pobierz - Drawsko Pomorskie

advertisement
Regulamin konkursu „Gmina Drawsko Pomorskie – gmina kwiatów i zieleni 2009”.
I. Cel organizacji konkursu:
1. Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego
wyglądu Gminy Drawsko Pomorskie oraz zapewnienie atrakcyjniejszych warunków
do wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gminy oraz przyjeżdżającym na jej tereny
turystom. Organizacja konkursu ma również na celu propagowanie czystości w
mieście oraz na wsiach. Konkurs, poprzez współzawodnictwo kształtuje postawy
współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta i gminy.
II. Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.
III. Warunki Konkursu
1. Konkurs przebiega w pięciu kategoriach:
1. na najładniejszą posesję nierolniczą
2. na najbardziej zadbaną posesję rolniczą
3. na najładniejszą witrynę sklepową
4. na najładniejszy balkon lub taras
5. na najpiękniejszą wieś
2. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać telefonicznie pod nr tel. (094) 3633485
(wewnętrzny 206) lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie pok.
206. do 10 lipca 2009 r..
3. Zgłoszenia dotyczące kategorii na najpiękniejszą wieś przyjmowane będą od sołtysów
poszczególnych sołectw.
4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość samodzielnego wytypowania
nieruchomości do udziału w konkursie, w przypadku jej nie zgłoszenia przez
właściciela lub użytkownika, jeśli nieruchomość będzie wg Komisji Konkursowej w
sposób szczególny zadbana.
5. Właściciel lub użytkownik nieruchomości składając zgłoszenie do konkursu akceptuje
jego warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
konkursowych.
6. Zdobycie I miejsca w konkursie w 2009 roku powoduje brak możliwości udziału w
konkursie przez okres dwóch kolejnych lat.
7. Konkurs trwać będzie od dnia10 lipca do dnia 31 sierpnia 2009 r.
IV. Kryteria oceny i punktacja
Ustala się następujące kryteria i maksymalną ilość punktów w poszczególnych kategoriach:
A. Najładniejsza posesja miejska
1) wygląd, ogólne wrażenie – 5 pkt
2) ukwiecenie (dobór roślin, kolorystyka) – 5 pkt
3) porządek na posesji, w tym miejsca na gromadzenie odpadów (pojemniki,
kontenery, segregacja odpadów itp.) – 5 pkt
4) sposób odprowadzania lub/i składowania odpadów płynnych – 5 pkt
5) innowacyjność, pomysłowość – 3 pkt
Razem: 23 pkt
B. Najładniejsza posesja rolnicza
1) wygląd, ogólne wrażenie – 5 pkt
2) ukwiecenie (dobór roślin, różnorodność gatunkowa, kolorystyka) – 5 pkt
3) porządek na posesji, w tym miejsca na gromadzenie odpadów (pojemniki,
kontenery, segregacja odpadów stałych itp.) – 5 pkt
4) sposób odprowadzania lub/i składowania odpadów płynnych – 5 pkt
5) innowacyjność, pomysłowość – 3 pkt
Razem: 23 pkt
C. Najładniejsza witryna sklepowa
1)
2)
3)
4)
wygląd, ogólne wrażenie – 5 pkt
zastosowanie roślinności w wizualizacji – 5 pkt
czystość i porządek – 5 pkt
innowacyjność wizualizacji – 3 pkt
Razem: 18 pkt
D. Najładniejszy balkon lub taras
1)
2)
3)
4)
ogólne wrażenie – 5 pkt
ukwiecenie (dobór i ilość roślin, kolorystyka) – 5 pkt
czystość (stan elewacji) – 5 pkt
innowacyjność – 3 pkt
Razem: 18 pkt
E. Najpiękniejsza wieś
1)
2)
3)
4)
5)
wygląd, ogólne wrażenie – 5 pkt
ład, porządek i estetyka – 5 pkt
dbałość o obiekty o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa – 5 pkt
ukwiecenie oraz różnorodność gatunkowa na terenie wsi – 5 pkt
oryginalność wystroju wsi – 3 pkt
Razem: 23 pkt
V. Komisja konkursowa
1. Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, w
terminie do dnia 10 lipca 2009 r.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a) przedstawiciel referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
b) przedstawiciel referatu Spraw Społecznych i Promocji
c) przedstawiciel Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim
d) przedstawiciel Rady Miejskiej
Członek Komisji Konkursowej nie może być mieszkańcem sołectwa biorącego udział
w konkursie.
W czasie trwania konkursu Komisja Konkursowa dokona, co najmniej dwukrotnej
oceny i przeglądu posesji biorących udział w konkursie.
Z każdego przeglądu posesji Komisja sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu
o kryteria określone w rozdziale IV regulaminu.
Przeglądu posesji Komisja dokonuje, w co najmniej 3-osobowym składzie.
Sprawozdanie opisowe oraz arkusze oceny poszczególnych nieruchomości, wraz z
propozycjami przyznania nagród w każdej z kategorii Komisja Konkursowa
przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.
Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie podejmuje decyzję w sprawie
przydziału nagród na podstawie sporządzonego przez Komisję Konkursową
sprawozdania opisowego oraz arkuszy ocen.
VI. Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych kategoriach.
2. Organizator przewiduje przyznanie jednego wyróżnienia.
3. Nagrody zostaną wręczone podczas obchodów świąt Dożynek Gminnych Drawska
Pomorskiego lub nie później niż w terminie do 30 września 2009 r..
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards