Ocena stanu ilościowego-dobry, ocena stanu chemicznego-dobry, ocena
ryzyka-niezagrożona.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zasięgu obszaru Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim PLRW 200024248699 o nazwie
Bystrzyca od Samicy do ujścia, leżącym w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym
Środkowej Wisły, scalona część wód SW 0545. Odcinek posiada typ JCWP-małe i średnie
rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych oraz status –silnie
zmieniona część wód. Ocena stanu –zły. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych
części wód oceniono jako zagrożone. Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW
generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na
brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości
pogorszenia stanu oraz nieuzyskania celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych.
b) Obszary wybrzeży
Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wybrzeży
c)Obszary górskie lub leśne
Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach górskich, w pobliżu inwestycji
nie znajdują się obszary leśne
d)Obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne wód
śródlądowych.
Z analizy szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ustawy ooś wynika, że
planowana inwestycja położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych oraz
obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych
e)Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary NATURA 2000 oraz
pozostałe formy ochrony przyrody
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. z 2009 r. Dz.U. Nr 151,
poz. 1220 z późn. zm. ), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi
obszarami objętymi ochroną przyrody są:
- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn.”Dolina Tyśmienicy” PLB 060004,
położony w odległości ok. 15,3 km od planowanej inwestycji,
- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. „Lasy Łukowskie” PLB 060010,
położony w odległości ok. 15,4 km od planowanej inwestycji.
- rezerwat przyrody „Czapliniec w Uroczysku Feliksówka” , położony w odległości ok. 8,6
km od planowanej inwestycji,
- Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu, położony w odległości ok. 6,8 km od
planowanej inwestycji,
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Annówka”, położony w odległości ok.12,1 km od
planowanej inwestycji.
f) Obszary, na których standarty jakości środowiska zostały przekroczone.
Na obszarze, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie stwierdzono przekroczeń
standardów jakości środowiska oraz nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń w związku z
realizacją przedsięwzięcia.
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
h)Gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Ulan-Majorat wynosi 56,6 osób/km2
i)Obszary przylegające do jezior
Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze przylegającym do jezior.
j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiskowym i obszarze ochrony
uzdrowiskowej.
3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt 1 i 2.
Biorąc pod uwagę wszystkie dane o przedsięwzięciu i fakt, iż znajduje się ono poza
obszarami objętymi ochroną można stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie
powodowała utraty lub fragmentacji kluczowych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały ww. obszary ochrony
przyrody.
Z analizy szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ustawy ooś
wynika, że planowana inwestycja położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód
podziemnych oraz obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Ponadto planowana
inwestycja nie jest usytuowana na obszarze wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior,
obszarze górskim i leśnym, obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne lub na terenie uzdrowiska.
Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter
lokalny, krótkotrwały i odwracalny.
Po analizie wszystkich informacji należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji
planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości
powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z
emisją odpadów, nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat akustyczny i środowisko
gruntowo-wodne.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w
którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium
odwoławczego w Białej Podlaskiej za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji
Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
ooś.
Otrzymują:
1. Urząd Gminy Ulan-Majorat 57; 21-307 Ulan-Majorat
2. Wajda Andrzej
Al. Racławickie 40/4; 20-043 Lublin
3. Domański Zbigniew
zam. Rozwadów 38 A; 21-37 Ulan-Majorat
4. Kaznowska Maria
zam. Rozwadów 9; 21-307 Ulan-Majorat
5. Świerzkowski Piotr
zam. Rozwadów 30; 21-307 Ulan-Majorat
6. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw
Terenowych I ul. Brzeska 41; 21-500 Biała Podlaska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim
ul. Pocztowa 5; 21-300 Radzyń Podlaski
Download