REKORDY typu RAP (sprawozdania roczne i/lub

advertisement
SPRAWOZDANIE ROCZNE*/KOŃCOWE* W SYSTEMIE SIBROL
* niepotrzebne skreślić
REKORDY typu RAP (sprawozdania roczne i/lub końcowe)
1. Rok sprawozdawczy
dla rocznych sprawozdań w badaniach wieloletnich
np. 1997
2. Symbol zadania
dla projektów badawczych GRANT wpisać słowo GRANT i numer nadany przez KBN np.
GRANT 3T09B08715, dla innych prac podać oznaczenie własne tematu, symbol literowy i
numer, np. BS 18/99, BW 10/2003
3. Symbol zadania - sprawozdania
wypełnia się tylko w pracach wieloletnich, jeśli symbol zadania realizowanego w danym
roku sprawozdawczym jest inny niż symbol tematu podany w pracy rozpoczętej (arkusz
PRO)
4. Tytuł pracy w języku polskim
tytuł tematu badawczego w pełnym brzmieniu w języku polskim
5. Tytuł pracy w języku angielskim
tytuł tematu badawczego w pełnym brzmieniu w języku angielskim
6. Kierownik pracy
nazwisko i imię, tytuł i stopień naukowy, telefon, fax, adres do kontaktu
7. Pozostali autorzy pracy
tylko nazwiska i imiona kolejnych autorów pracy
8. Rodzaje źródeł finansowania
w podpunktach a), b) odpowiednie pozostawić
a) środki budżetowe
odpowiednie pozostawić
01 - działalność statutowa
02 - badania własne
03 - projekty badawcze (granty)
04 - programy zamawiane i programy rządowe
05 - projekty celowe
06 - działalność ogólnotechniczna
07 - współpraca międzynarodowa
08 - inne
uwaga: kodami od 01 do 06 oznacza się środki budżetowe rozdysponowywane przez KBN,
kodami 07 i 08 - środki budżetowe spoza KBN.
b) środki pozabudżetowe
odpowiedni pozostawić
09 - środki własne
10 - zlecenia podmiotów gospodarczych
11 – inne
Obowiązkowe jest wskazanie co najmniej jednego źródła finansowania (budżetowego i/ lub
pozabudżetowego), co oznacza, że przynajmniej jedno z pól: “ Rodzaje źródeł finansowania środki budżetowe” i “Rodzaje źródeł finansowania - środki pozabudżetowe” musi być
wypełnione.
9. Koszty realizacji
dane w PLN, maksymalnie 7 znaków, należy podać koszty poniesione w danym roku
sprawozdawczym
a) łączne (środki budżetowe i pozabudżetowe jeśli występują)
. . . . . . .
Uwaga: DLA PROJEKTÓW KOORDYNUJĄCYCH (GŁÓWNYCH) NALEŻY
PODAWAĆ WYŁĄCZNIE ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOORDYNACJĘ - KWOTY
PRZYZNAWANE POSZCZEGÓLNYM PROJEKTOM PODRZĘDNYM WSKAZUJE SIĘ
W REKORDACH STANOWIĄCYCH OPISY TYCH PROJEKTÓW !!!
Jeśli w polu “Rodzaje finansowania” podano środki pozabudżetowe - kody 09 - 11,
wówczas wypełnia się tylko pole - “Koszty realizacji - łączne”.
b) w tym ze środków budżetowych
. . . . . . .
Uwaga: nakłady ze środków budżetowych nie mogą być większe niż łączne koszty
realizacji.
Jeśli praca finansowana jest wyłącznie z budżetu, środki budżetowe powinny mieć taką samą
wysokość jak łączne koszty realizacji (kody odnoszące się do rodzajów źródeł finansowania
od 01 do 08).
Jeśli praca jest finansowana jednocześnie ze środków budżetowych i pozabudżetowych,
nakłady budżetowe powinny być mniejsze od łącznych kosztów realizacji.
Pole powinno pozostać puste, jeśli nie zostały wskazane rodzaje źródeł finansowania pracy ze
środków budżetowych.
b) w tym ze środków spoza KBN
. . . . . . .
podać wielkość nakładów finansowych otrzymywanych z budżetu państwa ze źródeł innych niż
Komitet Badań Naukowych
Uwaga: wysokość nakładów ze środków budżetowych spoza KBN nie może być większa
niż wysokość nakładów ze środków budżetowych ogółem (patrz punkt b)
Wypełnia się zawsze to pole jeśli w polu “Rodzaje źródeł finansowania - środki budżetowe”
występują kody 07 i 08. Wprowadza się wówczas wartości do wszystkich 3 pól kosztów. Jeśli
występuje tylko jedno źródło finansowania 07 lub 08 - wartości we wszystkich 3 polach
kosztów muszą być jednakowe.
10. Charakterystyka pracy (pol.)
podaje się opis zastosowanej metody badań i informacje o uzyskanych wynikach - w
danym roku sprawozdawczym; w sprawozdaniu końcowym z pracy wieloletniej podaje
się wyniki z ostatniego roku realizacji i podsumowanie wyników całej pracy
11. Charakterystyka pracy (ang.)
jak powyżej w języku angielskiej
12. Informacje o publikacjach
- wydawnictwo zwarte: nazwisko autora, pierwsza litera imienia, tytuł, wydawnictwo,
miejsce wydania, rok wydania, liczba stron;
- artykuł z czasopisma: nazwisko autora, pierwsza litera imienia, tytuł artykułu, tytuł
czasopisma lub serii wydawnictwa, rok wydania, numery strony od - do
13. Oferta wykorzystania wyników (pol.)
wypełnić jeśli istnieją poważne oferty wykorzystania pracy
14. Oferta wykorzystania wyników (ang.)
jak powyżej w języku angielskim
15. Współpraca międzynarodowa
jeśli występuje podać następujące dane:
nazwa kraju
nazwa instytucji
nazwa organizacji
nazwa programu
16. Osoba wypełniająca kartę
imię, nazwisko, telefon, fax., e-mail osoby wypełniającej kartę
Download