Document

advertisement
DYREKTYWA KOMISJI 2002/5/WE
z dnia 30 stycznia 2002 r.
zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych
produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich
powierzchni
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach
pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni 1, ostatnio
zmienioną dyrektywą Komisji 2001/57/WE2, w szczególności jej art. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
1)
W odniesieniu do zbóż i produktów pochodzenia roślinnego, w tym owoców i warzyw,
poziomy pozostałości powinny odzwierciedlać użycie minimalnych ilości pestycydów
niezbędnych do uzyskania efektywnej ochrony roślin, zastosowanych w taki sposób, że
ilość pozostałości jest jak najmniejsza, zarówno z praktycznego, jak i z
toksykologicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę ochronę środowiska naturalnego
i ochronę zdrowia konsumentów ze względu na przewidywane spożycie przez
konsumentów. Wspólnotowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDPP)
stanowi górną granicę ilości takich pozostałości, które mogłyby się znaleźć w
artykułach przy przestrzeganiu przez producentów dobrych praktyk w rolnictwie.
2)
Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDPP) pestycydów należy poddać
kontroli i może on zostać zmieniony celem uwzględnienia nowych informacji i danych.
Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDPP) ustala się na niższym progu
oznaczenia analitycznego w przypadku, gdy dozwolone zastosowania środków ochrony
roślin nie powodują wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produkcie
spożywczym lub na jego powierzchni lub w przypadku braku dozwolonych zastosowań
lub w przypadku, gdy zastosowania, które otrzymały zezwolenia Państw Członkowskich
nie zostały poparte niezbędnymi danymi, albo jeżeli zastosowania w państwach trzecich
powodujące pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które
mogą znaleźć się w obrocie na rynku wspólnotowym, nie zostały poparte przez
niezbędne dane.
3)
W następstwie opublikowania dyrektywy Komisji 2000/42/WE3, Komisja otrzymała
wnioski, poparte dalszymi danymi, o skontrolowanie ustalonych w dyrektywie
2000/42/WE NDPP dla lambda-cyhalotryny i amitrazu w niektórych artykułach
spożywczych. Wnioski i dane zostały poddane analizie i w przypadku niektórych
1
Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71.
Dz.U. L 208 z 1.08.2001, str. 36.
3
Dz.U. L 158 z 30.06.2000, str. 51.
2
połączeń dane wystarczająco uzasadniały ustalenie NDPP powyżej niższego progu
oznaczenia analitycznego. W przypadku innych połączeń dostępne informacje są
niewystarczające i NDPP należy ustalić na niższym progu oznaczenia analitycznego. W
przypadku jeszcze innych połączeń informacje obecnie dostępne są wystarczające, aby
dowieść, że ustanowienie NDPP powyżej niższego progu oznaczenia analitycznego
może doprowadzić do niedopuszczalnego, ostrego albo przewlekłego narażenia
konsumenta na działanie pozostałości. W takich sytuacjach NDPP należy pozostawić na
niższym progu oznaczenia analitycznego.
4)
Informacje na temat nowych lub zmienionych zastosowań cypermetryny w odniesieniu
do szparagów, etefonu w odniesieniu do ananasów, fenbutatywnego tlenku w
odniesieniu do papryki, metalaksylu w odniesieniu do dymki, acefatu w odniesieniu do
brzoskwiń i chlorotalonilu w odniesieniu do selera zostały przekazane Komisji i
ocenione. W świetle tych informacji, należy dokonać zmian istniejących NDPP
określonych w Załączniku do dyrektywy.
5)
Długotrwałe narażenie konsumentów na działanie każdego z pestycydów, o których
mowa w niniejszej dyrektywie, za pośrednictwem produktów spożywczych, zostało
ocenione i obliczone zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi w Unii
Europejskiej, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową
Organizację Zdrowia4. Jak wynika z obliczeń, ustalony w niniejszej dyrektywie NDPP
nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnego spożycia dziennego.
6)
W stosownych przypadkach ostre narażenie konsumentów na działanie tych pestycydów
za pośrednictwem każdego produktu spożywczego, który może zawierać ich
pozostałości, zostało ocenione i obliczone zgodnie z procedurami i praktykami
stosowanymi w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych
przez Światową Organizację Zdrowia. Jak wynika z obliczeń, najwyższe dopuszczalne
poziomy pozostałości ustalone w niniejszej dyrektywie nie powodują ostrych efektów
toksycznych.
7)
Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzone zostały konsultacje z
partnerami handlowymi Wspólnoty w sprawie poziomów ustalonych w niniejszej
dyrektywie i ich uwagi w sprawie tych poziomów zostały wzięte pod uwagę.
8)
Uwzględniono opinie Komitetu Naukowego ds. roślin, w szczególności jego radę i
zalecenia dotyczące ochrony konsumentów produktów spożywczych poddanych
działaniu pestycydów. Metodologia opisana przez Światową Organizację Zdrowia, o
której mowa powyżej, zastosowana przez Państwa Członkowskie pełniące funkcję
sprawozdawcy oraz monitorowana i oceniona przez Komisję za pośrednictwem Stałego
Komitetu ds. zdrowia roślin, jest zgodna z wytycznymi Komitetu Naukowego ds. roślin.
9)
W związku z powyższym, do dyrektywy 90/642/EWG należy wprowadzić zmiany,
które niezwłocznie wejdą w życie.
4
Wytyczne dotyczące przewidywań w odniesieniu do spożycia pozostałości pestycydów (poprawione),
opracowane przez GEMS / Program Żywnościowy, we współpracy z Komitetem ds. pozostałości pestycydów
Komisji Kodeksu Żywnościowego i opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r.
(ŚOZ/FSF/FOS/97.7).
10)
Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds.
zdrowia roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości odnoszące się do omawianych pestycydów,
wymienione w załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG, zastępuje się poziomami
wymienionymi w Załączniku do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości wymienione w załączniku II do dyrektywy
90/642/EWG dotyczą połączeń pestycydów z artykułami, o których mowa w niniejszym
przepisie i zastępuje się je następującymi połączeniami: cypermetryna w odniesieniu do
szparagów: 0,1 mg/kg, etefon w odniesieniu do ananasów: 2 mg/kg, fenbutatywny tlenek w
odniesieniu do papryki: 1 mg/kg, metalaksyl w odniesieniu do dymki: 0,2 mg/kg, metalaksyl
w odniesieniu do „cykorii liściowej” i ziół: 1 mg/kg, chlorotalonil w odniesieniu do „selera”:
1 mg/kg, acefat w odniesieniu do„brzoskwiń”: 0,2 mg/kg1.
Artykuł 3
1.
Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 31 sierpnia 2002
r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.
Państwa Członkowskie stosują te przepisy od 1 września 2002 r.
2.
Przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez
Państwa Członkowskie.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 5
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2002 r.
1
Do czasu przeprowadzenia prób na drugi sezon, wyniki mają zostać przedstawione do 1 września 2002 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
Pozostałości pestycydów i
najwyższe dopuszczalne poziomy
pozostałości (mg/kg)
Amitraz (suma
Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których
amitrazu i jego
mają zastosowanie NDPP
metabolitów
Lambdazawierających 2,4
cyhalotryna
dimetylo anilinę,
wyrażone jako
amitraz)
1. Owoce świeże, suszone lub niegotowane,
zakonserwowane przez mrożenie, nie zawierające
dodatku cukru; orzechy
i)
OWOCE CYTRUSOWE
0,05*
Grejpfruty
0,1
Cytryny
Limy
Mandarynki (łącznie z klementynkami i
innymi hybrydami)
Pomarańcze
0,1
Pomele
0,1
Pozostałe
0,02*
ii)
ORZECHY (w łupinach lub bez)
0,05*
0,05*
Migdały
Orzechy brazylijskie
Orzechy nerkowca
Kasztany jadalne
Orzechy kokosowe
Orzechy laskowe
Orzechy makadamia
Orzeszki pekan
Orzeszki sosnowe
Pistacje
Orzechy włoskie
Pozostałe
iii) OWOCE ZIARNKOWE
0,1
0,5
Jabłka
Gruszki
Pigwy
Pozostałe
iv) OWOCE PESTKOWE
0,05*
Morele
0,2
Wiśnie
Pozostałości pestycydów i
najwyższe dopuszczalne poziomy
pozostałości (mg/kg)
Amitraz (suma
Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których
amitrazu i jego
mają zastosowanie NDPP
metabolitów
Lambdazawierających 2,4
cyhalotryna
dimetylo anilinę,
wyrażone jako
amitraz)
Brzoskwinie (łącznie z nektarynami i
0,2
podobnymi hybrydami)
Śliwki
Pozostałe
0,1
v) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE
0,05*
a)
Winogrona stołowe i winne
0,2
Winogrona stołowe
Winogrona winne
b) Truskawki (z wyjątkiem dziko
0,5
rosnących)
c) Owoce pnączy (z wyjątkiem dziko
0,02*
rosnących)
Jeżyny
Jeżyny popielice
Krzyżówki jeżyn i malin
Maliny
Pozostałe
d)
Pozostałe drobne owoce i owoce
jagodowe (z wyjątkiem dziko
rosnących)
