ERRATA SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG

advertisement
ERRATA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WEDŁUG POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH
STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
wydanie drugie rozszerzone
Rozdział 6
4. MSSF precyzują kryteria wyłączania ze sprawozdań finansowych aktywów finansowych. Zasady te nie są uregulowane w RIF. W świetle MSSF wyłączenie ze sprawozdania finansowego powinno mieć miejsce, gdy następuje przeniesienie zasadniczo
całości ryzyka i korzyści wynikającego ze składnika aktywów. Jeżeli przeniesienie
całości ryzyka i korzyści nie nastąpiło, w dalszej kolejności badane jest, czy nastąpiło
przeniesienie kontroli składnika aktywów finansowych. W przypadku przeniesienia
kontroli – następuje wyłączenie składnika aktywów finansowych.
5. Zakres ujawnień dotyczących instrumentów finansowych jest znacznie mniejszy
w RIF niż w MSSF.
Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe
(informacje uzupełniające)
Rozdział 7
Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające
6.8. Najważniejsze różnice w obszarze rachunkowości instrumentów
finansowych, innych niż instrumenty pochodne, pomiędzy
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
a ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem ministra finansów
z dnia 12 grudnia 2001 r. (RIF) w sprawie szczególnych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych
W obszarze rachunkowości instrumentów finansowych innych niż instrumenty pochodne występują następujące, najważniejsze różnice pomiędzy MSSF a UoR i RIF:
1. W świetle MSSF do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych zalicza się
kontrakty, które mogą być lub będą rozliczone poprzez wydanie własnych instrumentów kapitałowych, o ile spełnione są określone kryteria. Definicja aktywów i zobowiązań finansowych, zawarta w ustawie o rachunkowości, nie obejmuje tego typu kontraktów.
2. MSSF przewidują występowanie kategorii aktywów finansowych o nazwie aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu są „podkategorią” aktywów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik. Inne rozwiązanie przyjęto w polskim prawie bilansowym
– występująca tu kategoria nosi nazwę „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu”.
3. Zasady klasyfikacji aktywów finansowych do poszczególnych kategorii są inne
w świetle MSSF i inne w świetle RIF. W szczególności do:
a) aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik w świetle
MSSF zaliczane są tzw. pozostałe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik, obok aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Występowania takich aktywów finansowych nie przewiduje RIF;
b) aktywa finansowe stanowiące pożyczki i wierzytelności nieprzeznaczone do sprzedaży w świetle MSSF nie mogą być kwotowane na aktywnym rynku. Ponadto aktywa te nie muszą, w świetle MSSF, być „wytworzone” przez jednostkę. Odmienne
rozwiązania przewiduje RIF;
c) do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży mogą być zaliczone dowolne
aktywa finansowe w chwili początkowego ujęcia. Takiego rozwiązania nie przewiduje RIF.
(informacje uzupełniające)
7.8. Najważniejsze różnice w obszarze rachunkowości instrumentów
pochodnych i zabezpieczeń, pomiędzy Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
a ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem ministra finansów
z dnia 12 grudnia 2001 r. (RIF) w sprawie szczególnych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych
W obszarze rachunkowości instrumentów pochodnych i zabezpieczeń występują następujące różnice pomiędzy MSSF a UoR i RIF:
1. Zasady wydzielania wbudowanych instrumentów pochodnych są bardziej precyzyjne
od zasad określonych przez RIF. Zasady te są ustalone zarówno przez MSSF jak
i RIF. Jednak MSSF podaje bardziej szczegółowo sytuacje, w których cechy ekonomiczne oraz ryzyko związane z wbudowanym instrumentem pochodnym nie są ściśle
powiązane z cechami ekonomicznymi oraz ryzykiem umowy zasadniczej.
2. Zabezpieczenie uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania jest – w świetle
MSSF – zabezpieczeniem wartości godziwej (z wyjątkiem zabezpieczenia ryzyka walutowego, które może być potraktowane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych).
W świetle RIF zabezpieczenie takie jest zabezpieczeniem przepływów pieniężnych.
3. W świetle MSSF dopuszczalne jest zabezpieczenie zróżnicowanego portfela aktywów
finansowych o stałym oprocentowaniu. RIF nie przewiduje natomiast zabezpieczenia
portfela aktywów finansowych tego typu.
4. Zakres ujawnień dotyczących instrumentów finansowych jest znacznie mniejszy
w RIF niż w MSSF.
Download