Karta pracy z HISTORII nr 2

advertisement
Karta pracy z HISTORII nr 2
Klasa II G
Miesiąc - październik - listopad
Dział: Świat w XVI w.
l.p Tematyka
1 Odrodzenie
i humanizm
w Europie
2 Sztuka
3
i architektura
renesansu
Wielkie odkrycia
geograficzne.
Skutki odkryć
geograficznych
4 Gospodarka
Europy w XVI w.
5 Rozwój
gospodarczy Polski
w XVI w.
Wiedza i umiejętności
Zadanie domowe
narodziny humanizmu, źródła kultury renesansu,
twórcy humanizmu, charakterystyczne cechy kultury
renesansu, przedstawiciele humanizmu
europejskiego, artyści renesansowi i ich dzieła,
rozpowszechnianie idei odrodzenia
cechy stylu renesansowego w architekturze,
malarstwie i rzeźbie, twórcy renesansowi i ich dzieła
ograniczenia i ułatwienia w organizowaniu wypraw
morskich, państwa biorące udział w organizowaniu
wielkich wypraw, wynalazki umożliwiające żeglugę
dalekomorską, przyczyny odkryć geograficznych,
przebieg odkryć, wielcy odkrywcy, skutki odkryć,
los ludów zamieszkujących odkrywane ziemie
struktura społeczna, stany i ich pozycja prawna,
przemiany gospodarcze i społeczne, innowacje
techniczne, dualizm gospodarczy, system nakładczy,
rozwój demograficzny Europy.
dominacja gospodarcza szlachty, rozwój folwarku
szlacheckiego, powinności pańszczyźniane,
szlachecki styl życia
6 Początki reformacji Kościół katolicki pod koniec średniowiecza,
7
8
9
geneza reformacji, poglądy reformatorów religijnych
pojęcia: reformacja, protestanci, predystynacja,
nowe wyznania reformowane - twórcy i zasady
(luteranizm i kalwinizm),
konflikty wyznaniowe w Niemczech -rozłam
religijny - religijny podział Niemiec (pokój w
Augsburgu),
Rozwój reformacji i wojny religijne we Francji, edykt nantejski,
reforma
Kościoła pojęcia: hugenoci, anglikanizm, purytanizm,
kontrreformacja, sobór w Trydencie, reforma
katolickiego
kościoła katolickiego, Towarzystwo Jezusowe,
polskie nurty reformacji, mapa wyznaniowa Europy
Wiadomości karty pracy nr 2
Powtórzenie
Wiadomości karty pracy nr 2
Sprawdzian
Download