Borówki czernice (Czarne
jagody)
Żurawina
Porzeczki (czerwone, czarne i
0,1
białe)
Agrest
0,1
Pozostałe
0,02*
e)
Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce
0,2
vi) Różne
0,02*
0,05*
Awokado
Banany
Daktyle
Figi
Kiwi
Kumkwat
Liczi
Mango
Pozostałości pestycydów i
najwyższe dopuszczalne poziomy
pozostałości (mg/kg)
Amitraz (suma
Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których
amitrazu i jego
mają zastosowanie NDPP
metabolitów
Lambdazawierających 2,4
cyhalotryna
dimetylo anilinę,
wyrażone jako
amitraz)
Oliwki
Owoce męczennicy
Ananasy
Granaty
Pozostałe
2. Warzywa świeże lub niegotowane, mrożone lub
suszone
i)
WARZYWA KORZENIOWE I
0,05*
BULWIASTE
Burak
Marchew
Seler
0,1
Chrzan
Karczochy jerozolimskie
Pasternaki
Korzeń pietruszki
Rzodkiewki
0,1
Salsefia
Słodkie ziemniaki
Brukiew
Rzepa
Ignam
Pozostałe
0,02*
ii)
WARZYWA CEBULOWE
0,02*
0,05*
Czosnek
Cebula
Szalotka
Dymka
Pozostałe
iii) WARZYWA OWOCOWE
a) Rośliny psiankowate (Solanacea)
Pomidory
0,1
0,5
Papryka
0,1
Oberżyny
0,5
0,5
Pozostałości pestycydów i
najwyższe dopuszczalne poziomy
pozostałości (mg/kg)
Amitraz (suma
Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których
amitrazu i jego
mają zastosowanie NDPP
metabolitów
Lambdazawierających 2,4
cyhalotryna
dimetylo anilinę,
wyrażone jako
amitraz)
Pozostałe
0,02*
0,05*
b) Dyniowate - jadalna skórka
0,1
0,05*
Ogórki
Korniszony
Cukinie
Pozostałe
c)
Dyniowate — niejadalna skórka
0,05
0,05*
Melony
Kabaczki
Arbuzy
Pozostałe
d) Kukurydza cukrowa
0,02*
0,05*
iv) WARZYWA KAPUSTNE
0,05*
a) Warzywa kapustne kwiatostanowe
0,1
Brokuły (łącznie z brokułami włoskimi)
Kalafior
Pozostałe
b) Warzywa kapustne głowiaste
Brukselka
0,05
Kapusta głowiasta
0,2
Pozostałe
0,02*
c) Kapustne liściaste
0,02*
Kapusta pekińska
Jarmuż
Pozostałe
d) Kalarepa
0,02*
v) WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA
0,05*
a) Sałata i inne
1
Rzeżucha
Roszponka warzywna
Sałata
Cykoria liściowa
Pozostałości pestycydów i
najwyższe dopuszczalne poziomy
pozostałości (mg/kg)
Amitraz (suma
Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których
amitrazu i jego
mają zastosowanie NDPP
metabolitów
Lambdazawierających 2,4
cyhalotryna
dimetylo anilinę,
wyrażone jako
amitraz)
Pozostałe
b) Szpinak i inne
Szpinak
0,5
Burak liściowy (boćwina)
Pozostałe
0,02*
c) Rukiew wodna
0,02*
d) Endywia
0,02*
e) Zioła
1
Trybula
Szczypiorek
Pietruszka naciowa
Seler naciowy
Pozostałe
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)
0,05*
Fasola (w strąkach)
0,2
Fasola (łuskana)
0,02*
Groch (w strąkach)
0,2
Groch (łuskany)
0,2
Pozostałe
0,02*
vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)
0,05*
Szparagi
Karczochy
Seler
0,3
Koper włoski (fenkuł)
Karczochy kuliste
Por
Rabarbar
Pozostałe
0,02*
viii) GRZYBY
0,05*
a)
Grzyby hodowlane
0,02*
b)
Grzyby dziko rosnące
0,5
3. Nasiona roślin strączkowych
0,02*
0,05*
Fasola
Pozostałości pestycydów i
najwyższe dopuszczalne poziomy
pozostałości (mg/kg)
Amitraz (suma
Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których
amitrazu i jego
mają zastosowanie NDPP
metabolitów
Lambdazawierających 2,4
cyhalotryna
dimetylo anilinę,
wyrażone jako
amitraz)
Soczewica
Groch
Pozostałe
4. Nasiona oleiste
0,02*
Nasiona lnu
Orzeszki ziemne
Ziarna maku
Ziarna sezamu
Ziarna słonecznika
Nasiona rzepaku
Ziarna soi
Ziarna gorczycy
Nasiona bawełny
1
Pozostałe
0,05*
5. Ziemniaki
0,02*
0,05*
Ziemniaki wczesne
Ziemniaki konsumpcyjne
6.
Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub
w inny sposób przetwarzane części rośliny Camellia
1
0,1*
sinensis)
7. Chmiel (suszony), łącznie z szyszkami chmielu i nie
10
20
skoncentrowanym proszkiem
* Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.
Uwaga: Dla wygody czytelnika, NDPP oznaczone są pogrubioną czcionką w przypadku, gdy odzwierciedlają
zmiany w odniesieniu do NDPP w Załącznikach do dyrektyw wcześniejszych niż dyrektywa
2000/42/WE, natomiast oznaczone normalną czcionką są wielokrotnym powtórzeniem istniejących
NDPP.
Download