II. dane wejściowe do PROJEKTU BUDOWLANEGO

advertisement
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
Spis treści
Spis załączników …………………………………………………………….………………2
Spis rysunków…………………………...…………………………………………………...2
I. DANE OGÓLNE
1.0. Przedmiot opracowania………………………………………………………………3
2.0. Adres zakładu………………………………………………………………………….3
3.0. Inwestor…………………………………………………………………………………3
4.0. Podstawa opracowania………………………………………………………………3
5.0. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA…………………………………………………….4
II. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PASA ZIELENI
OCHRONNEJ O SZERKOŚCI 10 M
1.0. Lokalizacja ……………………………………………………………………………..5
2.0. Stan prawny…………………………………………………………………………….5
3.0. Charakterystyka terenu składowiska………………………………………………6
3.1. Morfologia i hydrografia……………………………………………………………...6
3.2. Gleby i roślinność……………………………………………………………………..7
II. STAN PROJEKTOWANY.
1.0. Wstęp…………………………………………………………………………………….7
2.0. Pas zieleni………………………………………………………………………………8
3.0. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia ……………………………………………...12
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
1
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
ZAŁĄCZNIKI
1.
Opinia hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie
projektowanej kwatery P3 wysypiska odpadów komunalnych miasta Poznania
w Suchym Lesie wykonana przez: Projektowanie Geologiczno – Inżynierskie
w grudniu 2005r.
SPIS RYSUNKÓW
Rys. nr 1 Rzut
kwatery P3 wraz z projektowanym pasem zieleni ochronnej o
szerokości 10 m, 1 : 1000
Rys. nr 2 Szczegół nasadzenia pasa zieleni ochronnej o szerokości 10 m i długości
400 m, 1:100
Rys. nr 3 Technologia wykonania zadrzewienia, 1 : 10
Rys. nr 4 Technologia nasadzenia krzewów, 1 : 10
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
2
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
I. DANE OGÓLNE
1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kwatery P3 zlokalizowanej na
terenie składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie. Dokumentacja
obejmuje projekt budowlany pasa zieleni ochronnej o szerokości 10 m wokół
kwatery składowania odpadów P3, lokalizowanej na składowisku odpadów
miasta Poznania zlokalizowanym w Suchym Lesie.
2.0. ADRES ZAKŁADU
Suchy Las, ul. Meteorytowa 1. gmina Suchy Las
3.0. INWESTOR
Zakład Zagospodarowania Odpadów
al. Marcinkowskiego 11.
61-827 Poznań
4.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.4.1.
Umowa nr 9/U/2006 z dnia 13.04.2006 r. pomiędzy Wysypiskiem
Odpadów Komunalnych miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu, al.
Marcinkowskiego 11, a firmą „HEKO’ mgr inż. Halina Karmolińska –
Słotkowska, ul. Miodowa 2A/2, Poznań.
1.4.2.
„Dokumentacja hydrogeologiczna dla rozbudowy wysypiska odpadów
komunalnych miasta Poznania”, opracowana przez GEOKOM w lutym
1993r.
1.4.3.
„Dokumentacja hydrogeologiczna dla rozbudowy wysypiska odpadów
komunalnych miasta Poznania”, opracowana przez GEOKOM w
kwiecień 1994r.
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
3
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
1.4.4.
„Opinia
hydrogeologiczna
określająca
warunki
hydrogeologiczne
w rejonie projektowanej kwatery P-3 wysypiska odpadów komunalnych
miasta Poznania w Suchym Lesie”, opracowana przez Projektowanie
Geologiczno – Inżynierskie mgr Wacław Ludwiczak w grudniu 2005r.
1.4.5.
„Dokumentacja
określająca
warunki
hydrogeologiczne
w
rejonie
projektowanej budowy kwatery P3 na terenie składowiska odpadów
miasta
Poznania
w
Suchym
Lesie”
,
opracowana
przez
Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe „EKOGEO” z Poznania, ul.
