Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości

advertisement
Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE,
MSR/MSSF, UoR, KSR).
Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki)
rachunkowości
ŹRÓDŁA REGULACJI RACHUNKOWOŚCI
Regulacje Rachunkowości
Regulacje prawne
Kodeksy,
ustawy
Regulacje autonomiczne
Względem prawa podatkowego
Regulacje pozostające
pod wpływem prawa
podatkowego
Regulacje środowiskowe
Standardy Rachunkowości
Krajowe
Międzynarodowe
HARMONIZACJA
Ujednolicenie zasad
Zniwelowanie różnic
Porównywalność w skali światowej
Przykład 1:
Firma zakupiła sprzęt elektroniczny za łączną kwotę 100 000 zł., która odsprzedała z zyskiem za
130 000,Firma osiągnęła wskaźnik rentowności na sprzedaży 23%. Decyzja właścicieli : 50% zysku do
podziału na dywidendy; 50% zysku na inwestycje i rozwój firmy. Firma kupiła sprzęt
komputerowy za tak niską cenę, ponieważ zaoferowała natychmiastowy termin płatności. Z
drugiej strony transakcja sprzedaży była taka, że firma zgodziła się na odroczony termin
płatności 6 miesięcy. Stan początkowy środków pieniężnych 50 000,- zł. Jak przedstawia
sytuację sprawozdanie finansowe.
Rozwiązanie:
Kierownictwo firmy przewidując taki obrót sprawy , postanowiło zaciągnąć pożyczkę 115 000.
Ostatecznie sprawozdanie będzie wyglądało w następujący sposób.
HIERACHIA PRZEPISÓW PRAWA DLA STOSUJĄCYCH UR
Obowiązek stosowania UR w całości
Możliwość stosowania KSR w zakresie nie
uregulowanym przez UR
Możliwość stosowania KSR w zakresie nie
uregulowanym przez UR
Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
FUNDACJA IASC
19 fundatorów dokonuje nominacji, sprawuje
nadzór i zarządza funduszami
RADA
12 członków zatwierdza standardy,
Projekty standardów, interpretacje
Stały komitet ds. interpretacji
Grupa doradcza
20-30 członków
Komitet Sterujący
Najważniejsze przedsięwzięcia ujęte
W programie działań
Regulacje Rady Międzynarodowych Standardów rachunkowości
Założenia koncepcyjne
Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości
Międzynarodowe standardy
Sprawozdawczości Finansowej
wycena
pomiar wyniku
prezentacja
Interpretacja Stałego
Komitetu ds. interpretacji
Uzupełnianie
MSR
HIERACHIA PRZEPISÓW PRAWA DLA STOSUJĄCYCH MSR/MSSF
Wycena aktywów i pasywów wg MSR
Sporządzanie sprawozdań wg MSR
Obowiązek stosowania UR, ale tylko w zakresie
nieuregulowanym przez MSR
Możliwość stosowania KSR w zakresie nie
uregulowanym przez MSSF oraz UR
KIMSF
SKI
MSR
MSSF
ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są poprzedzone
„Założeniami koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań
finansowych”.
LP.
Zawartość
paragrafy
1.
Wstęp
1-11
2.
Cel sprawozdań finansowych
12-21
3.
Założenia
podstawowe
(zasady 22-23
memoriału i kontynuacji działalności)
Cechy
jakościowe
sprawozdania 24-46
finansowego
Składniki sprawozdania finansowego
47-81
4.
5.
6.
7.
8.
Ujmowanie poszczególnych składników 82-98
w sprawozdaniu finansowym (aktywa,
zobowiązania, przychody, koszty)
Wycena
składników
sprawozdania 99-101
finansowego
Koncepcja kapitału i zachowania kapitału 102-110
Zasadniczym osiągnięciem założeń koncepcyjnych MSSF jest zdefiniowanie
elementów tworzących sprawozdanie finansowe.
