Charakterystyka niecki Nr III składowiska odpadów innych niż

advertisement
Załącznik nr 1 do decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 29 czerwca 2012 r.,
znak:W.GP.6220.3.2011.AS
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:
 budowie kwatery - niecki nr III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz
z niezbędną infrastrukturą (w tym instalacji odgazowania kwatery, instalacji drenażu odcieków),
 budowie/przeniesieniu instalacji sortowania odpadów wraz z instalacją belowania odpadów oraz
wykonaniem boksów na odpady,
 budowie budynku technologicznego (hali) na potrzeby prasy belującej odpady,
 budowie placu kompostowania pryzmowego (dwuwariantowa lokalizacja placu),
 budowie w strefie wjazdowej budynku socjalno-biurowego, wagi samochodowej i myjki
automatycznej brodzika dezynfekującego (lub brodzika dezynfekującego),
 budowie placów technologicznych, drogi dojazdowej i drogi ppoż.,
 budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrodzenia z prefabrykatów betonowych
o wysokości 3 m wraz z bramą wjazdową o szerokości 6 m wraz z monitoringiem obiektu,
 zasieków na odpady, boksów na odzyskane odpady,
 wykonaniu instalacji monitoringu odcieków dla istniejącej kwatery niecki nr II w obrębie działek:
70/1, 72/1, 77/3, 79/1, 81/1 (obręb 13 Mostki).
W chwili obecnej Zakład Główny funkcjonuje w obrębie działek 67/1, 68/1, 76/1, 77/4 (obręb 13
Mostki).
Dojazd do nowej części Zakładu odbywać się będzie istniejącą drogą wzdłuż południowej
granicy Zakładu.
Kwatera składowiska - niecka nr II nie jest uszczelniona, wyrobisko to powstało w wyniku
eksploatacji kruszywa naturalnego. System składowania: podpoziomowy – nadpoziomowy. Istniejące
składowisko wyposażone jest w piezometry do analizy wód podziemnych (4szt.), reper geodezyjny
(4 szt.), miejsce pomiaru gazu składowiskowego (11 szt.) oraz deszczomierz do badania wielkości
opadu atmosferycznego.
Składowanie odpadów odbywać się będzie w sposób uporządkowany, równomiernie dla
Strona 1 z 11
wydzielonych rejonów składowania przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum niedogodności
w wyniku emisji odorów i pyłów oraz roznoszenia odpadów przez wiatr - zgodnie z następującymi
zasadami:
 składowanie odpadów odbywać się będzie metodą oddolnego, pasmowego układania odpadów, po
wjeździe na kwaterę pojazd jest przez pracownika kierowany w odpowiedniej części
eksploatowanego sektora i wyładowuje przywiezione odpady,
 kwatera jest podzielona na sektory robocze o powierzchni około 500 m2,
 przywiezione odpady rozmieszczone będą i rozplantowane przy pomocy spychacza,
 po rozplantowaniu odpadów należy rozpocząć zagęszczanie poprzez kilkakrotny przejazd
kompaktorem, warstwy zagęszczanych odpadów mają grubość ok. 2 m,
 dwumetrowe warstwy zagęszczonych odpadów należy przykrywać materiałem izolującym
o grubości ok. 20 cm (maksymalnie 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do
warstwy składowanych odpadów nie może przekroczyć 15 %),

w trakcie eksploatacji, równolegle z tworzeniem bryły składowiska, na bieżąco buduje się na nim
drogę eksploatacyjną,
 w miarę kształtowania skarp należy wykonywać drenaż przyskarpowy (drenaż zboczy).
Charakterystyka niecki Nr III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:
 pojemność całkowita: ok. 99.000 m3,
 rzędna dna kwatery: 186 m n.p.m.,
 docelowa rzędna składowania odpadów 199,5 m n.p.m.,
 powierzchnia: ok. 17.500 m2,
 szerokość/długość: ok. 66 x 265 m,
 przewidywana maksymalna ilość wybranych mas ziemnych pod nieckę kwatery (wraz z realizacją
zbiorników na odcieki): ok. 35.000 – 40.000 m3.