Nad Potokiem 27 a/11, opracowana w 2006 r.
1.4.6.
Mapa zasadnicza całego terenu składowiska opracowana dla celów
projektowych, zaktualizowana w miejscu projektowanej kwatery P3,
drogi dojazdowej technologicznej, wiaty na sprzęt ciężki, rurociągu
tłocznego wg stanu na dzień 12.05.06 r wykonana w skali 1 : 1000 przez
geodetę Stanisława Skwierzyńskiego.
1.4.7.
Decyzja nr ZZ-B-ZU-2120/34/84/06 z dnia 21.11.2006 r. wydana przez
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w
którym zezwala się na trwałe wyłączenie z produkcji 18,2973 ha gruntów
leśnych = lasów ochronnych ( lasy położone wokół miast, w promieniu
do 10 km od granic administracyjnych miasta Poznania0 o typie
siedliskowym lasu LMśw (las mieszany świeży), wchodzących w skład
oddziałów leśnych: 230-f, 231-b,o, 237-a, 238-b, 239-a,b nadleśnictwa
Łopuchówko,
obrębu
powszechnej
ewidencji
leśnego
Biedrusko
gruntów
jako
oraz
działki
oznaczonych
ewidencyjne
w
nr:
301,336,249,350,355,300,348 ( część) , 359 obrębu ewidencyjnego
Biedrusko, Gm. Suchy Las – pod rozbudowę składowiska odpadów
miasta Poznania w Suchym Lesie wg oznaczonym kolorem zielonym na
załączonym wyrycie z mapy gospodarczej Nadleśnictwa Łopuchówko w
skali 1 : 5000
5.0. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych dotyczących
pasa zieleni ochronnej o szerokości 10 m, projektowanego od strony na północ i
zachód od projektowanej kwatery P3. Pas ten jednocześnie Stanowić będzie
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
4
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
ochronę całego składowiska gdyż kwatera P3 stanowić będzie ostatnią kwaterę od
strony północno-zachodniej terenu całego składowiska.
Wymagania odnośnie pasa zieleni ochronnej wokół składowisk odpadów wraz z
szerokością 10 m –ą zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24
marca 2003 r. w sprawie lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim
powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. nr 61 poz.549), w
paragrafie nr 11.
II. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PASA ZIELENI
OCHRONNEJ O SZERKOŚCI 10 M
1.0. LOKALIZACJA
Składowisko położone jest w m. Biedrusko na terenie Gminy Suchy Las, przy
granicy administracyjnej między Suchym Lasem, a Poznaniem, na działkach obrębu
Biedrusko, jedn. ewid. Suchy Las, oznaczonych numerami: 272, 301, 331, 336, 344,
349, 350, 355, 360, 271, 300, 347, 348, 354, 357, 358, 359, 361. Projektowany pas
zieleni ochronnej lokalizuje się na terenie działki 349.
2.0. STAN PRAWNY
Nadzór organizacyjny nad wysypiskiem z ramienia Urzędu Miasta Poznania
sprawuje Wydział Inżyniera Miasta - Zarząd Usług Komunalnych. Wysypisko jest
zarządzane i administrowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą
w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 11.
Teren
składowiska
Przestrzennego,
nie
lecz
posiada
posiada
Miejscowego.
Studium
Planu
Zagospodarowania
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z tym Inwestor otrzymał we wrześniu
2006 r. decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kwatery
składowania komunalnych P3, drogi dojazdowej technologicznej wiaty na sprzęt
ciężki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a w tym pasem zieleni ochronnej o szer.
10 m, lokalizowanych na składowisku odpadów komunalnych miasta Poznania
zlokalizowanym w Biedrusku, gmina Suchy Las.
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
5
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
Obecnie teren składowiska jest dzierżawiony na podstawie Umowy Najmu z dnia
29.09.2006 r. , zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, a Nadleśnictwem Łopuchówko.
