Budżet państwa

advertisement
Kierunek ZARZĄDZANIE - Wykład
Studia II stopnia
MAKROEKONOMIA
Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
Budżet państwa
Budżet państwa - plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa
związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.
Jest sporządzany na okres jednego roku i zatwierdzany przez władzę
ustawodawczą.
Funkcje budżetu państwa:
• fiskalna,
• redystrybucyjna,
• stymulacyjna.
Funkcja fiskalna
Polega na gromadzeniu dochodów budżetowych (pochodzących głównie z
podatków) umożliwiających utrzymanie aparatu państwowego oraz realizację
określonych zadań.
Funkcja redystrybucyjna
Umożliwia dokonywanie pożądanych zmian w podziale dochodu narodowego
(np. zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego różnych
regionów, niwelowanie nadmiernego zróżnicowania dochodów różnych grup
społecznych.
Realizację tej funkcji umożliwia system podatkowy oraz wydatki budżetowe
realizowane głównie w formie tzw. transferów.
Funkcja stymulacyjna
Polega na oddziaływaniu dochodów i wydatków budżetu państwa na życie
gospodarcze i społeczne.
Za pomocą odpowiednio skonstruowanych systemów podatkowych oraz
wydatków budżetowych można np. wpływać na poziom dochodu narodowego,
zmiany strukturalne w gospodarce, tempo wzrostu gospodarczego, regulować
poziom i kierunki konsumpcji.
Budżet państwa składa się z dochodów i wydatków centralnych władz
państwowych, władz lokalnych i ubezpieczeń społecznych.
Gdy wydatki budżetu państwa przekroczą dochody, występuje deficyt
budżetowy.
Gdy mamy do czynienia z sytuacją odwrotną - nadwyżka budżetowa.
Zasady polityki budżetowej:
1.
zasada rocznego budżetowania
Plan dochodów i wydatków budżetowych obejmuje okres jednego roku.
2.
zasada zupełności
Budżet obejmuje wszystkie dochody i wydatki państwa.
3.
zasada jedności
Budżet powinien tworzyć jedną całość, tzn. wszystkie dochody i wydatki
budżetu państwa powinny być ujęte w jednym zestawieniu.
4.
zasada jawności
Budżet powinien być podany do publicznej wiadomości (dotyczy to
zarówno tworzenia i uchwalania budżetu, jak i jego wykonania oraz
kontroli).
5.
zasada równowagi budżetowej
Polega na dążeniu do tego, żeby bieżące dochody budżetu centralnego
były wystarczające do pokrycia płatności za produkty i usługi
finansowanych przez rząd, płatności transferowych i innych wydatków
budżetowych.
Źródłami dochodów budżetu państwa są:
• podatki,
• cła,
• dochody ze sprzedaży prywatyzowanych przedsiębiorstw,
• opłaty sądowe, skarbowe, notarialne i inne.
Podatki - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne
pobierane przez państwo na podstawie przepisów prawa w celu uzyskania
dochodów na pokrycie wydatków państwowych.
Płatnika mi podatków mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
Podatki uzasadnione są m.in. następującą koniecznością:
•
zdobycia pieniędzy na finansowanie wydatków sektora publicznego,
•
dokonywania redystrybucji dochodów między różne sektory gospodarki i
grupy ludności dysponujące różnymi dochodami,
•
ograniczania konsumpcji niektórych produktów,
•
wykorzystania ich jako narzędzia polityki antyinflacyjnej.
Klasyfikacja podatków (według kryterium przedmiotu opodatkowania):
•
podatki dochodowe
Pobierana są od dochodów osobistych ludności oraz od dochodów osób
prawnych.
•
podatki konsumpcyjne (od wydatków)
Nakładane są na produkty i usługi będące przedmiotem obrotu.
•
podatki majątkowe
Płacone są od posiadanego majątku (kapitału) oraz od przenoszenia praw
do majątku.
Klasyfikacja podatków (według kryterium źródeł pokrycia podatków):
• podatki bezpośrednie
Nakładane są na dochody i majątek.
Podmiot odpowiedzialny za płacenie podatku ponosi jego ciężar i
bezpośrednio rozlicza się z budżetem państwa.
• podatki pośrednie
Zawarte są w cenie nabywanego produktu lub usługi.
Konsument płaci je „pośrednio”, za pośrednictwem sprzedawcy, który jest
zobowiązany do uiszczenia podatku.
Obciążenia podatkowe mogą być naliczane:
•
proporcjonalnie
Wszyscy podatnicy płacą ten sam procent swoich dochodów, czyli
obowiązuje jedna stopa podatkowa.
•
progresywnie
Osoby uzyskujące wyższe dochody obciążone są wyższą stopą podatkową.
•
degresywnie
Wraz ze wzrostem dochodu nakładane są coraz mniejsze procentowe
stawki podatkowe.
Krzywa Laffera
Przychody z podatków
T max
T2
T1
0 t1
t2
t3
t4
t5 100 Stopa
opodatkowania
Wydatki budżetu państwa (z punktu widzenia przeznaczenia):
•
wydatki związane z tradycyjnym pełnieniem przez państwo takich funkcji,
jak: obrona narodowa, administracja , wymiar sprawiedliwości,
•
wydatki związane z realizacją celów społecznych,
•
wydatki wynikające z pełnienia funkcji interwencyjnych w gospodarce.
Download