UMOWA ****

advertisement
Umowa P1/DIS/UFM/…./2016
o współpracy
w zakresie dozoru nad prawidłowym funkcjonowaniem gminnego składowiska
odpadów komunalnych w Przemkowie
Zawarta we Wrocławiu, w dniu ……..……. 2016 r. pomiędzy:
Dolnośląską Inicjatywą Samorządową Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu
ul. Kotlarska 42, 50 - 151 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS: 0000471772, o nr. NIP: 8971791468, wysokość kapitału zakładowego: 312.400,00 PLN,
reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Jarzynkę jako Prezesa Zarządu, uprawnioną do
samodzielnej reprezentacji,
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
1.
2.
3.
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest współpraca mająca na celu zagwarantowanie
prawidłowego funkcjonowania gminnego składowiska odpadów komunalnych
w Przemkowie (dalej jako składowisko).
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bieżącego
nadzoru nad składowiskiem oraz jego wyposażeniem. Zakres Umowy obejmuje
w szczególności:
1) codzienne kontrolowanie poziomu odcieków,
2) informowanie Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach także stosowne
służby publiczne (Policja, Pogotowie Ratunkowe itd.), o każdej okoliczności
zakłócającej lub mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie składowiska,
3) doglądanie nieruchomości, w tym kontrolowanie stanu zabezpieczenia przed
ewentualnym skażeniem oraz nadzór nad sprawnością urządzeń i zabezpieczeń
chroniących przed nieuprawnionym wtargnięciem na teren składowiska osób
trzecich,
4) podejmowanie koniecznych czynności mających na celu zapewnienie pracy
urządzeń stanowiących wyposażenie składowiska.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy:
1) Obsługa codzienna obejmuje:
a)
Doglądanie nieruchomości w tym kontrolowanie stanu zabezpieczenia przed
ewentualnym skażeniem środowiska.
b)
Kontrola poziomu odcieków
c)
Przerzut odcieków ze stacji pomp do zbiornika odcieków.
d)
Sprawdzenie działania urządzeń i zabezpieczeń chroniących przed
nieuprawnionym wtargnięciem na teren składowiska osób trzecich.
e)
Kontrola działania automatycznego oświetlenia składowiska.
f)
Podejmowanie koniecznych czynności mających na celu zapewnienie
prawidłowej pracy urządzeń stanowiących wyposażenie składowiska.
2) Obsługa okresowa (częstotliwość wynikająca z zapewnienia właściwego działania
urządzeń) obejmuje:
a)
Sprawdzanie drożności ścieżek między czujnikami automatycznego
Strona 1 z 3
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
systemu dozoru składowiska(w zależności od potrzeb wykaszanie
i czyszczenie)
b)
Sprawdzanie i utrzymanie w należytym stanie punktów poboru próbek
w ramach monitoringu środowiskowego składowiska.
c)
Kontrola i utrzymanie w sprawności systemu odgazowania kwatery
składowiska.
d)
Sprawdzenie stanu i działanie automatycznej wagi samochodowej
(w okresie zimowym włączanie systemu podgrzewania wagi).
e)
Kontrola stanu działania urządzeń elektrycznych (w tym szaf sterowniczych).
f)
wykaszanie przerośniętej trawy i chwastów do wysokości zapewniającej
prawidłowe działanie systemu alarmowego łącznie o powierzchni ok 1200
m2 na terenie składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie,
(województwo dolnośląskie). Część terenu zaplecza składowiska odpadów
w Przemkowie, to obszary zielone wymagające okresowego koszenia - w
sezonie wiosna – lato - jesień (czerwiec -październik).
g)
Wykaszanie i okresowe odchwaszczanie terenu ścieżki edukacyjnej w
sezonie wiosna-lato-jesień (czerwiec-październik)
3) Całodobowa dyspozycyjność związana z odbieraniem informacji od dyspozytora
stacji monitoringu składowiska w przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren
składowiska.
4) W sytuacjach tego wymagających - osobiste przybycie na teren składowiska.
Wykonawca oświadcza, że doskonale zna stan składowiska, a także zasady
i standardy, jakie muszą być zachowane, dla zapewnienia prawidłowego
i bezpiecznego jego funkcjonowania.
§2
Za wykonywanie czynności wymienionych w § 1 Zamawiający zobowiązuje się płacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……… zł netto (słownie: ………….. złotych)
za każdy m-c trwania Umowy.
Do wynagrodzenia doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie
wystawienia faktury
Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 30 dni od wpływu faktury lub rachunku.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia
2017 r.
Umowa może ulec rozwiązaniu przez którąkolwiek ze Stron, bez podawania przyczyny,
za wypowiedzeniem trwającym 2 tygodnie, licząc od daty doręczenia oświadczenia o
woli rozwiązania Umowy.
W razie rażącego naruszenia zasadniczych obowiązków określonych w niniejszej
Umowie, Umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym.
§4
Zmiany treści Umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
1.
2.
§5
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej Umowy strony
zobowiązują się rozwiązać na drodze polubownej.
W razie konieczności wystąpienia na drogę sądową spór rozstrzygnie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Strona 2 z 3
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
1.
§7
Umowę sporządzono w formie pisemnej w 4 (czterech) jednobrzmiących
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla
Zamawiającego.
……………………………..
Zamawiający
………………………
Wykonawca
Strona 3 z 3
Download