doc

advertisement
TEST A
TEST B
1.Podatkiem lokalnym nie jest: 1.Projekt ustawy budżetowej
winien być przekazany
- podatek od towarów i usług
Sejmowi przez Radę
Ministrów w terminie do:
2.Do sektora finansów
publicznych nie należą:
-30 września
- fundacje
3.Pojęcie klasyfikacji
budżetowej jest związane z
zasada...
- szczegółowości
4.Ustawowe limity rezerwy
budżetowych odnoszą się do:
- wydatków budżetu państwa
2.Państwowe prowizorium
budżetowe ma rangę...
-ustawy
3.Który sposób pokrycia
deficytu budżetowego
właściwie nie ma zastosowania
w polskiej praktyce?
-nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych
5.Która z przesłanek
4.Ustawowy limit państwowego
wyklucza- wspólne
długu publicznego wynosi:
opodatkowanie małżonków w
podatku dochodowym od osób -60%PKB
fizycznych?
5 . Co jest podstawą
-małżeńska rozdzielność
prowadzenia gospodarki
majątkowa
państwa, jeżeli do 1 stycznia
roku bieżącego nie uchwalono
6.Czy jednostka budżetowa
ustawy budżetowej?
może, co do zasady, część
pobranych dochodów
-sam projekt ustawy budżetowej
przeznaczyć na swoje wydatki:
6. Podatek nie jest
- nie
świadczeniem:
7.W strukturze dochodów
budżetu państwa w Polsce
aktualnie dominują:
- podatki pośrednie
8. Zasada polegająca na tym,
że ściśle określone dochody
publiczne są przeznaczone na
konkretnie wskazane wydatki
publiczne nosi nazwę....
-funduszowania
9. Finanse publiczne to
gromadzenie i wydatkowanie
środków pieniężnych przez:
-państwo i jednostki samorządu
terytorialnego
10. Największy udział w
wydatkach budżetu państwa
mają:
a)wydatki socjalne
-wydatki na funkcjonowanie
państwa
11. Deficyt budżetowy może
być finansowany z
następujących źródeł:
-emisji skarbowych papierów
wartościowych
12. Skala podatkowa
proporcjonalna(liniowa) to
skala, w której:
-kwota podatku rośnie w takim
samym stopniu jak rośnie
podstawa opodatkowania
13. Podatnik jest podmiotem:
-biernym zobowiązanym do
uiszczania podatku z tytułu
ciążącego na nim obowiązku
podatkowego
14. Danina publiczna stanowi:
-świadczenie o charakterze
nieodpłatnym
15. Budżet państwa nie
powinien być zrównoważony
-dobrowolnym
7. W polskim systemie
podatkowym zdecydowanie
dominują skale:
-progresywne
8.Liniowe opodatkowanie w
podatku dochodowym od osób
fizycznych nie dotyczy
przychodów uzyskanych z:
-emerytur i rent
9.Dochodami nie podatkowymi
budżetu państwa są:
-wpłaty z zysku NBP, spadki,
zapisy, darowizny, akcyza,
dywidenda
10.Największy udział w
dochodach budżetu państwa
mają:
-podatki pośrednie
11.Do podatków państwowych
należą:
-podatek dochodowy od osób
prawnych, akcyza, podatek od
gier, podatek dochodowy od
osób fizycznych
12.Podatki pośrednie to:
-VAT, akcyza
13.Dochody i wydatki państwa
są klasyfikowane wg:
-części, działów, rozdziałów i
paragrafów
14.Podatek stanowi:
-daninę publiczną
15.Rozchody publiczne
obejmują
-spłaty kredytów zaciągniętych
przez Skarb Państwa
TEST C
1.Dochodem budżetu państwa
nie są wpływy z:
-karty podatkowej
2.Podatkiem lokalnym jest:
-podatek od środków
transportowych
3.Do sektora finansów
publicznych należą:
-uczelnie publiczne
4.Jaki jest konstytucyjny limit
finansów publicznych w relacji
do wysokości produktu
krajowego brutto?
-3/5
5.Zakładu budżetowe oddają
do budżetu:
-nadwyżkę zysku z budżetem
6.Spośród dochodów jednostek
samorządu terytorialnego
Konstytucja RP nie wyróżnia:
-udziałów w podatkach
państwowych
7.Pojęcie klasyfikacji
budżetowej jest związane z
zasadą...
-szczegółowości
8.Gminne i powiatowe
fundusze celowe są tworzone
na mocy...
-uchwały rady gminy/ rady
powiatu
9.Prawo nieustannego wzrostu
wydatków publicznych jest
nazywane- od nazwiska jego
XIX-wiecznego odkrywcyprawem...