składnik
aktywa
Zobowiązanie
Kapitał własny
Przychód
Koszt
charakterystyka
- zasoby generujące w przyszłości korzyści ekonomiczne,
- kontrolowane przez jednostkę,
- wynikające z przeszłych zdarzeń
- prawdopodobne przyszłe wypływy zasobów zawierających
korzyści ekonomiczne,
- wynikające z obecnego obowiązku,
- będące rezultatem przeszłych zdarzeń
Udział pozostały w aktywach jednostki po odjęciu zobowiązań
- zwiększenie korzyści ekonomicznych w trakcie roku
obrotowego,
- w formie uzyskania i ulepszenia aktywów lub zmniejszenia
zobowiązań,
- powodujące zwiększenie kapitału własnego, z wyjątkiem
wkładów wnoszonych przez właścicieli
- zmniejszenie korzyści ekonomicznych w trakcie okresu
obrotowego,
- w formie rozchodu lub spadku wartości aktywów albo
powstania zobowiązań,
- powodujące zmniejszenie kapitału własnego, z wyjątkiem
podziału kapitału na rzecz właścicieli.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1606/2002 w sprawie
stosowania MSR
Grupy podmiotów
Sprawozdania finansowe
Skonsolidowane
Jednostki, których papiery wartościowe
dopuszczone
do obrotu na regulowanym rynku
Banki
są
Emitenci papierów wartościowych ubiegający się
lub zamierzający się ubiegać o dopuszczenie do
obrotu na regulowanym rynku w krajach EOG
Jednostki będące częścią grupy kapitałowej, w
której
jednostka
dominująca
sporządza
sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF
Obowiązkowo stosują
MSSF
Obowiązkowo stosują
MSSF
Mogą stosować
MSSF
jednostkowe
Mogą stosować
MSSF
Począwszy od 1.01.2005 roku wprowadzono obowiązek sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości
•
przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w
krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
•
oraz banki.
•
skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów wyłącznie dłużnych papierów
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w Polsce (od dnia 1.01.2008
roku prawo to stało się obowiązkiem).
Prawo do sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zostało
również rozszerzone na:
•
•
•
•
jednostkowe sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu,
jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania emitentów papierów wartościowych
ubiegających się lub zamierzających się ubiegać o ich dopuszczenie do publicznego
obrotu w Polsce lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy
kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR,
skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy
kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza
skonsolidowane sprawozdania zgodnie z MSR,
Zmiany te były następstwem Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1606/2002 w sprawie stosowania MSR oraz
przyjęcia rozporządzeniami Komisji Europejskiej treści
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
opracowanych i zatwierdzonych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Powiązania jednostek
Podmioty nadrzędne
Podmioty podporządkowane
Podmiot dominujący
Wspólnik
Znaczący inwestor
Podmioty zależny
Podmioty współzależne
Podmioty stowarzyszone
Nr MSR Nazwa
• 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
• 2 Zapasy
• 7 Rachunek przepływów pieniężnych
• 8 Zasady(polityka) rachunkowości, zmiany wartości
szacunkowych i korygowanie błędów
• 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansu
• 11 Umowy o usługę budowlaną
• 12 Podatek dochodowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16 Rzeczowe aktywa trwałe
17 Leasing
18 Przychody
19 Świadczenia pracownicze
20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
23 Koszty finansowania zewnętrznego
24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach
32 Instrumenty finansowe – prezentacja
33 Zysk przypadający na jedną akcję
34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
36 Utrata wartości aktywów
37 Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
38 Wartości niematerialne i prawne
39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
40 Nieruchomości inwestycyjne
41 Rolnictwo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy
MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność w trakcie
zaniechania
MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych
MSSF 6 Eksploatacja i szacowanie aktywów mineralnych
MSSF 7 Instrumenty finansowe
MSSF8 Segmenty operacyjne działalności
MSSF 9 Instrumenty Finansowe
MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
MSSF 13 Wycena wartości godziwej
Poziomy klasyfikacyjne zasad rachunkowości
Fundamentalne
Zasada kontynuacji działania
Zasada memoriałowa
Nadrzędne
Zasada ostrożności
Zasada współmierności
kosztu historycznego
Nadrzędne zasady Rachunkowości
• Zasada kontynuacji działania
• Zasada memoriału
Przykład 2:
Jednostka nabyła 5.01. 2012r. 10 000 par butów w cenie 60,-zł/szt. Termin płatności 5 luty. W
styczniu sprzedano do sklepów 3 000 par butów po cenie 100 zł/szt. Umowa ze sklepami
detalicznymi przewiduje realizację płatności każdego 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów.
Wskazać zakres informacji kasowej i memoriałowej w styczniu.
Rozwiązanie:
Zasada kasowa:
Zasada memoriałowa:
• Zasada ostrożnej wyceny
Przykład3:
Przedsiębiorstwo X posiada należności w wysokości 300 000. Na dzień bilansowy
podmiot ma informacje o złej kondycji finansowej swojego odbiorcy. Jeżeli z analizy
i przeprowadzonych rozmów z kontrahentem ustalono ( podpisano porozumienie),
że spłaci on 75% należności.
