Uchwała Nr - BIP Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

advertisement
UCHWAŁA NR XLV / 781 / 09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa
Na podstawie art. 18 pkt 4 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu opracowania projektu budżetu Województwa Zarząd Województwa
w terminie do 15 lipca w drodze uchwały określi szczegółowe wytyczne do opracowania
materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy,
składanych przez jednostki organizacyjne podległe Województwu oraz komórki
organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego.
2. Wytyczne, o których mowa w ust.1 powinny zawierać w szczególności:
1) podstawowe akty prawne obowiązujące przy sporządzaniu projektu budżetu,
2) wykaz jednostek objętych budżetem Województwa,
3) szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu za dany rok budżetowy
oraz szczegółowość składanych materiałów na okres planowany w zakresie:
a) dochodów i wydatków budżetowych,
b) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych oraz funduszy celowych,
c) dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
4) zasady kalkulacji dochodów,
5) zasady kalkulacji wydatków przeznaczonych na:
a) wynagrodzenia,
b) pozostałe wydatki bieżące,
c) wydatki majątkowe,
6) limity etatów kalkulacyjnych jednostek budżetowych,
7) zakres informacji, które powinny być zawarte w objaśnieniach składanych przez
jednostki organizacyjne podległe Województwu oraz komórki organizacyjne Urzędu
Marszałkowskiego,
§ 2. 1. Jednostki organizacyjne Województwa przekażą odpowiednim komórkom
organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 sierpnia informacje
o przewidywanym wykonaniu za dany rok budżetowy oraz propozycje planów finansowych
na okres planowany wraz z objaśnieniami w zakresie:
1) dochodów i wydatków budżetowych,
2) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych oraz funduszy celowych,
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458
1
1
3) dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.
2. Komisje Sejmiku i radni składają Zarządowi Województwa wnioski dotyczące projektu
budżetu wraz z uzasadnieniem w terminie do 15 września.
3. Zbiorcze zestawienia proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu kwot
w zakresie, o którym mowa w ust. 1 zostaną sporządzone przez odpowiednie komórki
organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego i w terminie do 20 września przekazane
Skarbnikowi Województwa.
§ 3 Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, skalkulowanych dochodów
własnych budżetu Województwa, dotacji i subwencji ogólnej, Skarbnik Województwa
opracowuje Zarządowi Województwa zestawienia zbiorcze oraz projekt uchwały
budżetowej, który zawiera:
1) Dochody, wydatki, przychody i rozchody Województwa oraz przychody
i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
w szczegółowości zgodnej z art. 184 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz art. 214, 215, 235, 236
i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,
poz.1240) w formie określonej:
a) w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 - w odniesieniu do dochodów budżetowych,
b) w załączniku nr 5 - w odniesieniu do wydatków budżetowych,
c) w załączniku nr 6 - w odniesieniu do wydatków bieżących finansowanych
w całości ze środków krajowych
d) w załączniku nr 7 - w odniesieniu do wydatków bieżących na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych,
e) w załączniku nr 8- w odniesieniu do przychodów i rozchodów Województwa,
f) w załączniku nr 9 – w odniesieniu do dochodów i wydatków na zadania z zakresu
administracji rządowej realizowane przez Województwo Dolnośląskie,
g) w załączniku nr 10 – w odniesieniu do dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Województwu Dolnośląskiemu,
h) w załączniku nr 11 – w odniesieniu do zadań wykonywanych przez Województwo
Dolnośląskie na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
i) w załączniku nr 12 - w odniesieniu do zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego,
j) załączniku nr 13 – w odniesieniu do dotacji udzielanych z budżetu Województwa
Dolnośląskiego,
k) w załączniku nr 14 – w odniesieniu do wydatków majątkowych finansowanych
w całości ze środków krajowych,
l) w załączniku nr 15 - w odniesieniu do wydatków majątkowych na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych,
m) w załączniku nr 16 – w zakresie upoważnienia dla Zarządu Województwa
do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa
2
2)
3)
4)
5)
6)
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadania wynikające
z kontraktów wojewódzkich,
n) w załączniku nr 17 – w odniesieniu do przychodów i wydatków zakładów
budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
o) w załączniku nr 18 - w odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych i
wydatków nimi finansowanych,
Przychody i wydatki funduszy celowych, w formie określonej w załączniku nr 19.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz opłat produktowych.
Kwotę rezerwy ogólnej i rezerw celowych.