Przewiduje się odprowadzanie gazu ze złoża za pomocą 4 podciąganych studni odgazowujących,
wznoszonych w miarę składowania odpadów z umieszczonym centralnie filtrem gazowym z rury
perforowanej PEHD. Przyjęto promień oddziaływania pojedynczej studni R = 30 m.
Budowę systemu odgazowania kwatery przewiduje się rozpocząć od początku składowania
odpadów na kwaterze.
Odcieki składowiskowe poprzez zaprojektowany system drenażu i odprowadzenia dostaną się do
zbiornika odcieków V = 90 m3. Przewiduje się wykonanie bezodpływowego zbiornika ziemnego
uszczelniony folią PEHD 1,5 mm ułożoną na zagęszczonym podłożu z gruntu rodzimego.
Strona 2 z 11
Projektuje się okrycie uszczelnienia geowłókniną oraz płytą betonową grubości 10 cm
dozbrojoną w osi obojętnej, stalą w siatce o oczkach 25 x 25cm.
Odcieki ze zbiornika będą wywożone na oczyszczalnię ścieków lub recyrkulowane w obrębie
kwatery składowiska (przy użyciu pompy zatapialnej). Na wypadek konieczności zamknięcia dopływu
odcieku z kwatery do zbiornika i przetrzymania odcieku w kwaterze, przewiduje się montaż zasuwy
kołnierzowej Dn 315. Opcjonalnie proponuje się montaż przepływomierza elektromagnetycznego
w celu pomiaru wielkości powstającego odcieku. Należy unikać długotrwałego przetrzymywania
odcieków w obrębie kwatery składowania z uwagi na możliwość szybkiego wytrącenia się zawiesin
w obrębie przewodu drenażu i zakolmatowania jego światła szybko twardniejącym żelowatym osadem.
Przewiduje się wykonanie rurociągów związanych z drenażem odcieków w zakresie
następujących średnic:
 drenaż podstawowy i zbiorczy 250 mm,
 rurociąg transportowy (do zbiornika odcieków) z rur pełnych 315 mm.
Na końcówkach projektowanego drenażu zaprojektowano betonowe studzienki kontrolne
o średnicy 800 mm.
Przejście szczelne przez uszczelnienie kwatery należy wykonać fabrycznymi kształtkami
wykonanymi z tworzywa PEHD, w innym przypadku konstrukcję przejścia należy uzgodnić
z autorskim biurem projektów.
Po wschodniej stronie składowiska znajduje się naturalny drzewostan. W miejscach, gdzie
składowisko nie sąsiaduje bezpośrednio z naturalną roślinnością drzewiastą wykonane zostaną
nasadzenia drzew spełniających funkcję pasa zieleni ochronnej.
Przewiduje się realizację nowej linii sortowniczej lub przeniesieniu istniejącej linii sortowniczej.
W przypadku realizacji/zakupu nowej linii sortowniczej parametry technologiczne mogą ulec zmianie
do przestawionych poniżej, jednakże nie zmienią się główne jej parametry, w tym jej wydajność,
średnica frakcji itp.
Odzysk oparty będzie na mechanicznej oraz ręcznej (przez przeszkolonych pracowników)
selekcji odpadów.
W wyniku zastosowanego rozwiązania technologicznego linii sortowniczej poprzez sortowanie
uzyskuje się następujące surowce wtórne: stłuczka szklana bezbarwna i kolorowa, butelki PET cztery
kolory, folia bezbarwna i kolorowa, makulatura twarda i gazetowa, puszki metalowe i aluminiowe,
chemia gospodarcza.
Stan zatrudnienia na jednej zmianie 14 osób (kanał zasypowy 3 osoby, kabina wstępnego
sortowania 2 osoby, kabina sortownicza 9 osób).
