doc

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy
kierunek Finanse I. stopień
rok akademicki 2016/2017
Pytania z przedmiotów ogólnych i podstawowych (10)
Kierunek Finanse studia I. stopnia
1. Pojęcie i rodzaje rynku oraz jego funkcje.
2. Istota rachunku ekonomicznego i zakres jego stosowania w praktyce.
3. Produkt i dochód narodowy jako miary dobrobytu.
4. Podaż pieniądza i jej determinanty.
5. Bezrobocie w warunkach równowagi i nierównowagi na rynku pracy.
6. Bilans jako jeden z elementów podstawowego sprawozdania finansowego jednostki.
7. Zasady ewidencji na kontach księgowych - syntetyka i analityka.
8. Funkcje finansów publicznych: podstawowe i uzupełniające oraz jednostki tworzące sektor
finansów publicznych.
9. Samorządowy sektor finansów publicznych – jego struktura i elementy składowe uchwały
budżetowej.
10. Istota i rodzaje modeli ekonometrycznych
Pytania z przedmiotów kierunkowych (25)
Kierunek Finanse studia I. stopnia
1. Źródła tworzenia dochodów budżetu państwa.
2. Organy władzy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Formy organizacyjno-prawne jednostek samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe i
samorządowe zakłady budżetowe.
4. Rodzaje podatków i opłat lokalnych.
5. Struktura budżetu jednostek samorządu terytorialnego i procedura jego uchwalania.
6. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT.
7. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych.
8. Pojęcie i metody kalkulacji kosztów oraz zasady ich ewidencji księgowej.
9. wyniku finansowego przedsiębiorstwa – księgowy sposób jego ustalania.
10. Ewidencja księgowa składników wynagrodzeń pracowników.
11. Cel, zakres przedmiotowy, funkcje, cechy i czynniki oraz postacie analizy finansowej
przedsiębiorstw.
12. Materiał źródłowy analizy finansowej jednostek - charakterystyka.
13. Zakres przedmiotowy analizy pionowej i poziomej bilansu przedsiębiorstwa.
14. Rachunek przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa - jego analiza porównawcza
i analiza struktury.
15. Tradycyjna analiza wskaźnikowa jako jedna z postaci analizy finansowej przedsiębiorstw.
16. Formy prawne banków w Polsce.
17. Definicja i funkcje oraz klasyfikacja banków i zakres czynności bankowych według prawa
bankowego.
18. Polski system bankowy – jego pojęcie, funkcje i struktura.
1
19. Rola i znaczenie BFG w funkcjonowaniu systemu bankowego w Polsce.
20. Komisja Nadzoru Finansowego i jej skład oraz zakres zadań.
21. Rynek finansowy – pojęcie, funkcje i rodzaje.
22. Cechy i instrumenty rynku kapitałowego i rynku pieniężnego.
23. Rynek walutowy – funkcjonowanie, podmioty i instrumenty.
24. Obligacje – charakterystyka instrumentu finansowego.
25. Rola i znaczenie giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej.
Pytania z przedmiotów specjalnościowych (15)
Specjalność: Rachunkowość
1. Pojęcie i podstawowy cel oraz kryteria podziału i rodzaje sprawozdań finansowych
jednostek.
2. Wyjaśnij istotę złotej zasady finansowania majątku oraz z jakim elementem podstawowego
sprawozdania finansowego jest ona związania.
3. Pojęcie oraz funkcje i zadania rachunku kosztów.
4. Różnica między układem rodzajowym i kalkulacyjnym kosztów.
5. Rewizja finansowa jako weryfikator wiarygodności sprawozdań finansowych.
6. Materiał źródłowy i zakres przedmiotowy analizy sytuacji majątkowej i finansowej
przedsiębiorstwa.
7. Interpretacja prawna podatku, jego cechy, funkcje i elementy konstrukcji.
8. Klasyfikacja podatków w polskim systemie podatkowym.
9. Uproszczone formy opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw.
10. Zasady ogólne jako jedna z form rozliczania się jednostek z podatku dochodowego.
11. Istota i zakres rachunkowości budżetowej.
12. Wymienić 10 zasad rachunkowości według prawa bilansowego oraz wyjaśnić istotę
zasady kontynuacji działania i zasady memoriałowej.
13. Budowa i charakterystyka planu kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
14. Pojęcie, cele i zakres rachunkowości bankowej.
15. Formy bankowych rozliczeń pieniężnych – gotówkowych i bezgotówkowych.
2
Download