UCHWAŁA NR LII/1004/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

advertisement
UCHWAŁA NR LII/1004/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 25 października 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XL/737/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia terminu zakończenia zbiorów roślin uprawnych.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr 127 poz. 1066 z późn. zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje;
§ 1. W Uchwale Nr XL/737/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia terminu zakończenia zbiorów roślin uprawnych zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLII/802/10 z dnia 25 stycznia 2010r,oraz Uchwałą Nr XLIV/843/10 z dnia 29 marca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Określa się następujące terminy zakończenia zbiorów niektórych gatunków roślin
uprawnych na terenie Województwa Podkarpackiego dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za
szkody łowieckie, zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały,
2) §2 otrzymuje brzmienie: 1. Zmiana terminu zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych, o których mowa w Załączniku Nr. 1 do uchwały może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków agrotechnicznych, 2. Określenie innych niż w załączniku Nr 1 do uchwały gatunków roślin uprawnych oraz terminu zakończenia
ich zbiorów może nastąpić na wniosek zainteresowanych rolników, 3) §3 otrzymuje brzmienie: W związku z wystąpieniem w roku 2010 niekorzystnych warunków agrotechnicznych określa się następujące terminy zakończenia zbiorów niektórych roślin uprawnych na terenie Województwa Podkarpackiego w roku 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) Dotychczasowy Załącznik do uchwały oznacza się jako Załącznik Nr 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Andrzej Matusiewicz
ID: JFCXO-TTNMC-RQKLR-IONPX-FAKOW. Podpisany.
Załącznik do uchwały Nr
LII/1004/10
Sejmiku Województwa Strona 1 / 2
Podkarpackiego
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik1.docx
Załącznik do uchwały Nr
LII/1004/10
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik1.docx
Załącznik 1004
ID: JFCXO-TTNMC-RQKLR-IONPX-FAKOW. Podpisany.
Strona 2 / 2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards