specjalność „Finanse i strategie przedsiębiorstw”

advertisement
WYKAZ PYTAŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI DLA STUDENTÓW II STOPNIA
KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOSĆ
SPECJALNOŚĆ FINANSE I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW
1. Efektywność operacji fuzji i przejęć – wartość efektu synergii
2. Metody finansowania operacji fuzji i przejęć
3. Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie kreowania wartości
przedsiębiorstwa
4. Podstawowe źródła i nośniki kreacji wartości dla akcjonariuszy
5. Polityka dywidendy w przedsiębiorstwie
6. Nowoczesne źródła finansowania przedsiębiorstwa
7. Aktywne i pasywne zarządzanie portfelem inwestycji
8. Teoria efektywnego rynku kapitałowego
9. Hybrydowe papiery wartościowe - przykłady i ich analiza
10. Inżynieria finansowa – instrumenty zarządzania ryzykiem
11. Kontrakty forward i futures – ogólna charakterystyka i zastosowanie
12. Kontrakty opcyjne - ich rodzaje i sposoby wykorzystania
13. Metody wyceny przedsiębiorstwa – klasyfikacja i ogólna charakterystyka
14. Ocena rentowności portfela inwestycji
15. Modele wyceny kapitału
16. Poziomy zarządzania strategicznego oraz rodzaje strategii formułowanych na
poszczególnych poziomach
17. Proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Znaczenie procesów
formułowania i implementacji strategii
18. Planowanie scenariuszowe a metody jednowariantowe w ocenie perspektyw
rozwojowych otoczenia makro
19. Ład korporacyjny (corporate governance) - istota pojęcia oraz czynniki
efektywności sprawowania nadzoru nad spółkami
20. Rola "kodeksów" dobrych praktyk w zapewnieniu ładu korporacyjnego w
spółce
SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
1. Kodeks etyki księgowego w świetle globalizacji zawodu
2. Istota, ustalanie i prezentacja wyniku finansowego i wyniku całkowitego
(comprehensive income) według regulacji MSSF
3. Zasady ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniach finansowych
wartości firmy według regulacji polskich i MSSF
4. Szacowanie i ujęcie skutków utraty wartości aktywów według regulacji MSSF
5. Kategorie instrumentów finansowych i zasady ich wyceny według regulacji
MSSF
6. Ewolucja rozwiązań MSSF w zakresie ujmowania, wyceny i prezentacji
wybranych pozycji sprawozdań finansowych (podać na przykładzie trzech
zagadnień problemowych)
7. Metody rachunkowości zarządczej w zarządzaniu łańcuchem wartości
8. Istota, metody i narzędzia wykorzystywane w „szczupłej rachunkowości
zarządczej”
9. Zbilansowana karta wyników – zasady opracowania i przydatność
w zarządzaniu
10. Analiza koszty – rozmiary działalności – wyniki: założenia, narzędzia
i przydatność w podejmowaniu decyzji
11. Narzędzia rachunkowości zarządczej zorientowane na kreowanie wartości dla
klientów
12. Budżetowanie operacyjne – zasady, metody, zalety i ograniczenia
13. Istota, odmiany i znaczenie teorii bilansowych
14. Koncepcje rachunkowości finansowej w warunkach inflacji
15. Komitet audytu i sprawozdawczość finansowa a ład korporacyjny spółek
publicznych
16. Koszty jakości i koszty środowiskowe – znaczenie, pomiar, zarządzanie
17. ABB i koncepcja Beyond Budgeting
18. Ceny transferowe w aspekcie krajowym i międzynarodowym
19. Problemy wdrażania i wykorzystania systemów ABC/M w praktyce
20. Pomiar dokonań organizacji – metody, ich zalety i ograniczenia
ŚCIEŻKA BEZ SPECJALNOŚCI
Źródła finansowania przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej
Charakterystyka międzynarodowego systemu walutowego
Problemy zarządzania płynnością banku
Teoria portfela papierów wartościowych wg Markowitza
Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Charakterystyka narzędzi operacyjnej rachunkowości zarządczej
System rachunku kosztów – jego struktura, cele i zadania w podejściu
tradycyjnym i nowoczesnym
8. Metody kalkulacji stosowane w tradycyjnych systemach rachunku kosztów
9. Wartość godziwa w wycenie aktywów podmiotu gospodarczego według MSSF
10. Koncepcje kapitału i zachowania kapitału według Ram konceptualnych
sprawozdawczości finansowej (IASB)
11. Tradycyjne systemy rachunku kosztów – klasyfikacje i wykorzystanie w
zarządzaniu
12. Istota, typy i metody budżetowania operacyjnego
13. Zasady budowy i zastosowania strategicznej karty wyników (Balanced
Scorecard)
14. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej a controlling
15. Istota i metody strategicznej rachunkowości zarządczej
16. Zastosowanie systemów informatycznych w rachunkowości
17. Rodzaje i cechy metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
18. Metody zarządzania zapasami
19. Wielostopniowy i wielobokowy rachunek kosztów – istota i zasady
20. Rola rachunkowości zarządczej w ustalaniu cen zewnętrznych i tranferowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Download