• Zasada kosztu historycznego
Przykład4:
Przedsiębiorstwo nabyło ŚT w postaci gruntów za 80 000,- zł. Będzie wykazywało je w
bilansie w kolejnych okresach sprawozdawczych dokładnie w takiej samej
wartości, bez względu na to, że rynkowa wartość tych gruntów w bieżącym okresie
sprawozdawczym może wynieść 110 000. Oznacza to, że w sprawozdaniu realna,
rynkowa wartość gruntu nieujawniona w sprawozdaniu finansowym 30 000,- zł.
Wartość godziwa:
Kwota, za którą dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie
uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i
dobrze poinformowanymi oraz niepowiązanymi ze sobą stronami
Nowa, wspólna dla wszystkich standardów, definicja wartości godziwej brzmi
następująco- MSSF 13: Wartość godziwa to cena, którą otrzymałby sprzedający
składnik aktywów lub zapłaciłby przekazujący zobowiązanie w zwykłej transakcji
między uczestnikami rynku dokonanej w dniu wyceny. MSSF 13 zawiera szereg
wyjaśnień i wskazówek umożliwiających przeprowadzenie wyceny zgodnie z
powyższą definicją.
za wartość godziwą można przyjąć:
•
Wartość oszacowaną na podstawie cen rynkowych - ceny rynkowe;
•
Wartość według niezależnej wyceny;
•
Aktualną cenę nabycia lub koszt wytworzenia , z uwzględnieniem aktualnego
stopnia zużycia;
•
Cenę sprzedaży netto;
•
Dla kwot wymagających zapłaty przyjmuje się ich kwotę zdyskontowaną;
•
Dla papierów wartościowych przyjmuje się aktualny kurs notowań pomniejszony o
koszty sprzedaży.
•
Zasada współmierności kosztów i przychodów
Przykład5:
Jednostka zakupiła 1 000 par butów po 100 zł/parę w styczniu, natomiast sprzedano je
dopiero w marcu po 150 zł/szt.
Zasady wyceny składników sprawozdania finansowego
Wycena jest procesem, który zmierza do ustalenia wartości poszczególnych elementów
sprawozdania finansowego wyrażonych pieniężnie.
Wycenę można przeprowadzić wg:
•
Kosztu historycznego - wycena dokonywana jest wg ceny nabycia ( kosztu wytworzenia) lub według
kosztu jaki trzeba będzie ponieść w wyniku wypełnienia zobowiązań.
•
Ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania- składniki wyceniane są wg kwot netto, które podmiot
spodziewa się uzyskać w wyniku sprzedaży danego składnika,
•
Kosztu wytworzenia – odpowiada kosztom jakie trzeba obecnie ponieść, aby nabyć lub wytworzyć taki
składnik aktywów,
•
Wartości bieżącej- najbardziej złożona metoda wyceny nazywana jest zaktualizowaną wartością netto.
Aktywa wycenia się w bieżącej zdyskontowanej wartości przyszłych wpływów pieniężnych netto, a
zobowiązania w bieżącej zdyskontowanej wartości przyszłych wydatków pieniężnych netto, które jak się
oczekuje będą wymagane do uregulowania.
Koncepcja kapitału i zachowania kapitału
Składniki kapitału finansowego:
• Kapitał akcyjny
• Kapitały rezerwowe
• Składniki kapitału operacyjnego:
• Aktywa trwałe
• Aktywa obrotowe.
Przykład6:
Jednostka rozpoczęła 01.01. 201X działalność od zakupu 2 szt. towaru po 5,- zł/szt(
pieniądze wcześniej były wpłacone na kapitał). Na koniec roku udało się sprzedać 2
szt po 10 zł/szt. Wynik cały przeznaczono na dywidendy, a po wypłacie zostało 10
zł. Zakupiono 2 kolejne szt. w nowym roku. Czy spółka utrzymała swój kapitał
finansowy, czy operacyjny, jeżeli cena 1 szt. wyniosła5,50. Wskazać WF, gdyby
spółka miała na myśli utrzymanie kapitału operacyjnego( zasada kosztu bieżącego).
Krajowe Standardy Rachunkowości
•
•
•
•
•
•
•
KSR 1 Rachunek Przepływów Pieniężnych
KSR2 Podatek dochodowy
KSR 3 Niezakończone usługi budowlane
KSR 4 Utrata wartości aktywów
KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa
KSR 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania
warunkowe.
KSR 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie
błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja
Krótka charakterystyka poszczególnych KSR
KSR2 -Podatek Dochodowy Odroczony
Odroczony podatekelement rachunkowości
Prawo bilansowe
Rozbieżność prawa
Zasady prezentacji
Rachunek Zysków i Strat
-Podatek bieżący
- Podatek
Odroczony
Bilans
Aktywa- aktywa
Pasywa- rezerwy
KSR 4-Analiza utraty wartości aktywów składa się z czterech kroków:
Krok pierwszy:
Ustalenie czy występują przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata
wartości któregoś ze składników aktywów.
Krok drugi:
Ustalenie wartości bilansowej składnika aktywów.
Krok trzeci:
Ustalenie wartości odzyskiwalnej.
Krok czwarty:
Porównanie wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną oraz dokonanie
odpisu aktualizującego.
KSR6 -rezerwy to zobowiązania, których termin
wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy
Bilansowe
Grupa A
Kapitałowe
Grupa B
Rezerwy
RMK- bierne
Harmonizując zasady rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
wyspecyfikowano w ustawie o rachunkowości katalog dopuszczalnych rezerw, tworzonych
zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Są to zgodnie z UR
•
•
•
•
•
art. 35d ust. 1 pkt 1 – rezerwy na straty z operacji gospodarczych,
art. 35d ust. 1 pkt 2 – rezerwy na restrukturyzację
art. 37 ust. 5 – rezerwy na odroczony podatek dochodowy,
art. 39 ust. 2 pkt 2 – rezerwy na prawdopodobne zobowiązania oraz na koszty
przyszłych okresów, w tym na rzecz pracowników z tyt. świadczeń emerytalnych
(rozliczenia międzyokresowe kosztów),
art.. 29 ust. 1, 2, – rezerwy z tytułu nie kontynuowania działalności,
Rezerwy
Kapitałowe
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Na zobowiązania
Na przewidywane
zobowiązania
RMK- bierne
KSR 5- Leasing finansowy czy operacyjny?
• Doktryna: (zgodne z podejściem bilansowym)
Leasing finansowy
• umowa na czas zbliżony do okresu gospodarczej używalności przedmiotu,
• umowa, w której wszelkie ryzyka związane z otrzymaniem spłaty wartości
rzeczy przerzucone są na Korzystającego
Leasing operacyjny
• Każda umowa, która nie jest umową leasingu finansowego
Lokalizacja umowy leasingu w polskim
prawodawstwie
• Umowa leasingu prawo cywilne(Kodeks Cywilny)
• podatkowe (ustawy podatkowe CIT, PIT, VAT)
• prawo bilansowe(Ustawa o rachunkowości)
• MSR 17 Leasing
• KSR 5 Leasing, najem, dzierżawa
Umowa leasingu w polskim prawie:
podatek VAT
Ustawa o VAT
•
•
VAT Leasing operacyjny (podatkowy) jest
jest usługą,(VAT do każdej raty)
Leasing finansowy(VAT z góry)
KSR 7- Polityka Rachunkowości
1.
Określenie roku obrotowego i wchodzącego w jego skład okresów
sprawozdawczych,
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
3. Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
Zakładowego planu kont,
Wykaz ksiąg rachunkowych,
Opis systemu przetwarzania danych
4. System ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg
rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich
zapisów.
Zmiana przyjętych zasad wyceny towarów
I. Założenia
Kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe w myśl art. 64 ustawy
nie podlega obowiązkowi badania, podjął decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości
od 1 stycznia 201X roku. Zmiana polega na zastąpieniu wyceny towarów w cenach nabycia
wyceną w cenach zakupu. Powodem zmiany zasad (polityki) rachunkowości było wejście
jednostki do grupy kapitałowej, w której przyjęte przez jednostkę dominującą zasady wyceny
powinny obowiązywać jednolicie. Stan zapasów towarów na 31.12.201X-1, wycenionych w
cenach nabycia wynosił 550.000 złotych, a w cenach zakupu – 530.000 złotych. W stanie
zapasów nie ma towarów nabytych wcześniej aniżeli w roku 201X-1
.
W przykładzie dla uproszczenia pominięto kwestie związane z podatkiem
dochodowym.
WARIANT A – towary znajdujące się w magazynie na 31.12.201X-1 nie zostały
sprzedane w kolejnym roku obrotowym natomiast, towary nabyte w 201X r.
zostały w całości sprzedane w roku 201X . Nie ma potrzeby dokonywania odpisów
aktualizujących wartość towarów.
