CLASSIC DRUCKER

advertisement
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH WEDŁUG MSSF
Autor: MACIEJ GIERUSZ, BARBARA GIERUSZ
Wydawnictwo: ODDK
Rozdział I
Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych
Przyczyny
sporządzania
skonsolidowanych
sprawozdań
finansowych
Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Konsolidacja sprawozdań finansowych - przegląd definicji
Przegląd metod konsolidacji oraz źródła regulacji
Podmioty nieobjęte konsolidacją
Wyłączenia z procesu konsolidacji
Zwolnienia z procesu konsolidacji
Konsolidacja sprawozdań a polityka rachunkowości w ramach grupy
Rozdział II
Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)
MSR 27 jako źródło regulacji - podstawowe definicje
Aktywa netto i wartość firmy
Kapitały własne jednostki zależnej sprzed i po przejęciu
Udziały niedające kontroli
Przejęcia
jednostek
gospodarczych
w
trakcie
okresu
sprawozdawczego
Wartość firmy i udziały niedające kontroli - wartość całkowita i
proporcjonalna do udziałów
Konsolidacja metodą pełną - podsumowanie zasad
Zadania
Rozdział III
Połączenia jednostek (MSSF 3)
Aktywa netto na dzień przejęcia
Ustalanie wartości godziwej kosztu inwestycji
Wpływ przeszacowań wynikających z MSSF 3 na kolejne okresy
sprawozdawcze
Zadania
Rozdział IV
Metoda pełna - eliminacja transakcji w ramach grupy - ich wpływ na
poszczególne elementy sprawozdania finansowego (MSR 27)
Istota transakcji w ramach grupy
Eliminacja wzajemnych rozrachunków
Eliminacja transakcji sprzedaży zapasów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Eliminacja transakcji sprzedaży środków trwałych
Eliminacja transakcji sprzedaży usług w ramach grupy
Dodatnia wartość firmy - trwała utrata wartości
Eliminacja odsetek od pożyczek oraz dywidend wypłaconych w
ramach grupy
Zadania
Rozdział V
Współkontrolowane aktywa, działalności i jednostki - konsolidacja
metodą proporcjonalną (MSR 31)
MSR 31 jako źródło regulacji
MSR 31 - podstawowe definicje
Rodzaje wspólnych przedsięwzięć
Ujęcie księgowe współkontrolowanych jednostek - konsolidacja
metodą proporcjonalną a ujmowanie udziałów metodą praw
własności
Technika konsolidacji metodą proporcjonalną i prezentacja danych
Eliminacja transakcji pomiędzy wspólnikiem a współkontrolowaną
jednostką
MSR 31 a MSSF 3
Zadania
Rozdział VI
Ujmowanie udziałów metodą praw własności {MSR 28)
MSR 28. Podstawowe definicje
Ujmowanie udziałów metodą praw własności - sprawozdanie z
sytuacji finansowej
Ujmowanie udziałów metodą praw własności - zysk na okazyjnym
nabyciu
Ujmowanie udziałów metodą praw własności - sprawozdanie z
całkowitych dochodów
Eliminacja transakcji sprzedaży aktywów oraz świadczenia usług "w
górę" - od jednostki stowarzyszonej do znaczącego inwestora
Eliminacja transakcji sprzedaży aktywów oraz świadczenia usług "w
dół" - od znaczącego inwestora do jednostki stowarzyszonej
Metoda praw własności a MSSF 3
Eliminacja transakcji wypłaty dywidend w metodzie praw własności
Trwała utrata wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną
Zadania
Rozdział VII
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
Zasada kasowa a zasada memoriału
MSR 7 "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych" - kluczowe
definicje
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - trzy rodzaje działalności
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne - alternatywne podejście
Zadania
Rozdział VIII
Zasady przeliczania sprawozdań finansowych w walucie obcej (MSR
21)
Stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna - zasady
przeliczania
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przeliczanie not objaśniających do sprawozdania finansowego
Transakcje w ramach grupy
Zadania
Rozdział IX
Trwała utrata wartości aktywów (MSR 36)
Istota trwałej utraty wartości aktywów - MSR 36
Krok 1 - przesłanki świadczące o trwałej utracie wartości
Krok 2 - ustalanie wartości odzyskiwalnej aktywów
Krok 3 - ujmowanie trwałej utraty wartości aktywów
Krok 4 - odwracanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów
Istota ośrodka wypracowującego środki pieniężne
Metodologia testów na utratę wartości dla ośrodka wypracowującego
środki pieniężne
Rozliczanie trwałej utraty wartości aktywów w ramach ośrodka
generującego gotówkę
Odwracanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w ramach
ośrodków wypracowujących środki pieniężne
Traktowanie części wartości firmy należącej do udziałowców
mniejszościowych
Ujęcia utraty wartości firmy i wspólnych aktywów nieprzypisanych do
określonego ośrodka
Zadania
Rozdział X
Aktywa trwałe przeznaczone na sprzedaż oraz działalność
zaniechana (MSSF 5)
Aktywa trwałe oraz grupy do zbycia klasyfikowane jako
przeznaczone na sprzedaż
Wycena
Dodatkowe informacje do ujawnienia
Działalność zaniechana
Prezentacja
Zadania
Rozdział XI
Konsolidacja w grupach kapitałowych
podmiotów.
Własność a kontrola
Grupy rozrastające się w górę
Grupy rozrastające się w dół
Grupy w kształcie litery D
Inne złożone struktury grup kapitałowych
Zadania
obejmujących
wiele
Rozdział XII
Cząstkowe nabycia udziałów oraz związane z nimi zmiany metod
konsolidacji
Połączenia kilkuetapowe
Kilkuetapowe transakcje skutkujące relacją kontroli
Inne warianty cząstkowych nabyć udziałów
Zadania
Rozdział XIII
Zbycia udziałów w konsolidowanych jednostkach oraz zmiany metod
konsolidacji
Zmniejszenie zaangażowania kapitałowego
Kilkuetapowe transakcje zbycia udziałów w sprawozdaniu
jednostkowym i skonsolidowanym
Zamiana kontroli na współkontrolę
Domniemane zbycia udziałów
Realizacja niezrealizowanych marż w ramach grupy w wyniku zbycia
Zadania
Rozdział XIV
Zagadnienia podatku odroczonego dotyczące skonsolidowanych
sprawozdań finansowych (MSR 12)
Istota podatku odroczonego
Podstawowe definicje
Ustalanie wartości podatkowej aktywów i zobowiązań
Podatek odroczony a skonsolidowane sprawozdania finansowe
Podatek odroczony a ustalenie aktywów netto na dzień przejęcia
Straty podatkowe jednostki zależnej
Podatek odroczony a wartość firmy
Zysk na okazyjnym nabyciu
Podatek odroczony a niezrealizowane zyski i straty na transakcjach
wewnątrzgrupowych
Podatek odroczony a zyski zatrzymane jednostek zależnych w
ramach grupy kapitałowej
Podatek odroczony a przeliczanie sprawozdań finansowych na
walutę prezentacji
Podatek odroczony a trwała utrata wartości aktywów
Prezentacja
podatku
odroczonego
w
jednostkowych
i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
Zadania
Rozdział XV
Transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24) oraz segmenty
działalności (MSSF 8)
Transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24)
Zakres ujawnień o transakcjach z podmiotami powiązanymi
Zmiany do MSR 24 od 1 stycznia 2011 r
Segmenty działalności (MSSF 8)
Prezentacja informacji dotyczących segmentów oraz zakres
ujawnień
Rozdział XVI
Porównanie zasad konsolidacji według Międzynarodowych
Standardów
Sprawozdawczości Finansowej z ustawą o rachunkowości
Zwolnienia
z
obowiązku
sporządzania
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz wyłączenia z konsolidacji jednostek
zależnych
Ustalanie wartości firmy
Odpisy amortyzacyjne a testy na utratę wartości firmy
Dywidenda wypłacona przez spółkę zależną z zysku
wygenerowanego przed przejęciem
Rozliczanie zysku na okazyjnym nabyciu / ujemnej wartości firmy
Wycena udziałów niedających kontroli
Metoda łączenia udziałów
Kilkuetapowe połączenie jednostek gospodarczych
Zmiany udziału w jednostce zależnej bez utraty kontroli
Zadania
Download