ZADANIE NAUCZYCIELA W MODULE III (dla chętnych)

advertisement
ZADANIE NAUCZYCIELA W MODULE VII
Autor: Ewa Glanda
Przedmiot/ rodzaj zajęć: Przyroda
Klasa: IV
Temat lekcji: Dlaczego rośliny kwitną?
Na tej lekcji uczniowie dowiedzą się jakie znaczenie mają kwiaty dla roślin. Poznają budowę kwiatu
oraz różnicę między kwiatami wiatropylnymi i owadopylnymi.
Cele uczenia się ucznia:
Zapoznanie uczniów z budową i funkcją
kwiatów.
Kryteria sukcesu dla ucznia:
uczeń wie jakie znaczenie mają kwiaty dla
rośliny, zna budowę kwiatu ,potrafi wskazać
różnicę między kwiatami owadopylnymi i
wiatropylnym, wie co to jest zapylenie.
Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów:
Narzędzia TIK, które zamierzam wykorzystać na tej lekcji oraz cel ich zastosowania:
Prezentacja multimedialna „ Po co rośliną kwiaty?
Librus pl.
Przebieg lekcji – aktywności uczniów prowadzące do osiągnięcia celów lekcji:
Omówienie budowy kwiatu.
Podział uczniów na grupy. Rozdanie uczniom różnych kwiatów . Uczniowie oglądają kwiat
przez lupy i starają się wyróżnić poszczególne elementy budowy kwiatu (słupek, pręciki,
płatki). Następnie uczniowie oglądają prezentacje i szukają w niej odpowiedzi na pytanie
„Czym może być spowodowana różnica w budowie porównywanych kwiatów?”
Uczniowie wypełniają karty pracy.
Sposób podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów: Porównanie wyników pracy
poszczególnych uczniów i wystawienie ocen najaktywniejszym .
Download