zapytanie ofertowe - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA

advertisement
Projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz
Budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 20 marca 2014r.
1. Dane Zamawiającego :
Osoba do kontaktu:
2. Przedmiot zapytania:
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
NIP: 817-00-05-093, REGON 690024569
Tel. (17) 788-18-50, fax. (17) 788-18-64
Grażyna Myjak
tel. kontaktowy: ………………………………..
e-mail: [email protected]
Zorganizowanie i obsługa pokazów i wystawy „Eksperymentuj!”
realizowanych przez Centrum Nauki Kopernik oraz wystąpienia
popularno – naukowego podczas Podkarpackiego Festiwalu Nauki i
Technik
3. Opis zamówienia:
Lp.
Miejsce
1.
Brzozów
2.
Dębica
3.
Jarosław
4.
Lesko
5.
Leżajsk
6.
Lubaczów
7.
Łańcut
8.
Przeworsk
9.
Ropczyce
10.
Strzyżów
11.
Ustrzyki
Dolne
Termin
Szczegółowy opis
Zadanie 1
Wystawa Eksperymentuj! – wystawa objazdowa Centrum
Nauki Kopernik (CNK), w skład której wchodzą
interaktywne eksponaty (stanowiska) oraz urządzenia i
materiały,
których
zadaniem
jest
zachęcenie
odwiedzających do poszerzania wiedzy o zjawiskach
zachodzących w otaczającym świecie.
Wystawa Eksperymentuj! powinna być dostępna dla
odwiedzających Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki
przez dwa dni festiwalowe w każdym z wyszczególnionych
miast w godzinach określonych w programie. Program
zostanie przekazany oferentowi na 2 dni przed danym
wydarzeniem.
Pokazy
–
pokazy
przygotowane
przez
CNK,
Stowarzyszenie Explores lub Kluby Młodych Odkrywców
których zadaniem jest zainteresowanie uczestników
do 9 grudnia 2014r. zjawiskami zachodzącymi w otaczającym nas świecie.
Pokazy CNK i/lub Stowarzyszenie Explores i/lub Kluby
Młodych Odkrywców powinny być dostępne dla
odwiedzających Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki
przez dwa dni festiwalowe w każdym z wyszczególnionych
miast w godzinach określonych w programie. Program
zostanie przekazany oferentowi na 2 dni przed danym
wydarzeniem
Minimalna ilość pokazów:
 W I dniu Festiwalu – min. 5 pokazów
 W II dniu Festiwalu – min. 4 pokazy
Łączna ilość pokazów podczas wizyty w jednym z
wyszczególnionych miast to min. 9 pokazów
Wymagania:
a) zapewnienie należycie przygotowanych pomieszczeń,
z podłogą o odpowiedniej powierzchni, umożliwiających
realizację Umowy w sposób bezpieczny dla użytkowników,
Projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz
Budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego
obsługi i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem;
b) pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji w miejscu
udostępnienia Wystawy (w szczególności: energia
elektryczna,
woda,
inne
media,
itp.);
c) zapewnienie we własnym zakresie co najmniej 3 osób
dorosłych do pomocy przy rozładunku i ustawieniu
Wystawy w godzinach: 18.90 – 19.30 oraz pomocy przy
składaniu i załadunku Wystawy w godzinach: 15.00-16.30.
d) zapewnienie bezpłatnego miejsca parkingowego dla
samochodu CNK na czas trwania pokazów i wystawy
,,Eksperymentuj!” oraz umożliwienie dogodnego dojazdu
samochodu w celu rozładunku i załadunku materiałów.
e)
zapewnienie na własny koszt całodziennego
wyżywienia (śniadanie, obiad i kolacja) trzem
Animatorom, jak również zapewnienie przerwy na posiłek
dla animatorów w godzinach uprzednio ustalonych z
przedstawicielem CNK.
f)
zapewnienie na własny koszt noclegów trzem
Animatorom obsługującym Wystawę (2 noclegi dla 3
Animatorów
na
jedną
lokalizację).
g)
zapewnienie bezpłatnego miejsca na parkingu
strzeżonym dla samochodu CNK w pobliżu miejsca
noclegu.
Zadanie 2
Zapewnienie wystąpienia popularno-naukowego dla
uczniów
szkół
ponadpodstawowych,
w
tym
zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie na czas
festiwalu oraz pokrycie kosztów wystąpienia prelegenta.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc/miast w podanych terminach
4. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert
Termin składania ofert: 7 kwietnia 2014r. o godz. 12:00
Miejsce składania ofert: sekretariat Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. przy ul. Chopina 18,
39-300 Mielec
Dodatkowe wymagania:
a) Oferta powinna być złożona w formie pisemnej; pocztą lub osobiście do siedziby firmy na
dane adresowe podane w punkcie 1. „Dane Zamawiającego”, z dopiskiem:
„Oferta na zorganizowanie i obsługę pokazów i wystawy „Eksperymentuj!” realizowanych
przez Centrum Nauki Kopernik oraz wystąpienia popularno – naukowego podczas
Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Technik” Nie otwierać przed 7 kwietnia 2014r. godz. 12.00.
b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane.
c) Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę
uprawnioną do reprezentowania oferenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy.
Projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz
Budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
Oferty, które wpłyną do siedziby firmy po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą
uwzględniane.
Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega
odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów; ocena ofert
dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów :
a)
cena – 100%,
wg wzoru :
P - liczba punktów przyznanych Oferentowi za cenę
P
CN
 [100]
C OB
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana cena brutto,
COB –cena zaoferowana w ofercie badanej
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w
PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT).
5. Sposób przygotowania oferty i jej oceny
Ofertę sporządzić należy na załączonym wzorze „OFERTA” Ofertę sporządzić należy w języku polskim,
w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta
winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie
Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz napis „Odpowiedź na
Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i obsługi pokazów i wystawy „Eksperymentuj!”
realizowanych przez Centrum Nauki Kopernik oraz wystąpienia popularno – naukowego podczas
Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Technik”.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi oferent i nie może żądać ich zwrotu ani
wysuwać roszczeń odszkodowawczych w razie gdy jego oferta nie zostanie wybrana. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną. Ocena ofert i wybór
Oferenta nastąpi w terminie do 11 kwietnia 2014r., z poniższymi zastrzeżeniami.
Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się
postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub
zakończenia postępowania bez jego wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania bez podania przyczyn.
Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferenta. W przypadku gdy Oferent
będzie się uchylał od zawarcia Umowy, Umowa może być zawarta z następnym pod względem
uzyskanej punktacji Oferentem. O wyborze oferty, zakończeniu postępowania bez wyboru oferty,
unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie, w terminie do 11 kwietnia 2014r.
Projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz
Budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego
6. Inne
Zamawiający zastrzega, iż przedmiot zapytania będzie realizowany tylko wówczas, gdy zostanie
podpisana umowa Zamawiającego z Instytucją Finansującą tj. Urzędem Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego.
Instytucja Finansująca na podstawie wspomnianej umowy przekaże Zamawiającemu środki w ramach
projektu systemowego pt. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” na zorganizowanie Podkarpackiego
Festiwalu Nauki i Techniki. W przypadku niepodpisania Umowy pomiędzy Zamawiającym a w/w
Instytucją Finansującą lub w przypadku nie przekazania Zamawiającemu środków finansujących w
ramach zawartej z Instytucją Finansującą Umowy, wybrany Oferent, z którym podpisana została
umowa nie będzie rościł sobie jakichkolwiek pretensji majątkowych w stosunku do Zamawiającego; w
tej sytuacji umowa zawarta z wybranym Oferentem uznana zostanie za niebyłą. Złożenie Oferty w
oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez
Oferenta wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu.
Zdzisław Klonowski – Prezes Zarządu
Załączniki:
1. Formularz oferty
Ireneusz Drzewiecki – Wiceprezes Zarządu
Projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz
Budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego
Załącznik nr 1
........................................................
...............................,dnia ....................
/ pieczątka Wykonawcy/
/ miejscowość/
OFERTA
Do Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec,
Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące usługi edukacyjnej polegającej na
zorganizowania i obsługi pokazów i wystawy „Eksperymentuj!” realizowanych przez Centrum
Nauki Kopernik oraz wystąpienia popularno – naukowego podczas Podkarpackiego Festiwalu Nauki
i Techniki z dnia ……….……….. zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu składamy ofertę.
1)
Oferujemy wykonanie zamówienia wg wskazanych w zapytaniu ofertowym terminów i we
wskazanych w zapytaniu ofertowym miejscowościach za całkowitą cenę ofertową brutto:
Nazwa zadania
Cena brutto za usługę
Wystawa Eksperymentuj! i
Pokazy –przygotowane przez
CNK
Wystąpienie
popularnonaukowe
Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT,
który na datę złożenia oferty wynosi:
……………….. %, tj. ……………………….. złotych
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymaną zapytaniem ofertowym i w pełni je
akceptujemy.
Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy
w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zapytania.
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.
Informacje zawarte na stronach od ………… do ……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez
Zamawiającego.
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na
adres:……………………...
osoba do kontaktu …………………………………… e-mail: ………………………………………….
tel.: ………………………………………..………,faks: ………………………………………………...
...................... ...............................................................................................
/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards