Uchwała Nr /2012

advertisement
Uchwała Nr
/2012
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia
2012 roku
w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Limanowskiego 20/22.
Na podstawie art. 42 ust. 1, ust. 2 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592
z późn.zm.)
Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje:
§1
W statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Limanowskiego 20/22 uchwala się następujące zmiany:
W rozdziale IV „Organizacja wewnętrzna” w § 8, w ust. 1 dodaje się pkt 1.20. w brzmieniu:
„1.20. Oddział Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Młodzieży”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Ostrowskiego
Andrzej Leraczyk
UZASADNIENIE
Zmiany w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22
w Ostrowie Wielkopolskim wyszczególnione w uchwale pozytywnie zaakceptowała Rada
Społeczna funkcjonująca przy ZZOZ.
Oddział Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Młodzieży specjalizować się będzie w leczeniu
rehabilitacyjnym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z dziecięcym porażeniem mózgowym,
z przepukliną oponowo-rdzeniową, z dysfunkcjami narządu ruchu, z bocznymi skrzywieniami
kręgosłupa, z dysfunkcjami narządu ruchu powstałymi w wyniku różnego rodzaju urazów oraz
w przebiegu schorzeń ortopedycznych, z innymi zaburzeniami narządu ruchu wynikającymi
z uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Oddział zapewniać będzie
kompleksową opiekę nad pacjentami oraz udostępni szeroką gamę
metod leczenia z zakresu
kinezyterapii, masażu leczniczego i leczenia fizykalnego.
Przyjęcie Uchwały w przedmiotowym kształcie pozwoli na dokonanie rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu.
Wobec powyższego podjecie uchwały jest uzasadnione.
Download