3.0.CHARAKTERYSTYKA TERENU SKŁADOWISKA
3.1. Morfologia i hydrografia
Na
obszarze
wokół
składowiska
zachowały
się
osady
lądolodu
skandynawskiego z kulminacją środkowopolskiej moreny czołowej – Góry Moraskiej
(154 m n.p.m.). Od Góry Moraskiej teren obniża się w kierunku północnym. Na
wysokości 150 - 140 m n.p.m. dominują pagórki piaszczysto-gliniaste, na wysokości
140 - 130 m n.p.m. – zbocza gliniaste, na wysokości 130 - 90 m n.p.m. – długie stoki
gliniaste, na wysokości 90 - 80 m n.p.m. – stoki i równina piaszczysta, na wysokości
80 - 70 m n.p.m. rozcięcia erozyjne równiny piaszczystej, poniżej 70 m n.p.m. –
zagłębienie końcowe z zarastającą i zabagnioną misą Jeziora Glinnowieckiego. Pod
względem geomorfologicznym badany teren leży w obrębie wysoczyzny morenowej
falistej, na północ od strefy pagórków moreny czołowej z kulminacją Góry Moraskiej –
154,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu zawiera się w granicach 100 - 108 m n.p.m.
Dawna powierzchnia kwatery P3 została poddana niwelacji w związku z pobieraniem
z niej mas ziemnych do obwałowań i rekultywacji kwater P1 i P2. Stąd też różnice
w wysokości między otworami archiwalnymi wykonanymi w 1982 roku, a aktualnymi
rzędnymi terenu.
W obrębie projektowanej kwatery, a w tym również pasa zieleni ochronnej brak jest
jakichkolwiek
cieków
zarówno
stałych
jak
i okresowych.
Najniżej
położone
zagłębienia terenu wypełnione są wodami opadowymi, co nie występuje na terenie
przewidzianym pod nasadzenia pasa zieleni ochronnej.
Zastoisko wody tworzy się na przedmiotowym terenie ze względu na fakt, że grunt
zbudowany jest z gliny. Na terenie przeznaczonym pod budowę kwatery P3 oraz w
jej obrębie wykonano kilka otworów geologicznych. Na terenie przewidzianym pod
zieleń ochronną wykonano do tej pory otwory badawcze oznaczone numerami:
21,22, a pokazane na Rys. nr 1. Natomiast w pobliżu projektowanego pasa zieleni
ochronnej wykonano otwory oznaczone numerami: III, IV, I i 23. Przekroje wykonane
w tych miejscach załączono do niniejszego projektu jako Zał. nr 1.
Dokładny opis dotyczący badań hydrogeologicznych przeprowadzonych na terenie
przeznaczonym pod budowę P3 i jej okolic zawarto w Rozdziale II.
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
6
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
3.2. Gleby i roślinność
Teren projektowanej kwatery, zlokalizowanej na północnym i zachodnim skraju
składowiska graniczy z gruntami leśnymi, użytkowanymi przez poligon wojskowy w
Biedrusku jako drogi czołgowe, dlatego też warstwa gleb gliniastych o miąższości 0,3
– 0,5 m uległa całkowitej degradacji. Pas gruntów bezpośrednio przylegających do
projektowanej kwatery pokryta jest roślinnością trawiastą z chwastami lub
z zaroślami z trzciny i sitowia. Dopiero w odległości powyżej 100 m przebiega linia
lasu z drzewostanem sosnowym z domieszką brzozy i dębu.
II. STAN PROJEKTOWANY.
1.0. WSTĘP
W ramach projektu rozbudowy składowiska, poza obiektem kwatery P3= ob. nr
101
planuje się budowę i innych obiektów, a w tym Ob. nr 106 – Pasa zieleni
ochronnej o szerokości 10 m.
