Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

advertisement
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - wprowadzenie
Harmonizacja i standaryzacja w dziedzinie rachunkowości stały się potrzebą wynikającą z
globalizacji , tworzenia międzynarodowych korporacji . Globalizacja obejmuje wszystkie
obszary życia gospodarczego , ogromne przepływy kapitałowe , różnorodność transakcji to
podstawowe cechy obecnego etapu globalizacji . To powoduje , że rachunkowość i
sprawozdawczość stanowią dziś dziedzinę , na którą bardzo silnie oddziałuje globalizacja .
Korporacje międzynarodowe stawiają największe wyzwania globalnej sprawozdawczości
finansowej , ponieważ działają na terenie całego świata , sporządzają sprawozdania finansowe
, w krajach o różnych zasadach i standardach . Dlatego trzeba je dobrze znać , aby je
porównywać i sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe .Idealnym rozwiązaniem
byłoby więc opracowanie jednolitych reguł przedstawiania zdarzeń gospodarczych ,
niezależnie od tego , w jakim kraju , czy regionie świata . Standaryzacja i harmonizacja
rachunkowości należy do instytucji ustanawiających regulacje rachunkowości o zasięgu
światowym .Do najważniejszych tego rodzaju instytucji należą :
 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ,
 Międzynarodowa Federacja Księgowych ,
 Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych .
Główne miejsce wśród tych organizacji zajmuje Międzynarodowa Rada Standardów
Rachunkowości ( IASB) . Jako organizacja ponadnarodowa ma istotny charakter globalny.
Ustanawiając poszczególne standardy ,IASB nie korzysta tylko z jednego wzorca , lecz
wybiera najlepsze praktyki rachunkowości .Rada Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości wcześniej komitet istnieje od 1973 to dopiero decyzją UE z 2002 r. nadał
tym standardom prawdziwą rangę .Poczynając od od 2005 roku UE nałożyła obowiązek
stosowania akceptowaną przez Komisję Europejską rozwiązań międzynarodowych .
Problemem dostosowywania przepisów krajowych do wymogów ponadnarodowych w
zakresie rachunkowości na terenie Unii Europejskiej zajęła się komisja Unii Europejskiej
opracowując dyrektywy dotyczące prawa spółek. Państwa należące do Unii zostały
zobowiązane do wprowadzenia tych dyrektyw do swego ustawodawstwa , gdyż zawierają one
obligatoryjny zestaw pożądanych stanów , które powinny być osiągnięte przez kraje
członkowskie , przy jednoczesnym wskazaniu różnych wariantów , które mogą być
zastosowane przy uwzględnianiu specyfiki środowiska danego kraju . . Dyrektywy Unii
Europejskiej różnią się od MSSF., dlatego stało się konieczne włączenie postanowień MSSF
w ramy prawne Unii Europejskiej .Zdaniem Komisji Europejskiej „ MSSF są najlepszym
punktem odniesienia dla każdego zestawu sprawozdań finansowych , który umożliwia firmom
pozyskiwanie kapitału na rynkach . Począwszy od 1.01.2005 roku wprowadzono obowiązek
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do
publicznego obrotu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz banki.
Prawo do sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zostało również
rozszerzone na:


jednostkowe sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu,
jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania emitentów papierów wartościowych
ubiegających się lub zamierzających się ubiegać o ich dopuszczenie do publicznego
obrotu w Polsce lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,



jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy
kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zgodnie z MSR,
skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy
kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza
skonsolidowane sprawozdania zgodnie z MSR,
skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów wyłącznie dłużnych papierów
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w Polsce (od dnia 1.01.2008
roku prawo to stało się obowiązkiem).
Powyższe uregulowania ustawy o rachunkowości ujęte zostały w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 roku o zmianie UOR w zakresie treści artykułu 45 (dotyczy jednostkowych
sprawozdań finansowych) i art. 55 (dotyczy skonsolidowanych sprawozdań finansowych).
Zmiany te były następstwem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1606/2002 w
sprawie stosowania MSR oraz przyjęcia rozporządzeniami Komisji Europejskiej treści
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opracowanych i zatwierdzonych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Integralną częścią standardów
międzynarodowych są interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej . Komitet opracowuje wytyczne nieomówione w standardach
oraz są narzędziem do aktualizacji i uszczegółowienia kwestii nierozwiązanych w
standardach
Poniżej przedstawione są stosowane MSR i MSSF .
