zmiana regulaminu park Cytadela

advertisement
UCHWAŁA NR LVI/587/IV/2004
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 09 listopada 2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIX / 354 / III /2000 z dnia
20 stycznia 2000 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców
miejskich.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r nr 23 poz. 220
art.1, Dz.U. z 2002r. nr 62 poz.558 art.29, Dz.U. z 2002r. nr 113 poz. 984 art.43, Dz.U. z
2002r. nr 214 poz. 1806 art.1, Dz.U. z 2003r. nr 80 poz. 717 art. 72, Dz.U. z 2003r. nr 162
poz. 1568 art.126, Dz.U. z 2002 nr 153 poz. 1271 art. 17, Dz.U. z 2004r. nr 102 poz. 1055 art.
3, Dz.U. z 2004r. nr 116 poz. 1203 art.4), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:
§1
W § 1 uchwały:
1. w pkt.4 skreśla się „ Cytadeli Poznań”
2. dodaje się pkt.10 o następującym brzmieniu: „Dla Parku Cytadela Poznań”
-
wg. załącznika nr 10
§2
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
/-/Przemysław Alexandrowicz
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY LVI/587/IV/2004
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 09 listopada 2004
w sprawie zmiany zasad korzystania z Parku Cytadela Poznań.
Przedstawiony projekt uchwały ustala nowe zasady korzystania z Parku Cytadela, zmieniając
poprzedni regulamin parkowy opracowany na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania nr
XXIX / 354 / III / 2000 z dnia 20 stycznia 2000 r. Zmiana dotyczy wprowadzenia punktów o
zakazie:
-
eksploracji pozostałości Fortu Winiary - penetracja zasypanych wnętrz
pozostałości fortu z uwagi na stan techniczny może spowodować niekontrolowane
obsunięcia i zawały i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających
w pobliżu.
-
wspinania się po ścianach fos Fortu Winiary oraz innych obiektach – amatorskie
wspinanie się po pozostałościach murów fortu niszczy ich zabytkową strukturę oraz
grozi upadkiem z dużej wysokości.
-
jazdy rowerami po stromych skarpach i pozostałościach zabytkowych
fortyfikacji – zjazdy i amatorsko wykonywane skocznie na stromych skarpach w
obrębie wielkiego obwodu ( pozostałości kurtyn, redut, bastionów i rawelinów )
niszczą zabytkową substancję pozostałości fortyfikacji, grożą trwałym kalectwem.
Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania
/-/Jerzy Stępień
„REGULAMIN PARKOWY”
załącznik nr 10:
Parki są ozdobą Miasta, miejscem wypoczynku i podlegają ochronie.
Trosce wszystkich użytkowników zieleni miejskiej powierza się drzewa, kwiaty, trawniki i
urządzenia parkowe.
W parku zabrania się:
1. zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych
użytkowników parku.
2. przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych.
3. jazdy wszelkimi pojazdami za wyjątkiem wózków inwalidzkich i rowerów z
bezpieczną prędkością.
4. korzystania przez dzieci do lat 7 z urządzeń zabawowych bez opiekuna.
5. łowienia ryb i kąpieli w zbiornikach wodnych.
6. eksploracji pozostałości Fortu Winiary.
7. wspinania się po ścianach fos Fortu Winiary oraz innych obiektach bez
indywidualnego zezwolenia.
8. jazdy rowerami ( po stromych skarpach i pozostałościach zabytkowych
fortyfikacji ) poza drogami o nawierzchni utwardzonej.
Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą grzywny
wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
/-/Przemysław Alexandrowicz
Download