Historia

advertisement
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej
Autor: Tomasz Karczyński
Zajęcia: Podstawy rachunkowości
Prowadzący: prof. Dorota Kuchta
Podstawy prawne rachunkowości
2/16
Cel Sprawozdawczości finansowej
Celem sprawozdawczości finansowej jest
„[…] dostarczenie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz
zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego
kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych” .*
*„Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych” poprzedzające treść poszczególnych Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (cytowane za Z. Messner „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF”, str.
24, 25)
3/16
Sprawozdania finansowe
SPRAWOZDANIA
FINANSOWE
WEDŁUG USTAWY O
RACHUNKOWOŚCI
4/16
WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH
STANDARDÓW
RACHUNKOWOŚCI
BILANS
SPRAWOZDANIE Z POZYCJI
FINANSOWEJ
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPRAWOZDANIE
Z CAŁOŚCI ZYKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
Harmonizacja rachunkowości
Historia
1973r. – Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikował
pierwsze Międzynarodowe Standardy Rachunkowości;
1994r. –W życie weszła Ustawa o rachunkowości, która zapoczątkowała proces
dostosowywania polskiego prawa bilansowego do zasad międzynarodowych;
2001r. – Powstała Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, która
przejęła obowiązki Komitetu; od tego roku Rada ustanawia nowe standardy
MSSF;
2005r. –Wprowadzony został obowiązek stosowania MSSF przez określone
przedsiębiorstwa działające na terenie Polski.
5/16
Harmonizacja rachunkowości
Przesłanki
Globalizacja gospodarki i postęp technologiczny
Chęć ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie w celu:
•
ułatwienia prowadzenia księgowości w spółkach współpracujących z
zagranicą i prowadzących działalność w innych krajach;
•
zapewnienia porównywalności wyników działalności przedsiębiorstw z
różnych krajów.
6/16
Różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi
zasadami rachunkowości
Struktura sprawozdania
finansowego
Aktywa trwałe
Rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Kapitał obcy
7/16 Rachunek zysków i strat
UoR
MSSF
Jednoznacznie wskazuje, jakie sprawozdania Informują, jakie sprawozdania finansowe spółka
finansowe spółka ma obowiązek sporządzać; ma obowiązek sporządzać; nie określają ich
przedstawia ich strukturę.
struktury; wskazują, jakie pozycje muszą być w nich
zawarte.
Nie przewiduje wykazywania oddzielnie aktywów Nakładają obowiązek oddzielnego wykazywania
przeznaczonych do sprzedaży.
aktywów przeznaczonych do sprzedaży.
Przewiduje podział rozliczeń międzyokresowych na Nie przewidują oddzielnej pozycji Rozliczenia
długoi
krótkoterminowe.
Długoterminowe międzyokresowe; wyodrębnia się pozycję Aktywa z
rozliczenia międzyokresowe zawierają pozycję tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Nie przewiduje oddzielnego wykazywania pozycji Wyodrębniają pozycje Aktywa biologiczne oraz
Aktywa biologiczne oraz Aktywa dotyczące podatku Aktywa dotyczące podatku bieżącego.
bieżącego.
Nie bierze pod uwagę udziałów mniejszości jako Nakładają obowiązek wykazywania udziałów
składnika kapitałów własnych; uwzględnia pozycję mniejszości jako składnika kapitałów własnych; nie
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.
uwzględniają pozycji Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego.
Przewiduje podział kapitału obcego na rezerwy, Dzielą kapitał obcy na zobowiązania długo- i
długo- i krótkoterminowe zobowiązania; występuje krótkoterminowe,
nie
uwzględniają
pozycji
pozycja Fundusze specjalne oraz Ujemna wartość Fundusze specjalne oraz Ujemnej wartości firmy;
firmy; brak wyróżnionej pozycji Zobowiązania z występuje pozycja Zobowiązania z tytułu podatku
tytułu podatku bieżącego.
bieżącego.
Nie wymaga ujawnienia podziału zysku lub straty Określają podział zysku lub straty netto pomiędzy
netto; wyróżnia zyski i straty nadzwyczajne.
udziałowców jednostki dominującej i mniejszości;
brak pozycji zysków i strat nadzwyczajnych.
Komitet Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
opracowywane są przez Komitet Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (KMSR). Pod pojęciem MSSF kryje się szereg
regulacji, takich jak:
• Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (od
MSSF 1 do MSSF 8)
• Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (od MSR 1 do MSR
41)
• Interpretacje wydane przez dawny Stały Komitet ds. Interpretacji
(od SKI 7 do SKI 32) oraz obecny Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (od KIMSF 1 do
KIMSF 18).
8/16
Wdrażanie standardów
• Podstawowe założenia rachunkowości od 1973r. są stopniowo
porządkowane, a wymóg ich stosowania rozszerzany na kolejne kraje
i jednostki tak, aby umożliwić porównywalność sprawozdań
finansowych różnych spółek.
• W 2003r. wprowadzone zostało Rozporządzenie Komisji (WE)
przyjmujące do stosowania określone Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości. Kolejne rozporządzenia wprowadziły kilka zmian,
takich jak zastąpienie, zniesienie bądź dodanie standardów i
interpretacji.
• W rezultacie większość, choć wciąż nie wszystkie ze standardów i
interpretacji, które opracowano, zostały zatwierdzone przez Komisję
Wspólnot Europejskich i przyjęte do stosowania.
9/16
Organy kontrolne
Organy sprawujące kontrolę nad funkcjonowaniem MSSF:
 Dyrekcja Generalna Unii Europejskiej,
 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(RMSR, ang. IASB), wcześniej Komitet Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (KMSR, ang. IASC),
 Międzynarodowa Federacja Księgowych (MFK, ang. IFAC),
 Konsorcjum XBRL.
10/16
Obowiązek stosowania MSSF w Polsce
• Nowelizacja z 2004r. Ustawy o rachunkowości wprowadziła,
począwszy od roku obrotowego 2005, obowiązek stosowania
MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań
finansowych objął Polskie przedsiębiorstwa emitujące
papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu
oraz banki.
• Od 2007r. obowiązek ten mają również emitenci jedynie
papierów dłużnych dopuszczonych do obrotu publicznego
lub obrotu na rynku któregokolwiek z członków Unii
Europejskiej.
11/16
Możliwość stosowania MSSF w Polsce
• Nowelizacja dopuszcza możliwość stosowania MSSF przy
sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań przez emitentów
papierów wartościowych, którzy dopiero starają się o ich
dopuszczenie do obrotu publicznego oraz spółek wchodzących w
skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca
przygotowuje skonsolidowane sprawozdania finansowe według
MSSF.
• Ponadto wprowadza możliwość stosowania MSSF przy
sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych, w
analogicznych sytuacjach, wymienionych do tej pory.
12/16
MSSF w Polsce – przypadki szczególne
• W przypadku braku w MSSF regulacji dotyczących danego
zagadnienia, przedsiębiorstwa stosują zasady zawarte w
Ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie
13/16
Etapy konwersji sprawozdań na MSSF
14/16
Etapy konwersji sprawozdań na MSSF
15/16
Źródła
•
•
•
•
•
16/16
Gierusz J., Gościniak K., Zackiewicz B., „MSSF 1. Zastosowanie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy”, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007
Messner Z. (pod redakcją), „Rachunkowość finansowa z
uwzględnieniem MSSF”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007
Radosiński E., „Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i
informatyki finansowej”, Wrocław 2009
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008
r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości
Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z
2009r. nr 152, poz. 1223 oraz nr 157, poz. 1241)
Download