1 - www.bip.zielona

advertisement
PROJEKT
UCHWAŁA NR …………2015
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia …… listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do
przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolity), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 - tekst jednolity), oraz
art. 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1440 – tekst jednolity) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LVIII.492.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz
przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2594 z późn. zm.1) w § 16 kropkę po pkt 14 zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, którym nadano odznakę „Dawca
Przeszczepu” przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku
lub innych regenerujących się komórek i tkanek lub którym nadano tytuł i odznakę „Zasłużony
Dawca Przeszczepu” przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie legitymacji
„Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowodu tożsamości, MZK
wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przedkładam projekt uchwały
Rady Miasta Zielona Góra
Zielona Góra, ….. listopada 2015 r.
1
Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r. poz. 786, 1574 oraz z 2015 r. poz. 1685.
NS-02-02
UZASADNIENIE
do projektu uchwały*
1. Podstawa prawna uchwały.
Art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że lokalny
transport zbiorowy należy do zadań własnych gminy.
Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, określa, że na
podstawie upoważnień ustawowych rady gminy podejmują uchwały we wszystkich ważnych dla
mieszkańców sprawach.
Art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, daje organom
stanowiącym gminy uprawnienia do podejmowania uchwał o wysokości cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
Art. 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określa,
że organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na ustalaniu opłat za
przewóz oraz innych opłat za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.
2. Zamierzone cele uchwały
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów
ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład
Komunikacji w Zielonej Górze.
3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych,
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.
Zwiększenie katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów świadczonych przez Miejski
Zakład Komunikacji. Podjęcie uchwały umożliwi bezpłatne podróżowanie komunikacją miejską
dawcom przeszczepów, komórek oraz tkanek.
4. Określenie skutków proponowanych rozwiązań po połączeniu Miasta z Gminą.
Nie dotyczy
5. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia2.
Powstałe w wyniku podjęcia uchwały niedobory w przychodach MZK zostaną po przeanalizowaniu
kosztów uzupełnione poprzez zwiększenie dotacji miasta dla zakładu.
5.Opinie uprawnionych podmiotów3.
Projekt uchwały był w okresie od 21 do 31 października 2015 r. zamieszczony w BIP do konsultacji
z organizacjami pozarządowymi. W okresie opiniowanie nie wpłynęły opinie od organizacji
pozarządowych.
Projekt uchwały w dniu 20 października 2015 r. został przekazany zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2
ustawy o związkach zawodowych do organizacji związków zawodowych.
Opinie organizacji związków zawodowych zostaną przedstawione na Sesji Rady Miasta.
………………………………..………..……
data, podpis z-cy Prezydenta lub SM albo FM
………………………………..………..……
data, podpis kierownika kom. org. urz.
2
3
w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta
m. in.: organizacji pozarządowych, związków zawodowych, Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiego
Kuratora Oświaty.
Download