podatki - CKS Szczecin

advertisement
- obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane
przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka
samorządu terytorialnego) bez konkretnego,
bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane
podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez
organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są
świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są
również podatki świadczone w innych niż pieniądz
dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały
uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy: nieodpłatność - przymusowość - publicznoprawność –
bezzwrotność.
Podatki bezpośrednie:
Podatki pośrednie:
nałożone na dochód lub
majątek podatnika, np.
podatek dochodowy,
gruntowy, spadkowy.
Podatki na przedmiot
spożycia, np. VAT, akcyza ostatecznie płaci konsument
System podatkowy - to ogół przepisów prawnych
oraz instytucji finansowych w zakresie podatków w
danym kraju. System podatkowy reguluje
funkcjonowanie wszystkich podatków w Polsce,
zarówno podatków centralnych jak i podatków
lokalnych.
Podatki centralne - to te, które zasilają
budżet państwa.
Podatki lokalne - to te, które zasilają
budżety JST.
funkcja fiskalna (dochodowa)
- obniżenie podatku ma na celu nakręcenie
koniunktury gospodarczej; ma miejsce, gdy
państwo ma na celu wzrost gospodarczy w
najbliższym czasie.
funkcja regulacyjna
związana jest z funkcją fiskalną; polega na
przesuwaniu środków pieniężnych w
odpowiednich proporcjach pomiędzy
przedsiębiorstwami i ludnością.
System podatkowy w Polsce.
zbyt duże obciążenie
podatkowe zmniejsza zysk i
tym samym hamuje rozwój
przedsiębiorstwa
ustalenie podatku na zbyt
wysokim poziomie zniechęca
do zwiększania dochodów
oraz ogranicza konsumpcję i
gromadzenie oszczędności
Download