W niniejszym rozdziale znajduje się projekt budowlany pasa zieleni ochronnej, który
stanowi integralną część projektu budowlanego rozbudowy składowiska w suchym
Lesie.
Wokół kwatery P3 od strony północnej i zachodniej zaprojektowano groble
o szerokości 3,0 m i wysokości od ok. 2,0 do ok. 8,0 m. n. p. t., o pochyleniu skarp
zewnętrznych min. 1:1,5 i wewnętrznych 1:2,5.Groble te służą min. w celu
odizolowania terenu całego składowiska od terenów do niego przylegających od
strony północnej i zachodniej, ponieważ kwatera P3 będzie kwaterą najbardziej
wysuniętą na północny- zachód kwaterą na tym składowisku. Od strony południowej
projektuje się ukształtowanie skarpy z pochyleniem 1:2,5 nawiązując się do „starej
kwatery” (łącząc się z nią). Grobla od strony wschodniej, czyli grobla łącząca kwaterę
P3 z P2 jest zaprojektowana na 2,0 m szerokości i ukształtowano ją nawiązując się
do istniejących rzędnych tej grobli zmieniając jedynie jej pochylenie na 1 : 2,5 wraz
wykopem pod projektowaną kwaterę P3 w tym miejscu tj. wzdłuż całej długości grobli
wschodniej od kwatery P2.Od strony „starej” kwatery zaprojektowano kotwienie folii
na półce o szerokości 2 m.
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
7
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
2.0. Pas zieleni.
Zgodnie z Rozporządzeniem z 24.03.03. r. dot. „terenu wokół składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” powinien znajdować się pas zieleni
o min. szerokości 10 m. W związku z tym od strony północnej i zachodniej kwatery
P3 należy wykonać pas zieleni zgodnie z Rozporządzeniem o długości L=400 mb.
Do stworzenia pasa zieleni wokół składowiska wybrano prezentowane poniżej
gatunki roślin. Są to gatunki rodzime lub z dawna zadomowione w naszym
krajobrazie, niezwykle wytrzymałe, nadające się na gleby gliniaste, o dużych
walorach
przyrodniczych
i
estetycznych.
Ze
względu
na
ich
masowe
wykorzystywanie w leśnictwie, oraz terenach zieleni są tanie i łatwo dostępne
w dużych ilościach.
WYSOKIE DRZEWA
1. Larix decidua subsp. polonica – Modrzew europejski – Drzewo do 30 – 40 m
wysokości o wąskiej koronie. Konary ułożone nieregularnie, prawie poziomo.
Dekoracyjne, jasnozielone igły, przebarwiają się jesienią na żółto. Opadają na zimę.
Znosi boczne ocienienie, ma małe wymagania siedliskowe i jest odporny na
zanieczyszczenia powietrza. Wzrost bardzo szybki.
2. Quercus rubra – Dąb czerwony – Drzewo do 20 – 25 m wysokości o szerokiej
koronie. Liście przebarwią się jesienią na czerwono. Gatunek tolerancyjny, może być
sadzony na glebach ubogich i lekkich. Wzrost szybki.
3. Alnus incana – Olsza szara – Drzewo do 20 m wysokości, niekiedy wielopniowe.
Daje odrosty z korzeni. Bardzo tolerancyjna, używana do rekultywacji nieużytków.
Dzięki współżyciu z promieniowcami oraz łatwo rozkładającym się liściom – użyźnia
glebę.
WYSOKIE KRZEWY, NISKIE DRZEWA
4. Acer campestre – Klon polny – wysoki krzew lub drzewo do 10-15 m wysokości.
Korona gęsta i zaokrąglona. Jest odporny na suszę. Bardzo cienioznośny.
5. Crataegus monogyna – Głóg jednoszyjkowy – wysoki krzew lub drzewo do 10m
wys. Ciernisty. Dekoracyjne kwiaty i owoce. Pełni ważne funkcje fitocenotyczne i
estetyczne w krajobrazie. Ma znaczenie glebochronne.
