Regulamin konkursu

advertisement
Regulamin konkursu
„Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”
§ 1. Założeniem konkursu jest:
- powrót do tradycji – „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”,
- podniesienie stanu estetycznego Miasta,
- podniesienie poczucia współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe
zagospodarowanie i czystość otoczenia,
- pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz
tworzenie nowego wizerunku Miasta.
§ 2. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wszystkich mieszkańców domów jedno-i
wielorodzinnych oraz jednostki organizacyjne, mające siedzibę na terenie Miasta, które
zgłoszą swój udział w terminie do dnia 31.08.2017 r.
§ 3. 1. Dla zapewnienia prawidłowej oceny konkurs przebiegać będzie w równoległych
grupach obejmujących:
- ogrody przydomowe,
- balkony,
- tereny zielone jednostek organizacyjnych (szkół, zakładów pracy, instytucji itp.),
- tereny zielone osiedli.
2. Zgłoszenie do konkursu należy składać pisemnie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu w Biurze Obsługi Mieszkańców, Ratusz, Rynek 1 lub w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 3 lub w formie elektronicznej
na adres e-mail: [email protected]
3. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć.
§ 4. Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny obiektów na podstawie zdjęć stanowiących
załącznik do zgłoszenia.
§ 5. Po zweryfikowaniu zdjęć, o których jest mowa w § 4 , komisja konkursowa
dokona oględzin obiektów wytypowanych do listy zwycięzców.
§ 6. Zgłoszenia niekompletne (tj. brak dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć, o
których mowa w § 4, oraz te, które nie posiadają podanego dokładnego adresu zgłaszanego
obiektu, posesji) nie zostaną rozpatrzone.
§ 7. Przy ocenie obiektów stosuje się punktację od 0 do 10 pkt., przyznanych w
następujących kategoriach:
1/ czystość i estetyka,
2/ urządzenie rabat kwiatowych,
3/ utrzymanie trawników,
4/ ukwiecenie okien i balkonów,
5/ różnorodność gatunkowa,
6/ elementy małej architektury,
7/ urządzenie skalniaka, oczka wodnego,
8/ funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie),
9/ wykorzystanie roślin jako osłony dla elementów nieestetycznych, a związanych z
funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (np. pojemniki na odpady, kompostowniki).
10/ ocena ogrodów w różnych porach roku (wiosna, lato, jesień).
W przypadku balkonów:
- ukwiecenie,
- czystość i estetyka,
- kompozycje kwiatowe.
W przypadku jednostek organizacyjnych:
- wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska, ukwiecenie,
utrzymanie terenu zielonego,
- utrzymanie terenu zielonego, ukwiecenie rabat przy jednostkach organizacyjnych i
instytucjach.
W przypadku terenów zielonych Osiedli:
- ogólny stan czystości i porządku na terenie Osiedla,
- organizacja pracy związanej z utrzymaniem czystości i porządku Osiedla,
- organizacja konkursu wewnątrzosiedlowego na najlepiej utrzymany ogród, balkon.
§ 8. Po podsumowaniu ilości zdobytych punktów nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników.
§ 9. Ogłoszenie wyników ma charakter uroczysty i nastąpi w miesiącu październiku
2017 r. o czym pisemnie zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu.
§ 10. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział
wyróżnienia, dyplomy.
§ 11. Uczestnicy przystępując do konkursu akceptują Regulamin oraz wyrażają zgodę
na wykorzystanie nadesłanych zdjęć do promowania konkursu oraz miasta Nowego
Sącza.
Download