Karta zgłoszenia do Konkursu „NOWY SĄCZ

advertisement
Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu
„Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”
Karta zgłoszenia do Konkursu
„NOWY SĄCZ - MIASTEM KWIATÓW I ZIELENI”
Działając na podstawie § 3 pkt. 2 Regulaminu konkursu „Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i
Zieleni” zgłaszam przystąpienie do konkursu
Imię i nazwisko lub nazwa uczestnika konkursu:
……………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres zgłaszanego obiektu:
Nazwa osiedla:
……………………………………………
Nazwa ulicy: ……………………………………………
Nr domu/ mieszkania: ………………………….…
........................................................................................................................................
(nazwa przedmiotu objętego konkursem np. ogród przydomowy, balkon, podwórko szkolne, teren zielony
osiedla)
Oświadczenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Nowego Sącza reprezentowany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Rynek 1.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i Zieleni”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze : „Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i Zieleni”
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie.
Po zakończeniu procesu związanego z realizacją Konkursu dane osobowe zostaną zniszczone.
Oświadczam, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanymi zdjęciami, a korzystanie ze zdjęć nie narusza jakichkolwiek
praw osób trzecich oraz posiadam do nich pełne prawo autorskie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje regulamin Konkursu „Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i Zieleni”
.........................................
podpis osoby zgłaszającej
tel. kontaktowy....................................
*Załącznik: 5 zdjęć zgłaszanego obiektu.
Download