2017_Informator_w_sprawie_praktyk

advertisement
Praktyki w programie studiów prawniczych
Wyjaśnienie użytych tu pojęć:
Praktyki
Obowiązkowa
-
Opiekun praktyk
Pomorski
-
Patron
praktyk:
kierownik
instytucji przyjmującej na praktyki
-
Regulamin praktyk, program
praktyk:
oba
dokumenty
dostępne na stronie opiekuna
praktyk na e.kul.pl, obowiązkowo
proszę je przeczytać.
ECTS 4
:
dr
Piotr
Kodowanie: semestr IX
Nadobowiązkowe
ECTS 2
Kodowanie: semestr X
•Zajęcia sądowe
•Praktyki kancelaryjne
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
1
Praktyka obowiązkowa: jak długo?
Zasada: 20 dni roboczych
•
Możliwe – ale nie polecane jest dzielenie okresu praktyk
np.
Nie ma możliwości kierowania
studentów na dłuższe praktyki
obowiązkowe.
•
W
razie
wyrażonej
chęci
kontynuacji współpracy ze strony
patrona praktyk trzeba we własnym
zakresie
ustalić
zasady
tej
współpracy.
•
Opiekunowi praktyk należy zgłosić
ten
fakt
z
odpowiednim
wyprzedzeniem (30 dni) po to, by
podpisać stosowną umowę z
patronem praktyk
od 1 do 14 lipca
(+ )
od 1 do 14 sierpnia
….w tej samej lub w dwóch
różnych instytucjach
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
2
Praktyka obowiązkowa: kiedy?
Zasada
Między
semestrem
VIII a IX
Wyjątek 1 Wyjątek 2
W trakcie
semestru
VIII
W trakcie
semestru IX
Potrzebna zgoda dziekana /
prodziekana zaopiniowana wcześniej
przez opiekuna praktyk.
Wzór pisma na stronie internetowej
Potrzebna zgoda dziekana /
prodziekana zaopiniowana wcześniej
przez opiekuna praktyk.
Wzór pisma na stronie internetowej
Obowiązuje zasada 3 + 2
( 3 dni w tygodniu KUL, 2 dni –
praktyki)
Obowiązuje zasada 3 + 2
( 3 dni w tygodniu KUL, 2 dni –
praktyki)
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
3
Praktyka obowiązkowa: gdzie?
1
2
3
Sąd rejonowy
Prokuratura rejonowa
Kancelaria
prawna (adwokacka,
radcowska, notarialna,
rachunkowa)
Organ administracji
publicznej (państwowej
lub samorządowej)
Skierowanie za zgodą
instytucji przyjmującej
Skierowanie za zgodą
instytucji przyjmującej,
czasem: dodatkowe
dokumenty żądane przez
taką instytucję
(sądy i prokuratury wyższej
instancji – patrz regulamin
praktyk)
Skierowanie bez zgody
instytucji przyjmującej,
ewentualnie: dodatkowe
dokumenty żądane przez
sąd / prokuraturę
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
4
Opcja: sąd / prokuratura
1
2
3
• Ze strony www.ebos.pl
wybierz odpowiadający Ci
sąd / prokuraturę
•Zadzwoń pod ten numer telefonu
i dowiedz się:
• Napisz maila do opiekuna
praktyk ( tytuł „Praktyki”) NA
CO NAJMNIEJ 30 DNI PRZED
PLANOWANYM
ROZPOCZĘCIEM
PRAKTYK
podając:
Skopiuj adres i numer
telefonu do sekretariatu
sądu / prokuratury
• Sprawdź od razu, czy na
stronie internetowej sądu
/ prokuratury nie ma
zakładki
„Praktyki
studenckie” – jeśli tak, to
dokładnie się z nią
zapoznaj
a) Czy w terminie wybranym
przez Ciebie będą wolne miejsca
dla praktykantów?
•b)
Czy
poza
umową
przygotowaną i wysłaną przez
opiekuna
praktyk
trzeba
przedłożyć inne dokumenty?
•UWAGA! W ostatnim okresie
przepisy wewnętrzne w sprawie
praktyk wprowadziły m.in.. sądy
podległe SO Warszawa, SO
Tarnów,
SO
Kielce
oraz
prokuratury
podległe
PO
Tarnobrzeg.