Nr
Nazwa
MSR
1
Prezentacja sprawozdań finansowych
2
Zapasy
7
Rachunek przepływów pieniężnych
Zasady(polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie
8
błędów
10 Zdarzenia następujące po dniu bilansu
11 Umowy o usługę budowlaną
12 Podatek dochodowy
16
17
18
19
20
21
Rzeczowe aktywa trwałe
Leasing
Przychody
Świadczenia pracownicze
Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
23
24
26
Koszty finansowania zewnętrznego
Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
40
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach zastąpiony przez MSSF11Wspólne
ustalenia umowne
Instrumenty finansowe – prezentacja
Zysk przypadający na jedną akcję
Śródroczna sprawozdawczość finansowa
Utrata wartości aktywów
Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
Wartości niematerialne i prawne
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
Nieruchomości inwestycyjne
Rolnictwo
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po
raz pierwszy
MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność w trakcie zaniechania
MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych
MSSF 6 Eksploatacja i szacowanie aktywów mineralnych
MSSF 7 Instrumenty finansowe
MSSF8 Segmenty operacyjne działalności
Ułatwieniem jednostek przechodzących na MSSF są przepisy zawarte w MSSF 1,wiec
procedury przekształcenia należy dokonać zgodnie z uregulowaniami MSSF-1 –
„Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po raz pierwszy”.
Pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR zostało
zdefiniowane jako pierwsze roczne sprawozdanie finansowe, w którym jednostka
zastosowała MSR oraz zawarła wyraźne i bezwarunkowe stwierdzenie jego zgodności
z MSR. Oznacza to, że standardu MSSF-1 nie stosuje się wobec jednostek
gospodarczych, które stosują już MSR. Jednostka powinna zastosować MSSF-1 w
swoim pierwszym rocznym sprawozdaniu wg MSR oraz we wszystkich śródrocznych
sprawozdaniach za okresy częściowe przygotowywanych zgodnie z MSR 34
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa” .Prace związane z przekształceniem
powinny być zaplanowane i zorganizowane , ponieważ jest to proces złożony
.Dostosowanie sprawozdania do wymogów MSSF powinny być podzielone na
określone etapy .
Etapy przekształcenia sprawozdania finansowego:
1) Identyfikacja różnic uznania oraz wyceny aktywów i pasywów wg MSR, a ustawą o
rachunkowości.
2) Ustalenie zasad rachunkowości na bazie MSSF i interpretacji obowiązujących na dzień
daty sprawozdawczej.
3) Określenie „daty przejścia na MSR”, daty sprawozdawczej, okresu sprawozdawczego,
porównywalnego okresu sprawozdawczego.
4) Ustalenie zakresu korzystania ze zwolnień fakultatywnych w zakresie retrospektywnego
stosowania standardów.
5) Ustalenie bilansu otwarcia na datę przejścia na MSR:




ujęcia wszystkich aktywów i zobowiązań, których ujmowania wymaga MSSF, co w
praktyce może doprowadzić do ujęcia takich pozycji, które wg UOR nie znajdowały
się w ewidencji lub miały wartość zerową,
usunięcia takich pozycji aktywów i zobowiązań, na ujęcie których nie pozwalają
MSSF,
przeklasyfikowania pozycji ujętych w myśl uprzednio stosowanych zasad
rachunkowości do innych kategorii aktywów lub pasywów,
zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do wyceny i
prezentacji wszystkich ujętych aktywów i zobowiązań.
6) Ustalenie pozycji sprawozdawczych na dzień kończący okres porównywalny (bilans,
zestawienie zmian w kapitałach, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).
7) Sporządzenie uzgodnienia pomiędzy poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości, a
MSSF na datę przejścia i na koniec okresu prezentowanego w ostatnim rocznym
sprawozdaniu sporządzonym wg poprzednio stosowanych zasad rachunkowości.
Standardy nie zajmują się rozwiązaniami księgowymi , a tylko sprawozdawczością
finansową. Sprawozdawczość finansowa stanowi źródło informacji , służących do
podejmowania wielu decyzji w procesie gospodarczym .Ustawa o rachunkowości określa co
składa się na sprawozdanie finansowe , wskazuje w załączniku nr 1. stosowne wzory , jednak
tego sprawozdania nie definiuje . Definicja sprawozdań finansowych jest przedstawiona w
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i
Międzynarodowych Standardach
Sprawozdawczości Finansowej . W MSR 1 „ Prezentacja Sprawozdań finansowych”
stwierdza się ,że „ Sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane przedstawienie sytuacji
finansowej i finansowych wyników działalności jednostki . Celem sprawozdań finansowych o
ogólnym przeznaczeniu jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej ,
finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych , które są użyteczne
dla szerokiego kręgu użytkowników
przy podejmowaniu przez nich decyzji.
Sprawozdania , aby były użyteczne powinny spełniać określone wymagania jakościowe .