-Wagnera
10.Ustawowe limity
państwowego długu
publicznego odnoszą się do
poziomu:
-PKB
11.Do wyborów akcyzowych
zharmonizowanych nie są
zaliczane:
-wyroby tytoniowe
12.Wskaż zdanie prawdziwe:
import towarów akcyzowych
jest...
opodatkowany zarówno
podatkiem VAT jak i podatkiem
akcyzowym
13.Rozchody Publiczne
obejmują:
-spłaty kredytów zaciągniętych
przez Skarb Państwa
14.Samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej jest:
-jednostką sektora finansów
publicznych
15.W polskiej gospodarce
Narodowego Funduszu
Zdrowia (przestrzegana) jest
zasadą:
–
szczegółowości
TEST D
1.Od kiedy obowiązuje w
Polsce ustawowy zakaz
tworzeni nowych funduszy
celowych?
-aktualnie nie ma takiego zakazu
2.Budżet powiatu ma rangę:
-uchwały
3.Zasada polegająca na tym, że
ściśle określone dochody
publiczne są przeznaczone na
konkretne wskazane wydatki
publiczne nosi nazwę zasady...
-funduszowania
4.Podatkiem jest świadczenie:
-bezzwrotne
5.Jednostka budżetowa to
jednostka sektora finansów
publicznych finansowana:
-ze środków budżetu
przekazanych na wydatki
budżetowe
6.Środki publiczne, których
celem jest finansowanie
deficytu budżetowego to:
c)przychody publiczne
7.Jaka jednostka wpłaca do
budżetu połowę zysku ze swej
działalności komercyjnej?
-gospodarstwo pomocnicze
8.Ile obecnie wynosi stosunek
polskiego deficytu
budżetowego do PKB?
-od 1% do 3%
9.Który z poniższych podatków
wpływa na budżet gmin?
-od spadków i darowizn
10.Projekt ustawy budżetowej
winien być przekazany
Sejmowi przez Rad Ministrów
w terminie:
-30 września
11.Loniowe opodatkowanie w
podatku dochodowym od osób
fizycznych nie dotyczy
przychodów uzyskanych z:
-emerytur i rent
12.Jaka czynność dotycząca
wyrobów akcyzowych jest
zwolniona od obowiązku
zapłaty akcyzy?
-produkcja tych wyrobów
13.Budżet państwa powinien
być bezwzględnie
zrównoważony według:
b)keynesistów
14.Sektor finansów
publicznych obejmuje m.in.:
-ZUS, KRUS, państwowe szkoły
wyższe, jednostki budżetowe,
zakłady budżetowe,
gospodarstwa pomocnicze
15.Stawki podatkowe maja
charakter:
-procentowy, kwotowy,
ułamkowy bądź
wielokrotnościowy
TEST CZ.1
1.Metoda budżetowania brutto
do .......... prowadzenia
gospodarki finansowej:
-jednostek budżetowych
2.Przy metodzie budżetowania
brutto jednostki sektora
finansów publicznych:
-wszystkie dochody uzyskane w
toku swojej działalności
odprowadzają na rachunek
budżetu
3.Zakłady budżetowe:
-pokrywają swoje wydatki z
przychodów własnych
4.Niezrealizowane kwoty
wydatków budżetu państwa:
-bezwzględnie wygasają z
upływem roku budżetowego
5.Dotacja:
-ma charakter bezzwrotny
6.W przypadku nadmiernego
wzrostu państwowego długu
publicznego przepisy ustawy o
finansach publicznych
przewidują:
-dwie procedury ostrożnościowe
i dwie sanacyjne
7.Do sektora finansów
publicznych zaliczamy:
-Trybunał Konstytucyjny
8.Subwencja:
a)jest określona procentowo
9.Wyjątek do zasady
szczegółowości budżetu
stanowi:
-projekt ustawy budżetowej
10.Metoda budżetowa netto to
forma prowadzenia gospodarki
finansowej:
-gospodarstw pomocniczych
przy samorządowych
jednostkach budżetowych
TEST DLA SŁUCHACZY
FINANSE PUBLICZNE
1.Środki publiczne są to:
-dochody budżetu
2.Do środków publicznych
zaliczamy:
-darowizny pieniężne na rzecz
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
3.Środki publiczne mogą być
przeznaczone na:
-wynagrodzenia członków rządu
4.Środkami publicznymi
finansuje się:
-wykup papierów wartościowych
wyemitowanych przez miasto X
5.Wydatki publiczne są to:
-dotacje celowe z budżetu na
inwestycje przedsiębiorstw
6.Rozchody publiczne są to:
-udzielone pożyczki z nadwyżki
budżetowej gminy
-7.Do rozchodów publicznych
zalicza się:
-spłaty kredytów zaciągniętych
przez Skarb Państwa
8.Publiczny zakład opieki
zdrowotnej jest:
-jednostką sektora finansów
publicznych
9.Do sektora finansów
publicznych zalicza się:
-Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych
10.Dług publiczny jest to:
-nominalne zadłużenia
podmiotów sektora finansów
publicznych pomniejszonego o
wzajemne przepływy finansowe
tych podmiotów
11.Państwowy dług publiczny
obejmuje:
- wymagalne zobowiązania
jednostek budżetowych wobec
dostawców
12.Jednostka budżetowa jest to
według:
b)keynesistów
1.W aktualnej strukturze
dochodów w budżetu państwa
w Polsce dominują:
- podatki pośrednie
2. Ustawa budżetowa
uchwalana przez Sejm:
- do końca września roku
poprzedzającego rok budżetowy
3. Rezerwa ogólna w
budżecie państwa nie
przekracza:
- 0,2% wydatków budżetowych
ogółem
4. Wydatki budżetu dzielą się
na:
- bieżące, na obsługę długu oraz
majątkowe
5. Dysponenci części
budżetowych mogą
dokonywać przeniesień
wydatków:
- między rozdziałami i
paragrafami w ramach danej
części i działu budżetu państwa
6. Roczne sprawozdanie z
realizacji budżetu państwa
rząd przedstawia:
- Sejmowi i NIK do 31 maja
następnego roku
7. Sektor finansów
publicznych obejmuje:
- ZUS, KRUS, państwowe
szkoły wyższe, jednostki
budżetowe, zakłady budżetowe,
gospodarstwa pomocnicze
8. Płatnik jest to:
-osoba fizyczna, osoba prawna
oraz jednostka nie posiadająca
osobowości prawnej
zobowiązana do obliczenia i
pobrania podatku od płatnika a
następnie wpłacenia na
rachunek właściwego organu
podatkowego
9. Do środków publicznych
należą:
-darowizny na rzecz
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10. środki publiczne mogą być
przeznaczone na:
-wynagrodzenie członków
rządu
11. Wydatki publiczne są to:
b)wydatki inwestycyjne
przedsiębiorstwa państwowego
12. Rozchody publiczne
obejmują:
-spłaty kredytów zaciągniętych
przez Skarb Państwa
13.Publiczy zakład opieki
zdrowotnej jest:
c)jednostka sektora finansów
publicznych
14. Państwowy dług publiczny
obejmuje:
-wymagalne zobowiązania
państwowych jednostek
budżetowych wobec dostawców
15. Jednostka budżetowa to
jednostka sektora finansów
publicznych finansowana:
-ze środków budżetu
przekazywanych na wydatki
budżetowe
16. Zakład budżetowy to
publicznych, która:
-wykonuje odpłatnie zadania
publiczne i pokrywa koszty z
osiągniętych w ten sposób
przychodów własnych
jednostka sektora finansów
publicznych, która jest
finansowana:
-ze środków budżetu
przekazanych na wydatki
budżetowe
17. Ujęte w planie
13.Zakład budżetowy jest to
finansowym jednostki
jednostka sektora finansów
budżetowej wydatki
publicznych ,która:
budżetowe:
-wykonuje odpłatnie zadania
publiczne i pokrywa koszty
-stanowią nie przekraczalny
osiągniętymi przychodami
limit
14.Państowa jednostka
budżetowa tworzy środki
18. Budżet państwa jest to:
specjalne:
-roczny plan finansowy
-ze źródeł wskazanych
dochodów i wydatków,
ustawowo
przychodów i rozchodów
15.Gospodarstwo pomocnicze
organów władzy państwowej,
jest to jednostka sektora
kontroli i ochrony prawa, sądów finansów publicznych:
i trybunałów oraz administracji -która wykonuje część
rządowej
podstawowej działalności
jednostki lub działalność ubocza
19. Realizacją budżetu
16.Ujęte w planie finansowym
państwa kieruje:
jednostki budżetowej wydatki
budżetowe:
-Rada Ministrów
-stanowią nieprzekraczalny limit
17.Budżet państwa jest:
20. Odpowiedzialność za
-rocznym planem dochodów i
naruszenie dyscypliny
wydatków oraz przychodów i
finansów publicznych
rozchodów- organów władzy
-pracownicy sektora finansów
państwowej kontroli i ochrony
publicznych oraz inne osoby
prawa, sadów i trybunałów oraz
dysponujące środkami
administracji rządowej
publicznymi, w tym również
18.Wydatki budżetu dzielą się
przekazanymi podmiotom spoza na:
sektora finansów publicznych
-bieżące, obsługę długu i
majątkowe
19.Wykonywaniem budżetu
państwa kieruje:
-Rada Ministrów
20.Odpowiedzialność za
naruszenie dyscypliny
publicznej ponoszą:
-pracownicy sektora finansów
publicznych oraz inne osoby
dysponujące środkami
publicznymi, w tym również
przekazanymi podmiotom spoza
sektora finansów publicznych
jednostka sektora finansów
Download