Temat nr 2

advertisement
Tytuł tematu:
Temat nr 2
Rok realizacji:
Długofalowe badania zmian zachodzących w zbiorowiskach leśnych w oparciu o
zdjęcia fitosocjologiczne
2012 – I etap
2013 – II etap
Wykonawcy:
Kwota:
I i II etap - dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. dr hab. Elżbieta Pancer-Koteja, dr inż.
Wojciech Różański, I etap – dr inż. Elżbieta Muter, dr inż. Grzegorz Piątek, dr inż.
Anna Gazda, dr inż. Janusz Szewczyk – Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
50.564 zł (I etap)
9.000 zł (II etap)
Cel badań:
Określenie zmian zachodzących w zbiorowiskach leśnych na podstawie zdjęć fitosocjologicznych w
oparciu o sieć stałych powierzchni kołowych.
Ostatnie prace wykonano w latach 1998-1999 w trakcie prac nad mapą fitosocjologiczną. Opracowano
wtedy 317 z 372 powierzchni. Porównawcze zestawienie materiału da możliwość określenia
przypuszczalnych zmian zachodzących w zbiorowiskach leśnych objętych ochroną ścisłą, czynną i
krajobrazową. Pozwoli też na znacznie szersze analizy i kontrolę skuteczności prowadzonych zabiegów
ochronnych.
Metodyka:
I etap – wykonanie zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun-Blanqueta. Uzupełnienie 55 brakujących
zdjęć fitosocjologicznych na stałych powierzchniach kołowych oraz powtórzenie zdjęć na pozostałych
powierzchniach.
II etap – zakodowanie zebranego materiału fitosocjologicznego z I etapu w sposób umożliwiający
przeprowadzenie wielowymiarowych analiz numerycznych z wykorzystaniem danych jakościowych i
ilościowych. Zdjęcia sklasyfikowano metodami analizy skupień z wykorzystaniem hierarchicznych
procedur aglomeracyjnych, które wydają się najbardziej użyteczne dla środkowoeuropejskiego
kierunku fitosocjologicznego a jednocześnie umożliwiają bardziej obiektywną i wszechstronną
weryfikację zebranych danych. Graficznym obrazem grupowania obiektów według procedur
aglomeracyjnych jest wyskalowany dendrogram, z którego można odczytać skład i podobieństwo
utworzonych grup. Po ostatecznej klasyfikacji zebranych zdjęć, dla wyróżnionych syntaksonów
przygotowano klasyczne tabele fitosocjologiczne według zasad przyjętych w polskich pracach
geobotanicznych.
Wyniki badań z okresu 2012-2013 zostaną opracowane w postaci artykułu naukowego, zamieszczonego
w wydawnictwie Pienińskiego Parku Narodowego „Pieniny Przyroda i Człowiek”.
Download