RACHUNKOWOŚĆ KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH

advertisement
RACHUNKOWOŚĆ
WYKŁAD 1
KORPORACJI
MIĘDZYNARODOWYCH-
Harmonizacja i standaryzacja w dziedzinie rachunkowości stały się potrzebą wynikającą z
globalizacji, tworzenia międzynarodowych korporacji. Globalizacja obejmuje wszystkie
obszary życia gospodarczego, ogromne przepływy kapitałowe, różnorodność transakcji to
podstawowe cechy obecnego etapu globalizacji. To powoduje, że rachunkowość i
sprawozdawczość stanowią dziś dziedzinę, na którą bardzo silnie oddziałuje globalizacja.
Korporacje międzynarodowe stawiają największe wyzwania globalnej sprawozdawczości
finansowej, ponieważ działają na terenie całego świata, sporządzają sprawozdania finansowe,
w krajach o różnych zasadach i standardach. Dlatego trzeba je dobrze znać, aby je
porównywać i sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe. Idealnym rozwiązaniem
byłoby więc opracowanie jednolitych reguł przedstawiania zdarzeń gospodarczych,
niezależnie od tego, w jakim kraju, czy regionie świata. Standaryzacja i harmonizacja
rachunkowości należy do instytucji ustanawiających regulacje rachunkowości o zasięgu
światowym. Do najważniejszych tego rodzaju instytucji należą:
 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 Międzynarodowa Federacja Księgowych,
 Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to obecnie najszerzej
stosowana na świecie podstawa sporządzania sprawozdań finansowych. Na MSSF składają
się cztery grupy dokumentów:
1) 29 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydanych przez Komitet
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości poprzednika obecnie działającej
Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
2) 8 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
3) 11 interpretacji, oznaczonych skrótem SKI, wydanych przez Stały Komitet
Interpretacji.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są poprzedzone „Założeniami
koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych”. Dokument ten nie
jest częścią standardów, ale stanowi narzędzie pomocne przy tworzeniu standardów. W
założeniach koncepcyjnych zestawiono najważniejsze zasady, postulaty i inne koncepcje
teoretyczne będące fundamentem MSSF. Strukturę „Założeń koncepcyjnych sporządzania
i prezentacji sprawozdań finansowych” prezentuje tabela 1.
LP. Zawartość
paragrafy
1.
Wstęp
1-11
2.
Cel sprawozdań finansowych
12-21
3.
Założenia podstawowe( zasady memoriału i kontynuacji działalności)
22-23
4.
Cech jakościowe sprawozdania finansowego
24-46
5.
Składniki sprawozdania finansowego
47-81
6.
Ujmowanie poszczególnych składników w sprawozdaniu finansowym 82-98
(aktywa, zobowiązania, przychody, koszty)
7.
Wycena składników sprawozdania finansowego
99-101
8.
Koncepcja kapitału i zachowania kapitału
102-110
Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi „celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie
informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji
finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy
podejmowaniu decyzji gospodarczych”.
Zasadniczym osiągnięciem założeń koncepcyjnych MSSF jest zdefiniowanie elementów
tworzących sprawozdanie finansowe. Elementami tymi są aktywa, zobowiązania, kapitał
własny oraz przychody i koszty.
składnik
aktywa
Zobowiązanie
Kapitał
własny
Przychód
Koszt
charakterystyka
- zasoby generujące w przyszłości korzyści ekonomiczne,
- kontrolowane przez jednostkę,
- wynikające z przeszłych zdarzeń
- prawdopodobne przyszłe wypływy zasobów zawierających korzyści
ekonomiczne,
- wynikające z obecnego obowiązku,
- będące rezultatem przeszłych zdarzeń
Udział pozostały w aktywach jednostki po odjęciu zobowiązań
- zwiększenie korzyści ekonomicznych w trakcie roku obrotowego,
- w formie uzyskania i ulepszenia aktywów lub zmniejszenia zobowiązań,
- powodujące zwiększenie kapitału własnego, z wyjątkiem wkładów
wnoszonych przez właścicieli
- zmniejszenie korzyści ekonomicznych w trakcie okresu obrotowego,
- w formie rozchodu lub spadku wartości aktywów albo powstania
zobowiązań,
- powodujące zmniejszenie kapitału własnego, z wyjątkiem podziału kapitału
na rzecz właścicieli.
Poniżej przedstawione są stosowane MSR i MSSF.
