pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych

advertisement
POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W PŁODACH ROLNYCH (2014)
Ewa Szpyrka, Anna Kurdziel, Julian Rupar, Magdalena Słowik-Borowiec
Instytut Ochrony Roślin − Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna, Rzeszów
[email protected]
CEL
Celem pracy była ocena występowania pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.) w płodach
rolnych pobranych z gospodarstw produkcyjnych.
METODY
W 2014 roku wykonano analizy próbek płodów rolnych pobranych przez inspektorów
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z terenu województw: lubelskiego,
małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego.
Program kontroli obejmował oznaczenie 207 substancji czynnych ś.o.r., wraz z metabolitami.
Uzyskane wyniki porównywano z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości (NDP)
obowiązującymi w Polsce [1], ponadto, sprawdzano czy preparaty zawierające wykryte substancje
czynne mogły być zastosowane do ochrony danych upraw [2].
WYNIKI
Wykonano analizy 340 próbek płodów rolnych: 170 próbek owoców, 147 próbek warzyw,
10 próbek zbóż, 7 próbek nasion i 6 próbek ziół. Pozostałości ś.o.r. stwierdzono w 90 próbkach
(26,5%), przy czym w 2 próbkach (0,6%) przekroczyły one poziom NDP. Odnotowano 26
przypadków zastosowania środków ochrony roślin niezalecanych do ochrony danych upraw,
a także 1 przypadek zastosowania bifentryny – substancji niedozwolonej do stosowania w Polsce.
Najczęściej pozostałości stwierdzano w próbkach owoców (38,2% wszystkich próbek owoców,
ziół (16,7%) i warzyw (16,3%), natomiast próbki zbóż i nasion były wolne od pozostałości.
Uprawami, w których najczęściej stwierdzano pozostałości były: agrest, jabłka, porzeczki i maliny.
W badanych próbkach stwierdzono obecność pozostałości wielokrotnych.
Podobnie, jak w latach ubiegłych najczęściej stwierdzano pozostałości fungicydów.
Najczęściej wykrywanymi związkami należącymi do tej grupy były: boskalid (8,2%), cyprodinil
(6,8%), pirymetanil (5,3%) i fludioksonil (5,3%). Spośród insektycydów najczęściej stwierdzano
pozostałości chloropiryfosu (1,2%) i cypermetryny (1,2%). Pozostałości herbicydów wykryto
tylko w jednej próbce (linuron w pietruszce).
WNIOSKI
1. Pozostałości ś.o.r. stwierdzono w 90 próbkach (26,5%), przy czym w 2 próbkach malin
przekroczyły one poziom NDP.
2.Uprawami, w których najczęściej stwierdzano pozostałości były: agrest, jabłka,
porzeczki i maliny.
3. Nieprawidłowości związane ze stosowaniem środków ochrony roślin dotyczyły głównie
zastosowania preparatów niezalecanych do ochrony danych upraw.
LITERATURA
1. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 lutego 2005 r. zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG w sprawie najwyższych
dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE, L 70,
z dnia 16.03.2005 r., z późn. zm.), 16 s.
2.https://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkowochrony-roslin.
Download