6. Sorbus aucuparia – Jarząb pospolity – drzewo do 15 m wysokości. Dekoracyjne
owoce pozostają długo na drzewach.
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
8
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
Drzewo ważne w biocenozie leśnej – owoce są pożywieniem dla wielu gatunków
ptaków i ssaków.
NISKIE KRZEWY
7. Ribes alpinum – Porzeczka alpejska – gęsty, szeroki krzew (1-2m) z cienkimi,
przewijającymi gałązkami. Wcześnie zieleni się na wiosnę.
8. Euonymus verrucosus – Trzmielina brodawkowata - krzew do 2m wysokości.
Mało wybredny, częsty w zaroślach kserotermicznych. Oryginalne liście jesienią:
białawe i białoróżowe.
9. Symphoricarpos albus – Śnieguliczka biała - krzew do 1,5 -2 m wysokości.
Gatunek ekspansywny, tworzący rozłogi. Owoce długo utrzymują się na pędach.
Prezentowany zestaw roślin można wzbogacić o następujące gatunki:
Drzewa wysokie: Pinus nigra – sosna czarna, Populus simonii – topola chińska,
Populus alba – topola biała,
Drzewa niskie, wysokie krzewy: Morus alba – morwa biała, Acer negundo – klon
jesionolistny, Eleagnus angustifolia – oliwnik wąskolistny, Prunus mahaleb – wiśnia
antypka.
Niskie krzewy: Rosa rugosa – róża pomarszczona, Ligustrum vulgare – ligustr
pospolity, Cotoneaster lucidus – irga błyszcząca, Salix daphnoides – wierzba
wawrzynkowa, Salix acutifolia - wierzba ostrolistna, Prunus spinosa – śliwa tarnina
Pas zieleni wokół składowiska zaprojektowany został według, proponowanego
przez Wolskiego1, wzoru tworzenia zadrzewień śródpolnych, czyli rzędów lub
niewielkich skupisk drzew i krzewów rosnących wśród łąk, pól i pastwisk.
Rośliny proponuje się posadzić w rowach o głębokości ok. 0,5 m do ok. 0,6 m, w
których będzie gromadzić się woda z opadów i roztopów.
Rośliny tworzą 5 rzędów
1. Niskie krzewy
2. Wysokie krzewy, niskie drzewa
3. Wysokie drzewa
4. Wysokie krzewy, niskie drzewa
5. Niskie krzewy
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
9
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
10
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
Rysunek 1. Ażurowe zadrzewienie przepuszcza część nawiewanego powietrza,
łagodząc jego siłę. Złagodzenie siły wiatru, mniejsze wahania dobowe temperatur,
zwiększenie wilgotności są odczuwalne w paśmie długości równej 10 – 20 krotnej
wysokości drzew.
Rysunek 2. Przekrój poprzeczny przez pas zadrzewień.
Wysokie drzewa należy sadzić w rzędzie, co 4 m, w serii po 7 sztuk z każdego
gatunku.
Niskie drzewa, wysokie krzewy należy sadzić, co 4 m, w serii po 7 sztuk, w odległości
2 metrów od wysokich drzew.
Niskie krzewy należy sadzić w podwójnym rzędzie, co 0.5 m, w odległości 4,0 m od
wysokich drzew, w serii po 200 sztuk. Dokładne rozmieszczenie drzew w
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
11
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
projektowanym pasie zieleni ochronnej 10 m pokazano na Rys. nr 1, oraz
uszczegółowiono na Rys. nr 2. Długość pasa zieleni ochronnej wynosi 400 m, w tym:
- od strony zachodniej L= 180,00 m
- od strony północnej
L= 220,00 m
Razem długość pasa zieleni izolacyjnej wynosi: 400,00 mb
Razem powierzchnia pasa zieleni izolacyjnej wynosi: 400,00 mb x 10 m= 4000 m2
Rysunek 3 Schematyczny rzut z góry na pas zadrzewień
Ilość poszczególnych rodzajów drzew i krzewów, przewidywanych do posadzenia
na pasie o szer. 10 m i długości 400 mb przedstawiono poniżej:
WYSOKIE DRZEWA :
1. Modrzew europejski – 35 sztuk
2. Dąb czerwony – 35 sztuk
3. Olsza szara – 30 sztuk
Razem:
100 sztuk
WYSOKIE KRZEWY , NISKIE DRZEWA:
1. Klon polny – 70 sztuk
2. Głóg jednoszyjkowy – 70 sztuk
3. Jarząb pospolity – 60.sztuk
Razem:
200 sztuk
NISKIE KRZEWY:
1. Porzeczka alpejska – 1204 sztuk
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
12
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
2. Trzmielina brodawkowata – 1200 sztuk
3. Śnieguliczka biała – 800 sztuk
Razem:
3204 sztuki
Sposób wykonania zadrzewienia, 1 : 10, pokazano na Rys. nr 3.
Technologia nasadzenia krzewów, 1 : 10, pokazano na Rys. nr 4.
Dla jednego drzewa należy wykonać wykop o wymiarach: 0,6 do 0,7 m x 0,6
do o,7 m i głębokość ok. 05 do 0,8 m. Przyjmując średnio objętość gleby do
usunięcia pod jedno sadzone drzewo wynosi V= 0,23 m 3.
Ilość mas ziemnych do usunięcia w związku z posadzeniem drzew wyniesie V= m 3
Dla jednego krzewu należy wykonać wykop o wymiarach: 0,3 do 0,6 m x 0,3
do 0,6 m i głębokość ok. 0,4 do 0,5 m. Przyjmując średnio objętość gleby do
usunięcia pod jeden sadzony krzew otrzymamy V= 0,1 m 3.
Ilość mas ziemnych do usunięcia w związku z posadzeniem krzewów wyniesie V=
m3.
Roboty ziemne związane z wykopami pod przygotowanie gruntu na nasadzenia
należy wykonać małą koparką.
Po wykonaniu wykopów pod nasadzenia należy na dno wykopu wsypać
ziemię próchniczną, a następnie roślinę włożyć do wykopu i zasypać pozostałe wolne
miejsce wokół rośliny ziemią próchniczną. Ilość ziemi próchnicznej wynosi:
V= 363,40 m3
3.0. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na ludność,
zwierzęta, roślinność i wodę, ponieważ projektowany pas zieleni ochronnej ma za
zadanie stanowić barierę ekologiczną pomiędzy składowiskiem odpadów, a terenami
zewnętrznymi znajdującymi się wokół projektowanych obiektów wchodzących w
skład całego składowiska. Szczególnie dotyczy to kwater składowania odpadów,
które są najbardziej uciążliwe dla środowiska naturalnego. Poza tym aspekt
psychologiczny również w tym wypadku ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ z
terenu przylegającego bezpośrednio do składowiska widoczne będzie tylko
ogrodzenie pełne składowiska o wysokości 2,5 m, oraz po kilku latach wyłaniająca
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
13
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
się zieleń w postaci drzew wysokich takich jak: modrzew europejski, dąb czerwony
olsza szara, które to drzewa osiągną wysokość ponad 20 m. Taka wysokość będzie
wyższa niż projektowana wysokość kwatery, która w najwyższym punkcie osiągnie
rzędną 116,50 m.n.p.m. Najniższe miejsce w którym zostanie posadzona
zielń
ochronna ma rzędną ok. 100,00 m.n.p.m. i miejsce to znajduje się w północnozachodnim narożniku składowiska odpadów tuż obok projektowanej przepompowni
odcieków z kwatery P3 – patrz Rys. nr 1.