- Pełną nazwę sądu (+
KONKRETNY WYDZIAŁ) /
prokuratury
- Adres i numer telefonu sądu
/ prokuratury
- Proponowany przez Ciebie
termin praktyk
- Informację o 2a –b Inne
informacje powzięte w trakcie
rozmowy telefonicznej
Potem czekaj na odpowiedź
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
5
Opcja: kancelaria prawna
1
2
3
• Wybierz odpowiadającą Ci
kancelarię prawną
• Na spotkanie w kancelarii
weź ze sobą wydrukowaną
ze strony internetowej
„Zgodę
na
odbycie
praktyk”,
a
także
wydrukowany regulamin i
program praktyk
• Podpisaną przez patrona
praktyk zgodę zostaw w
dziekanacie
(
z
zaznaczeniem, że to dla
opiekuna praktyk)
Skontaktuj się z biurem
kancelarii i umów się na
rozmowę
w
sprawie
praktyk studenckich
Wyślij maila do opiekuna
praktyk (tytuł „Praktyki”)
NA CO NAJMNIEJ 30 DNI
PRZED
PLANOWANYM
ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK
z
informacją
o
pozostawieniu pisma w
dziekanacie
• Potem czekaj na odpowiedź
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
6
Opcja: Organy administracji publicznej
(państwowej lub samorządowej)
1
2
3
• Wejdź na stronę :
oferty.praca.gov.pl
• Wyszukaj po haśle
„Praktyka studencka”
lub
po
nazwie
wybranej instytucji –
czy złożyła ofertę
praktyk?
• Można też korzystać z
innych
stron
internetowych,
patrząc na PRAKTYKI
lub STAŻE
• Jeśli TAK, skopiuj link do
tej konkretnej oferty i
prześlij go mailowo
opiekunowi
praktyk
(tytuł „Praktyki”) z
zaznaczeniem
wybranego przez Ciebie
terminu praktyk.
• Jeśli NIE, zadzwoń do
sekretariatu
lub
działu
kadr
tej
instytucji z pytaniem,
czy można tam mimo
wszystko
zrobić
obowiązkową
praktykę studencką.
•W
przypadku
odmowy
wybierz
inną instytucję
• Uwaga – jako opiekun
praktyk nie odpowiadam
za rzetelność wszystkich
zamieszczanych
tam
ofert!
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
7
Praktyka obowiązkowa: procedura
Każda praktyka (obowiązkowa
Opiekun praktyk
Mail zwrotny do studenta
/studentki z
potwierdzeniem odbioru
maila „Praktyki”
Opiekun praktyk:
Sporządzenie umowy w
sprawie skierowania
studenta / studentki na
praktyki i wysłanie umowy
do patrona praktyk
lub nadobowiązkowa) zaczyna
się od przesłania MAILA
( z dopiskiem „Praktyki”)
na adres opiekuna praktyk
Opiekun praktyk:
Mail do studenta /
studentki o zakończeniu
procedury skierowania na
praktyki i zostawieniu
pisemnego, imiennego
skierowania na praktyki w
dziekanacie
Patron praktyk:
Podpisanie umowy i
odesłanie 1 egzemplarza
opiekunowi praktyk
z informacjami,
o których mowa na
poprzednich slajdach
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
8
FAQ (1)
Jakie dokumenty trzeba
rozpoczęcia praktyki?
mieć
w
dniu
1.
2.
3.
4.
Skierowanie (niekonieczne przy praktykach w kancelariach)
Legitymację studencką
Dzienniczek praktyk
Polisę ubezpieczeniową NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków)
Skąd wziąć dzienniczek praktyk?
Z dziekanatu
Jakie ubezpieczenie jest honorowane?
Każde ubezpieczenie obejmujące NNW, ważne na cały okres objęty
praktykami.
Czy może być to ubezpieczenie AZS?
Tak, jeśli spełnia oba w/w warunki.
Czy studenci II i III roku mogą iść na praktyki
obowiązkowe?
Za zgodą dziekana wcześniej zaopiniowaną przez opiekuna praktyk, o ile nie
będzie kolizji z planem zajęć
Czy w tej samej instytucji można robić praktyki
obowiązkowe, a potem nadobowiązkowe?
Można, ale właściwie nie polecam takiej taktyki. Praktyki są po to, by
otrzaskać się z pracą w różnych miejscach. Ponadto – jedna i ta sama
praktyka nie może być zaliczana zarówno jako obowiązkowa i jako
nadobowiązkowa.
Czy przy praktykach nadobowiązkowych jest
taka sama procedura jak przy obowiązkowych?
Stosuje się odpowiednie przepisy regulaminu i programu praktyk. Zajęcia
sądowe odbywają się po przeprowadzonym przez opiekuna praktyk naborze
na początku roku akademickiego. Praktykę kancelaryjną ( kancelaria,
wolontariat etc.) studenci szukają na własną rękę, potem stosuje się zasady
opisane na slajdzie nr 6.
Czy można mieć zaliczone jako praktyki okresy
stażu lub pracy odbyte wcześniej?
Można – patrz zarządzenie Rektora KUL w sprawie praktyk, dostępne na
mojej stronie na e.kul.pl
Czy koszty praktyk są refundowane przez Nie. Ponadto robienie praktyk obowiązkowych dopiero na X semestrze jest
uczelnię?
traktowane przez dziekanat jako powtarzanie przedmiotu i łączy się z opłatą
9
Informator dla studentów
prawa
WZPINOS KUL Stalowa Wola
rzędu stu
złotych
FAQ (2)
Czy
można
odbywać
praktyki
obowiązkowe w innych instytucjach niż
wymienione wcześniej?
Można, o ile praktyka polega na szlifowaniu umiejętności prawniczych – np. banki, fundacje, stowarzyszenia.
Dla takich instytucji obowiązuje procedura jak dla kancelarii prawnych. Warto wcześniej skontaktować się z
opiekunem praktyk
Czy można odbyć praktyki wcześniej np.
na III roku prawa, a mieć je zaliczone
później, na V roku prawa?
Tak, ale po co? Jako opiekun praktyk zachęcam do wszelkiej pozauczelnianej aktywności i w związku z tym
mogę doprowadzić do podpisania kilku umów dotyczących jednego studenta / jednej studentki w ciągu
ostatnich lat studiów. Sam zainteresowany /zainteresowana wybierze wtedy, które praktyki chce mieć
zaliczone jako „obowiązkowe”, a którą jako „nadobowiązkową”
Jak wypełniać dzienniczek praktyk?
Najważniejsze są: ostatnia strona – opinia patrona praktyk wraz z podpisem i pieczęcią i przedostatnie
strony – własna, szczera i rzetelna opinia praktykanta z oceną instytucji przyjmującej a także wnioskami na
przyszłość co do swojej drogi zawodowej.
Brak wypełnienia ww. stron uniemożliwia zaliczenie praktyk.
W pierwszej części dzienniczka praktyk proszę uzupełniać tabele aktywności po zakończeniu każdego dnia
praktyk, pamiętając o ochronie danych osobowych.
Czy dzienniczek praktyk trzeba zdawać od
razu po zakończeniu praktyk?
Nie, trzeba trzymać go u siebie aż do zaliczenia praktyk.
Kiedy i jak zalicza się praktyki?
OBOWIĄZKOWE: W sesji zimowej między IX a X semestrem. W określonym wcześniej terminie trzeba złożyć
dzienniczki praktyk w dziekanacie, a potem proszę czekać na mail od opiekuna praktyk
NADOBOWIĄZKOWE: W sesji letniej na V roku prawa lub wcześniej – o ile studentka / student ustalą z
dziekanatem wcześniejsze kodowanie. Dzienniczek praktyk jest tu niepotrzebny, więc proszę go nie brać
przed praktykami. Zaliczenie następuje na podstawie dwóch dokumentów: PISEMNEGO zaświadczenia
patrona praktyk o odbyciu praktyk w danym miejscu i terminie oraz PISEMNEGO, szczerego i rzetelnego
sprawozdania praktykanta z ich przebiegu. Oba dokumenty proszę zostawić w dziekanacie.
Wpisy praktyk w indeksie…
Dokonywane są WYŁĄCZNIE na str. 82 – 84 indeksu. Trzeba bardzo dokładnie uzupełnić te pola wraz z
adresem instytucji przyjmującej, terminem praktyk od – do. Również zajęcia sądowe i praktyki kancelaryjne, a
także WSZYSTKIE INNE RODZAJE AKTYWNOŚCI POZAUCZELNIANEJ ( np. AKADEMICKIE BIURO PORAD
PRAWNYCH), nawiązujące charakterem do praktyk trzeba wpisać w tym właśnie miejscu indeksu. Wszystko to
jest ważne z co najmniej jednego powodu – to właśnie na podstawie informacji ze str. 82-84 indeksu będą
wypisywane
suplementy
do dyplomów
magisterskich,
Informator
dla studentów
prawa
WZPINOS więc proszę poważnie podejść do tego, co tu
10
napisałem.
KUL Stalowa Wola
Czy wiesz że….
Niezaliczenie praktyk
wywołuje takie same
skutki jak niezdanie
egzaminu?
Robienie praktyk po IX
semestrze wiąże się z
opłatą 100 złotych?
W przypadku pytań lub
jakichkolwiek problemów
w trakcie praktyk proszę
mailować:
[email protected]
Terminy konsultacji – na
mojej stronie na e.kul.pl w
zakładce „dydaktyka”
Informator dla studentów prawa WZPINOS
KUL Stalowa Wola
11
Download