ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji

advertisement
OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI
1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA: „Florystyka z elementami decoupage”
Zakres szkolenia: Podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i biologii roślin; kwiaty, rośliny i materiały używane w bukieciarstwie;
trwałość kwiatów ciętych i ich utrwalanie; teoria barw i kompozycji; wiązanki okolicznościowe i techniki ich układania; florystyka ślubna
(tradycyjna i awangardowa); florystyka żałobna ( wiązanki i wieńce pogrzebowe); stroiki i kosze okolicznościowe; bukiety z suchych kwiatów;
ikebana – japońska sztuka układania kwiatów; wykonanie kompozycji z kwiatów żywych na stół bankietów; dekoracja kwiatowa obiektu
użyteczności publicznej – aranżacje wnętrz; podstawowe wiadomości i tajniki decoupage; egzamin wewnętrzny.
4 edycje po 10 - osobowych grup (40 osób)
2. LICZBA GODZIN SZKOLENIA:
160 h ( 30 godz. zajęć teoretycznych, 130 godz. zajęć praktycznych)
3. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA
miejsce szkolenia: Szkoła Języków Obcych „IMPULS” ul. K. K. Wielkiego 59, 32 – 300 Olkusz
(zgodnie z planem szkoleń II, III, IV kwartał 2010 r. od dnia 21.06.2010 r. do 30.11.2010 r.)
4. CHARAKTERYSTYKA OSÓB DLA KTÓRYCH JEST PRZEZNACZONE SZKOLENIE Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ
WSTĘPNYCH
 W szczególności osoby bezrobotne, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r (Dz.U. z 2008r Nt 69, poz. 415) z późniejszymi zmianami;
 Osoby bezrobotne , beneficjenci ostateczni projektu „Aktywność moją szansą”;
 Uczestnicy Indywidualnego Planu Działania.
5. RODZAJ ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA I
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
-Zaświadczenie na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216).
-Certyfikat z logo „Kapitał ludzki Narodowa Strategia Spójności” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny”.
Download