akademia wiedzy - KPFK Dr Piotr Rojek

advertisement
AKADEMIA WIEDZY
SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH
STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
Kontakt:
Aleksandra Gudwicz
KPFK dr Piotr Rojek
Dział szkoleń
Ul. Floriana 15
40-286 Katowice
[email protected]
tel. (32) 783-74-00, kom. 606 922 700
Dla kogo:
Szkolenie kierujemy głównie do służb finansowoksięgowych a w szczególności kierownictwa służb
finansowo-księgowych
oraz
osób
bezpośrednio
odpowiedzialnych za przygotowanie i sporządzanie
skonsolidowanych sprawozdań finansowych
PROGRAM SZKOLENIA
Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR
Dzień pierwszy (04.10.2012)
1. Wprowadzenie
do
konsolidacji
sprawozdań
finansowych
- Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych
- Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Konsolidacja sprawozdań finansowych – przegląd definicji
- Przegląd metod konsolidacji oraz źródła regulacji.
- Podmioty nieobjęte konsolidacją
- Wyłączenia z procesu konsolidacji
- Zwolnienia z procesu konsolidacji
- Konsolidacja sprawozdań a polityka rachunkowości w ramach
grupy
2. Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR
27)
- MSR 27 jako źródło regulacji – podstawowe definicje
- Aktywa netto i wartość firmy
- Kapitały własne jednostki zależnej sprzed i po przejęciu,
- Udziały niedające kontroli
- Przejęcia jednostek gospodarczych w trakcie okresu
sprawozdawczego
- Wartość firmy i udziały niedające kontroli – wartość całkowita
i proporcjonalna do udziałów
3. Połączenia jednostek (MSSF 3)
-Aktywa netto na dzień przejęcia
-Ustalanie wartości godziwej kosztu inwestycji
-Wpływ przeszacowań wynikających z MSSF 3 na kolejne
okresy sprawozdawcze
4. Metoda pełna – eliminacja transakcji w ramach
grupy – ich wpływ na poszczególne elementy
sprawozdania finansowego (MSR 27)
-Istota transakcji w ramach grupy
-Eliminacja wzajemnych rozrachunków.
-Eliminacja transakcji sprzedaży zapasów.
-Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
-Eliminacja transakcji sprzedaży środków trwałych
-Eliminacja transakcji sprzedaży usług w ramach grupy
-Dodatnia wartość firmy – trwała utrata wartości
-Eliminacja odsetek od pożyczek oraz dywidend wypłaconych
w ramach grupy
Dzień drugi (05.10.2012)
5. Ujmowanie udziałów metodą praw własności (MSR
28)
-MSR 28. Podstawowe definicje
-Ujmowanie udziałów metodą praw własności – sprawozdanie
z sytuacji finansowej.
-Ujmowanie udziałów metodą praw własności – zysk na
okazyjnym nabyciu
-Ujmowanie udziałów metodą praw własności – sprawozdanie
z całkowitych dochodów
-Eliminacja transakcji sprzedaży aktywów oraz świadczenia
usług „w górę” – od jednostki stowarzyszonej do znaczącego
inwestora
-Eliminacja transakcji sprzedaży aktywów oraz świadczenia
usług „w dół” – od znaczącego inwestora do jednostki
stowarzyszonej
-Metoda praw własności a MSSF 3
-Eliminacja transakcji wypłaty dywidend w metodzie praw
własności
-Trwała utrata wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną
6. Konsolidacja w grupach kapitałowych
obejmujących wiele podmiotów
7. Cząstkowe nabycia udziałów oraz związane z
nimi zmiany metod konsolidacji
- Połączenia kilkuetapowe
- Kilkuetapowe transakcje skutkujące relacją
kontroli
- Inne warianty cząstkowych nabyć udziałów
8. Zbycia udziałów w konsolidowanych
jednostkach oraz zmiany metod konsolidacji
9. Zagadnienia podatku odroczonego dotyczące
skonsolidowanych sprawozdań finansowych
(MSR 12)
10. Transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24)
oraz segmenty działalności (MSSF 8).
Wykład zostanie poprowadzony w oparciu o
książkę autorstwa GIERUSZ A. GIERUSZ M.
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
WEDŁUG MSSF
Prowadzący:
Anna Kazirod - Biegły rewident – Partner w KPFK dr Piotr Rojek. Absolwentka Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Stypendystka Funduszu Know-How w University of the West
of England Bristol w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w pracach grupy roboczej auditingu w Europejskiej
Federacji Księgowych FEE w Brukseli. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych według
przepisów prawa polskiego, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz zasad
grup kapitałowych. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości według przepisów prawa polskiego i
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Krystian Kubanek – Biegły rewident – Partner w KPFK dr Piotr Rojek. Absolwent Akademii
Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach kierunek rachunkowość. Jest wykładowcą z zakresu rachunkowości
oraz rewizji finansowej według przepisów prawa polskiego i Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych
według przepisów prawa polskiego, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
oraz zasad grup kapitałowych. Posiada doświadczenie również w przeprowadzaniu procesów
prywatyzacyjnych, przygotowywania prospektów emisyjnych oraz doradztwa w zakresie transakcji
kapitałowych.
Materiały:
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane w procesie
dydaktycznym.
Terminy szkolenia:
Proponujemy Państwu termin szkolenia w dniach 4-5 października 2012 roku.
Miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej w siedzibie KPFK dr Piotr Rojek znajdującej w Katowicach
się przy ulicy Floriana 15.
Godziny szkolenia:
Szkolenia odbywać się będą od 9 do 15.30.
Koszt szkolenia:
- 780 zł dla jednej osoby
- 580 zł dla jednej osoby dla obecnych Klientów KPFK dr Piotr Rojek
- 680 zł dla jednej osoby dla Klientów, którzy współpracowali z KPFK dr Piotr Rojek
- 650 zł dla jednej osoby w przypadku uczestnictwa, co najmniej dwóch osób z jednej firmy
Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Zgłoszenie
Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z nazwą firmy,
numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z przyjęciem
warunków
oferty
Prosimy
o
przesłanie
formularza
zgłoszeniowego
na
adres
mailowy:
[email protected] lub listownie z dopiskiem szkolenia na adres: Floriana 15, 40-286 Katowice.
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 27 września 2012 roku.
Potwierdzenie
Potwierdzenia zawierające informację o miejscu szkolenia oraz harmonogram zajęć, wysyłamy do
uczestników szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem, na adres mailowy podany
w zgłoszeniu. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana jako uczestnik szkolenia
osoby, prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.
Wpłata
Prosimy
o
dokonanie
wpłaty
na
5
dni
przed
rozpoczęciem
szkolenia
na
konto:
BRE BANK S.A. 79 1140 1078 0000 4034 9400 1004
Odwołanie szkolenia
KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia z przyczyn
od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającego zainteresowania terminem.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards