konkurs z wiedzy o rachunkowo*ci *liderzy rachunkowo*ci 2014

advertisement
KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI
„LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2014”
Szczecin, 24 kwietnia 2014
KATEGORIA:
STUDIA I STOPNIA
KOD UCZESTNIKA:
...............
(max. 30 pkt = 15 pkt test + 15 pkt zad. otwarte)
CZĘŚĆ I
PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ
(prawidłowa odpowiedź 1 pkt – max. 15 pkt)
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź:
1. Uproszczony wariant ewidencji kosztów działalności operacyjnej tylko w przekroju
kosztów rodzajowych może być stosowany przez przedsiębiorstwa:
a) o prostej strukturze organizacyjnej, wytwarzające jednorodny produkt,
b) o rozbudowanej strukturze organizacyjnej,
c) wytwarzające klika produktów zróżnicowanych pod względem posiadanych cech,
d) żadne z powyższych.
2. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe jednostki
gospodarczej powinno zostać sporządzone:
a) w dniu bilansowym,
b) nie później niż miesiąc po dniu bilansowym,
c) nie później niż trzy miesiące po dniu bilansowym,
d) żadna z powyższych
3. Jeżeli pracownik złożył oświadczenie, w którym decyduje się na to, aby z podatku
dochodowego rozliczał go płatnik podatku (pracodawca), to obowiązkiem płatnika
jest wystawienie dla takiego pracownika deklaracji:
a) PIT-11,
b) PIT-12,
c) PIT-28,
d) PIT-40.
4. Zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc marzec 2014 r. powinna zostać
odprowadzona do urzędu skarbowego najpóźniej do:
a) 20 kwietnia 2014 r.,
b) 22 kwietnia 2014 r.,
c) 25 kwietnia 2014 r.,
d) żadna z powyższych.
5. Jednostka posiada środek trwały, który podlegał urzędowej aktualizacji wyceny.
Wynik z aktualizacji wyceny, ujęty na „Kapitale z aktualizacji wyceny”, wynosi
6 000 zł. W związku ze zmianą profilu działalności, zaszła konieczność dokonania
odpisu aktualizującego wartość środka trwałego. Kwota odpisu wyniosła 10 000 zł.
Odpis aktualizujący powinien:
a) zostać w całości odniesiony w straty nadzwyczajne,
b) zostać w całości odniesiony w pozostałe koszty operacyjne,
c) zostać w całości odniesiony na kapitał z aktualizacji wyceny,
d) żadna z powyższych.
6. Kluczem podziałowym dla kosztów wydziałowych nie mogą być:
a) wynagrodzenia bezpośrednie,
b) roboczogodziny przepracowane na wydziale,
Strona 1 z 6
KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI
„LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2014”
Szczecin, 24 kwietnia 2014
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
c) koszty przerobu,
d) żadne z powyższych.
Salda końcowe wybranych kont przedstawiają się następująco: Dt „Materiały”
12 000 zł, Ct „OOCE Materiałów” 1 000 zł, Ct „Rozliczenia międzyokresowe
kosztów” 500 zł. Wartość bilansowa materiałów wynosi:
a) 13 000 zł,
b) 12 500 zł,
c) 11 000 zł,
d) 10 500 zł.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe:
a) Wszystkie spółki akcyjne w Polsce muszą prowadzić rachunkowość zgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowości.
b) Sprawozdania finansowe wszystkich spółek akcyjnych (kontynuujących działalność)
podlegają obowiązkowemu corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.
c) Wszystkie z powyższych.
d) Żadne z powyższych.
Wynik finansowy brutto spółki ALFA wynosi 45 000 zł. Przychody niebędące
przychodami podatkowymi wynoszą 5 000 zł, koszty niestanowiące kosztów
uzyskania przychodu wynoszą 6 000 zł. Wynik podatkowy wynosi:
a) 40 000 zł,
b) 44 000 zł,
c) 46 000 zł,
d) żadna z powyższych.
Spółka akcyjna udzieliła pożyczkę spółce z o.o. Z przeprowadzonej w spółce
akcyjnej analizy sprawozdania finansowego spółki z o.o. wynika, że nastąpiło istotne
pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej, w związku z czym istnieje duże
prawdopodobieństwo zagrożenia spłaty pożyczki. W tej sytuacji w myśl przepisów
ustawy o rachunkowości spółka akcyjna dokonuje odpisu aktualizującego wartość
pożyczki w ciężar:
a) kosztów finansowych,
b) strat nadzwyczajnych,
c) pozostałych kosztów operacyjnych,
d) żadne z powyższych.
Do kiedy najpóźniej płatnik w b.r. miał obowiązek przekazania informacji o
dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)?
a) do 10 lutego 2014 r.
b) do 7 lutego 2014 r.
c) do 31 stycznia 2014 r.
d) do 28 lutego 2014 r.
Otrzymane dotacje do środków trwałych są w momencie ich otrzymania zaliczane
do:
a) pozostałych przychodów operacyjnych,
b) zysków nadzwyczajnych,
c) rozliczeń międzyokresowych przychodów,
d) żadne z powyższych.
W spółce GALAXY S.A łączne koszty wyniosły 150 000 zł. W danym okresie
wytworzono 10 000 sztuk produktów głównych oraz 50 kg produktu ubocznego A i
20 kg produktu ubocznego B. Ceny sprzedaży produktów ubocznych wynoszą
Strona 2 z 6
KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI
„LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2014”
Szczecin, 24 kwietnia 2014
odpowiednio 8 zł i 5 zł. Zmienne koszty związane ze sprzedażą produktów
ubocznych wynoszą po 20 gr/kg. Dodatkowo należy ponieść koszty w kwocie 100 zł
na dostosowanie produktów ubocznych do sprzedaży. Wartość produkcji ubocznej
wyniesie:
a) 386 zł
b) 500 zł,
c) 614 zł,
d) żadna z powyższych.
14. Ile wyniesie podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli
wynagrodzenie brutto wynosi 3 600 zł?
a) 2 995,19 zł
b) 3 106 zł,
c) 3 106,44 zł
d) 3 600 zł.
15. Cena zakupu maszyny produkcyjnej wynosi 30 000 zł. Koszty transportu maszyny
wyniosły 2 000 zł, a koszty jej montażu 1 500 zł. Na sfinansowanie zakupu maszyny
spółka zaciągnęła kredyt w kwocie 20 000 zł. Do dnia przyjęcia maszyny do
użytkowania opłacone odsetki od kredytu wyniosły 500 zł. Jednostka poniosła
również koszty szkolenia związanego z obsługą zakupionej maszyny, w kwocie 4 000
zł. Na potrzeby amortyzacji spółka wykorzystuje metodę degresywną, współczynnik
podwyższający 2. Jeżeli przewidywany okres ekonomicznej użyteczności środka
trwałego wynosi 10 lat, to miesięczny odpis amortyzacyjny w pierwszym roku
użytkowania środka trwałego wyniesie:
a) 558,33 zł,
b) 566,67 zł,
c) 633,33 zł,
d) żadna z powyższych.
CZĘŚĆ II
PYTANIA OTWARTE
Zadanie 1. ( 5 pkt)
Główna księgowa w spółce PUSTAK S.A, zajmującej się produkcją cegieł, pracuje nad
sporządzeniem bilansu. Do wyceny pozostały jej jeszcze dwa składniki majątku, budowany we
własnym zakresie magazyn oraz wytworzone cegły. Dane dotyczące kosztów i wydatków
poniesionych w związku z ich wytworzeniem zawiera tabela.
Składnik majątku
Poniesione koszty i wydatki
Magazyn
Koszty materiałów i wynagrodzeń bezpośrednich wyniosły 150 000 zł.
Koszty energii elektrycznej wykorzystanej przez maszyny budowlane
20 000 zł. Amortyzacja maszyn wykorzystywanych przy budowie
10 000 zł. Wynagrodzenie prezesa 6 000 zł. Koszty dokumentacji
budowlanej dotyczącej magazynu (projekt itp.) 15 000 zł. Usługi obce
związane ze wstawianiem okien 9 000 zł. Na sfinansowanie budowy
zaciągnięto również kredyt w kwocie 300 000 zł. Wartość rat kredytu
Strona 3 z 6
KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI
„LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2014”
Szczecin, 24 kwietnia 2014
Cegły
spłaconych do dnia bilansowego wyniosła 20 000 zł. Odsetki od tego
kredytu opłacone do dnia bilansowego wyniosły 6 000 zł. Tymczasowo
niewykorzystywane środki z kredytu zaciągniętego na budowę
ulokowano na lokacie terminowej. Do dnia bilansowego otrzymano
1000 zł odsetek z tej lokaty.
