Finanse publiczne i prawo finansowe

advertisement
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Katedra Prawa Finansowego
rok akademicki 2015/2016










[email protected]
pokój 510, bud. A
Konsultacje dla studentów stacjonarnych:
piątki w godz. 12.15 – 13.15 oraz 14.45-15.45
Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
03.10.2015 r. (sobota) - 17.30 - 18.30
14.11.2015 r. (sobota) - 9.00 - 10.00
06.12.2015 r. (niedziela) - 16.00 - 17.00
17.01.2015 r. (niedziela) - 17.30 - 18.30
30.01.2015 r. (sobota) - 17.30 - 18.30
Dopuszczalna jest 1 nieobecność;
 Termin kolokwium;
 Zakres kolokwium;
 Obowiązek przygotowywania się do
zajęć;
 Posiadanie aktów prawnych;
 Aktywność;
 Dodatkowe zadania.

Literatura podstawowa:
 Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska,
Warszawa 2013.
 M. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów
publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca:
 System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe
sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa
2010 (wybrane zagadnienia).
 System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe, red.
L. Etel, Warszawa 2010 (wybrane zagadnienia).
 H. Dzwonkowski, Prawo podatkowe, wyd.2 Warszawa
2013.
 R. Mastalski, Prawo podatkowe, 7. wydanie, Warszawa
2012.
 Z. Ofiarski, Prawo bankowe, 4 wydanie, Warszawa 2011.
Konstytucja
 Ustawa o finansach publicznych
 Ustawa o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
 Ustawa o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów
publicznych

Finanse publiczne i prawo finansowe –
pojęcia, charakterystyka i różnice.
2. Budżet państwa, zasady budżetowe,
budżet środków europejskich, Wieloletni
Plan Finansowy Państwa, opracowywanie i
uchwalanie budżetu państwa, prowizorium
budżetowe.
3. Dochody i wydatki budżetu państwa,
zasady wykonywania budżetu państwa,
zmiany budżetu w toku jego wykonywania,
rezerwy budżetowe oraz dotacje z budżetu
państwa.
1.
Formy organizacyjno-prawne jednostek
sektora finansów publicznych, budżet
jednostki samorządu terytorialnego,
samodzielność finansowa jednostek
samorządu terytorialnego, dochody
budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, dotacje i subwencje dla
jednostek samorządu terytorialnego.
5. Opracowywanie i uchwalanie budżetu
jednostek samorządu terytorialnego,
zmiany w budżecie jednostek samorządu
terytorialnego, deficyt budżetowy
jednostek samorządu terytorialnego oraz
źródła jego finansowania.
4.
6.
Kontrola gospodarki finansowej
jednostek samorządu terytorialnego,
absolutorium komunalne, państwowy
dług publiczny, naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
Prawo
Finanse
publiczne
Polityka
Gospodarka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Finanse publiczne obejmują procesy związane z
gromadzeniem środków publicznych oraz ich
rozdysponowywaniem, w szczególności:
gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
wydatkowanie środków publicznych;
finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu
państwa;
zaciąganie zobowiązań angażujących
środki publiczne;
zarządzanie środkami publicznymi;
zarządzanie długiem publicznym;
rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
Możliwości
ekonomiczne
gospodarki
Potrzeby
publiczne

Luźna federacja samodzielnych gałęzi
prawa regulujących stosunki społeczne
w zakresie gromadzenia i podziału
publicznych zasobów pieniężnych oraz
oddziaływania na kształtowanie podaży
pieniądza, zaliczanych do prawa
podatkowego, prawa budżetowego
oraz publicznego prawa budżetowego
I
Prawo publiczne regulujące
zjawiska posługiwania się
pieniądzem przez państwo lub
inny podmiot
publicznoprawny
II
Prawo
budżetowe
Prawo
podatkowe
Prawo
bankowe
Prawo publiczne czy prywatne?
 Związki z prawem administracyjnym,
prawem cywilnym i prawem
gospodarczym
 Cele fiskalne czy cele pozafiskalne?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 Konstytucyjne podstawy – przede
wszystkim:

› Art. 216 ust. 1 Konstytucji RP: Środki finansowe
na cele publiczne są gromadzone i
wydatkowane w sposób określony w
ustawie.
› Art. 219 i nast. Konstytucji RP – budżet
państwa
› Art. 226 Konstytucji RP – sprawozdanie z
wykonania ustawy budżetowej




zakres i zasady działania oraz organizacja jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji
gospodarki budżetowej i państwowych funduszy
celowych;
zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
zasady i tryb kontroli procesów związanych z
gromadzeniem i rozdysponowywaniem
środków publicznych oraz gospodarowaniem
mieniem;
zasady zarządzania państwowym
długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i
sanacyjne;






zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego;
zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie
zadaniowym;
zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania,
uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
szczególne zasady rachunkowości, planowania i
sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów
publicznych;
zasady gospodarowania
środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz
koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w
jednostkach sektora finansów publicznych.
Budżet państwa
 Zasady budżetowe
 Budżet środków europejskich
 Wieloletni Plan Finansowy Państwa
 Opracowywanie i uchwalanie budżetu
państwa
 Prowizorium budżetowe

Download