formy organizacyjno prawne jednostek sektora

advertisement
FORMY ORGANIZACYJNO
PRAWNE
JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Mateusz Pawlak, Piotr Odziemek
Na formy organizacyjno prawne jednostek finansów
publicznych składają się:




jednostki budżetowe
zakłady budżetowe
gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
fundusze celowe
Jednostki budżetowe
Są to jednostki organizacyjne sektora finansów
publicznych, które pokrywają swoje wydatki
bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody
odprowadzają na rachunek budżetu państw.
Jednostki budżetowe



Podstawą ich gospodarki finansowej jest plan dochodów i
wydatków nazywany „planem finansowym”
Określone kategorie dochodów jednostek budżetowych
mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów
własnych,
Mogą zaciągać zobowiązania finansowe w granicach
ustalonego na dany rok limitu wydatków budżetowych;
Jednostki budżetowe



Są tworzone i likwidowane przez ministrów, kierowników
urzędów centralnych i wojewodów (państwowe jednostki
budżetowe) lub przez organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego (gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki
budżetowe);
Organ likwidujący jednostek budżetowych określa
przeznaczenie mienia będącego w użytkowaniu jednostki, a w
przypadku państwowej j.b. decyzja ta jest podejmowana w
porozumieniu z ministrem SP;
Jednostki budżetowe nie maja osobowości prawnej; nie
posiadają własnego mienia, dysponują wyodrębnioną częścią
majątku Skarbu Państwa
W formie jednostek mogą działać min:







Urzędy władzy państwowej
Urzędy administracji państwowej i samorządowej
Prokuratury sądy i trybunały
Areszty i więzienia
Jednostki wojskowe i policyjne,
Jednostki Państwowej Straży Pożarnej
Szkoły, internaty i świetlice
Zakłady budżetowe
Są to jednostki organizacyjne sektora finansów
publicznych, które odpłatnie wykonują
wyodrębnione zadania oraz pokrywają koszty
swojej działalności w przychodów własnych.
Zakłady budżetowe


Podstawą ich gospodarki finansowej jest roczny plan
finansowy
Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotację:





przedmiotową
podmiotową
dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
jednorazowe dotacje z budżetu na pierwsze wyposażenie w
środki obrotowe,
Kwota dotacji dla zakładu budżetowego (dotacji
inwestycyjnych) nie może przekroczyć 50% jego wydatków;
Zakłady budżetowe




Na koniec roku budżetowego zakład budżetowy dokonuje
wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych,
ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego;
są tworzone i likwidowane oraz przekształcane w inną
formę organizacyjno-prawną przez ministrów, kierowników
urzędów centralnych i wojewodów oraz inne organy
działające na podstawie odrębnych przepisów (państwowe
jednostki budżetowe)
organy stanowiące jst (samorządowe zakłady budżetowe)
organ likwidujący określa przeznaczenie mienia będącego
w użytkowaniu zakładu, a w przypadku państwowego ZB
decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z ministrem
właściwym ds SP;
Gospodarstwo pomocnicze
Wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod
względem organizacyjnym i finansowym, część jej
podstawowej działalności lub działalność uboczna.
Gospodarstwo pomocnicze





pokrywa ono koszty swojej działalności z uzyskiwanych
przychodów własnych
podstawą ich gospodarki finansowej jest roczny plan
finansowy
zmiany w planie finansowym mogą być dokonywane w
ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od
planowanych przychodów i wydatków, gdy nie spowoduje
to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z
budżetu
mogą otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe oraz
dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej
jest dokonywana według kosztów własnych
Gospodarstwo pomocnicze




wpłacają do budżetu połowę osiągniętego zysku
gospodarstwo pomocnicze tworzy, przekształca w inną formę
organizacyjno-prawną i likwiduje kierownik jednostki budżetowej,
po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego ministra, kierownika
urzędu centralnego lub wojewody
tworząc gospodarstwo pomocnicze kierownik jednostki budżetowej
określa nazwę i siedzibę gospodarstwa pomocniczego, nazwę i
siedzibę jednostki budżetowej, przedmiot działalności
wyodrębnionej z zakresu działalności jednostki budżetowej oraz
składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę
budżetową
w przypadku likwidacji składniki majątkowe, należności i
zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego
przejmuje jednostka budżetowa, przy której gospodarstwo
funkcjonowało
Fundusz celowy
To powołany ustawowo fundusz, którego przychody
pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są
przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań.
Główne cechy:
Fundusz celowy



podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan
finansowy
wydatki mogą być dokonywane, tylko w ramach
posiadanych środków finansowych obejmujących
bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu
państwa lub budżetów j.s.t. i pozostałości środków z
okresów poprzednich
mogą zaciągać kredyty i pożyczki, o ile ustawa
tworząca fundusz tak stanowi
Formy funduszy celowych
To powołany ustawowo fundusz, którego przychody pochodzą ze środków
publicznych, a wydatki są przeznaczane na finansowanie wyodrębnionego
zadania. Działają, jako osoby prawne lub są wyodrębnionymi rachunkami
bankowymi, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej
fundusz. Państwowe fundusze celowe, realizują zadania wyodrębnione z
budżetu państwa natomiast gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze
celowe, realizują zadania wyodrębnione z budżetu gminy, powiatu lub
województwa. Wydatki FC mogą być dokonywane w ramach posiadanych
środków, finansowych obejmujących przychody własne, pozostałości z
poprzednich okresów oraz dotacje w budżetu państwa lub budżetów jst. FC
mogą zaciągać kredyty i pożyczki, jeżeli ustawa tworząca fundusz tak
stanowi. Ustawa budżetowa może określać inne przeznaczenie środków FC
niż określone w ustawie tworzącej fundusz o ile FC nie otrzymuje dotacji z
budżetu państwa, wtedy w planie finansowym funduszu ujmuje się wydatki
na cel określony w ustawie budżetowej.
Spółka kapitałowa
Rodzaj spółki handlowej, w której najważniejszym
elementem jest jej majątek (kapitał). Formami spółki
kapitałowej jest spółka akcyjna z akcjami na okaziciela, (w
której czynnik osobowy wspólników nie odgrywa żadnej
roli), spółka akcyjna z akcjami imiennymi (czynnik osobowy
ma rolę ograniczoną) i spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Od spółek osobowych wyróżnia je:
zmienny kapitał i skład osobowy, posiadanie osobowości
prawnej, skierowanie odpowiedzialności za zobowiązania
spółki na samą spółkę, wyodrębnienie majątku spółki,
prowadzenie spraw spółki pośrednio przez wspólników i
ukształtowanie praw i obowiązków wspólników wobec
spółki w sposób zróżnicowany.
Spółka jednoosobowa
Jest to spółka odpowiednio: Skarbu Państwa,
samorządu terytorialnego, osób fizycznych lub
prywatnych osób prawnych, fizycznych osób
zagranicznych lub prawnych. Przyjęcie kryterium
„jednorodności'' wnoszonego do spółki kapitału
umożliwia stosowanie takich pojęć jak „jednoosobowa
spółka Skarbu Państwa" lub „jednoosobowa spółka
Gminy". W przypadku, gdy udziałowcami spółki są np.
wyłącznie państwowe osoby prawne lub wyłącznie np.
osoby fizyczne mamy do czynienia z zasadą
jednorodności kapitału (100% kapitału jest skupione w
danym rodzaju własności), ale nie możemy mówić o
jednoosobowości spółki.
Storna Ekonomii
Nasza prezentacja jak i referat są dostępne do
ściągnięcia ze strony:
ekonomia.awardspace.com
Download