Strona 3 z 11
Całość linii sortowniczej posadowiona będzie na utwardzonej powierzchni bez konieczności
stosowania elementów fundamentowych. Wyjątek stanowi kanał pod przenośnik załadowczy. Wybrane
surowce ze strumienia odpadów odbierane są spod sortowni kontenerami i przewożone do hali
belowania, gdzie po zbelowaniu i tymczasowym magazynowaniu w boksach przekazywane są do
recyklerów celem dalszego zagospodarowania.
Dla prawidłowej pracy linii sortowniczej z uwzględnieniem wykorzystania mocy przerobowej
konieczne
będzie
zapewnienie;
środki
transportu
typu
spycharko-ładowarka,
samochody
specjalistyczne typu hakowiec.
Prasa pozioma do belowania butelek PET, makulatury i folii. Instalacja belowania odpadów
zlokalizowana będzie w budynku technologicznym.
Zaprojektowano plac do produkcji kompostu o wymiarach 34,5 x 26 m i plac gotowego
kompostu o wymiarach 18 x 26 m. Nawierzchnię placu stanowić będzie beton asfaltowy ułożony na
podbudowie betonowej. Uszczelnienie placu zaprojektowano z folii PEHD gr. 1,5 mm, ułożonej na
geowłókninie, całość ułożona zostanie na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm.
Odwodnienie placu stanowić będą korytka odpływowe. Odcieki z kompostowania zostaną
odprowadzone do studzienek osadnikowo-odpływowych w pobliżu placu kompostowania a następnie
skierowane rurą PEHD 110 do zbiornika na odcieki. Wokół placu kompostowania zaprojektowano
krawężnik betonowy 30 x 15cm na ławie betonowej B-20 z oporem.
Dla przejęcia odcieków z płyty kompostowni zaprojektowano bezodpływowy zbiornik ziemny
uszczelniony folią PEHD 1,5 mm ułożoną na zagęszczonym podłożu z gruntu rodzimego. Dla potrzeb
okresowego nawilżania kompostu w okresie jego dojrzewania przewiduje się wykonanie instalacji
recyrkulacji odcieków w obręb placu kompostowniczego. Konstrukcja zbiornika analogiczna do
konstrukcji zbiornika na odcieki z kwatery składowiska oraz zbiornika na wody deszczowe i ppoż.
Przewiduje się instalację wagi samochodowej np o długości 18,0 m i szerokości 3 m w wersji
zagłębionej, zlokalizowanej w ciągu drogi wjazdowej w sąsiedztwie budynku socjalno-biurowego.
Nośność wagi wynosi ok. 60 Mg.
Myjka do kół i podwozi będzie pełnić funkcje brodzika dezynfekcyjnego, który umożliwia mycie
oraz dezynfekcje kół i podwozi pojazdów opuszczających składowisko. Stanowisko mycia umożliwia
prace w trybie automatycznym. Podczas pracy myjki wykorzystywany jest specjalny środek
chemiczny, który zmniejsza mętność wody i umożliwia uzyskanie lepszych efektów ochraniając myjkę
przed zanieczyszczeniem dużą ilością materiałów obcych. Ilość środka chemicznego zależy od ilości
zanieczyszczeń (ciał stałych) oraz od ilości mytych pojazdów. Szlam
z myjki usuwany będzie
automatycznie za pomocą zgarniaka, gromadzony w pojemniku i przekazywany uprawnionemu
Strona 4 z 11
odbiorcy. Brodzik dezynfekcyjny przewidziany jest dla pojazdów opuszczających teren Zakładu celem
umycia i dezynfekcji ich kół. Brodzik zaprojektowano w ciągu drogi wyjazdowej. Wymiary brodzika:
długość 14,50 m, szerokość 4,80 m, głębokość 0,40 m. Wymiary dna brodzika: 3,50 x 6,00 m.