W celu podlewania pasa zieleni ochronnej wykorzystywana będzie do tego celu sieć
projektowanych hydrantów, z których ostaniu znajdować się będzie przy zjeździe do
kwatery P3, oraz podlewana będzie za pomocą wozów z wodą.
Otaczający pas zieleni izolacyjnej i ogrodzenie ograniczy także rozwiewanie
odpadów. Obecność pasa zieleni ochronnej
w
obszarze Natura 2000 będzie
stanowić jego uzupełnienie sztuczne.
Opracował:
mgr inż. Karolina Paech
Projektował:
mgr inż. Halina Karmolińska – Słotkowska
nr upr. bud. 26/P/97
Sprawdził:
Inż. Bogusław Soboń
Nr upr. 192/67/P
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
14
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
ZESTAWIENIE dotyczące założenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości
10 m od strony północnej kwatery P3, oraz zachodniej kwatery P3 o długości:
- od strony zachodniej L= 180,00 m
- od strony północnej
L= 220,00 m
Razem długość pasa zieleni izolacyjnej wynosi: 400,00 mb
Razem powierzchnia pasa zieleni izolacyjnej wynosi: 400,00 mb x 10 m= 4000 m2
L.p.
Wysokość
Nazwa gatunku
Ilość (sztuk)
1.
Wysokie drzewa
Modrzew europejski sadzony po 7- m 35
sztuk
2.
Wysokie drzewa
Dąb czerwony sadzony po 7 – m sztuk
35
3.
Wysokie drzewa
Olsza szara sadzona po 7- m sztuk
30
Razem:
1.
Wysokie
100
krzewy, Klon polny
70
niskie drzewa
2.
Wysokie
krzewy, Głóg jednoszyjkowy
70
niskie drzewa
3.
Wysokie
krzewy, Jarząb pospolity
60
niskie drzewa
Razem:
200
1.
Niskie krzewy
Porzeczka alpejska
1204
2.
Niskie krzewy
Trzmielina brodawkowata
1200
3.
Niskie krzewy
Śnieguliczka biała
800
Razem:
3204
Na jedno drzewo przyjąć wykop o V= 0,23 m3 x 100 szt = 23,00 m3
Na jeden krzak
przyjąć wykop o V= 0,1 m3 x 3404 szt.= 340,40 m3
Razem: 363,40 m3
Kolejność wykonywania prac:
1.Całą powierzchnię tj. 4000 m2 należy skosić z wysokiej trawy obecnie ją
porastającej
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
15
Projekt budowlany zieleni ochronnej o szerokość 10 m wokół kwatery składowania odpadów P3,
lokalizowanej na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie
2. Całą powierzchnię tj. 4000 m2 przekopać mechanicznie
3. Całą powierzchnię tj. 4000 m2 rozgrabić mechanicznie, usunąć kamienie,
4. Wykopać mechanicznie doły pod nasadzenia drzew i krzewów, tj.
100
otworów o poj. 0,23 m3= 23,00 m3
3404 otwory
o poj. 0,1 m3 =340,40 m3
Razem:
363,40 m3
5.Dokonac nasadzeń ręcznie
6. Zasypać doły ziemią próchniczną wzbogaconą w nawozy. Ilość ziemi próchnicznej
do dowiezienia V= 363,40 m3
7. Ubić ziemię wokół nasadzeń pozostawiając rów dookoła rośliny w celu
gromadzenia się w nim wody
8. Podlać wszystkie 3634 sztuki roślin
9. Od strony drogi gruntowej wykonać zakończenie pasa zieleni ochronnej np.
fartuchem plastykowym, wystającym ok. 5 cm nad ułożoną korą, który powinien
zapobiec rozsypywaniu się kory
10. Rozsypać korę pomiędzy posadzonymi roślinami na wysokość ok. 5 cm x 4000
m2 = 20 000 m3
Opracował:
Halina Karmolińska – Słotkowska
„HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska - Słotkowska
16
Download