Nr
Nazwa
MSR
1
Prezentacja sprawozdań finansowych
2
Zapasy
7
Rachunek przepływów pieniężnych
Zasady(polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie
8
błędów
10 Zdarzenia następujące po dniu bilansu
11 Umowy o usługę budowlaną
12 Podatek dochodowy
16
17
18
19
20
21
Rzeczowe aktywa trwałe
Leasing
Przychody
Świadczenia pracownicze
Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
23
24
26
27
28
29
Koszty finansowania zewnętrznego
Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
31
32
33
34
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach
Instrumenty finansowe – prezentacja
Zysk przypadający na jedną akcję
Śródroczna sprawozdawczość finansowa
36
37
38
39
40
Utrata wartości aktywów
Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
Wartości niematerialne i prawne
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
Nieruchomości inwestycyjne
Rolnictwo
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po
raz pierwszy
MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność w trakcie zaniechania
MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych
MSSF 6 Eksploatacja i szacowanie aktywów mineralnych
MSSF 7 Instrumenty finansowe
MSSF8 Segmenty operacyjne działalności
MSSF9 Instrumenty finansowe
MSSF10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zastąpi MSR 27
MSFF 11 Wspólne ustalenia umowne zamiast MSR 31
MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki
Zaznaczone MSSF wejdą w życie od 01.01. 2013 r.
Problemem dostosowywania przepisów krajowych do wymogów ponadnarodowych w
zakresie rachunkowości na terenie Unii Europejskiej zajęła się komisja Unii Europejskiej
opracowując dyrektywy dotyczące prawa spółek. Państwa należące do Unii zostały
zobowiązane do wprowadzenia tych dyrektyw do swego ustawodawstwa, gdyż zawierają one
obligatoryjny zestaw pożądanych stanów, które powinny być osiągnięte przez kraje
członkowskie, przy jednoczesnym wskazaniu różnych wariantów, które mogą być
zastosowane przy uwzględnianiu specyfiki środowiska danego kraju. Dyrektywy Unii
Europejskiej różnią się od MSSF, dlatego stało się konieczne włączenie postanowień MSSF w
ramy prawne Unii Europejskiej. Zdaniem Komisji Europejskiej „ MSSF są najlepszym
punktem odniesienia dla każdego zestawu sprawozdań finansowych , który umożliwia firmom
pozyskiwanie kapitału na rynkach . Zmiany te były następstwem Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1606/2002 w sprawie stosowania MSR oraz przyjęcia rozporządzeniami
Komisji Europejskiej treści Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opracowanych i
zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Integralną
częścią standardów międzynarodowych są interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Komitet opracowuje wytyczne
nieomówione w standardach oraz są narzędziem do aktualizacji i uszczegółowienia kwestii
nierozwiązanych w standardach
Zakres podmiotowy stosowania MSSF w Polsce:
Grupy podmiotów
Sprawozdania finansowe
Skonsolidowane
Jednostki, których papiery wartościowe są dopuszczone
do obrotu na regulowanym rynku
Obowiązkowo stosują
MSSF
Banki
Obowiązkowo stosują
MSSF
Emitenci papierów wartościowych ubiegający się lub zamierzający
się ubiegać o dopuszczenie do obrotu na regulowanym rynku w
krajach EOG
Mogą stosować
MSSF
jednostkowe
Mogą stosować
MSSF
Jednostki będące częścią grupy kapitałowej, w której jednostka
dominująca sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF
Rozwiązania dotyczące jednostek powiązanych, sprawozdań skonsolidowanych, łączenia się
jednostek prezentują MSR i MSSF:
 MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
 MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
 MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach zastąpiony przez MSSF11
 MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
Potrzebne definicje:
•
Grupa kapitałowa- jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi.
•
Jednostka dominująca- jednostka posiadająca jedną lub więcej jednostek zależnych.
•
Jednostka zależna- jednostka, która jest kontrolowana przez jednostkę dominującą.
•
Znaczący inwestor- podmiot posiadający w innej jednostce, która nie jest jednostką
zależną ani współzależną, nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej
jednostki i wywierający znaczący wpływ na jej działania.
•
Jednostka stowarzyszona- podmiot, na który znaczący inwestor wywiera znaczący
wpływ i który nie jest jednostka zależną ani współzależną.
•
Współkontrolowane przedsięwzięcie- umowa, kontrakt na mocy którego dwa( lub
więcej) podmioty podejmują działalność handlową, która podlega współkontroli.
•
Wspólnik współkontrolowanego przedsięwzięcia- podmiot sprawujący razem z
innymi wspólnikami współkontrolę nad jednostka współzależną.
•
Jednostka współzależna – podmiot, który jest współkontrolowany przez wspólników
na podstawie zawartej umowy.
Download