Bezpośrednie koszty produkcji wyniosły 42 000 zł, zmienne koszty
wydziałowe wyniosły 63 000 zł, zaś stałe koszty wydziałowe 52 000 zł.
Magazynowanie półproduktów (suszenie uformowanych cegieł)
1 500 zł. Magazynowanie gotowych cegieł 700 zł. Koszty szkoleń
pracowników w zakresie obsługi nowo zakupionych urządzeń
produkcyjnych 4 000 zł. Poniesione koszty odejmują również straty
produkcyjne wynikające z niedbałości pracowników 800 zł. Przeciętne
kwartalne zdolności produkcyjne wynoszą 1,8 mln sztuk. W danym
miesiącu jednostka wytworzyła 0,7 mln szt.
Polecenie:
Ustalić wartość bilansową budowanego magazynu oraz wytworzonych cegieł.
Zadanie 2. ( 5 pkt)
W przedsiębiorstwie produkcyjnym PRACUŚ z o.o., wytwarzającym jednorodny produkt, na
wybranych kontach znajdują się następujące kwoty:
 Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej 100 000 zł
 Koszty działalności pomocniczej 40 000 zł
 Koszty zarządu 12 000 zł
 Koszty sprzedaży 8 000 zł.
Spółka nie stosuje konta „Koszty wydziałowe”.
Na koncie „Koszty działalności pomocniczej” ujmowane są koszty wydziału transportowego.
Kluczem podziałowym do rozliczenia kosztów tego wydziału są przejechane tonokilometry.
Łączna liczba przejechanych w tym miesiącu tonokilometrów wyniosła 20 000 tkm, z czego
60% przypadało na dział sprzedaży, 2 000 tkm na zarząd a reszta na wydział produkcyjny.
Strona 4 z 6
KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI
„LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2014”
Szczecin, 24 kwietnia 2014
Przyjęta polityka rachunkowości przewiduje, że produkty ewidencjonuje się w rzeczywistym
koszcie ich wytworzenia. Ustalona na koniec okresu wartość produkcji w toku wyniosła
2 000 zł. W danym okresie sprzedano połowę zapasu produktów. Łączna cena sprzedaży
wyniosła 100 000 zł. Sprzedaż opodatkowana jest podatkiem VAT (stawka 23%).
Polecenie:
1. Sformułować i zaksięgować operacje związane z rozliczeniem kosztów działalności
pomocniczej, przyjęciem wytworzonych produktów do magazynu oraz ich sprzedażą.
2. Ustalić wynik na sprzedaży produktów za dany miesiąc (pozaksięgowo). Jak można go
ocenić?
Strona 5 z 6
KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI
„LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2014”
Szczecin, 24 kwietnia 2014
Zadanie 3. ( 5 pkt)
Wynik finansowy brutto OBELIX sp. z o.o. wyniósł 70 000 zł. Wśród przychodów i kosztów,
które go kształtowały, można między innymi wymienić:
 utworzone rezerwy na zobowiązania 1 200 zł,
 naliczone składki ZUS za pracowników (zapłacone po terminie) 8 000 zł,
 naliczone, ale niewypłacone wynagrodzenia 20 000 zł,
 niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 1 300 zł,
 naliczone, ale nieotrzymane odsetki od pożyczki udzielonej spółce ASTERIX S.A. 900 zł,
 amortyzacja samochodu przekraczająca limit 20 000 EUR 800 zł,
 odpisy aktualizujące wartość należności ujętych wcześniej w przychodach, a których
nieściągalność została uprawdopodobniona 1 200 zł.
Polecenie:
1. Ustalić kwotę należnego podatku dochodowego.
2. Jaką kwotę należy przekazać do urzędu skarbowego, jeśli suma wpłaconych zaliczek na
podatek wyniosła 18 500 zł?
Strona 6 z 6
Download