Ankieta na temat stosowania krajowych standardów rachunkowości

advertisement
Szanowni Państwo
Od 2002r. przy Ministerstwie Finansów działa Komitet Standardów Rachunkowości,
którego celem jest zgodnie z par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada
2001r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów
Rachunkowości (Dz. U. nr 1490 poz. 1580 z poź.zm.) między innymi opracowywanie
krajowych standardów rachunkowości (KSR), stanowisk a także opiniowanie aktów
prawnych w zakresie rachunkowości. Dotychczas Komitet przyjął 6 standardów i 3
stanowiska. Pracuje nad następnymi. Dążeniem Komitetu jest opracowywanie
standardów i stanowisk służących praktyce, pomocnych księgowym przy prowadzeniu
ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o
rachunkowości. Ponieważ ważna dla nas jest ocena zakresu stosowania dotychczas
opublikowanych Krajowych Standardów Rachunkowości, ich zrozumiałości i przydatności
oraz poznanie oczekiwań praktyki co do następnych standardów i stanowisk
przygotowaliśmy ankietę adresowaną do wszystkich jednostek prowadzących księgi
rachunkowe. Zamierzeniem Komitetu jest podejmowanie tematów, stwarzających
problemy w praktyce i wydawanie standardów/stanowisk w kwestiach budzących
najwięcej wątpliwości. Przedkładając Państwu propozycje tematów prac nad następnymi
standardami/stanowiskami pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie. Weryfikacja
tematów oraz Państwa opinia na temat dotychczasowych opracowań pozwoli na
doskonalenie pracy Komitetu i lepsze spełnianie roli do jakiej Komitet został powołany.
Ankieta ma charakter anonimowy i jest wyłączną własnością Komitetu. Jej umieszczenie
na stronach internetowych różnych jednostek i organizacji ma służyć zwiększeniu liczby
respondentów. Prosimy respondentów o niewysyłanie ankiety z różnych źródeł.
Ze względu na harmonogram prac Komitetu ankietę proszę przesyłać na adres
[email protected] w terminie do 31.01.2009r.
Przewodnicząca Komitetu Standardu Rachunkowości
Joanna Dadacz
Dyrektor Departamentu Rachunkowości
Ministerstwa Finansów
ANKIETA NA TEMAT KRAJOWYCH STANDARDÓW
RACHUNKOWOŚCI
I. IDENTYFIKACJA RESPONDENTA
1. Forma prawna
Spółka akcyjna w tym:
z udziałem skarbu państwa
z udziałem Samorządu terytorialnego
Spółka z o.o. w tym:
z udziałem skarbu państwa
z udziałem Samorządu terytorialnego
Spółka osobowa wg KSH
Spółka cywilna
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Przedsiębiorstwo państwowe
Spółdzielnia
Jednostka sfery finansów publicznych
Inna (wpisać jaka)
2. Branża wg EKD
Produkcja - EKD 10-36
Energetyka i woda - EKD 40 i 41
Budownictwo - EKD 45
Handel i gastronomia - EKD 51-55
Transport - EKD 60-63
Poczta i telekomunikacja - EKD 64
Informatyka - EKD 72
Inne
3. Obowiązki sprawozdawcze za rok 2007 i/lub 2008
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzane jest wg MSR/MSSF
Jednostkowe sprawozdanie stanowi podstawę do sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi ogłaszania i badania (art. 64
uor)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi ogłaszania i badania (art.
64 uor)
II. STOSOWANIE KRAJOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
KSR 1 Rachunek Przepływów pieniężnych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2004 r. nr 12 poz. 60)
1. Zakres stosowania
Stosowany
Niestosowany, ponieważ:
Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Jednostka stosuje MSR/MSSF
Inne przyczyny (podać jakie):
2. Przydatność
Bardzo duża szczególnie przy sporządzaniu po raz pierwszy rachunku przepływów
pieniężnych
Bardzo duża co roku przy sporządzaniu rachunków przepływów pieniężnych
Mała ze względu na (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Obszerność standardu
Ogólnikowość treści standardu
Niezrozumiały język
Małą liczbę przykładów
Inne przyczyny (podać jakie)
Nie mam zdania
3. Oczekiwane kierunki zmian:
Uszczegółowienie kwestii objętych standardem (podać, które wymagają rozwinięcia):
Poszerzenie standardu o kwestie (podać, które pominięto, a które powinny być):
Zwiększenie liczby przykładów (podać jakich brak):
KSR 2 Podatek dochodowy (Dz. Urz. Min. Fin. z 2004 r. nr 13 poz. 132)
1. Zakres stosowania
Stosowany
Niestosowany, ponieważ:
Jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego
Jednostka korzysta z prawa do nie ustalania aktywów i rezerwy na podatek odroczony
(art. 38 ust. 10 uor)
Jednostka stosuje MSR/MSSF
Inne przyczyny (podać jakie):
2. Przydatność
Bardzo duża szczególnie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Bardzo duża przy ustalaniu wartości aktywów i rezerwy na podatek odroczony w trakcie
roku
Mała ze względu na (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Obszerność standardu
