Tytuł prezentacji

advertisement
Konkurs
nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016
Ewa Ambroziewicz
Kierownik Sekcji Zarządzania Programami
Rozwoju Kadry Naukowej
Dział Rozwoju Kadry Naukowej
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Konkurs
nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016
Standardy dotyczące
kosztów w projekcie
Standard kosztów
Przedstawione w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu
standardy dotyczące kosztów w projekcie
stanowią katalog otwarty
Dla najczęściej
powtarzających się
kosztów IOK ustaliła
stawki maksymalne
Przyjęcie stawki
maksymalnej nie oznacza,
że będzie ona
akceptowana w każdym
projekcie
R o z e z n a n i e r yn k u
Obligatoryjne jest porównanie kosztów danej usługi
projektu z kosztem usługi dostępnej na rynku komercyjnym.
należy przeprowadzić
i udokumentować rozeznanie rynku
możliwość weryfikacji dokumentów
potwierdzających należyte
oszacowanie kosztu, który został
ujęty w budżecie projektu
na każdym etapie oceny wniosku
oraz po zawarciu umowy
o dofinansowanie
BILANS KOMPETENCJI
Wdrażanie działań zaplanowanych w projekcie zostanie
obligatoryjnie poprzedzone przeprowadzeniem na
wstępie bilansu kompetencji oraz podsumowane
analogicznym badaniem
Koszty bilansu kompetencji nie stanowią kwalifikowalnych
kosztów bezpośrednich projektu (analogicznie do pozostałych
kosztów zarządzania jak np. monitorowanie wskaźników)
Uczestnicy projektu (a)
nauczyciele
akademiccy
w rozumieniu
art. 108 PSzW
pracownicy
naukowodydaktyczni
pracownicy
dydaktyczni
pracownicy
naukowi
dyplomowani
bibliotekarze
oraz
dyplomowani
pracownicy
dokumentacji
i informacji
naukowej
Uczestnicy projektu (a)
osoby, z którymi
uczelnia zawarła
umowy cywilnoprawne
na prowadzenie
dydaktyki
na okres roku
akademickiego
w ramach
którego
planowane jest
dla tych osób
wsparcie
w projekcie
+
na wymagany
w kryterium
dostępu nr 7
semestr, w
którym
prowadzone
będą zajęcia
z
wykorzystaniem
zdobytych
w projekcie
kompetencji
Koszt prowadzenia
kursu/szkolenia/warsztatu:
max. 150 zł/h*
1 osoba: 30%
Dojazd
uczestników*
min. 50 km
2 osoby: 50%
pociąg
3 osoby:
100%
2 klasa
Catering / wyżywienie
wyłącznie w przypadku szkoleń certyfikowanych
korzystanie z własnych sal
(koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu)
wynajem sali szkoleniowej
(koszt nie wyższy niż 50 pln/h)
Wsparcie realizowane
poza granicami kraju
Wyjazd zagraniczny musi być
uzasadniony niemożliwością
przeprowadzenia takiego
wsparcia na terenie Polski
Wsparcie realizowane
poza granicami kraju
dojazd
Wsparcie realizowane
poza granicami kraju
ubezpieczenie NNW
Wsparcie realizowane
poza granicami kraju
świadczenia wypłacane uczestnikom na podstawie
art. 42 PSzW i odpowiednich aktów wykonawczych
W przypadku określenia przez senat uczelni wewnętrznych regulacji dotyczących
warunków kierowania za granicę osób w celach szkoleniowych koszty wynikające
z tego tytułu są kwalifikowalne w projekcie wyłącznie w przypadku obowiązywania
tych regulacji co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem niniejszego konkursu
Zapraszamy:
[email protected]
Download