W najniższym punkcie dna brodzika projektuje się wykonanie osadnika w postaci korytka
o szerokości 38 cm i głębokości 25 cm biegnącego przez całą szerokość śluzy. Odprowadzenie cieczy
dezynfekcyjnej rurą do zbiornika bezodpływowego.
Przewidywany
budynek
będzie
obiektem
wolnostojącym,
jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Obok budynku przewiduje się lokalizację miejsc postojowych dla pojazdów
osobowych. Ścieki sanitarne z budynku gromadzone będą w bezodpływowym szczelnym zbiorniku
o pojemności 10 m3.
Zaprojektowano drogi dojazdowe i drogi ppoż. z betonu asfaltowego o łącznej długości ok.
650 m. Szerokość drogi dojazdowej 6 m, drogi ppoż. 4 m.
Powierzchnia placów technologicznych około 8.300 m2 (wariant realizacji kompostowni na
działce 72/1 - powierzchnia placów zwiększy się o kolejne ok. 3.600 m2).
Place o nawierzchni utwardzonej wykonane zostaną w oparciu o aktualne przepisy w zakresie
warunków technicznych.
Wody opadowe z powierzchni placu technologicznego odbierane będą przez sieć wpustów
ulicznych i kierowane poprzez sieć kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator substancji
ropopochodnych do zbiornika wód opadowych i ppoż. o pojemności ok. 600 m3. Konstrukcja zbiornika
analogiczna do zbiorników na odcieki z kompostowni i kwatery niecki nr III.
Boksy na wysortowane oraz zbelowane odpady w ilości 5 szt. każdy boks ma wymiary 10 x 6 m.
Przewidywane boksy stanowić będą obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
z dachem płaskim jednospadowym.
Zasieki - miejsce rozładunku odpadów kierowanych na linię sortowniczą. Od strony wschodniej,
w sąsiedztwie linii sortowniczej przewiduje się wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych
elementów z betonu.
Z uwagi na nieuszczelnione dno eksploatowanej kwatery składowiska nie jest możliwy
monitoring jakości wód odciekowych. W związku z powyższym na działce nr 72/1 przewiduje się
realizację studni wraz z rurami drenażowymi (z kierunku spływu wód spod kwatery składowiska
w kierunku studni). Realizacja instalacja w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery składowiska pozwoli na
przybliżoną ocenę jakości odcieków, przyspieszy ewentualne działania minimalizujące negatywne
oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe w przypadku stwierdzenia pozanormatywnych stężeń
w drenowanych w kierunku studni wodach podziemnych z terenu składowiska.
Strona 5 z 11
Przewidywane wyposażenie zakładu w maszyny i pojazdy:
 kompaktor dla plantowania i zagęszczania odpadów masa około 20 Mg,
 spycharka gąsienicowa do plantowania z jednoczesnym ugniataniem,
 koparko - ładowarka do załadunku materiałów przeznaczonych na izolacyjne warstwy pośrednie,
zestaw ciągnikowy przeznaczony do transportu materiałów na warstwy izolacyjne pośrednie,
 ciągnik rolniczy,
 koparko - ładowarka czołowa,
 samochód ciężarowy,
 samochód specjalistyczny z hakowym systemem załadunku,
 ładowarka z chwytakiem,
 przyczepy i naczepy.
Do obsługi kompostowni przewiduje się następujące urządzenia:
 rozdrabniarko-mieszarka do rozdrabniania, mieszania i homogenizacji materiału przeznaczonego do
kompostowania,
 przerzucarka samojezdna do przerzucania pryzm kompostowych w fazie dojrzewania intensywnego
i pośredniego,
 sito bębnowe do odsiewu gotowego kompostu,
 ładowarka samojezdna do podawania materiału do rozdrabniarki oraz układania pryzm
kompostowych.
Na potrzeby magazynowania odpadów wykorzystywane będą kontenery o pojemności od 7 do
10 m3.
Nie przewiduje się konieczności usunięcia roślinności krzaczastej lub drzew będących w obrębie
działek (roślinność drzewiasta i krzaczasta zlokalizowana jest na obrzeżach działek i nie koliduje
z realizacją planowanych przedsięwzięć). Ewentualna niezbędna wycinka pojedynczych drzew lub
skupisk roślinności krzaczastej określona zostanie na etapie projektu budowlanego.
Faza przygotowania obejmować będzie:
 wykonanie piezometrów monitorujących nowa kwaterę zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
hydrogeologiczną,
 prace geodezyjne związane z pracami ziemnymi i budowlanymi,
 prace ziemne, niwelacyjne,
 prace budowlane, montażowe.
Strona 6 z 11
Charakter emisji w trakcie prac realizacyjnych jest niezorganizowany. Przewiduje się, że
realizacja prac związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycje potrwa minimum 1 rok maksymalnie 3 lata.
W fazie budowy emisja hałasu z terenu inwestycji związana będzie z pracą maszyn i urządzeń
budowlanych (takich jak: walce wibracyjne, koparki, spychacze, ładowarki, transportu ciężarowego).
Biorąc pod uwagę ograniczony czas pracy urządzeń oraz zastosowanie nowoczesnych
technologii budowy można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna występująca w fazie budowy nie
będzie dokuczliwa na terenach chronionych akustycznie. Czas tych niedogodności będzie ograniczony
i przejściowy.
Wibracje będą powodowane pracą maszyn ziemnych, pracami nawierzchniowymi, pracą walców
drogowych, koparek, ładowarek, zagęszczarek.
W trakcie prac budowlanych należy przewidzieć dostateczną ilość przenośnych toalet dla
pracowników budowlanych.
Prace budowlane nie będą przyczyniać się do powstawania ścieków technologicznych.
Ścieki deszczowe powstające w trakcie prac budowlanych będą wsiąkały w grunt.
Wody opadowe powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną ujemnie na jakość
środowiska naturalnego, o ile wykonawcy robót budowlanych w stosowny sposób zabezpieczą
organizację robót ziemnych oraz zastosują odpowiedni nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony
środowiska.
W
trakcie
przygotowywania
niecki
nowej
kwatery
może
wystąpić
konieczność
odpompowywania wody.
Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych maksymalnie około 2,5 Mg,
odpadów innych niż niebezpieczne około 25 Mg.
Odpady będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju w oznakowanych
pojemnikach (i szczelnych w przypadku odpadów niebezpiecznych) lub luzem w miejscach nie
kolidujących z prowadzoną działalności Firmy i realizowanymi pracami.
Realizacja przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia znaczących działań przekształcających
powierzchnię ziemi w obrębie Zakładu Głównego w Mostkach (dotyczy to głównie wykonania niecki
kwatery), realizacja pozostałych przedsięwzięć w ograniczonym stopniu przekształci istniejące
ukształtowanie terenu. Zakłada się, że przynajmniej częściowo masy ziemne wykorzystane zostaną
w obrębie Zakładu.
W
trakcie
eksploatacji
przedsięwzięcia
wystąpi
wyłącznie
niezorganizowana
emisja
zanieczyszczeń, powstających w wyniku funkcjonowania następujących źródeł, eksploatowanych na
Strona 7 z 11
terenie składowiska:
 emisja z kompostowni pryzmowej (alkohol butylowy, aceton, metyloetyloketon, octan etylu, octan
metylu, dwusiarczek dwumetylu, dwusiarczek węgla, amoniak),
 emisja niezorganizowana biogazu ze składowiska (kwatera II i kwatera III), składającego się
głównie z metanu i dwutlenku węgla oraz amoniaku, acetonu, siarkowodoru, merkaptanów oraz
węglowodorów alifatycznych,
 emisja niezorganizowana zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw w silnikach
pojazdów ciężarowych oraz maszyn roboczych poruszających się po terenie dróg i kwater
składowiska, kompostowni, linii sortowniczej i hali belownicy (pył zawieszony PM10, tlenek węgla,
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne).