Część opisową obejmującą:
a) przyjęte wskaźniki budżetowe i inne wskaźniki do opracowywania projektu uchwały
budżetowej,
b) omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich
kalkulacji,
c) uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem zadań
realizowanych w następujących dziedzinach:
- rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich,
- transport zbiorowy i drogi publiczne,
- edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe,
- promocja i ochrona zdrowia,
- kultura i ochrona jej dóbr,
- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
- kultura fizyczna i turystyka,
- pomoc społeczna,
- zagospodarowanie przestrzenne,
- ochrona środowiska,
- współpraca z zagranicą i promocja regionu,
- bezpieczeństwo publiczne,
- nauka,
- administracja publiczna,
- zarządzanie długiem,
zawierające informacje w zakresie powiązania tych zadań ze strategią
województwa, bądź programami wojewódzkimi, ze wskazaniem celów, które
zostaną osiągnięte w danym roku, dzięki ich wykonaniu.
Wydatki, których nie można zaklasyfikować do powyższych dziedzin ujęte zostaną
w pozostałych wydatkach.
Objaśnienia dotyczące danej dziedziny będą obejmować również informacje
o przychodach i wydatkach realizowanych przez zakłady budżetowe i gospodarstwa
pomocnicze, fundusze celowe oraz o dochodach własnych jednostek budżetowych
i wydatkach nimi finansowanych, a także źródła finansowania wydatków
z wyszczególnieniem:
- dotacji z budżetu państwa,
- dotacji celowych z funduszy celowych,
3
d)
e)
f)
g)
h)
- dotacji celowych i pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego,
- środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej,
- części oświatowej subwencji ogólnej,
- środków budżetowych Województwa obejmujących dochody własne, część
regionalną i wyrównawczą subwencji ogólnej oraz przychody budżetowe,
- innych środków,
dotacje udzielane z budżetu Województwa,
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd
Województwa,
wydatki majątkowe,
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
omówienie planowanych kwot przychodów i rozchodów Województwa.
§ 4. Uchwała budżetowa może zawierać upoważnienia dla Zarządu Województwa do
podjęcia następujących czynności:
1) Dokonywania zmian w budżecie w zakresie i na zasadach określonych
w art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa
w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
§ 5. Uchwała budżetowa może również zawierać inne postanowienia dotyczące
wykonywania budżetu Województwa.
§ 6. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa przedstawi Sejmikowi
Województwa:
1) Informację o stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w art. 180 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
2) Prognozę kwoty długu Województwa na koniec roku budżetowego i lata następne.
§ 7. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę kwoty długu
i informację o stanie mienia komunalnego Zarząd przekłada Sejmikowi i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.
§ 8. 1. Przewodniczący Sejmiku niezwłocznie przesyła projekt budżetu z materiałami
informacyjnymi do zaopiniowania Komisjom Sejmiku oraz Klubom i wnioskuje
o zwołanie posiedzeń poszczególnych Komisji.
2. Po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej Komisje Sejmiku opiniują projekt
budżetu w zakresie przedmiotowym będącym we właściwości Komisji, a następnie wydają
pisemne opinie dotyczące projektu budżetu.
3. Członkowie Zarządu przedstawiają na wniosek Komisji dodatkowe wyjaśnienia.
4. Komisje Sejmiku w terminie do 21 dni od dnia przedłożenia projektu uchwały
budżetowej złożą Komisji Budżetu i Finansów pisemną opinię i wnioski do projektu budżetu.
5. Opinie i wnioski do projektu budżetu mogą składać w terminie określonym w ust. 4,
również Kluby oraz radni niezrzeszeni.
4
6. Proponowane przez Komisje, Kluby oraz radnych niezrzeszonych zmiany do projektu
budżetu winny spełniać wymogi określone w art. 66 ust. 3 ustawy o samorządzie
województwa.
7. Wniosek w sprawie dokonania zmian w projekcie budżetu przed jego wniesieniem
pod obrady Sejmiku wymaga uprzedniej pisemnej opinii Zarządu.
8. Komisja Budżetu i Finansów co najmniej 9 dni przed sesją Sejmiku, na której ma być
uchwalony budżet, przekaże Przewodniczącemu Sejmiku opinię o złożonym projekcie
budżetu.
§ 9. Zmiany projektu uchwały budżetowej po przedłożeniu go Sejmikowi Województwa,
w tym związane z wnioskami Komisji, Klubów i radnych niezrzeszonych, mogą być
wprowadzone w formie autopoprawek Zarządu Województwa do projektu budżetu.
§ 10. Na najbliższej sesji, jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od złożenia
projektu budżetu, następuje jego pierwsze czytanie.
