Historia 2 - HISTORIA WSiP - x_54

advertisement
Historia 2.doc
(20272 KB) Pobierz
Historia
DZIEJE NOWOŻYTNE
Tadeusz Cegielski
Katarzyna Zielińska
Historia
DZIEJE NOWOŻYTNE
Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego
Wydanie szóste
Warszawa 1997 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Projekt okładki i karty tytułowej: Krzysztof Demianiuk i Karol Syta
Fotografie: Archiwum WSiP, Archiv fur Kunst und Geschichte, Berlin (s. 127), Fundacja „Historia pro Futuro" (s. 323), Gabinet Rycin
BU W (s. 30,266,397), Zygmunt Gamski (s. 79, 189,204, 332, 383,402), Guildhall Library, Corporation of London/Bridgeman Art
Library, London (s. 149), Instytut Sztuki PAN (s. 201), Władysław Jabłoński (s. 341), Zdzisław Kempa (s. 169), PAP (s. 347), Zbigniew
Raplewski (s. 250), Marian Rehorowski (s. 249), Henryk Romanowski (s. 320), Bożena Seredyńska (s. 284), Elżbieta Sęczykowska (s.
190, 295, 306, 384), Stanisław Sobkicwicz (s. 97), Stare Druki, Biblioteka Narodowa (s. 298), Stare Druki BUW (s. 113, 222), Wiktor
Wołków (s. 215).
Rysunki na s. 216 Tadeusz Broniewski
Redaktor kartograficzny Jerzy Domosud, Anna Struk
Redaktor Elżbieta Zarzycka
Redaktor techniczny Elżbieta Mliczewska
Podręcznik dla kl. II liceum ogólnokształcącego, szczególnie o profilu humanistycznym. Może być również
wykorzystywany w innych typach szkół średnich.
Książka zakwalifikowana przez ministra edukacji narodowej do użytku szkolnego i wpisana do rejestru proponowanych
podręczników do nauczania historii w klasie II liceum ogólnokształcącego.
ISBN 83-02-04757-0
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1991
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1997
Wydanie szóste
Arkuszy drukarskich 28
Papier offsetowy Id. III, 80 g, rola 70 cm
Zam. nr 9920/7/97
Zakłady Graficzne im. KEN S.A. w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska I, Fax 21-26-71
Spis treści
Od Autorów / 8
Pflnstwo w epoce nowożytnej
I. Powstanie nowożytnej państwowości. Monarchia absolutna / 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kryzys monarchii stanowej w Europie
Zachodniej / 10
Monarchia absolutna w krajach Zacho
du / 11
Kompromis pomiędzy monarchią i sta
nami / 12
Odrodzenie prawa rzymskiego. Pojęcie
suwerenności państwa i stosunki z Ko
ściołem / 14
Monarchia absolutna w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej / 16
Monarchia parlamentarna — inna droga
rozwoju / 17
II. Rynek, kapitał i burżuazja w nowożytnej Europie / 19
1.
2.
3.
4.
5.
Początki gospodarki rynkowej.
Kapitał / 19
Pieniądz jako towar. Rynek kapitało
wy / 20
Akumulacja kapitału w rolnictwie. Dwie
strefy gospodarcze Europy / 22
Burżuazja i wczesnokapitalistyczne formy
produkcji przemysłowej / 23
Burżuazja przemysłowa i początki rewolu
cji w przemyśle / 27
III. Państwa europejskie w drugiej połowie XVI i na początku XVII w. / 28
1.
Imperium Habsburgów / 29
2.
Imperium Osmańskie / 29
3.
Monarchie narodowe na Zachodzie / 31
4.
Powstanie w Niderlandach i ustanowienie
Republiki Zjednoczonych Prowincji
(1588 r.) / 33
5.
Szwecja i problemy bałtyckie / 34
IV. Ostatni Jagiellonowie
w Europie Środkowo-Wschodniej — kierunki polityki / 35
2.
3.
4.
5.
1.
Polska a Prusy Zakonne / 35
Sekularyzacja Prus i hołd pruski
(1525 r.) / 36
Kwestia inflancka i walka o władztwo
nad Bałtykiem / 38
Polityka morska Zygmunta Augusta / 39
Układy z Habsburgami i pokój wieczysty
z Turcją / 40
Rzeczpospolita „złotego wieku" (schyłek XV w. i wiek XVI)
I. Gospodarstwo folwarczne / 43
1.
Dlaczego szlachta zakładała folwarki? / 43
2.
Jak szlachta zakładała folwarki? / 44
3.
Prawo państwowe na straży folwarku / 46
4.
Co produkowano w folwarku? / 46
5.
Krajobraz społeczny wsi polskiej
w XVI w. / 47
6.
Produkcja i handel w miastach / 48
7.
Szlachecka ideologia gospodarcza. „Do
gmat spichlerza" / 50
II. Ku demokracji szlacheckiej / 53
1. Nierównoprawne stany / 53
Powstanie dwuizbowego sejmu — parla
mentaryzm polski / 54
3. Demokracja szlachecka — rzeczywistość
czy tylko program? / 56
4. Ruch egzekucyjny — program / 58
5. Ruch egzekucyjny — sukcesy
i porażki / 59
6. Unia z Litwą (1569 r.) / 61
7. Unia lubelska — historyczne konsek
wencje / 63
8. Pierwsze bezkrólewie i konfederacja war
szawska (1573 r.) / 63
9. Pierwsza wolna elekcja (1573 r.) i artyku
ły henrykowskie / 65
2.
10. Wolne elekcje (1575 i 1587 r.) — ostatni etap kształtowania się ustroju Rzeczypospolitej / 66
III.
Rzeczpospolita Obojga Narodów
w końcu XVI w. / 72
1.
Obszar i ludność / 72
Podział terytorialny Rzeczypospolitej / 73
3.
Administracja i sądownictwo / 73
4.
Skarbowość i organizacja siły zbrojnej / 75
5.
Parlament Rzeczypospolitej / 76
2.
IV.
Kościoły i wyznania
w Rzeczypospolitej XVI—XVII w. / 80
1.
Kościół rzymskokatolicki / 80
2.
Podłoże polskiej reformacji / 80
3.
Początki reformacji w krajach sąsiednich
i w Polsce / 82
4.
Próby zahamowania reformacji / 83
5.
Rozwój reformacji w Polsce i jej zróżnico
wanie / 84
6.
Reformacja a kultura narodowa / 85
7.
Sukcesy i porażki ruchu reformacyjnego.
Mediacyjna polityka Zygmunta II Augu
sta / 87
8.
Reforma trydencka i początki kontrrefor
macji w Polsce / 88
9.
Unia brzeska (1596 r.) / 90
...
Plik z chomika:
x_54
Inne pliki z tego folderu:




Historia 3.doc (11711 KB)
Historia 2.doc (20272 KB)
Historia4.doc (6609 KB)
Historia 1.doc (6373 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
MonarszeSekrety
Zdasz Maturę z Historii
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards