7.4 Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

advertisement
Kod przedmiotu
Rok akad./semestr (zimowy, letni)
2012/2013/5 (zimowy)
Nazwa przedmiotu
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Przedmiot do wyboru z zakresu urządzania terenów
zieleni
Kierunek
Ochrona Środowiska
Typ studiów
studia I stopnia
Rodzaj przedmiotu
fakultatywny
Semestr studiów
5
Punkty ECTS
3
Formy kształcenia
(wykłady/ćwiczenia/inne) - liczba
godz.
15 wykładów
Prowadzący
dr Magdalena Szymura, prof. dr hab. Karol wolski, dr inż.
Agnieszka Dradrach
Język
polski
Efekty kształcenia
Wiedza:
30 ćwiczeń
Student zna specyficzne warunki panujące w mieście i
potrafi zaplanować odpowiednie do nich nasadzenia.
Zna gatunki do nasadzeń w ogrodach przydomowych.
Student zna zasady kształtowania środowiska
glebowego oraz wykonywania cięć roślin drzewiastych.
OŚ1_W09, OŚ1_W11, OŚ1_W13.
Umiejętności:
Potrafi rozpoznawać drzewa, krzewy, byliny i trawy
stosowane na terenach zieleni i dobierać je odpowiednio
do siedliska. Umie zaplanować prace, związane z
zakładaniem terenów zieleni oraz cykl zabiegów
pielęgnacyjnych odpowiednich do zaplanowanej
roślinności. OŚ1_U04, OŚ1_U06, OŚ1_U09.
Kompetencje społeczne:
Student
wykazuje
zrozumienie
znaczenie
odpowiedniego doboru gatunków w planowaniu terenów
zieleni i rozumie ich wpływ na stan środowiska
naturalnego. Potrafi współpracować w zespole
OŚ1_K06.
Wymagania wstępne
botanika, ekologia
Treści kształcenia
Literatura
Metody oceny
Specyficzne warunki ekosystemu miasta do rozwoju
roślinności i planowanie odpowiednich nasadzeń.
Określenie roli terenów zieleni w krajobrazie miejskim,
podmiejskim i wiejskim. Transport i przechowywanie
roślin.
Sadzenie
i
prowadzenie
żywopłotów.
Podstawowe
zasady
cięcia.
Rodzaje
cięć.
Pielęgnowanie uszkodzeń drzew. Pielęgnacja i
renowacja terenów zadarnionych. Pielęgnacja i zabiegi
wykonywane na kwietnikach. Sposoby ochrony roślin
przed szkodnikami i chorobami. Przesadzanie starych
drzew.
- Stępniewska Barbara, 1996, „Tendencje kształtowania
zieleni w wiekach XIX i XX w Europie”
- Szczepanowska Halina Barbara, 2001, „Drzewa w
mieście”
- Łukaszewicz Aleksander, Łukaszewicz Szymon, 2006,
„Rola i kształtowanie zieleni miejskiej”
- Lenard Ewa, Wolski Karol, 2006, „Dobór drzew i
krzewów w kształtowaniu terenów zieleni”
- Haber Zbigniew, 2001, „Kształtowanie terenów zieleni
z elementami ekologii”
- Praca zbiorowa pod red. Jana Rylkego, 1997,
„Przyroda i miasto”
- Borcz Zuzanna, 2002, „Elementy projektowania
zieleni”
- Bauman Rudi, 1991, „Domy w zieleni”
- Marcinkowski J.: Byliny ogrodowe-produkcja i
zastosowanie,. PWRiL Warszawa 1991.
- Lenard E, Wolski K., Pielęgnowanie drzew i krzewów
ozdobnych, 2005, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we
Wrocławiu.
Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy:
zaliczenie treści przedmiotu
Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: w
postaci znalezienia rozwiązania postawionego zadania
Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji
społecznych: dyskusja na zajęciach, postawa na
egzaminie
Uwagi
wykłady
1. Rodzaje i funkcje terenów zieleni w mieście.
2. Zasady kształtowania ogrodu.
3. Forma w kształtowaniu przestrzeni
4. Barwa w kształtowaniu przestrzeni
5. Style ogrodowe. Elementy wyposażenia terenów zieleni. Konstrukcje ogrodowe.
6. Roślinność osiedli mieszkaniowych. Pielęgnacja zieleni osiedli mieszkaniowych.
7. Gatunki stosowanie w zazielenianiu centrów miast. Rośliny w pojemnikach.
8. Gatunki do nasadzeń przy obiektach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola,
szpitale, ośrodki zdrowia). Place zabaw dla dzieci.
9. Warunki glebowe w miastach, ocena i przegotowanie miejsc sadzenia roślin
10. Transport i przechowywanie roślin. Sadzenie i prowadzenie żywopłotów. Gatunki
roślin, stosowane na żywopłoty.
11. Podstawowe zasady cięcia. Rodzaje cięć. Pielęgnowanie uszkodzeń drzew.
Przesadzanie starych drzew.
12. Dokumentacja projektowa. Zabezpieczenia drzew przy pracach remontowych. Kary za
usunięcie lub zniszczenie zieleni.
13. Mieszanki traw do zastosowania na tereny zieleni.
14. Pielęgnacja i zabiegi wykonywane na kwietnikach i rabatach.
15. Sposoby ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami.
Ćwiczenia (każdy temat realizowany będzie na 2 godzinach lekcyjnych)
1. Praca z mapą. Przyrządy kreślarskie i zasady wykonania projektu.
2. Zasady inwentaryzacji zagospodarowania terenu i zieleni.
3. Symbole stosowane w projekcie. Skala.
4. Zasady tworzenia i przedstawiania projektu - teoria.
5. Zasady tworzenia i przedstawiania projektu – koncepcja, szczegółowy projekt
wykonawczy, widok – przekrój.
6. Kategorie roślin stosowanych w projekcie.
7. Zasady planowania schodów, murków oporowych i nasadzeń roślin na skarpach.
8. Wykonanie projektu fragmentu ogrodu przydomowego - plan funkcjonalny.
9. Wykonanie projektu fragmentu ogrodu przydomowego - dobór gatunków - akcentów i
szkieletu
10. Wykonanie projektu fragmentu ogrodu przydomowego - ozdób, ozdóbek i wypełnienia.
11. Wykonanie projektu fragmentu ogrodu przydomowego - dobór mieszanek traw.
12. Dobór nawierzchni, zaplanowanie schodów i murków oporowych w projekcie ogrodu
przydomowego.
13. Tabela atrakcyjności, kalendarz kwitnienia.
14. Zaplanowanie realizacji zieleni i prac pielęgnacyjnych w ogrodzie przydomowym.
15. Prezentacja projektów
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards