Wykaz symboli komórek organizacyjnych Instytutu Ochrony Roślin

advertisement
WYKAZ SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK
ORGANIZACYJNYCH IOR-PIB
DN -Dyrektor Naczelny
RN- Rada Naukowa
SDN - Sekretariat Dyrektora Naczelnego
ADN - Asystent Dyrektora Naczelnego
ZD-NB- Zastępca dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
SZD-NB – Sekretariat zastępcy dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
ZDF-GK - Zastępca dyrektora ds. Finansowych-Główny Księgowy
DK - Dział Spraw Pracowniczych
KZP - Kasa zapomogowo-pożyczkowa
K - Kancelaria
KS - Komisja Socjalna
ZW - Związek zawodowy „Solidarność”
PA - Pełnomocnik ds. Akredytacji
PODO - Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
POIN - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
PGO - Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami
PPW –Pełnomocnik ds. Programu Wieloletniego
SZP - Specjalista ds. zamówień publicznych
SPiKTZ - Specjalista ds. poradnictwa i kształtowania terenu zieleni
SO - Specjalista ds. obronnych
KIN - Kancelaria informacji niejawnych
PBB - Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Biologicznego
ZMPAiEOR - Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin
ZIEiSDwOR - Zespół Informatyki, Ekonomiki i Systemów Decyzyjnych w Ochronie Roślin
ZE - Zakład Entomologii
ZZ - Zakład Zoologii
ZM - Zakład Mikologii
ZWiB Zakład Wirusologii i Bakteriologii
KCHR - Klinika Chorób Roślin
MPBM - Międzyzakładowa Pracownia Biologii Molekularnej
ZEiOŚ - Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
ZOŚ - Zespół Ochrony Środowiska
ZEŚR - Zespół Ekologii Środowiska Rolniczego
LAŚ - Laboratorium Analiz Środowiskowych
ZBM - Zakład Biologicznych Metod
ZHiTOR - Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
ZBPŚOR - Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
ZBŚOR - Zakład Badania Środków Ochrony Roślin
ZBH - Zespół Badania Herbicydów
ZBF - Zespół Badania Fungicydów
ZBSDZ - Zespół Badania Skuteczności Działania Zoocydów
PSDwWG - Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze
ZEiOoŚOR - Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin
BPRiBB - Bank Patogenów Roślin i Badania ich Bioróżnorodności
ZUSZiWZ - Zakład Upowszechniania, Szkoleń i Współpracy z Zagranicą
DWN - Dział Wydawnictw Naukowych
PPiOB - Pracownia Planowania i Organizacji Badań
B - Biblioteka
A - Archiwum
CK - Centrum Kongresowe
CBOKIiGZ - Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych Inwazyjnych i Genetycznie
Zmodyfikowanych
DFK - Dział Finansowo-Księgowy
DOA - Dział Organizacyjno-Administracyjny
ZG - Zespół Gospodarczy
ZZTiGM - Zespół Zaopatrzenia, Transportu i Gospodarki Materiałowej
ZT - Zespół Techniczny
SSIoOK - Specjalista ds. sieci informatycznej oraz oprogramowania komputerów
IBiHPiOP - Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i ds. ochrony przeciwpożarowej
SOI - Oddział Instytutu w Sośnicowicach
SZBSŚOR -Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin w Sośnicowicach
SLBJŚOR -Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin w Sośnicowicach
SLBPŚOR -Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Sośnicowicach
SDAG - Dział Administracyjno-Gospodarczy w Sośnicowicach
BTSD - Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku
BLBPŚOR - Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Białymstoku
RZTSD - Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
RZLBPŚOR - Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Rzeszowie
TTSD - Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu
TRZTSD - Terenowa Stacja Doświadczalna w Trzebnicy
TRZLBŚOR - Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Trzebnicy
Download