Regulamin konkursu - Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku

advertisement
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza ma ogromny zaszczyt
zaprosić Państwa uczniów do udziału
w
VIII Powiatowym Konkursie Historycznym
"Świat, Europa i Polska w początkach epoki nowożytnej"
Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-6)
I. Cele konkursu:
 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością,
 poznanie ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i Świata
 kształtowanie umiejętności świadomego posługiwania się pojęciami
historycznymi,
 kształcenie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł informacji,
 kształcenie umiejętności dokonywania ocen wydarzeń i postaci
historycznych,
 kształtowanie postaw patriotycznych,
 wyrabianie nawyku estetycznego wykonywania zadania,
 kształcenie umiejętności zastosowania kompozycji pracy plastycznej
II. Obszary tematyczne:
 Odkrycia geograficzne: cywilizacje amerykańskie przed Kolumbem,
przyczyny, przebieg i skutki wielkich odkryć geograficznych, polityczne
następstwa wielkich odkryć, powstanie mocarstw kolonialnych.
 Humanizm i odrodzenie w Europie: literatura, sztuka i architektura
epoki renesansu, najwybitniejsi twórcy europejskiego renesansu.
 Rozwój reformacji w Europie zachodniej: główne wyznania
reformacyjne i ich twórcy,
 Kontrreformacja: Kościół katolicki wobec reformacji (sobór trydencki i
jego postanowienia).
 Renesans w Polsce: kultura, nauka, sztuka i architektura polskiego
renesansu, czołowi przedstawiciele polskiej literatury, nauki i sztuki
renesansowej.
 Reformacja w Polsce: główne wyznania reformacyjne w Polsce, Polska
krajem tolerancji religijnej.
 Demokracja szlachecka w Polsce: ukształtowanie się parlamentaryzmu
polskiego, "Złota wolność szlachecka", rozwój przywilejów szlacheckich
 Rządy ostatnich Jagiellonów na tronie polskim: polityka wewnętrzna i
zagraniczna (rozwiązanie problemu krzyżackiego, polityka morska
Zygmunta Augusta), gospodarka Polski "złotego wieku", Unia Lubelska i
powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów (obszar, ludność i
organizacja państwa)
III. Formy Konkursu Historycznego:
Uczniowie biorący udział w obecnej edycji konkursu mogą wybierać z
dwóch jego form:
- test wiedzy – składa się z określonej liczby pytań zamkniętych jednokrotnego
wyboru i pytania otwartego opisowego. Czas trwania testu 60 minut.
- konkurs prac plastycznych – tematyka prac: „Wielcy podróznicy i ich
odkrycia” lub „ Renesans w sztuce”; format A4, ;
kryteria oceny prac plastycznych to: wkład pracy, własna wizja, walory
artystyczne, zgodność z tematyką konkursową.
Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane, z
wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.;
piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.Prace plastyczne muszą być na odwrocie
opisane, należy uwzględnić: co przedstawiają, imię i nazwisko autora oraz
opiekuna, adres placówki
IV. Sposoby zgłaszania szkół do konkursu:
• faxem pod numer telefonu 025 759 35 08 lub e-mailem na adres:
[email protected] lub [email protected]
•
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora:
www.sp6.edu.pl
• protokoły z etapu szkolnego prosimy przesyłać na adres e-mail:
[email protected]
V. Literatura konkursowa: podręczniki do historii i społeczeństwa dla klas
4 - 6 szkół podstawowych, ilustrowane albumy historyczne, szkolne słowniki
historyczne, encyklopedie historyczne
VI. Terminarz Konkursu Historycznego:
• 25 .02. 2015 – przeprowadzenie etapu szkolnego
• Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor
szkoły oraz powołana przez niego Szkolna Komisja Konkursowa, w
której skład wchodzą przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli
• Szkolna Komisja Konkursowa przygotowuje test we własnym zakresie w
oparciu o podaną powyżej literaturę
• Do etapu powiatowego konkursu kwalifikuje się 3 uczniów z największą
ilością uzyskanych punktów
• do 02. 03. 2015 – przesłanie do organizatora protokołów z etapu
szkolnego
• do 16. 03.2015 – przesłanie prac plastycznych
• 25. 03.2015; godz. 10.00 - przeprowadzenie etapu powiatowego w
Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim
Wszelkich informacji o konkursie i przygotowaniu się do konkursu udziela
szkolny organizator konkursu – p. Małgorzata Domeradzka tel. 602 474 045
lub p. Olga Lipińska tel. 692 252 522
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY SUKCESÓW!
Download