Bilans – wybrane dane przed przekształceniem
Wyszczególnienie
Rok 201X
Rok 201X-1
Aktywa
Towary
550 000
550 000
Pasywa
Zysk/ strata z lat
ubiegłych
Zysk/ strata netto
0
1 000 000
0
1 000 000
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny– wybrane dane przed
Przekształceniem
Wyszczególnienie
Rok 201X
Rok 201X-1
Wartość sprzedanych
towarów
1200 000
1200 000
Zysk/ strata netto
1000 000
1000 000
Skutkiem zmiany zasad (polityki) rachunkowości jest:
− obniżenie wartości towarów wykazanego w bilansie sporządzonym na 31.12.201X-1 r. oraz
31.12.201X r. o 20.000 zł,
− zwiększenie wartość sprzedanych towarów w 201X-1 r. o 20.000 zł, co powoduje, że zysk netto
za 201X-1 r. jest niższy o tę kwotę.
IIA. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 201X
LP
Opis
operacji
WN
MA
kwota
1.
Skutki zmiany
wyceny
towarów na
01.01. 201X
550 000-530
000
Zysk/
strata z lat
ubiegłych
Towary
20 000
IIIA. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 201X
Bilans – wybrane dane po przekształceniu
Wyszczególnienie
Towary
Rok 201X
Rok 201X-1
Aktywa
Dane
przekształcone
Dane porównawcze
530 000
530 000
550 000
Pasywa
Zysk/ strata z lat
ubiegłych
Zysk/ strata netto
(20 000)
1 000 000
0
980 000
1000 000
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny– wybrane dane po
przekształceniu
Wyszczególnienie
Rok 201X
Rok 201X-1
Dane
przekształcone
Dane porównawcze
Wartość sprzedanych
towarów
1200 000
1220 000
1200 000
Zysk/ strata netto
1000 000
980 000
1000 000
Zmiana przyjętych zasad wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji
I. Założenia
Kierownik jednostki, podjął w roku 201X decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości,
polegającej na zmianie zasady wyceny nieruchomości (gruntów) zaliczanych do inwestycji z wyceny
w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na wycenę w cenach
rynkowych bądź inaczej określonej wartości godziwej. Powodem zmiany zasad (polityki)
rachunkowości było wejście jednostki do grupy kapitałowej, w której powinny obowiązywać
jednolicie zasady wyceny przyjęte przez jednostkę dominującą.
Cena nabycia gruntu o powierzchni 2.000 ha zakupionego w roku 201Xwyniosła
2.000.000 złotych. Jednostka nie posiada żadnych planów dotyczących wykorzystania tego gruntu dla
własnych potrzeb. Do końca roku 201X-1 jednostka nie dokonała żadnego odpisu z tytułu trwałej
utraty wartości gruntu.
Celem dokonania odpowiednich ujawnień o skutkach zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości jednostka zleciła rzeczoznawcy majątkowemu ustalenie wartości gruntu na każdy
z dni kończących poprzednie okresy sprawozdawcze.
Rzeczoznawca majątkowy, z uwagi na brak informacji o transakcjach rynkowych z
okresu 201X ustalił cenę rynkową gruntu dla
poniższych okresów:
- 201X-2 4.500.000 zł
- 201X-1 4.000.000 zł
- 201X 2.000.000 zł
Błędy występujące po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zadanie
W roku 2012 ujawniono, iż w roku 2011, nie naliczono odsetek od
należności udzielonej pożyczki w wartości 2000,-PLN. Ujawniając ten błąd
potraktowano to jako błąd lat poprzednich. Bilans zamknięcia 2011 r., w
którym nie zaksięgowano odsetek, przedstawia się następująco:
Bilans zamknięcia na 31 grudnia 20X1 r.( w PLN)
AKTYWA
PASYWA
Aktywa
Należności z tyt.pożyczki
91 000,50 000,-
Razem aktywa
141 000,-
Kapitał własny :
Kapitał akcyjny i zapasowy
Zysk netto 20X1 r.
Zobowiązania
Razem pasywa
50 000,81 000,10 000,141 000,-
Rachunek zysków i strat za 20X1 r. ( w PLN)
Przychody
190 000,Koszty
90 000,• Zysk brutto
100 000,Podatek dochodowy ( 19%) 19 000,• Zysk netto
81 000,-
Download