zarządzanie jakością metody i instrumenty controllingu jakości

advertisement
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
Autor: SYLWIA JAŁOWIECKA-MADEJA ROMAN SEREDYNSKI MARCIN KRUPA ANNA
STAWOWY
Wydawnictwo: POLTEXT
Wstęp
Rozdział 1
Podstawy prawne stosowania MSSF w Polsce oraz Unii Europejskiej
1.1. Regulacje wprowadzające MSR do systemu prawnego Unii Europejskiej
1.2. Przepisy krajowe wprowadzające MSR - ustawa o rachunkowości
1.3. Zasady obowiązujące na rynkach regulowanych EOG
Rozdział 2
Analiza porównawcza wytycznych zawartych w MSSF oraz przepisach
krajowych
2.1. Polityka rachunkowości
2.2. Układ poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
2.2.1. Bilans
2.2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych
2.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.2.5. Noty objaśniające
2.2.6. Raport kierownictwa
2.3. Rzeczowe aktywa trwałe
2.3.1. Wycena początkowa
2.3.2. Modele wyceny rzeczowych aktywów trwałych
2.3.3. Zasady amortyzacji
2.3.4. Części składowe i zamienne
2.3.5. Usunięcie z bilansu
2.4. Nieruchomości inwestycyjne
2.4.1. Klasyfikacja nieruchomości
2.4.2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych
2.4.3. Przeniesienie nieruchomości
2.4.4. Wycofanie z bilansu
2.5. Wartości niematerialne
2.5.1. Ujęcie i wycena początkowa
2.5.2. Modele wyceny
2.5.3. Okresy ekonomicznej użyteczności
2.5.4. Koszty prac badawczych i rozwojowych
2.5.5. Wycofanie z użytkowania i zbycie
2.6. Leasing
2.6.1. Klasyfikacja leasingu
2.6.2. Leasing finansowy - leasingodawca
2.6.3. Leasing finansowy - leasingobiorca
2.6.4. Leasing operacyjny - leasingodawca
2.6.5. Leasing operacyjny - leasingobiorca
2.6.6. Podsumowanie
2.7. Utrata wartości
2.7.1. Przesłanki utraty wartości
2.7.2. Wartość odzyskiwalna - wartość godziwa pomniejszona o koszty
sprzedaży
2.7.3. Wartość odzyskiwalna - wartość użytkowa
2.7.4. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
2.7.5. Ośrodki wypracowujące środki pieniężne
2.8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
2.8.1. Klasyfikacja aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
2.8.2. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
2.8.3. Działalność zaniechana
2.9. Zapasy
2.9.1. Wycena zapasów
2.9.2. Metody i techniki ustalania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
2.10. Koszty finansowania zewnętrznego
2.10.1. Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego
2.11. Należności
2.11.1. Wycena należności
2.11.2. Należności w walucie obcej
2.11.3. Moment powstania przychodu
2.12. Środki pieniężne
2.12.1. Środki pieniężne w ustawie o rachunkowości
2.12.2. Środki pieniężne według KSR 1
2.12.3. Środki pieniężne według MSR 7
2.13. Rozliczenia międzyokresowe
2.14. Kapitały własne jako instrument finansowy
2.15. Rezerwy
2.15.1. Rezerwy na świadczenia pracownicze
2.15.2. Pozostałe rezerwy
2.16. Zobowiązania
2.16.1. Zobowiązania handlowe i inne
2.16.2. Fundusze specjalne
2.16.3. Zobowiązania warunkowe
2.17. Podatek dochodowy
2.17.1. Podatek bieżący
2.17.2. Podatek odroczony
2.18. Instrumenty finansowe
2.18.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych
2.18.2. Wycena instrumentów finansowych
2.18.3. Rachunkowość zabezpieczeń
2.19. Przychody
2.19.1. Sprzedaż wyrobów, towarów, materiałów
2.19.2. Sprzedaż usług
2.19.3. Przychody finansowe
2.19.4. Umowy o usługę budowlaną
2.20. Koszty działalności
2.21. Praktyczne przykłady zastosowania wybranych MSR
Rozdział 3
Zasady przekształcenia sprawozdań finansowych przy zastosowaniu MSSF 1
3.1. Ogólna formuła przekształcenia na podstawie MSSF 1
3.1.1. Bilans otwarcia
3.1.2. Zwolnienia ze stosowana wszystkich postanowień MSSF na dzień
przejścia
3.2. Założenia do przykładu
3.2.1. Wybrane informacje dodatkowe
3.2.2. Bilans i rachunek zysków i strat według ustawy o rachunkowości
3.3. Przekształcenie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
3.4. Ocena sytuacji finansowej jednostki na podstawie dwóch wariantów
sprawozdawczych (MSR i UoR)
3.5. Ujawnianie informacji - lista ujawnień
Zakończenie
Załączniki
Bibliografia
ISBN: 978-83-7561-026-0
Download