Należy przestrzegać ogólnych zasad ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
analogicznych jak dla etapu realizacji przedsięwzięcia.
W otoczeniu analizowanego obszaru występują obszary związane z pobytem ludzi podlegające
ochronie akustycznej, które sklasyfikowano „tereny zabudowy zagrodowej”. Są to tereny zlokalizowane
w odległości około 300 m od południowej granicy składowiska.
Po zakończeniu procesu inwestycyjnego źródłami hałasu na terenie Zakładu Głównego „Eko
System” w Mostkach będą:
 pojazdy dowożące odpady (wjazdy/wyjazdy) - 43 pojazdy na dobę; droga ok. 1.200 m,
 pojazdy wywożące wysegregowane odpady (wjazdy/wyjazdy) - 17 pojazdów na dobę; droga ok.
600 m,
 pojazdy transportu wewnętrznego odpadów - 28 pojazdów na dobę; droga ok. 500 m,
 maszyny robocze składowiska (1 koparko-ładowarka, 1 kompaktor, 1 spycharka gąsienicowa),
 maszyny robocze kompostowni pryzmowej (1 rozdrabniarko-mieszarka, 1 przerzucarka
samojezdna, 1 sito bębnowe, 1 ładowarka samojezdna),
 maszyny robocze linii sortowniczej (1 ciągnik rolniczy, 1 koparko-ładowarka, 1 samochód
specjalistyczny „hakowiec”),
 hala belowania odpadów z maszynami roboczymi (1 ładowarka z chwytakiem),
 linia sortowni odpadów.
W obliczeniach uwzględniono również emisję hałasu w punktach zrzutu odpadów przy linii
sortowniczej oraz na kwaterze II i III, który trwa do 5minut/pojazd.
W ramach funkcjonowania składowiska nie przewiduje się znaczącego oddziaływania w zakresie
drgań pochodzących od pojazdów ciężarowych.
Strona 8 z 11
Na terenie Zakładu stanowiącego przedmiot analizy nie wystąpią technologiczne źródła istotnych
pól elektromagnetycznych.
Woda do celów bytowych pracowników Zakładu, na potrzeby technologiczne (na potrzeby
brodzika dezynfekującego) oraz na potrzeby porządkowe pobierana będzie z gminnej sieci
wodociągowej.
Ścieki bytowe i technologiczne z myjki (lub ewentualnie z brodzika dezynfekującego)
gromadzone będą w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku o pojemności 10 m3. Ścieki będą okresowo
wywożone specjalistycznym pojazdem na oczyszczalnię ścieków.
Wody odciekowe z kwatery niecki nr III kierowane będą do szczelnego bezodpływowego
zbiornika na odcieki o pojemności 90 m3. Ścieki okresowo wywożone będą na oczyszczalnię ścieków,
w miarę konieczności istnieje możliwość recyrkulacji w obręb kwatery składowiska.
Wody odciekowe z kompostowni będą kierowane do szczelnego bezodpływowego zbiornika na
odcieki o pojemności 380 m3. Ścieki okresowo wywożone będą na oczyszczalnię ścieków, w miarę
konieczności istnieje możliwość recyrkulacji w obręb placu kompostowni i wykorzystywania odcieków
do celów technologicznych.
Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni placu technologicznego kierowane są poprzez
system podczyszczający (separator substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem) do
zbiornika na wody deszczowe i do celów ppoż. o pojemności ok. 600 m3 (w tym zabezpieczenie ppoż.
200 m3). Ścieki okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków. W celach ppoż. zbiornik wyposażony
będzie w pompę zatapialną.
Do czasu zakończenia eksploatacji kwatery niecki nr II rodzaje i ilości odpadów
unieszkodliwianych poprzez składowanie oraz odzyskiwanych w obrębie kwatery nie ulegnie zmianie
w stosunku do stanu obecnego.