§ 11. Harmonogram prac nad budżetem Województwa przedstawia się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Treść
Opracowanie przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego wytycznych do opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Przekazanie propozycji planów finansowych do Urzędu
Marszałkowskiego przez jednostki organizacyjne
Województwa
Przedłożenie Zarządowi Województwa wniosków
dotyczących projektu budżetu wraz z uzasadnieniem
przez Komisje Sejmiku i radnych
Przekazanie przez komórki organizacyjne Urzędu
Marszałkowskiego do Skarbnika Województwa
zestawienia proponowanych do ujęcia w projekcie
budżetu kwot
Przekazanie przez Ministra do spraw finansów
publicznych informacji o planowanych kwotach części
subwencji ogólnej i planowanych wpłatach oraz o
planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Przekazanie przez dysponentów części budżetu
państwa, informacji o kwotach dotacji z budżetu państwa
oraz środkach na realizację programów finansowanych z
udziałem środków europejskich.
Przekazanie projektu uchwały budżetowej wraz
z objaśnieniami oraz prognozy kwoty długu i informacji o
stanie mienia komunalnego
Termin wynikający z
przepisów
Termin
kalendarzowy
do dnia 15 lipca roku
poprzedzającego rok
budżetowy
15.07
do dnia 31 sierpnia roku
poprzedzającego rok
budżetowy
31.08
do dnia 15 września roku
poprzedzającego rok
budżetowy
15.09
do dnia 20 września roku
poprzedzającego rok
budżetowy
20.09
do dnia 15 października roku
poprzedzającego rok
budżetowy
15.10
Do dnia 25 października roku
poprzedzającego rok
budżetowy
25.10
do dnia 15 listopada roku
poprzedzającego rok
budżetowy
15.11
w terminie 21 dni
od dnia przedłożenia projektu
uchwały budżetowej
do 06.12
Przedstawienie przez Zarząd na wniosek Komisji
Sejmiku dodatkowych wyjaśnień
Przedłożenie Komisji Budżetu i Finansów pisemnych
opinii i wniosków do projektu budżetu wydawanych
przez Komisje Sejmiku, Kluby i radnych niezrzeszonych
5
10.
Sporządzenie pisemnych opinii Zarządu do wniosków
w sprawie dokonania zmian w projekcie budżetu
przed wniesieniem pod
obrady Sejmiku wniosku w
sprawie dokonania zmian
11.
Pierwsze czytanie projektu budżetu
na najbliższej sesji, jednak nie
wcześniej
niż przed upływem
30 dni od złożenia projektu
budżetu
12.
Przekazanie Przewodniczącemu Sejmiku opinii o
złożonym projekcie budżetu sporządzonej przez Komisję
Budżetu
i Finansów
co najmniej 9 dni
przed sesją Sejmiku na której
ma być uchwalony budżet
13.
Przedstawienie przez Zarząd stanowiska w sprawie
opinii Komisji Budżetu i Finansów
14.
15.
16.
Przedłożenie Sejmikowi ewentualnych autopoprawek
Zarządu do projektu budżetu obejmujących
proponowane zmiany przez Komisje Sejmiku, Kluby oraz
radnych niezrzeszonych
Przedstawienie przez Zarząd Organowi Stanowiącemu
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej oraz o prognozie długu
przed uchwaleniem budżetu
przed uchwaleniem budżetu
Uchwałę budżetową organ
stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego
uchwala przed rozpoczęciem
roku budżetowego
a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach
- nie później niż do dnia
31 stycznia roku
budżetowego
Uchwalenie budżetu – drugie czytanie
po 15.12
do 31.12
nie później niż
do 31.01
§ 12. 1. Uchwałę budżetową Województwa podejmuje się przed rozpoczęciem roku
budżetowego.
2. Porządek obrad sesji budżetowej Sejmiku Województwa, na których rozpatrywany
będzie projekt budżetu obejmuje następujące punkty:
1) Pierwsze czytanie projektu budżetu:
a) przedstawienie opinii i wniosków Komisji, o których mowa w § 8 ust. 4
z wyjątkiem Komisji Budżetu i Finansów,
b) przedstawienie opinii i wniosków Klubów i radnych niezrzeszonych, o których mowa
w § 8 ust. 5,
c) przedstawienie opinii Zarządu w sprawie wniosków Komisji, Klubów i radnych
niezrzeszonych
d) dyskusja,
e) podsumowanie dyskusji przez Zarząd Województwa.
2) Drugie czytanie projektu budżetu:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
6
c) głosowanie nad poszczególnymi wnioskami
a spełniającymi wymogi formalno – prawne,
d) głosowanie nad całym projektem uchwały.
nieprzyjętymi
przez
Zarząd,
§ 13. Do czasu uchwalenia budżetu, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia roku
budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej
przedstawiony Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego w terminie określonym w § 7.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 15. Traci moc Uchwała Nr LVI/849/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia
29 czerwca 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
7
Download