Ogólnikowość treści standardu
Niezrozumiały język
Małą liczbę przykładów
Inne przyczyny (podać jakie)
Nie mam zdania
3. Oczekiwane kierunki zmian:
Uszczegółowienie kwestii objętych standardem (podać, które wymagają rozwinięcia):
Poszerzenie standardu o kwestie (podać, które pominięto, a które powinny być):
Zwiększenie liczby przykładów (podać jakich brak):
KSR 3 Niezakończone usługi budowlane (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r. nr 13 poz. 93)
1. Zakres stosowania
Stosowany
Niestosowany, ponieważ:
W jednostce nie występują kontrakty (art. 34a i 34b ustawy o rachunkowości nie mają
zastosowania)
Jednostka stosuje MSR/MSSF
Inne przyczyny (podać jakie):
2. Przydatność
Bardzo duża szczególnie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Bardzo duża przy bieżącej identyfikacji i klasyfikacji kosztów, dzieleniu i łączeniu
umów, przygotowania budżetów robót
Mała ze względu na (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Obszerność standardu
Ogólnikowość treści standardu
Niezrozumiały język
Małą liczbę przykładów
Inne przyczyny (podać jakie)
Nie mam zdania
3. Oczekiwane kierunki zmian:
Uszczegółowienie kwestii objętych standardem (podać, które wymagają rozwinięcia):
Poszerzenie standardu o kwestie (podać, które pominięto, a które powinny być):
Zwiększenie liczby przykładów (podać jakich brak):
KSR 4 Utrata wartości aktywów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2007 r. nr 8 poz. 46)
1. Zakres stosowania
Stosowany
Niestosowany, ponieważ:
Jednostka nie przeprowadza testów na utratę wartości aktywów i nie szacuje kwoty
utraty wartości
Jednostka stosuje MSR/MSSF
Inne przyczyny (podać jakie):
2. Przydatność
Bardzo duża szczególnie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Bardzo duża przy identyfikowaniu trwałej utraty wartości aktywów i szacowaniu jej
wielkości oraz wartości niezbędnych odpisów z tytułu utraty wartości w ciągu roku
Bardzo duża przy ujmowaniu w księgach rachunkowych skutków trwałej utraty wartości
aktywów
Mała ze względu na (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Obszerność standardu
Ogólnikowość treści standardu
Niezrozumiały język
Małą liczbę przykładów
Inne przyczyny (podać jakie)
Nie mam zdania
3. Oczekiwane kierunki zmian:
Uszczegółowienie kwestii objętych standardem (podać, które wymagają rozwinięcia):
Poszerzenie standardu o kwestie (podać, które pominięto, a które powinny być):
Zwiększenie liczby przykładów (podać jakich brak):
KSR 5 Leasing, najem, dzierżawa (Dz. Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 4 poz. 35)
1. Zakres stosowania
Stosowany
Niestosowany, ponieważ:
W jednostce nie występują zagadnienia objęte KSR 5
Jednostka klasyfikuje i rozlicza umowy leasingu zgodnie z prawem podatkowym (art. 3
ust. 6 uor)
Jednostka stosuje MSR/MSSF
Inne przyczyny (podać jakie):
2. Przydatność
Bardzo duża szczególnie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Bardzo duża przy bieżącym ujmowaniu w księgach rachunkowych przedmiotu leasingu i
kosztów z tym związanych
Bardzo duża przy kwalifikowaniu umów leasingowych
Mała ze względu na (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Obszerność standardu
Ogólnikowość treści standardu
Niezrozumiały język
Małą liczbę przykładów
Inne przyczyny (podać jakie)
Nie mam zdania (w tym ponieważ):
Zbyt krótki jeszcze okres od opublikowania standardu
3. Oczekiwane kierunki zmian:
Uszczegółowienie kwestii objętych standardem (podać, które wymagają rozwinięcia):
Poszerzenie standardu o kwestie (podać, które pominięto, a które powinny być):
Zwiększenie liczby przykładów (podać jakich brak):
III. OCENA PROPOZYCJI TEMATÓW STANDARDÓW I STANOWISK
KOMITETU (prosimy o zaznaczenie kolumny oceniającej znaczenie tematu dla
Państwa jednostki)
L.p.
Temat
1.
Zasada ciągłości i poprawianie błędów
2.
Zasady prawidłowej księgowości
Bardzo
Mniej
Ważny
ważny
ważny
Nie
mam
zdania
6.
Określenie źródeł regulacji rachunkowości w kontekście
stosowania MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości dla
podmiotów stosujących ustawę o rachunkowości przy
sporządzaniu sprawozdań finansowych i odpowiednio
MSR/MSSF
Uproszczenia rachunkowości małych i średnich firm
Wskazówki stosowania Krajowych Standardów
Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (art. 10 ust.3 uor)
Wycena w wartości godziwej
7.
Środki trwałe
8.
Świadczenia pracownicze i pochodne
9.
Instrumenty finansowe
3.
4.
5.
10. Wartości niematerialne i prawne
11. Połączenia spółek
IV. INNE TEMATY (proszę wpisać tematy, które Państwa zdaniem powinny być
przedmiotem standardu/stanowiska KSR)
1.
2.
3.
Data:
Dziękuje za wypełnienie ankiety
Download