informacja prasowa

advertisement
Warszawa, 21 września 2011 r.
Rzecznik Prasowy
tel. 22 831 30 71
e-mail: [email protected]
INFORMACJA PRASOWA
nt. odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” i związanych z nią uprawnień
Na mocy rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2008 r.* Minister Zdrowia nadaje dawcom,
którzy więcej niż raz oddali szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki oraz dawcom
narządu odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu". O nadanie dawcy takiej odznaki
wnioskuje Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant"*.
Odznaka "Zasłużony Dawca Przeszczepu" ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana
z metalu w kolorze złotym. Na awersie odznaki znajduje się wypukły, symboliczny
wizerunek serca otoczony kolistym napisem "Zasłużony Dawca Przeszczepu".
Uprawnienia związane z odznaczeniem „Zasłużony Dawca Przeszczepu"
„Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu" przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu,
zaopatrzenie w leki objęte wykazami, do których zaliczamy m.in. preparaty witaminowe,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu
leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"
lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"(Dz. U. Nr 118, poz. 761).
„Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu" przysługują również uprawnienia do korzystania
poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z
dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).
Uprawnienia te są świadczone na podstawie legitymacji potwierdzającej posiadanie odznaki
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", nadanej przez Ministra Zdrowia.
/-/ Piotr Olechno
* rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i
„Zasłużony Dawca Przeszczepu”
** na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149)
Download