Poza standardami komitet opracował tzw. „Ramy konceptualne” sporządzania i prezentacji
sprawozdań finansowych .Przedstawiają fundamentalne zasady przygotowania i prezentacji
sprawozdań finansowych . Nie obejmują szczegółowych kwestii wyceny , czy ujawniania
informacji .W „Ramach konceptualnych” wyróżniono 4 cechy jakościowe sporządzania
sprawozdań finansowych . Przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1 . Cechy jakościowe sprawozdań i ich podstawowa charakterystyka
Cecha
Charakterystyka
Uwagi
Zrozumiałość
Informacja przejrzysta
Informacje muszą być przedstawione w
sposób czytelny , nawet te skomplikowane
należy ująć i wyjaśnić .
Czytelna i zrozumiała
Przydatność
Informacja istotna
Można nie wyróżniać w sposób szczególny
informacji mało istotnych , ale informacje
istotne powinny być wyróżnione, jeżeli
wpływa to na decyzje użytkowników.
Wiarygodność
Informacja wiarygodna
,to wierne przedstawienie
transakcji , brak
stronniczości , brak
błędów merytorycznych
Obejmuje wierność prezentacji , transakcje
należy prezentować zgodnie z ich treścią
ekonomiczną , informacja nie może być
stronnicza po to , aby osiągnąć oczekiwany
rezultat , powinna być ostrożna , oznaczająca
rozwagę , aby aktywów i przychodów nie
zawyżać , a pasywów i kosztów nie zaniżać .
Porównywalność Informacje porównywalne
poprzez zachowanie
ciągłości w pomiarze i
prezentacji zdarzeń
Odnosi się do porównań w czasie –
porównania sprawozdań tego samego
podmiotu za różne okresy sprawozdawcze jak
i porównania w przestrzeni tj. porównania
podmiotu na tle innych podmiotów
Jednostka rozpoczynając działalność gospodarczą przyjmuje określoną politykę
rachunkowości .Przy przejściu na MSR należy również określić obraną politykę , szczególnie
że MSR i MSSF dopuszczają podejścia alternatywne , tzn. takie , które dają możliwość
wyboru pomiędzy różnymi rozwiązaniami w sposobie wyceny , czy prezentacji . Celem
polityki jest określenie zasad pomiaru rentowności i płynności pozwalających na określenie
długoterminowych celów podmiotu .Jeżeli prawo czy standardy przewidują alternatywne
zasady , to ujawnia się zastosowaną politykę polegającą na wyborze między przewidzianymi
zasadami . Wybór polityki jest prawem podmiotu , ale , aby z niego umiejętnie korzystać ,
należy uświadomić sobie wpływ określonej polityki na wynik i sytuację finansową podmiotu
w kontekście osiągania celów działalności gospodarczej . Polityka rachunkowości daje
możliwość wyboru odpowiedniego rozwiązania np. określenie poziomu wyceny .
Ramy konceptualne zawierają następujące cztery zasady wyceny pozycji sprawozdań
finansowych :
1. koszt historyczny ,
2. koszt bieżący ,
3. wartość realizacji ,
4. wartość bieżąca .
Są to podstawowe kategorie wyceny .
Koszt historyczny , aktywa ujmuje się na dzień nabycia , według zapłaconej kwoty , a
zobowiązania w wartości równej kwocie , jaka według przewidywań zostanie zapłacona w
celu ich regulacji w normalnym toku działalności lub wartości godziwej zapłaty
niepieniężnej.
Koszt bieżący , aktywa wycenia się w wartości jaką aktualnie należałoby zapłacić za
taki sam lub równoważny składnik , zobowiązania natomiast według niezdyskontowanej
kwoty , która byłaby aktualnie wymagana do ich regulacji .
Wartość realizacji (sprzedaży ) , aktywa wycenia się w kwocie możliwej do uzyskania
z ich sprzedaży w ramach normalnej , planowanej transakcji , zobowiązania wycenia się w
wartościach rozliczeniowych , czyli w zdyskontowanej kwocie jaką zapłaci się , według w
celu ich regulacji .
Wartość bieżąca , nazywana jest zaktualizowaną wartością netto . Aktywa wycenia
się w bieżącej zdyskontowanej wartości przyszłych wpływów pieniężnych netto , a
zobowiązania w bieżącej zdyskontowanej wartości przyszłych wydatków pieniężnych netto ,
które jak się oczekuje będą wymagane do uregulowania .
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej opracowywane są z myślą o
spółkach giełdowych i oraz interesariuszach , gdzie największą wagę przypisuje się
inwestorom i akcjonariuszom. Dla tych grup duże znaczenie ma obecna cena rynkowa
wartości majątku podmiotu występującego na giełdzie.
Download