Przewidziane są trzy zasadnicze niezależne od siebie rodzaje dostaw odpadów:
 do bezpośredniego składowania i odzyskiwania w obrębie kwatery niecki nr III,
 do bezpośredniego kompostowania, w tym po wcześniejszych zabiegach przygotowawczych
(rozdrabnianie drewna),
 na plac zrzutowy instalacji sortowni mechaniczno-ręcznej sortowni odpadów w obrębie zasiek.
Miejscem składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w procesie
unieszkodliwiania D5 będzie kwatera nr III. Łączna ilość odpadów składowanych na składowisku nie
przekracza 50.000 Mg/rok.
Na podstawie powyższych ustaleń należy stwierdzić, że żaden z elementów planowanego
przedsięwzięcia na etapie eksploatacji nie wpłynie w znaczący sposób na gatunki i siedliska,
Strona 9 z 11
dla których wyznaczono obszary Natura 2000.
Funkcjonowanie składowiska nie powoduje oddziaływania transgranicznego.
Czas eksploatacji kwatery niecki nr III będzie uzależniony od ilości składowanych odpadów.
Przy maksymalnej ilości deponowanych odpadów na kwaterze nr III 50.000 Mg/rok wyniesie około 1,2
roku). Czas eksploatacji pozostałych instalacji nie ma ograniczeń czasowych.
Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) oraz ich transport będą
powierzane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia i zezwolenia. Działania te będą
mogły być prowadzone również z wykorzystaniem sił i środków własnych, po uzgodnieniu
z właściwym organem ochrony środowiska.
Proces demontażu infrastruktury technicznej prowadzony będzie, ze szczególną ostrożnością
i pod nadzorem, w celu wyeliminowania potencjalnych możliwości zanieczyszczenia gruntów.
Urządzenia i elementy infrastruktury przesyłowej przed demontażem będą opróżniane
i oczyszczane, a wszelkie wydobyte z nich osady będą usuwane i poddawane adekwatnemu,
bezpiecznemu dla środowiska odzyskowi (złom metali, gruz budowlany, możliwe do wykorzystania
elementy urządzeń) lub unieszkodliwianiu.
Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Oddziaływanie na atmosferę na etapie realizacji inwestycji na terenie Zakładu związane będzie
z użyciem urządzeń powodujących emisję spalin do powietrza. Wpływ będzie jednak czasowy i nie
będzie miał większego znaczenia w dłuższym horyzoncie czasowym.
Z chwilą funkcjonowania zakładu po realizacji przedsięwzięć emisja zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych spełni warunki wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza.
Emisje niezorganizowane np. emisja wtórna pyłów, emisje zanieczyszczeń z pojazdów
pracujących na terenie Zakładu Głównego będą niewielkie.
Emisje odorów w chwili obecnej nie są uregulowane prawnie, jednakże prawidłowe składowanie
odpadów
oraz
inne
zabiegi
technologiczne
minimalizujące
ilość
składowanych
odpadów
biodegradowalnych służyć będą do ograniczenia uciążliwości zapachowej.
W najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się następujące obszary
chronione:
 Rezerwat Wojsławice - ok. 1,8 km,
 Rezerwat Jabłecznik - ok. 5,6 km,
 Rezerwat Jamno - ok. 8,1 km,
 ZPK „Dolina Grabi" - ok. 7,7 km,
Strona 10 z 11
 Obszar Mający Znaczenie Dla Wspólnoty Grabią PLH100021 - ok. 9 km.
Należy zaznaczyć, że z uwagi na zakres i położenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie ono
oddziaływać na najbliższej położone obszary chronione.
Inwestycja planowana jest na obszarach rolnych, na których nie ma zabudowy mieszkaniowej,
a od najbliższej zabudowy mieszkaniowej na sąsiednich działkach jest około 300 m. Na
przedmiotowym terenie gmina Zduńska Wola nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja nie jest planowana na terenach wodno-błotnych, górskich, obszarach
wybrzeży, objętych ochroną, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Strona 11 z 11
Download