baza danych: Wyniki Finansowe Spółek Giełdowych MSSF 2.0

advertisement
baza danych:
Wyniki Finansowe
Spółek Giełdowych
MSSF 2.0
Nowa jakość danych
Ujednolicone formularze sprawozdań:
1. Industry
MSR/MSSF + PSR + NC
2. Bank
MSR/MSSF + PSR
3. Insurance
MSR/MSSF
Nowa jakość danych
Bilans – dodano
wartość firmy, aktywa biologiczne, nieruchomości inwestycyjne,
aktywa przeznaczone do zbycia, aktywa z tytułu poszukiwania i
oceny zasobów mineralnych, środki pieniężne, zobowiązania
finansowe, zobowiązania handlowe
Rachunek wyników – dodano
koszty działalności operacyjnej w układzie porównawczym,
wynik na działalności zaniechanej, wynik na aktywach
niefinansowych, wynik na aktywach finansowych
noty: zapłacone odsetki, koszty w układzie porównawczym
Nowa jakość danych (2)
nowy Rachunek przepływów
zmiana metodologii pozwalająca na wyznaczanie kwartalnych
sprawozdań pro forma
Ujednolicenie struktury sprawozdań: nazwy pozycji i znaki
Ujednolicenie struktury sprawozdań: działalność zaniechana
Ujednolicenie struktury sprawozdań: klasy
Sprawozdanie Spółki
mapowanie
Baza Wiedzy
Ujednolicenie struktury sprawozdań: klasy
Baza Wiedzy
unifikacja
Baza MSSF 2.0
Ujednolicenie struktury sprawozdań: zdarzenia nietypowe
Ujednolicenie struktury sprawozdań
Kontakt:
struktura bazy:
Artur Sierant
[email protected]
korzystanie z bazy:
Katarzyna Marczak
[email protected]
ilustracja: Elżbieta Wasiuczyńska
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards